LEGE nr. 141 din 12 iulie 2010 (*republicată*)privind înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Informatic Național de Semnalări și participarea României la Sistemul de Informații Schengen
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 3 aprilie 2014    *) Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 141/2010 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 19 iulie 2010.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Informatic Național de Semnalări și asigură cadrul juridic necesar utilizării de către autoritățile române a Sistemului de Informații Schengen.  +  Articolul 2În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:a) Sistemul Informatic Național de Semnalări, denumit în continuare SINS, - sistemul informatic compatibil cu Sistemul de Informații Schengen de generația a doua, care conține semnalări de interes național și semnalări de interes Schengen introduse de către autoritățile naționale competente;b) Sistemul de Informații Schengen, denumit în continuare SIS, - sistemul informatic instituit la nivelul Uniunii Europene și utilizat de statele membre pentru cooperarea, prin schimb de informații, în vederea menținerii ordinii publice și securității naționale pe teritoriile acestora;c) copia națională a SIS - copia completă sau parțială a bazei de date a SIS, accesibilă pentru efectuarea de căutări de către autoritățile naționale competente;d) componenta națională a SIS, denumită în continuare N.SIS, - sistemul informatic constituit din SINS și copia națională a bazei de date centrale a SIS, care permite efectuarea de căutări de către autoritățile române;e) semnalare - setul de date introduse în SINS referitoare la persoane sau bunuri cu privire la care au fost dispuse unele măsuri, în condițiile legii, în vederea realizării unui interes public, a respectării regimului liberei circulații a persoanelor și bunurilor sau a asigurării ordinii și siguranței publice și a prevenirii unor amenințări la adresa securității naționale;f) semnalare de interes național - semnalarea introdusă de o autoritate națională competentă în SINS;g) semnalare de interes Schengen - semnalarea transmisă din SINS în SIS;h) autorități naționale competente - autoritățile publice române ale căror drepturi de acces la SINS sunt stabilite potrivit art. 5;i) stat membru - stat care utilizează SIS;j) stat asociat - statele cu care Uniunea Europeană a încheiat acorduri în vederea predării persoanelor pe baza unui mandat de arestare și care prevăd transmiterea unui astfel de mandat prin intermediul SIS;k) tranzacție - orice operație de introducere, modificare, ștergere sau consultare a datelor conținute în N.SIS;l) date adiționale - datele stocate în N.SIS în legătură cu semnalările din N.SIS și care sunt disponibile imediat după identificarea persoanelor ca urmare a căutărilor efectuate în acest sistem;m) informații suplimentare - informațiile care nu sunt stocate în SIS, dar care sunt în legătură cu semnalările din SIS și care urmează să fie transmise în cadrul schimbului de informații suplimentare;n) rezultat pozitiv - rezultatul obținut în urma efectuării unei căutări în N.SIS, concretizat în identificarea unei persoane sau a unui bun care face obiectul unei semnalări;o) Biroul SIRENE național - structura specializată din cadrul Ministerului Afacerilor Interne care asigură realizarea schimbului de informații suplimentare cu birourile SIRENE din celelalte state membre;p) reglementări aplicabile la nivelul SIS central - prevederile cuprinse în actele normative ale Uniunii Europene în baza cărora statele membre cooperează prin intermediul SIS;q) Manualul SIRENE - documentul adoptat la nivelul Uniunii Europene care cuprinde normele pentru schimbul de informații suplimentare între statele membre;r) control discret - obținerea unor date și informații referitoare la persoane sau bunuri cu privire la care a fost introdusă o semnalare în acest scop în SINS sau în SIS, cu ocazia desfășurării de către autoritățile române a controlului la trecerea frontierei de stat ori a altui tip de control polițienesc sau vamal, fără ca persoanele în cauză să fie informate despre existența respectivei semnalări, în scopul comunicării acestora către autoritatea care a introdus semnalarea;s) indicator de validitate - set de informații atașate unei semnalări din SIS care determină neexecutarea acțiunilor în baza semnalării respective sau executarea unor acțiuni alternative prevăzute de lege.  +  Capitolul II Sistemul Informatic Național de Semnalări  +  Secţiunea 1 Înființarea și obiectivul general al SINS  +  Articolul 3(1) Se înființează SINS, cu respectarea protocoalelor și a procedurilor tehnice stabilite pentru SIS de generația a doua, potrivit art. 9 alin. (1) din Decizia 2007/533/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007 privind înființarea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen de a doua generație (SIS II), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L. 205 din 7 august 2007, astfel încât cele două sisteme informatice să fie compatibile.(2) SINS este destinat să asigure posibilitatea, pentru autoritățile naționale competente, ca prin intermediul unei proceduri automate să efectueze tranzacții cu privire la semnalările pe care le conține, în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale.(3) SINS conține semnalări introduse de către autoritățile naționale competente cu privire la persoane sau bunuri corespunzător tipurilor prevăzute în prezenta lege.(4) De la data aplicării în totalitate de către România a dispozițiilor acquis-ului Schengen în temeiul deciziei Consiliului emise în acest sens, SINS asigură transmiterea semnalărilor de interes Schengen în SIS.  +  Secţiunea a 2-a Gestionarea și utilizarea SINS  +  Articolul 4(1) Ministerul Afacerilor Interne, prin Centrul Național SIS, este responsabil cu implementarea, funcționarea, întreținerea și securitatea SINS, precum și cu asigurarea accesului autorităților naționale competente la SINS.(2) Se înființează Comitetul tehnic, în coordonarea Ministerului Afacerilor Interne, ca organism cu atribuții de analiză și soluționare a problemelor de ordin tehnic ce pot apărea în funcționarea SINS, compus din reprezentanții la nivel de expert din partea autorităților naționale competente care au drept de acces la SINS.(3) Președintele Comitetului tehnic este șeful Centrului Național SIS.(4) Comitetul tehnic are următoarele atribuții principale:a) analizează activitatea de modernizare a sistemelor informatice și de comunicații participante la SINS, în vederea asigurării compatibilității între acestea și SINS;b) analizează problemele tehnice semnalate de autoritățile naționale competente, apărute în implementarea și funcționarea SINS, și propune modalități de soluționare;c) asigură informarea autorităților naționale competente cu privire la deciziile luate în cadrul grupurilor de lucru tehnice ale Uniunii Europene în domeniul SIS.(5) Comitetul tehnic se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui comitetului.(6) Secretariatul Comitetului tehnic este asigurat de Centrul Național SIS.  +  Articolul 5(1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului*), la propunerea Ministerului Afacerilor Interne, se stabilesc drepturile de acces la SINS. Notă *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 966/2010 privind drepturile de acces al autorităților publice române la Sistemul Informatic Național de Semnalări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 21 septembrie 2010.(2) Drepturile de acces la SINS pentru introducere, modificare și ștergere se stabilesc, potrivit alin. (1), pentru autoritățile publice române care transmit datele specifice tipurilor de semnalări prevăzute la art. 6 din bazele de date proprii în SINS.(3) Instituțiile din sistemul judiciar vor avea obligația de a furniza datele specifice tipurilor de semnalări prevăzute la art. 6, atunci când sistemele informatice vor permite transmiterea automată a acestora.(4) Dreptul de acces la SINS pentru consultarea datelor se stabilește potrivit alin. (1), pentru:a) autoritățile publice române care au competențe de efectuare a controlului de frontieră, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L. 105 din 13 aprilie 2006;b) autoritățile publice române care au competențe de efectuare a controalelor polițienești ori vamale pe teritoriul României sau de coordonare a unor asemenea controale;c) autoritățile publice române care au competențe în aplicarea legislației privind regimul străinilor în România, inclusiv prin examinarea cererilor de viză și acordarea vizei;d) autoritățile publice române competente cu eliberarea certificatelor de înmatriculare a vehiculelor pentru semnalările prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.986/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind accesul la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) al serviciilor competente, în statele membre, pentru eliberarea certificatelor de înmatriculare a vehiculelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L. 381 din 28 decembrie 2006;e) organele de urmărire penală și instanțele de judecată.(5) Autoritățile naționale competente utilizează datele cuprinse în semnalările la care au drept de acces, cu respectarea prevederilor art. 49.  +  Secţiunea a 3-a Semnalările introduse în SINS  +  § 1. Tipurile de semnalări și categoriile de date  +  Articolul 6În SINS se introduc următoarele tipuri de semnalări:a) cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare sau în vederea extrădării;b) cu privire la persoane dispărute;c) cu privire la persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară;d) cu privire la persoane sau bunuri, în scopul efectuării de controale discrete;e) privind bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penale;f) privind străinii, în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român sau în scopul executării unei măsuri prin care se interzice șederea pe teritoriul României.  +  Articolul 7(1) Semnalările din SINS cu privire la persoane cuprind cel mult următoarele elemente:a) numele și prenumele, numele dat la naștere și numele anterior, orice pseudonime ce pot fi introduse separat;b) semnele fizice particulare, obiective și inalterabile;c) data și locul nașterii;d) sexul;e) fotografiile;f) amprentele digitale;g) cetățenia;h) mențiunea că persoana vizată este înarmată, violentă sau evadată;i) motivul semnalării;j) autoritatea care emite semnalarea;k) mențiunile cu privire la decizia sau hotărârea care a stat la baza semnalării;l) măsurile ce trebuie luate;m) legătura cu alte semnalări;n) tipul infracțiunii.(2) Semnalările cu privire la persoane nu pot fi introduse în SINS fără datele prevăzute la alin. (1) lit. a), d), l) și, atunci când este cazul, lit. k).(3) Atunci când sunt disponibile, se introduc toate datele prevăzute la alin. (1).(4) Fotografiile și amprentele digitale se introduc numai după verificarea îndeplinirii unui standard minim de calitate în conformitate cu caracteristicile stabilite potrivit prevederilor Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului, pentru semnalările prevăzute la art. 6 lit. a)-e), și potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.987/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de Informații Schengen din a doua generație (SIS II), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L. 381 din 28 decembrie 2006, pentru semnalările prevăzute la art. 6 lit. f), și sunt folosite doar pentru confirmarea identității unei persoane ca urmare a realizării unui rezultat pozitiv la o semnalare din SINS.  +  § 2. Semnalări cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare sau în vederea extrădării  +  Articolul 8(1) Semnalările cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare se introduc în SINS, potrivit dispozițiilor referitoare la mandatul european de arestare, prevăzute în Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Semnalările cu privire la persoane căutate în vederea extrădării se introduc în SINS, potrivit dispozițiilor referitoare la mandatul de urmărire internațională în vederea extrădării, prevăzute în Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 9În cazul semnalărilor prevăzute la art. 8 alin. (1), în SINS se introduc și următoarele date adiționale:a) copia mandatului european de arestare;b) traducerea mandatului european de arestare în una sau mai multe dintre limbile oficiale ale instituțiilor Uniunii Europene, atunci când este disponibilă.  +  § 3. Semnalări cu privire la persoane dispărute  +  Articolul 10(1) Semnalările prevăzute la art. 6 lit. b) se introduc în SINS, pentru următoarele categorii de persoane:a) persoane dispărute care trebuie doar localizate;b) persoane dispărute care, după localizare, trebuie aduse în instituții sau unități sanitare;c) minori sau persoane puse sub interdicție care, după localizare, trebuie reîntoarse alături de reprezentanții lor legali.(2) Semnalările cu privire la persoanele dispărute care trebuie doar localizate se introduc în SINS de către autoritățile naționale competente la sesizarea oricărei persoane, dacă în urma verificărilor se constată că sesizarea privind dispariția persoanei respective este întemeiată.(3) Semnalările cu privire la persoanele dispărute care, după localizare, trebuie aduse în instituții sau unități sanitare se introduc în SINS de către autoritățile naționale competente, la sesizarea instituțiilor ori unităților sanitare, în baza documentelor emise de acestea, prin care se dispune internarea nevoluntară, în cazul persoanelor cu tulburări psihice, sau internarea obligatorie, în cazul persoanelor care suferă de boli transmisibile, ori în baza hotărârii instanței de judecată prin care s-a dispus internarea medicală, dacă, în urma verificărilor, se constată că sesizarea privind dispariția persoanei respective este întemeiată.