LEGE nr. 38 din 7 aprilie 2014pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziționării de la persoane fizice a metalelor feroase și neferoase și a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 10 aprilie 2014  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 31 din 20 martie 2011 privind interzicerea achiziționării de la persoane fizice a metalelor feroase și neferoase și a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 30 martie 2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 17/2013, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul ordonanței de urgență se modifică și va avea următorul cuprins:"ORDONANȚĂ DE URGENȚĂprivind interzicerea achiziționării de la persoane fizice a metalelor feroase și neferoase și a aliajelor acestora"2. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Se interzice achiziționarea de la persoane fizice a metalelor feroase și neferoase și a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară, rutieră, aeriană, maritimă și fluvială, de transport cu metroul, de transport public și electric de suprafață, de irigații și desecări, în infrastructura pentru furnizarea utilităților de energie electrică, apă-canal, gaze și termoficare, în infrastructura aferentă operațiunilor de extracție, prelucrare, distribuție, transport și comercializare a gazelor naturale, a petrolului și a produselor petroliere, precum și în semnalizarea și dirijarea circulației pe drumurile publice, de tipul șinelor, pieselor aparatelor de cale, materialului mărunt de cale, contrașinelor, ecliselor, părților componente ale instalațiilor de siguranța circulației, cablurilor de semnalizare și telecomunicații, componentelor instalațiilor de electrificare, componentelor materialului rulant, instalațiilor de semnalizare și dirijare a circulației, semnelor de circulație, semafoarelor, capacelor căminelor de vizitare sau părților componente și altele asemenea, parazăpezilor sau părților componente ale unor construcții metalice destinate pentru protecția împotriva viscolului, avalanșelor, inundațiilor sau altor calamități, a căror lipsă produce ori poate produce evenimente sau accidente cu victime omenești."3. La articolul 1, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:"(1^1) Metalele feroase și neferoase și aliajele acestora, altele decât cele prevăzute la alin. (1), încadrate ca deșeuri conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare, pot face obiectul operațiunilor de comerț numai în condițiile în care acestea provin din gospodăriile proprii.(1^2) Operatorii economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului pentru colectarea/valorificarea deșeurilor prevăzute la alin. (1^1) au următoarele obligații:a) să efectueze plata contravalorii bunurilor achiziționate în condițiile alin. (1^1) prin virament bancar, în contul specificat de vânzător, sau cu numerar, cu respectarea dispozițiilor legale în materie fiscală;b) să completeze, cu respectarea legislației în materia protecției persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, un borderou de achiziție de deșeuri metalice feroase și neferoase și a aliajelor acestora, conform anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, care va cuprinde:(i) datele de identificare ale operatorului economic: denumirea, forma juridică, adresa sediului social/punctului de lucru, numărul din registrul comerțului, codul unic de înregistrare, codul de identificare fiscală, numărul și data emiterii autorizației de mediu;(ii) datele de identificare ale persoanei fizice: numele, prenumele, seria și numărul actului de identitate, codul numeric personal și domiciliul;(iii) codul deșeurilor, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare;(iv) cantitatea de deșeuri metalice feroase și neferoase și aliaje ale acestora predată;(v) valoarea de cumpărare a acestora;(vi) contul bancar al vânzătorului în care va fi efectuată plata;(vii) numărul chitanței de plată, în cazul plății cu numerar;(viii) declarația pe propria răspundere a deținătorului de deșeuri - persoană fizică că deșeurile pe care intenționează să le vândă provin din gospodăria proprie.(1^3) Borderoul de achiziție de deșeuri metalice feroase și neferoase și a aliajelor acestora constituie document de evidență financiar-contabilă, cu regim intern de numerotare."4. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:"(2) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu sunt comise în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:a) nerespectarea interdicției prevăzute la alin. (1);b) nerespectarea prevederilor alin. (1^1);c) nerespectarea obligației prevăzute la alin. (1^2) lit. a);d) nerespectarea obligației prevăzute la alin. (1^2) lit. b)."5. La articolul 1, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (2^1)-(2^4), cu următorul cuprins:"(2^1) Contravențiile prevăzute la alin. (2) lit. a) și b) se sancționează cu amendă de la 100.000 lei la 150.000 lei, prin derogare de la dispozițiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2001, cu modificările și completările ulterioare.