HOTĂRÂRE nr. 625 din 24 septembrie 1998privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 1 octombrie 1998  În temeiul prevederilor art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, ale art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 73/1998, şi ale art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Transporturilor,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Autoritatea Rutiera Română - A.R.R., denumita în continuare A.R.R., este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor pentru transportul rutier, desemnat să asigure, în principal, inspecţia şi controlul, în trafic, al stării tehnice a autovehiculelor rutiere şi remorcilor, precum şi al îndeplinirii condiţiilor de operare a transporturilor rutiere, inspecţia şi controlul respectării reglementărilor interne şi internaţionale privind condiţiile de siguranţă a transporturilor rutiere şi de protecţie a mediului, licentierea operatorilor de transport rutier, punerea în aplicare a normelor tehnice şi a reglementărilor specifice transporturilor rutiere, controlul constituirii Fondului special al drumurilor publice şi executarea silită a creanţelor la bugetul Fondului special al drumurilor publice, pe baza împuternicirii date de Ministerul Transporturilor. (2) Atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale A.R.R. sunt cuprinse în regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 1. (3) Încasarea creanţelor prevăzute la alin. (1) şi, după caz, executarea silită a acestora pot fi realizate şi prin personal angajat de A.R.R. prin convenţii civile de prestări de servicii, încheiate în condiţiile art. 2 lit. c) din Legea nr. 83/1995 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în munca. (4) A.R.R. este instituţie publică finanţată integral din venituri extrabugetare realizate din prestaţiile de servicii specifice, precum şi din desfăşurarea altor activităţi privind valorificarea unor produse din activităţi proprii şi conexe, chirii, prestaţii editoriale, alte prestări de servicii, exploatări ale unor bunuri pe care le au în administrare etc., pe bază de tarife stabilite în condiţiile legii.  +  Articolul 2 (1) Patrimoniul A.R.R. se constituie prin preluarea în administrare a activului şi a pasivului Oficiului Rutier Central, rezultate din darea de seama contabila încheiată la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, precum şi prin preluarea în administrare, din dotarea Ministerului Transporturilor, a unor bunuri aflate în folosinţă Inspectoratului rutier, a căror valoare este prevăzută în anexa nr. 2. (2) Valoarea patrimoniului aflat în administrarea Ministerului Transporturilor se diminuează cu valoarea bunurilor prevăzute în anexa nr. 2. (3) Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la alin. (1) se face pe bază de protocol, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (4) Bunurile preluate potrivit alin. (1) sunt bunuri proprietate privată a statului, date în administrare A.R.R. pe toată durata de existenta a acesteia şi pot fi înstrăinate în condiţiile legii. (5) Pentru exercitarea atribuţiilor specifice de inspecţie, control şi supraveghere, parcul normat al A.R.R. este de 55 de autoturisme, cu o norma de consum de combustibil de 300 litri pe luna şi pe autoturism. Nu se considera depăşiri ale consumului normat pe autoturism consumul care, la nivelul anului, se încadrează în cantitatea de combustibil normata în raport cu numărul de autoturisme aprobat pentru A.R.R.  +  Articolul 3A.R.R. preia toate drepturile şi obligaţiile Oficiului Rutier Central care decurg din activitatea curenta şi din contractele încheiate cu persoane fizice sau juridice, române sau străine, şi se substituie acestuia în litigiile în curs de judecată.  +  Articolul 4 (1) Conducerea A.R.R. este asigurata de către un consiliu de conducere format din 9 persoane. (2) Preşedintele consiliului de conducere este directorul general - inspector de stat şef.  +  Articolul 5Preşedintele şi ceilalţi membri ai consiliului de conducere sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului transporturilor.  +  Articolul 6 (1) Personalul preluat de la Oficiul Rutier Central şi de la Inspectoratul rutier din cadrul Ministerului Transporturilor se considera transferat la A.R.R. (2) Personalul transferat beneficiază de salariile şi drepturile avute anterior până la încheierea contractului colectiv de muncă al personalului de la A.R.R., precum şi de alte drepturi prevăzute în legislaţia în vigoare. Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă. (3) Contractul colectiv de muncă va fi negociat şi înregistrat la direcţia generală de muncă şi protecţie socială în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (4) Salarizarea personalului se face potrivit reglementărilor stabilite pentru instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare. (5) Personalul A.R.R. cu atribuţii de inspecţie şi de control poarta uniforma de serviciu cu însemne specifice. (6) Forma, însemnele specifice şi modul de acordare a uniformelor se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea Consiliului de conducere al A.R.R.  +  Articolul 7 (1) A.R.R. întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor. (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se avizează de Consiliul de conducere al A.R.R. şi se aproba de Ministerul Transporturilor, în condiţiile legii. (3) Soldurile anuale rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al A.R.R. rămân la dispoziţia acesteia şi se folosesc în anul următor cu aceeaşi destinaţie. (4) A.R.R. poate realiza şi poate dispune de venituri şi de cheltuieli în valută, în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare. (5) A.R.R. propune modalităţile de finanţare a dotării cu echipamente, inclusiv prin credite şi/sau împrumuturi contractate de stat sau cu garanţia statului, în lei şi în valută, rambursabile din veniturile extrabugetare prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli.  +  Articolul 8În exercitarea atribuţiilor specifice de inspecţie şi control, personalul A.R.R. are drept de control asupra autovehiculelor rutiere în trafic, inclusiv la punctele de control de trecere a frontierei deschise traficului rutier, precum şi la sediile operatorilor de transport rutier, pe baza legitimatiei speciale emise şi în condiţiile stabilite de Ministerul Transporturilor.  +  Articolul 9Creditele bugetare aprobate prin bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 1998 pentru finanţarea Inspectoratului rutier din cadrul Ministerului Transporturilor, rămase neutilizate la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se virează la Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului.  +  Articolul 10Se autorizeaza Ministerul Finanţelor să efectueze modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetului de stat pe anul 1998, rezultate din aplicarea prevederilor art. 9.  +  Articolul 11Hotărârea Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 7 martie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmează: a) din cuprinsul art. 3 alin. (1) se elimina sintagma "Inspectoratul rutier"; b) din organigrama Ministerului Transporturilor prevăzută în anexa nr. 1 se elimina "Inspectoratul rutier"; c) poziţia nr. 34 din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:"34. Autoritatea Rutiera Română - A.R.R."; d) poziţia A1 "Inspectoratul rutier" din anexa nr. 3 se abroga, cu modificarea corespunzătoare a totalului, de la 7 la 2.  +  Articolul 12Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 13Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga prevederile art. 2 alin. 4, ale art. 3 şi 4 din Hotărârea Guvernului nr. 223/1992 privind normele de organizare şi efectuare a transporturilor auto internaţionale de persoane şi mărfuri, a transporturilor auto de persoane în trafic interjudetean şi judeţean şi a transporturilor auto de mărfuri agabaritice şi periculoase, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 13 aprilie 1994, cu modificările ulterioare, poziţia nr. 6 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 579/1997 privind înfiinţarea şi organizarea serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale în judeţul Ilfov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 7 octombrie 1997, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:--------------Ministrul transporturilor,Traian Basescup. Ministrul finanţelor,Dan Radu Rusanu,secretar de statMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru Athanasiu  +  Anexa 1REGULAMENT 24/09/1998  +  Anexa 2SITUAŢIA bunurilor (mijloace fixe şi obiecte de inventar) ce urmează a fi preluate de Autoritatea Rutiera Română - A.R.R.
    Nr. crt.BunurileValoarea de inventar (lei)
    012
    1.Mijloace fixe16.417.298
    2.Obiecte de inventar1.890.308
      TOTAL:18.107.606
  -------