(4) Semnalările cu privire la minori sau persoane puse sub interdicție care, după localizare, trebuie reîntoarse alături de reprezentanții lor legali se introduc de către autoritățile naționale competente la sesizarea oricărei persoane, dacă, în urma verificărilor, se constată că sesizarea privind dispariția persoanei respective este întemeiată.(5) În cuprinsul semnalărilor cu privire la persoane dispărute se menționează măsura ce trebuie luată în cazul identificării persoanei care face obiectul respectivei semnalări.  +  Articolul 11(1) În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existența semnalării și i se solicită consimțământul cu privire la transmiterea informațiilor privind adresa la care locuiește către persoana care a sesizat dispariția.(2) Autoritatea națională competentă care a introdus semnalarea informează persoana care a sesizat dispariția cu privire la locul unde se află persoana în cauză numai dacă aceasta își dă consimțământul. În lipsa consimțământului, persoana care a sesizat dispariția este informată cu privire la faptul că semnalarea a fost ștearsă, deoarece persoana dispărută a fost localizată.Art. 12(1) În cazul identificării unei persoane cu privire la care a fost introdusă în SINS o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b), se informează instituțiile sau unitățile sanitare ce au solicitat introducerea semnalării, solicitându-se și preluarea persoanei în cauză.(2) În cazul în care persoana nu poate fi preluată imediat, aceasta este internată, la recomandarea direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București, în cea mai apropiată instituție ori unitate sanitară ce are capacitatea de a-i acorda un tratament adecvat, până la preluarea sa.  +  Articolul 13(1) În cazul identificării unei persoane cu privire la care a fost introdusă în SINS o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c), se informează reprezentantul legal, solicitându-i-se și preluarea acesteia.(2) În cazul în care nu a fost identificat reprezentantul legal sau persoana nu poate fi preluată imediat de către reprezentantul legal, aceasta este plasată într-o instituție sau unitate sanitară ori într-un serviciu de protecție în condițiile legii, după caz, până la preluarea sa.  +  § 4. Semnalări cu privire la persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară  +  Articolul 14(1) Semnalările cu privire la persoanele căutate în vederea participării la o procedură judiciară se introduc în SINS de către autoritățile naționale competente, la solicitarea organelor de urmărire penală sau a instanței de judecată, pentru următoarele categorii:a) martorii;b) persoanele căutate pentru a fi citate în vederea prezentării în fața autorităților judiciare pentru a da declarații în legătură cu faptele pentru care sunt cercetate în cadrul unui proces penal;c) persoanele cărora urmează să li se comunice o hotărâre judecătorească sau alte documente privind activitățile din cadrul unui proces penal în care sunt cercetate;d) persoanele căutate în vederea executării unei măsuri educative care implică privarea de libertate.(2) În cazul identificării unei persoane cu privire la care a fost introdusă în SINS o semnalare din categoria celor prevăzute la alin. (1), se informează persoana în cauză cu privire la existența semnalării, se stabilește adresa la care aceasta locuiește și se comunică această informație organului de urmărire penală sau instanței de judecată care a solicitat introducerea semnalării.  +  § 5. Semnalări cu privire la persoane sau bunuri, în scopul efectuării de controale discrete  +  Articolul 15(1) Semnalările cu privire la persoane sau la vehicule, ambarcațiuni, aeronave și containere, în scopul efectuării de controale discrete, se introduc în SINS de către autoritățile naționale competente, la solicitarea organelor de urmărire penală.(2) Organele de urmărire penală pot solicita introducerea unei semnalări din categoria celor prevăzute la alin. (1), în scopul prevenirii și combaterii faptelor penale, în următoarele cazuri:a) atunci când există date și informații potrivit cărora o persoană intenționează să comită sau comite una dintre infracțiunile pentru care se poate emite mandat european de arestare potrivit Legii nr. 302/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) atunci când, în urma evaluării generale a unei persoane, se stabilesc indicii suficiente pentru a se presupune că acea persoană va mai comite una dintre infracțiunile pentru care se poate emite mandat european de arestare potrivit Legii nr. 