HOTĂRÂRE nr. 285 din 16 aprilie 2014pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 17 aprilie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 30 aprilie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 14, alineatele (6), (7) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(6) Ministrul educaţiei naţionale poate delega calitatea de ordonator principal de credite, pentru domeniul pentru care a fost învestit, ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, secretarilor de stat, subsecretarului de stat, secretarului general, secretarilor generali adjuncţi sau altor persoane împuternicite în acest scop. (7) În cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale îşi desfăşoară activitatea 4 secretari de stat şi un subsecretar de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului. (8) Atribuţiile şi responsabilităţile secretarilor de stat, ale subsecretarului de stat, ale secretarului general şi ale secretarilor generali adjuncţi se stabilesc prin ordin al ministrului."2. La articolul 14, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:"(7^1) Subsecretarul de stat are următoarele atribuţii principale şi responsabilităţi: a) coordonarea evaluărilor de la finalul clasei a II-a, a IV-a, a VI-a, a evaluării naţionale obligatorii de la finalul clasei a VIII-a, a examenului naţional de bacalaureat; b) coordonarea elaborării Curriculumului naţional; c) coordonarea evaluării, aprobării şi achiziţionării manualelor şcolare."3. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei naţionale,Remus PricopieMinistrul delegat pentruînvăţământ superior,cercetare ştiinţifică şidezvoltare tehnologică,Mihnea Cosmin CostoiuMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu Voineap. Ministrul muncii, familiei,protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,Teodor Codrin Scutaru,secretar de statBucureşti, 16 aprilie 2014.Nr. 285.  +  Anexa (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 185/2013)*Font 8*                            STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                       a Ministerului Educaţiei Naţionale              ┌──────────┐ ┌──────────────────┐              │ MINISTRU ├────────────────────────┬───────┤ MINISTRU delegat │              └────┬─────┘ │ └─────────┬────────┘                   │ │ │ Numărul total de                   │ .-.-.-.-.-.-.. │ ┌────────┴───────┐ posturi 548,         ┌─────────┴──────┐ | Colegiul | │ │Cabinet ministru│ exclusiv demnitarii         │Cabinet ministru│ .ministerului.-.-.-│ │ delegat │ şi posturile aferente         └────────────────┘ └.-.-.-.-.-.-┘ │ └────────────────┘ cabinetelor                      ┌──────────────────────┐ │ ┌───────────────────┐ ministrului şi                      │Audit public intern**)├────┼────┤Corpul de control*)│ ministrului delegat                      └──────────────────────┘ │ └───────────────────┘                                                  │                     ┌────────────────────────┐ │                     │Unitatea de strategii şi├───┤                     │ politici publice*) │ │                     └────────────────────────┘ │          ┌─────────┬──────────┬──────────────────┼───────────────────┬──────────────────┐ ┌────────┴───────┐ │ ┌────────┴───────┐ ┌───────┴────────┐ ┌────────┴───────┐ ┌────────┴───────┐ │SECRETAR DE STAT│ │ │SECRETAR DE STAT│ │SECRETAR GENERAL│ │SECRETAR DE STAT│ │SECRETAR DE STAT│ └────────────────┘ │ └────────────────┘ └───────┬────────┘ └────────────────┘ └────────────────┘        ┌───────────┴───────┐ ┌─────────┼──────────┐        │SUBSECRETAR DE STAT│ ┌────────┴───────┐ │ ┌────────┴───────┐        └───────────────────┘ │Secretar general│ │ │Secretar general│                               │ adjunct │ │ │ adjunct │                               └────────────────┘ │ └────────────────┘   ┌────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬────┴─┬────┬────┬────┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬────┐  ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐  │A│ │B│ │C│ │D│ │E│ │F│ │G│ │H│ │I│ │J│ │K│ │L│ │M│ │N│ │O│ │P│ │R│ │S│  └─┘ └┬┘ └┬┘ └┬┘ └─┘ └┬┘ └┬┘ └┬┘ └┬┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘        │ │ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ │ ┌┴──┐      ┌─┴┐ ┌┴─┐ ┌─┴┐ ┌┴─┐ ┌─┴┐ ┌┴─┐┌┴─┐┌┴─┐ ┌┴─┐┌┴─┐┌┴─┐      │B1│ │C1│ │D1│ │D2│ │F1│ │F2││G1││G2│ │H1││I1││I2│      └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘└──┘└──┘ └──┘└──┘└──┘    A. Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene    B. Direcţia generală juridic       B1. Direcţia relaţia cu Parlamentul şi partenerii sociali    C. Direcţia generală învăţământ superior       C1. Direcţia management universitar    D. Direcţia generală programe, cercetare, dezvoltare       D1. Direcţia programe CDI pentru priorităţi naţionale       D2. Direcţia programe CDI pentru priorităţi europene şi internaţionale    E. Direcţia dezvoltare şi performanţă instituţională    F. Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii       F1. Direcţia monitorizare şi evaluare educaţională       F2. Direcţia programe şi învăţare pe tot parcursul vieţii    G. Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională       G1. Direcţia formare continuă       G2. Direcţia reţeaua şcolară naţională    H. Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor       H1. Direcţia minorităţi    I. Direcţia generală buget-finanţe şi resurse umane       I1. Direcţia buget-finanţe       I2. Direcţia resurse umane şi salarizare    J. Direcţia informatizare şi dezvoltarea infrastructurii şcolare şi       universitare    K. Direcţia administrativ şi achiziţii    L. Centrul Naţional de Echivalare şi Recunoaştere a Diplomelor (la nivel de       direcţie)    M. OIPOSDRU (la nivel de direcţie)    N. OIPOSCCE (la nivel de direcţie generală)    O. Unitatea de management a proiectelor cu finanţare externă (la nivel de       direcţie)***)    P. Unitatea de management a proiectelor pentru modernizarea reţelei şcolare       şi universitare (la nivel de direcţie)***)    R. Unitatea de implementare a proiectelor finanţate din fonduri structurale       (la nivel de direcţie)    S. Unitatea de analiză, programare şi coordonare a proiectelor europene       (la nivel de direcţie)---------    *) Funcţionează la nivel de direcţie    **) Funcţionează la nivel de serviciu    ***) Numărul de posturi nu este cuprins în numărul maxim de posturi aprobat-------