HOTĂRÂRE nr. 837 din 27 mai 2004 (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului(actualizată până la data de 26 aprilie 2014*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 26 aprilie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 1.774 din 21 octombrie 2004; HOTĂRÂREA nr. 110 din 24 februarie 2005; HOTĂRÂREA nr. 277 din 7 aprilie 2005; HOTĂRÂREA nr. 344 din 21 aprilie 2005; HOTĂRÂREA nr. 1.919 din 22 decembrie 2006; HOTĂRÂREA nr. 496 din 23 mai 2007; HOTĂRÂREA nr. 858 din 1 august 2007; HOTĂRÂREA nr. 1.323 din 31 octombrie 2007; HOTĂRÂREA nr. 68 din 23 ianuarie 2008; HOTĂRÂREA nr. 875 din 20 august 2008; HOTĂRÂREA nr. 311 din 18 martie 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.436 din 18 noiembrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 368 din 14 aprilie 2010; HOTĂRÂREA nr. 722 din 14 iulie 2010; HOTĂRÂREA nr. 201 din 2 martie 2011; HOTĂRÂREA nr. 374 din 24 aprilie 2012; HOTĂRÂREA nr. 693 din 11 iulie 2012; HOTĂRÂREA nr. 863 din 23 august 2012; HOTĂRÂREA nr. 177 din 16 aprilie 2013; HOTĂRÂREA nr. 586 din 30 iulie 2013; HOTĂRÂREA nr. 252 din 2 aprilie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, al art. 1 alin. (3) şi al art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, precum şi al art. 5 alin. (3) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, denumită în continuare AVAS, se organizează şi funcţionează ca instituţie de specialitate a administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.  +  Articolul 2 (1) Sediul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului este în municipiul Bucureşti, str. Căpitan Aviator Alexandru Şerbănescu nr. 50, sectorul 1. (2) Până la darea în administrare a unui imobil din domeniul public al statului, cu destinaţia de sediu, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului îşi desfăşoară activitatea atât în spaţiul prevăzut la alin. (1), care constituie sediul principal, cât şi în spaţiul situat în municipiul Bucureşti, str. Dimitrie Pompei nr. 5-7, sectorul 2.--------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 201 din 2 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 8 martie 2011.--------Art. 2 a fost modificat de art. 2 din HOTARAREA nr. 858 din 1 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 7 august 2007.  +  Articolul 3 (1) Atribuţiile AVAS sunt cele prevăzute la art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004. (2) În exercitarea atribuţiilor sale, AVAS colaborează cu ministerele, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu Banca Naţională a României, organismele internaţionale, precum şi cu autorităţile administraţiei publice locale. (3) Persoanele fizice şi juridice rezidente sunt obligate să furnizeze, la cererea scrisă a AVAS, toate datele şi informaţiile pe care le deţin, în vederea îndeplinirii atribuţiilor din domeniile de activitate ale AVAS. (4) Băncile sunt obligate să furnizeze, la cererea scrisă a AVAS, toate datele şi informaţiile referitoare la cuantumul disponibilităţilor băneşti, precum şi al oricăror active deţinute la aceste bănci de către debitori, potrivit art. 20 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicată, cu modificările ulterioare. (5) Informaţiile obţinute în temeiul alin. (2), (3) şi (4) se pun la dispoziţia AVAS cu promptitudine şi în mod gratuit, fiind clasificate ca secret profesional. (6) Salariaţii AVAS, membrii Consiliului de supraveghere şi îndrumare şi membrii Comitetului de coordonare a restructurării, prevăzut la art. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998, republicată, cu modificările ulterioare, au obligaţia de a păstra secretul profesional, fiind interzisă folosirea sau dezvăluirea, în timpul activităţii în cadrul AVAS, precum şi o perioadă de 5 ani de la încetarea activităţii în cadrul instituţiei, de date sau fapte care, devenite publice, ar dăuna intereselor AVAS.  +  Articolul 4 (1) Structura organizatorică a Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului se aprobă prin hotărâre a Guvernului. În structura organizatorică a Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului pot funcţiona direcţii, servicii şi birouri, precum şi activităţi în teritoriu.----------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de art. I din HOTĂRÂREA nr. 252 din 2 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 11 aprilie 2014. (2) Numărul maxim de posturi în structura organizatorică a Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului este de 220, exclusiv preşedintele, vicepreşedinţii şi cabinetul demnitarului.----------Art. 4 a fost modificat de art. I din HOTĂRÂREA nr. 586 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 9 august 2013.  +  Articolul 5 (1) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile compartimentelor din cadrul AVAS se stabilesc în conformitate cu structura organizatorică prevăzută la art. 4 alin. (1), prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a AVAS, aprobat de către Consiliul de supraveghere şi îndrumare a AVAS. (2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului AVAS se stabilesc prin fişa postului, care constituie anexă la contractul individual de muncă.  +  Articolul 6 (1) Salariaţilor AVAS li se interzice să reprezinte, direct sau indirect, vreun interes financiar, comercial ori de altă natură, care i-ar pune într-o poziţie în care interesul lor personal ar intra în conflict cu obligaţiile şi îndatoririle lor faţă de AVAS. (2) Salarizarea personalului AVAS se face potrivit reglementărilor legale în vigoare aplicabile personalului din instituţiile şi autorităţile publice finanţate integral de la bugetul de stat.----------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.436 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 8 decembrie 2009. (3) Funcţia de preşedinte al AVAS este asimilată funcţiei de secretar de stat, iar funcţia de vicepreşedinte al AVAS este asimilată funcţiei de subsecretar de stat.