302/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;c) atunci când există date și informații că vehiculul, ambarcațiunea, aeronava sau containerul are legătură cu comiterea uneia dintre infracțiunile pentru care se poate emite mandat european de arestare potrivit Legii nr. 302/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Evaluarea generală a unei persoane în cazul prevăzut la alin. (2) lit. b) are în vedere antecedentele penale pentru care nu a intervenit reabilitarea și care privesc săvârșirea unora dintre infracțiunile pentru care se poate emite mandat european de arestare potrivit Legii nr. 302/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și elementele ce influențează perspectivele reintegrării în societate a persoanei în cauză după executarea pedepsei, după grațiere sau prescrierea executării pedepsei.  +  Articolul 16(1) Semnalările cu privire la persoane sau la vehicule, ambarcațiuni, aeronave și containere, în scopul efectuării de controale discrete, se introduc în SINS de către autoritățile naționale competente, la solicitarea organelor de stat cu atribuții în domeniul securității naționale.(2) Organele de stat cu atribuții în domeniul securității naționale pot solicita introducerea unei semnalări din categoria celor prevăzute la alin. (1), în următoarele cazuri:a) atunci când există date sau indicii că informațiile prevăzute la art. 17 alin. (1) sunt necesare pentru a preveni o amenințare din partea persoanei vizate sau alte amenințări la adresa securității naționale;b) atunci când vehiculul, ambarcațiunea, aeronava sau containerul are legătură cu o amenințare la adresa securității naționale.  +  Articolul 17(1) Atunci când, cu ocazia desfășurării controlului la trecerea frontierei de stat ori a altui tip de control polițienesc sau vamal, autoritățile competente să efectueze astfel de controale identifică persoane, vehicule, ambarcațiuni, aeronave ori containere cu privire la care a fost introdusă în SINS o semnalare în scopul efectuării de controale discrete, culeg și transmit autorităților naționale competente care au introdus semnalarea cât mai multe dintre următoarele informații:a) faptul că a fost localizată persoana, vehiculul, ambarcațiunea, aeronava sau containerul;b) locul, data sau motivul verificării;c) ruta și destinația călătoriei;d) persoanele care însoțesc persoanele în cauză sau ocupanții vehiculului, ai ambarcațiunii ori aeronavei despre care se poate presupune, pe baza unui temei rațional, că sunt asociate cu persoanele în cauză;e) vehiculul, ambarcațiunea, aeronava sau containerul;f) bunurile transportate;g) împrejurările în care a fost localizată persoana, vehiculul, ambarcațiunea, aeronava sau containerul.(2) Procedura pentru culegerea informațiilor prevăzute la alin. (1) este cea stabilită pentru efectuarea controlului cu ocazia căruia sunt identificate persoanele, vehiculele, ambarcațiunile, aeronavele sau containerele cu privire la care a fost introdusă în SINS o semnalare în scopul efectuării de controale discrete.(3) Cu ocazia culegerii informațiilor prevăzute la alin. (1), persoanelor în cauză nu li se comunică faptul că în SINS există o semnalare în scopul efectuării de controale discrete.  +  § 6. Semnalări privind bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penale  +  Articolul 18(1) Semnalările cu privire la bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penale se introduc în SINS de către autoritățile naționale competente, la solicitarea organelor de urmărire penală sau a instanței de judecată.(2) Semnalările prevăzute la alin. (1) se introduc cu privire la următoarele bunuri:a) autovehicule cu o capacitate cilindrică de peste 50 cmc, ambarcațiuni și aeronave;b) remorci cu o greutate care depășește 750 kg fără încărcătură, caravane, echipamente industriale, motoare exterioare și containere;c) arme de foc;d) documente oficiale în alb care au fost furate, utilizate în mod fraudulos sau pierdute;e) documente de identitate eliberate, de tipul pașapoartelor, cărților de identitate, permiselor de conducere, documentelor care atestă șederea, respectiv rezidența pe teritoriul României și documentelor de călătorie furate, însușite ilegal, pierdute sau anulate;f) certificate de înmatriculare ale vehiculelor care au fost furate, utilizate în mod fraudulos, pierdute sau anulate;g) bancnote;h) valori mobiliare și mijloace de plată, cum ar fi cecuri, cărți de credit, obligațiuni și acțiuni, care au fost furate, însușite ilegal, pierdute sau anulate.(3) Semnalările cu privire la bunurile prevăzute la alin. (2) lit. d) și e) se introduc în SINS de către autoritățile naționale competente și în baza sesizărilor privind pierderea acestora, primite de la orice persoană interesată, dacă se constată că sesizarea este întemeiată.