(2^2) Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. c) se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei.(2^3) Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. d) se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei.(2^4) În cazul în care contravențiile prevăzute la alin. (2) au fost săvârșite de către operatorul economic de cel puțin două ori, limitele minime și maxime ale amenzilor se majorează cu 50%."6. La articolul 1, alineatele (3)-(6) se modifică și vor avea următorul cuprins:"(3) În cazul în care contravențiile prevăzute la alin. (2) au fost săvârșite de către operatorul economic care realizează activități de colectare a deșeurilor industriale reciclabile, se aplică și sancțiunea complementară a anulării autorizației de colectare.(4) Controlul respectării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de către ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române ori de către ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române, precum și, pentru faptele constatate în zona de competență, de către ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române, de către comisarii Gărzii Naționale de Mediu și personalul împuternicit din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, după caz.(5) Contravenientul are obligația de a achita, pe lângă amenda contravențională, și un tarif cu titlu de tarif de despăgubire, în cuantum egal cu valoarea elementelor în cauză, menționate la alin. (1), și a manoperei aferente.(6) O copie a procesului-verbal de constatare a contravenției se înaintează de agentul constatator companiei, societății sau regiei prejudiciate, în situația în care aceasta poate fi identificată, care stabilește tariful de despăgubire și comunică contravenientului modul de achitare a acestuia. Despăgubirea se va achita în lei, în contul companiilor, societăților și regiilor prejudiciate. Sumele încasate vor fi folosite numai în activitatea de reparații, modernizare și investiții în infrastructură, după caz."7. La articolul 1, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:"(6^1) În situația în care agentul constatator nu poate identifica compania, societatea sau regia prejudiciată, metalele feroase și neferoase și aliajele acestora, definite la alin. (1) și (1^1), care fac obiectul contravențiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, se confiscă și se valorifică în condițiile legii, iar sumele obținute în urma valorificării acestora se fac venit la bugetul de stat."8. După articolul 2 se introduce anexa, cu următorul cuprins:"ANEXĂ(denumire, formă juridică, adresă sediu social/punct de lucru, nr. din registrul comerțului, CUI, CIF, nr. și data emiterii autorizației de mediu).................................................(operatorul economic colector/valorificator)BORDEROUde achiziție de deșeuri metalice feroase și neferoaseși a aliajelor acestora nr. .......din data ...............S-au primit de la (deținător) ........, domiciliat în localitatea ......., județul ......, str. ...... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., legitimat cu buletinul/cartea de identitate seria ...... nr. ...., eliberat/eliberată de ......, CNP ......, cu mijloc de transport ......, următoarele deșeuri metalice:
  Denumirea deșeului și descrierea acestuia Codul conform codificării din Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 Cantitatea (kg) Prețul unitar (lei/kg) Valoarea (lei)
  0 1 2 3 4 (2 x 3)
  TOTAL:
  Se achită suma de ....... lei, adică (......), reprezentând contravaloarea deșeurilor metalice feroase și neferoase și a aliajelor acestora achiziționate cu chitanța nr. ...... sau în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data prezentei, prin virament bancar în contul deținătorului nr. ......., deschis la ........ .Impozitul pe venit de 16% și contribuția de 3% la Administrația Fondului pentru Mediu (conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare) din contravaloarea deșeurilor predate au fost reținute la sursă din valoarea brută.Gestionar primitor,............................................(numele și prenumele/CNP/semnătura/ștampila)Deținător de deșeuri - persoană fizică1. Cunosc faptul că falsul în declarație constituie infracțiune și se pedepsește conform Codului penal.2. Declar pe propria răspundere că deșeurile pe care le predau provin din gospodăria proprie.Nume și prenume (deținător) ................Semnătura .............."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILORVALERIU-ȘTEFAN ZGONEAPREȘEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTONPOPESCU-TĂRICEANUBucurești, 7 aprilie 2014.Nr. 38.--------