LEGE Nr. 80 din 23 decembrie 1991privind decontarea prin compensare a plăţilor restante din economie
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 263 din 23 decembrie 1991    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Guvernul României şi Banca Naţionala a României, împreună cu băncile comerciale, vor organiza şi realiza decontarea prin compensare, cu reflectarea în gestiunea şi rezultatele anului 1991, a plăţilor restante privind livrările de mărfuri, executările de lucrări, livrările de maşini, utilaje şi instalaţii pentru investiţii şi construcţiile - montaj aferente acestora şi prestările de servicii, recepţionate şi acceptate de beneficiar, precum şi datoriile către bugetul public naţional ale agenţilor economici. Operaţiunile de decontare prin compensare a plăţilor restante se vor efectua prin unităţile băncilor comerciale şi sub controlul nemijlocit al acestora. Guvernul României, Ministerul Economiei şi Finanţelor, împreună cu Banca Naţionala a României, vor prezenta Parlamentului, pînă la 15 februarie 1992, un raport asupra rezultatelor acţiunii de compensare şi proiectul de lege privind măsurile referitoare la: lichidarea creditelor rezultate din compensare; instaurarea ordinii în efectuarea plăţilor în economie; prevenirea blocajului financiar; regimul incapacităţii de plată şi obligaţiile ce revin consiliilor de administraţie ale agenţilor economici cu capital integral sau majoritar de stat aflaţi în aceasta situaţie.  +  Articolul 2Creditele bancare rezultate în urma operaţiunilor de decontare prin compensare a plăţilor restante, acordate de băncile comerciale, vor fi garantate de stat şi cu bunurile mobile şi imobile ale agenţilor economici beneficiari de credite. Bunurile constituite garanţii vor putea fi supuse urmăririi silite, în caz de nerespectare a termenelor de rambursare a creditelor. Agenţii economici vor stabili cauzele care au determinat creditele de compensare, vor asigura garanţiile şi măsurile necesare pentru lichidarea acestora, iar împreună cu băncile comerciale vor stabili grafice de rambursare cu termene finale de maximum 6 luni, pe baza verificării documentaţiei prezentate. Ministerul Economiei şi Finanţelor va acoperi la timp subvenţiile şi diferenţele de preţ prevăzute în bugetul de stat aprobat, cuvenite agenţilor economici, corespunzător reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 3Prevederile art. 46 alin. 1 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale se modifica şi vor avea următorul cuprins: "Sumele în valută cumpărate de la băncile autorizate, contra lei, la cursul de schimb al zilei, pentru plati externe se păstrează în conturi speciale deschise pe numele agenţilor economici la băncile comerciale."  +  Articolul 4Dispoziţiile art. 45 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale şi art. 215 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale sînt şi rămîn abrogate de la data unificării cursurilor de schimb şi introducerea convertibilitatii interne a leului. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 19 decembrie 1991, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 decembrie 1991, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORMARŢIAN DAN---------