(4) Tranzacțiile cu datele prevăzute la alin. (2) se realizează potrivit normelor tehnice stabilite în conformitate cu Decizia 2007/533/JAI a Consiliului.  +  Articolul 19În cazul identificării unui bun cu privire la care a fost introdusă în SINS o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 18 alin. (1), se informează de îndată organul de urmărire penală sau instanța de judecată care a solicitat introducerea semnalării.  +  § 7. Semnalări privind străinii în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român sau în scopul executării unei măsuri prin care se interzice șederea pe teritoriul României  +  Articolul 20(1) Semnalările privind străinii se introduc de către autoritățile naționale competente în temeiul măsurilor care au ca efect interzicerea intrării pe teritoriul României sau interzicerea șederii pe teritoriul României, dispuse potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Efectuarea de tranzacții în SINS cu semnalările privind străinii în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român sau în scopul executării unei măsuri prin care se interzice șederea pe teritoriul României se realizează de către autoritățile naționale competente, potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.987/2006 al Parlamentului European și al Consiliului.  +  Capitolul III Participarea României la SIS  +  Secţiunea 1 Înființarea și obiectivul general al N.SIS  +  Articolul 21(1) Se înființează N.SIS, cu respectarea protocoalelor și procedurilor tehnice stabilite pentru SIS de generația a doua, potrivit prevederilor Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului, astfel încât cele două sisteme informatice să fie compatibile.(2) N.SIS este destinat să asigure posibilitatea pentru autoritățile naționale competente ca, prin intermediul unei proceduri automate, să efectueze tranzacții cu privire la semnalările pe care le conține, în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale.(3) N.SIS conține semnalări introduse de către autoritățile naționale competente sau de către autoritățile competente din statele membre cu privire la persoane ori bunuri, corespunzător tipurilor prevăzute în reglementările aplicabile la nivelul SIS central.(4) N.SIS devine operațional de la data aplicării în totalitate de către România a dispozițiilor acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului emise în acest sens.  +  Secţiunea a 2-a Autorități cu competențe în gestionarea și exploatarea N.SIS  +  Articolul 22(1) Ministerul Afacerilor Interne, prin Centrul Național SIS, este responsabil cu implementarea, funcționarea, întreținerea și securitatea N.SIS, cu asigurarea conectării N.SIS la SIS central și managementul copiei naționale a bazei de date centrale a SIS, precum și cu asigurarea accesului autorităților române la N.SIS.(2) După data la care N.SIS devine operațional, Comitetul tehnic prevăzut la art. 4 alin. (2) are atribuții de analiză și soluționare a problemelor de ordin tehnic ce pot apărea în funcționarea acestuia.(3) Drepturile de acces la SINS ale autorităților naționale competente se extind și la copia națională a SIS, de la data la care N.SIS devine operațional.  +  Articolul 23Biroul SIRENE național are următoarele atribuții principale:a) asigură schimbul de informații suplimentare potrivit prevederilor cuprinse în Manualul SIRENE;b) realizează activitățile necesare în vederea adăugării sau ridicării unui indicator de validitate la semnalările din SIS;c) realizează activități pentru introducerea semnalărilor cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare sau în vederea extrădării;d) desfășoară activitățile necesare în vederea implementării deciziilor luate la nivelul Uniunii Europene în domeniul de activitate al birourilor SIRENE;e) realizează statistici privind activitatea sa și le transmite periodic Secretariatului General al Consiliului;f) coordonează activitatea de verificare a calității informațiilor cuprinse în semnalările din N.SIS, în conformitate cu prevederile Manualului SIRENE;g) transmite autorității competente de la nivelul SIS central lista autorităților naționale competente, precum și orice modificare ulterioară a acesteia;h) asigură organizarea și desfășurarea misiunilor de predare/preluare sau extrădare a persoanelor arestate, în baza mandatului european de arestare ori a mandatului de urmărire internațională emis de autoritățile judiciare române, ulterior realizării unui rezultat pozitiv, în colaborare cu autoritățile naționale competente.  +  Articolul 24(1) Biroul SIRENE național asigură realizarea schimbului de informații suplimentare prin intermediul infrastructurii de comunicații aferente SIS sau, atunci când aceasta nu este accesibilă, prin alte mijloace tehnice, securizate în mod corespunzător pentru schimbul de informații suplimentare, în următoarele situații:a) atunci când este necesar ca autoritățile naționale competente și autoritățile din celelalte state membre să se consulte sau să se informeze reciproc la introducerea unei semnalări în SIS;b) ca urmare a realizării unui rezultat pozitiv pentru a permite luarea unei măsuri adecvate;c) în cazul în care măsura necesară corespunzătoare unei semnalări din SIS nu poate fi luată;d) atunci când se analizează calitatea datelor din conținutul semnalărilor din SIS;e) atunci când se analizează compatibilitatea și prioritatea unor semnalări;f) atunci când se analizează exercitarea dreptului de acces.(2) Autoritățile române utilizează informațiile suplimentare numai în scopul în care le-au fost transmise de către autoritățile celorlalte state membre.(3) Răspunsul la solicitările de informații suplimentare formulate de către autoritățile altor state membre se transmite de către autoritatea națională competentă care a introdus semnalarea în cauză, prin intermediul Biroului SIRENE național, cât mai repede posibil, dar nu mai târziu de 12 ore.(4) Autoritățile române care au solicitat autorităților naționale competente introducerea unor semnalări în SIS transmit informațiile suplimentare solicitate de către autoritățile altor state membre în legătură cu respectivele semnalări în cel mai scurt timp, astfel încât termenul prevăzut la alin. (3) să poată fi respectat.  +  Secţiunea a 3-a Semnalările introduse în SIS  +  § 1. Transmiterea semnalărilor în SIS  +  Articolul 25(1) Autoritatea națională competentă care a introdus o semnalare în SINS dispune transmiterea acelei semnalări în SIS în cazul în care, în urma verificărilor, se obțin date și informații din care rezultă necesitatea căutării persoanelor sau bunurilor în spațiul Schengen.(2) În cazul semnalărilor din SINS cu privire la persoane sau bunuri în scopul efectuării de controale discrete, transmiterea în SIS se face numai la solicitarea organelor de urmărire penală sau a organelor de stat cu atribuții în domeniul securității naționale.(3) Semnalările cu privire la minori sau persoane puse sub interdicție, introduse în SINS, se transmit direct în SIS de la data la care N.SIS devine operațional.(4) Semnalările privind străinii, introduse în SINS în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român sau în scopul executării unei măsuri prin care se interzice șederea pe teritoriul României, se transmit direct în SIS de la data la care N.SIS devine operațional.  +  § 2. Semnalări cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare sau în vederea extrădării  +  Articolul 26După transmiterea în SIS a unei semnalări din categoria celor prevăzute la art. 8 alin. (1), Biroul SIRENE național informează, în cadrul schimbului de informații suplimentare, birourile SIRENE din celelalte state membre cu privire la introducerea semnalării și comunică acestora informațiile prevăzute la art. 86 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul schimbului de informații suplimentare.  +  Articolul 27(1) După transmiterea în SIS a unei semnalări din categoria celor prevăzute la art. 8 alin. (2), Biroul SIRENE național informează, în cadrul schimbului de informații suplimentare, birourile SIRENE din celelalte state membre cu privire la introducerea semnalării și comunică acestora informațiile prevăzute la art. 29 alin. (1) din Decizia 2007/533/JAI a Consiliului.(2) Biroul SIRENE național nu comunică birourilor SIRENE din celelalte state membre informațiile prevăzute la alin. (1) dacă a transmis anterior, cu privire la aceeași persoană, informațiile prevăzute la art. 9 sau cele prevăzute la art. 86 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar acestea sunt suficiente pentru executarea acțiunilor în baza semnalării de către autoritățile celorlalte state membre.  +  Articolul 28(1) După primirea la Biroul SIRENE național a comunicării referitoare la introducerea în SIS de către un alt stat membru a unei semnalări cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare sau în vederea extrădării, procurorul sau judecătorul detașat în cadrul Biroului SIRENE național verifică dacă arestarea în baza acelei semnalări este compatibilă cu legislația națională, cu obligațiile asumate de România prin documente juridice de cooperare internațională sau cu interesele naționale vitale și solicită Biroului SIRENE național întreprinderea demersurilor necesare pentru adăugarea unui indicator de validitate, atunci când constată incompatibilitatea.