----------Alin. (3) al art. 6 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.436 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 8 decembrie 2009.  +  Articolul 7 (1) Supravegherea şi îndrumarea activităţii AVAS sunt asigurate de un consiliu de supraveghere şi îndrumare, format din 5 membri, în următoarea componenţă: a) un preşedinte, care este reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice; b) 4 membri, respectiv câte un reprezentant al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerului Justiţiei, Secretariatului General al Guvernului şi Corpului de control al primului-ministru.--------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 201 din 2 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 8 martie 2011. (2) Membrii Consiliului de supraveghere şi îndrumare a AVAS sunt numiţi prin hotărâre a Guvernului, la propunerea conducătorilor instituţiilor prevăzute la alin. (1). (3) Componenţa nominală a Consiliului de supraveghere şi îndrumare a AVAS este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (4) Revocarea din funcţie a oricărui membru al Consiliului de supraveghere şi îndrumare a AVAS se face prin hotărâre a Guvernului, caz în care conducătorul instituţiei al cărei reprezentant a fost revocat va face o nouă propunere în termen de 10 zile. (5) Modalităţile de lucru ale Consiliului de supraveghere şi îndrumare a AVAS se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de supraveghere şi îndrumare a AVAS.  +  Articolul 8 (1) În termen de 2 zile lucrătoare de la solicitarea preşedintelui AVAS, preşedintele Consiliului de supraveghere şi îndrumare al AVAS va convoca membrii acestuia. (2) Consiliul de supraveghere şi îndrumare a AVAS adoptă hotărâri cu majoritatea voturilor membrilor săi. (3) La şedinţele Consiliului de supraveghere şi îndrumare a AVAS participă, fără drept de vot, preşedintele AVAS.  +  Articolul 9 (1) Conducerea AVAS se exercită de către preşedinte, ajutat de 4 vicepreşedinţi, numiţi prin decizie a primului-ministru.----------Alin. (2) al art. 9 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.436 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 8 decembrie 2009. (3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, preşedintele emite ordine şi instrucţiuni. (4) Vicepreşedinţii AVAS exercită atribuţiile delegate de către preşedinte. Atribuţiile şi răspunderile vicepreşedinţilor se stabilesc prin ordin al preşedintelui. (5) În cazul în care preşedintele, din diferite motive, nu îşi poate exercita atribuţiile curente, îl deleagă prin ordin pe unul dintre vicepreşedinţi să exercite aceste atribuţii, înştiinţându-l pe primul-ministru despre aceasta.  +  Articolul 10Pe lângă preşedinte funcţionează colegiul director, ca organ colectiv de analiză şi evaluare, cu caracter consultativ. Componenţa, atribuţiile şi modalităţile de lucru ale colegiului director se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a AVAS.  +  Articolul 11Abrogat.--------Art. 11 a fost abrogat de pct. 3 al art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 201 din 2 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 8 martie 2011.  +  Articolul 12 (1) Pentru desfăşurarea activităţilor specifice proprii, AVAS are în dotare un număr de 49 de autoturisme, din care 5 autoturisme în parc propriu, pentru preşedinte şi vicepreşedinţi, celelalte autoturisme fiind utilizate în parcul comun, precum şi pentru activităţi specifice. (2) Consumul de carburanţi este de 400 litri/lună/ autoturism pentru autoturismele care deservesc preşedintele şi vicepreşedinţii şi de 300 litri/lună/autoturism pentru autoturismele din parcul comun. (3) Nu se consideră depăşiri la consumul normat pentru autoturisme consumul care la nivelul anului se încadrează în limita carburantului normat în raport cu numărul total de autoturisme aprobat.  +  Articolul 13Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă din funcţie membrii Consiliului de supraveghere şi îndrumare a activităţii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare, numiţi prin Hotărârea Guvernului nr. 1.217/2001 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 14Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:- Hotărârea Guvernului nr. 1.217/2001 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 17 decembrie 2001, cu modificările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 627/2002 privind aprobarea numărului de autoturisme şi a consumului de carburanţi pentru activităţile specifice desfăşurate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 28 iunie 2002;- Hotărârea Guvernului nr. 678/2001 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:--------------Preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului,Mircea UrsacheMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 27 mai 2004.Nr. 837.  +  Anexa Componenţa Consiliului de supraveghere şi îndrumare a activităţiiAutorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului┌──┬────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐│1.│Enache Jiru │preşedinte, reprezentant al Ministerului ││ │ │Finanţelor Publice │├──┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│2.│Toma Bogdan Costreie│membru, reprezentant al Ministerului Economiei │├──┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│3.│Valentin Căpraru │membru, reprezentant al Ministerului Justiţiei │├──┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│4.│Ion Lazăr │membru, reprezentant al Corpului de control al ││ │ │prim-ministrului │├──┼────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│5.│Ioana-Andreea Lambru│membru, reprezentant al Secretariatului General ││ │ │al Guvernului │└──┴────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘--------Anexa a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 177 din 16 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 18 aprilie 2013, conform art. 2 din acelaşi act normativ.----