HOTĂRÂRE nr. 5 din 14 aprilie 2014privind aducerea la cunoştinţă publică a delimitării şi numerotării fiecărei secţii de votare, precum şi a locurilor de desfăşurare a votării
EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 16 aprilie 2014    Având în vedere dispoziţiile art. 18 alin. (4) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora, până cel mai târziu cu 30 de zile înaintea datei votării, primarii aduc la cunoştinţă publică, cu ajutorul prefecţilor, delimitarea şi numerotarea fiecărei secţii de votare, precum şi locurile de desfăşurare a votării, în condiţiile stabilite de Autoritatea Electorală Permanentă, prin hotărâre,luând în considerare faptul că Autoritatea Electorală Permanentă administrează Registrul secţiilor de votare, care este valabil pentru toate tipurile de alegeri şi referendumuri, delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare urmând să fie actualizate periodic,ţinând cont de necesitatea stabilirii unei proceduri unitare privind modalitatea de aducere la cunoştinţă publică de către primari, cu ajutorul prefecţilor, a delimitării şi numerotării fiecărei secţii de votare,în temeiul art. 18 alin. (4) şi al art. 65 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Până cel mai târziu cu 30 de zile înaintea datei votării, primarii aduc la cunoştinţă publică, cu sprijinul prefecţilor, delimitarea şi numerotarea fiecărei secţii de votare, precum şi locurile de desfăşurare a votării. (2) Prin aducerea la cunoştinţă publică a delimitării şi numerotării secţiilor de votare, precum şi a locurilor de desfăşurare a votării, în sensul prezentei hotărâri, se înţelege aducerea la cunoştinţă publică a informaţiilor cuprinse în Registrul secţiilor de votare. (3) Prin loc de desfăşurare a votării, în sensul prezentei hotărâri, se înţelege sediul secţiei de votare, aşa cum acesta este înregistrat în Registrul secţiilor de votare. (4) Aducerea la cunoştinţă publică a delimitării şi numerotării fiecărei secţii de votare, precum şi a locurilor de desfăşurare a votării se realizează prin următoarele modalităţi: a) prin afişare pe site-ul primăriei, acolo unde acesta există, şi pe site-ul instituţiei prefectului; b) prin publicaţii afişate la sediul primăriei, sediile altor instituţii publice locale şi în alte locuri publice frecventate de cetăţeni; c) prin publicaţii afişate la sediile secţiilor de votare; d) prin mass-media scrisă şi audiovizuală, precum şi prin orice alt mijloc de publicitate. (5) Aducerea la cunoştinţă publică a delimitării şi numerotării secţiilor de votare, precum şi a locurilor de desfăşurare a votării este obligatorie în modalităţile prevăzute la alin. (4) lit. b) şi c). (6) Publicaţiile privind delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare, precum şi locurile de desfăşurare a votării, afişate în locurile publice frecventate de cetăţeni şi la sediile secţiilor de votare, pot conţine numai extrase aferente zonei teritoriale sau secţiei de votare unde se face afişarea.  +  Articolul 2Aducerea la cunoştinţă publică a delimitării şi numerotării fiecărei secţii de votare, precum şi a locurilor de desfăşurare a votării poate fi realizată şi prin mijloacele de publicitate amplasate, conform legii, în interiorul incintelor centrelor comerciale, supermarketurilor, hipermarketurilor, parcurilor sau în alte zone publice.  +  Articolul 3 (1) Pentru facilitarea accesului alegătorilor spre locurile de desfăşurare a votării, primarii au obligaţia de a dispune montarea indicatoarelor către acestea. (2) Prin indicator, în înţelesul alin. (1), se înţelege înscrisul, forma ori imaginea care indică direcţia spre clădirea în care se află locul de desfăşurare a votării. În aceeaşi categorie se includ bannerul, tăbliţa indicatoare, toate de mici dimensiuni, fixate prin prinderi speciale pe clădiri, stâlpi şi altele asemenea.  +  Articolul 4În vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, primarul/primarul general al municipiului Bucureşti, în aria sa de competenţă, prin aparatul de specialitate, are următoarele obligaţii: a) identifică şi stabileşte amplasamentele în care vor fi montate indicatoarele către secţiile de votare, precum şi panourile privind locurile de desfăşurare a votării; b) dispune luarea măsurilor necesare pentru dezafectarea zonelor în care au fost montate indicatoare sau au fost amplasate panouri, după încheierea procesului electoral.  +  Articolul 5 (1) Primarii pot dispune amplasarea unor panouri care conţin anunţuri cu privire la locurile de desfăşurare a votării. (2) Panourile prevăzute la alin. (1) pot fi amplasate, conform legii, în zonele stabilite potrivit art. 1 alin. (4) lit. b) şi art. 2.  +  Articolul 6Pe panouri, publicaţii sau alte mijloace de aducere la cunoştinţă a delimitării şi numerotării fiecărei secţii de votare, precum şi a locurilor de desfăşurare a votării este interzisă folosirea însemnelor sau îmbinării culorilor care fac trimitere la însemnele electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale sau organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la procesul electoral.  +  Articolul 7Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,Ana Maria PătruContrasemnează:---------------Vicepreşedinte,Dan VlaicuVicepreşedinte,Marian MuhuleţBucureşti, 14 aprilie 2014.Nr. 5.------