(2) În vederea realizării atribuțiilor prevăzute la alin. (1), Ministerul Afacerilor Interne solicită Consiliului Superior al Magistraturii, în condițiile legii, detașarea procurorului sau judecătorului în cadrul Biroului SIRENE național.(3) Autoritatea judiciară română de executare a mandatului european de arestare solicită Biroului SIRENE național întreprinderea demersurilor necesare pentru adăugarea unui indicator de validitate la semnalarea din SIS introdusă de alt stat membru în baza unui mandat european de arestare pe care autoritatea judiciară respectivă refuză să îl execute în temeiul art. 98 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(4) Autoritatea judiciară română care ar fi competentă să dispună cu privire la executarea unui mandat european de arestare, la sesizarea procurorului, solicită Biroului SIRENE național întreprinderea demersurilor necesare pentru adăugarea unui indicator de validitate la semnalarea introdusă în SIS de către un alt stat membru în baza unui mandat european de arestare pe care ar refuza să îl execute, în temeiul art. 98 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dacă persoana în cauză ar fi găsită.(5) Biroul SIRENE național colaborează cu Biroul SIRENE din statul membru care a introdus semnalarea prevăzută la alin. (1), (3) sau (4), în vederea adăugării unui indicator de validitate pentru ca arestarea să nu se efectueze de către autoritățile române.(6) Semnalările introduse de celelalte state membre privind persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare sau în vederea extrădării, care au atașat indicatorul de validitate prevăzut la alin. (5), nu constituie temei pentru arestarea persoanei în cauză de către autoritățile române, ci doar pentru comunicarea locului unde se află aceasta.(7) Semnalările cu privire la persoane căutate în vederea extrădării, introduse de celelalte state membre, constituie temei doar pentru comunicarea locului unde se află persoana cu privire la care a fost introdusă semnalarea până în momentul în care se dispune arestarea provizorie în vederea extrădării potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(8) La solicitarea întemeiată a autorităților competente ale statului membru care a introdus semnalarea ce are atașat indicatorul de validitate prevăzut la alin. (5), în cazuri urgente și grave, autoritatea judiciară română competentă să dispună cu privire la executarea mandatului european de arestare sau a cererii de extrădare dispune retragerea indicatorului de validitate și arestarea persoanei în cauză în vederea predării ori arestarea provizorie în vederea extrădării.  +  Articolul 29(1) La primirea unei solicitări din partea Biroului SIRENE al altui stat membru privind adăugarea unui indicator de validitate la o semnalare cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare ori în vederea extrădării, Biroul SIRENE național adaugă indicatorul de validitate solicitat și informează de îndată autoritatea judiciară română care a emis mandatul european de arestare sau mandatul de urmărire internațională în vederea extrădării ce stă la baza introducerii respectivei semnalări.(2) Autoritatea judiciară română care a emis mandatul european de arestare sau mandatul de urmărire internațională ce stă la baza introducerii semnalării transmite, prin intermediul Biroului SIRENE național, în cazuri urgente și grave, o solicitare motivată pentru ridicarea indicatorului de validitate adăugat potrivit alin. (1).  +  Articolul 30(1) Semnalările introduse în SIS în baza art. 26 din Decizia 2007/533/JAI a Consiliului de către statele asociate echivalează cu semnalările cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare.(2) Mandatele de arestare emise de statele asociate, transmise prin intermediul SIS, echivalează cu mandatele europene de arestare.  +  § 3. Semnalări cu privire la persoane dispărute  +  Articolul 31(1) În cazul primirii unei comunicări referitoare la localizarea pe teritoriul altui stat membru a unei persoane majore cu privire la care a fost transmisă în SIS o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), autoritatea națională competentă care a introdus semnalarea informează persoana care a sesizat dispariția cu privire la locul unde se află persoana respectivă numai dacă aceasta își dă consimțământul. În lipsa consimțământului, persoana care a sesizat dispariția este informată cu privire la faptul că semnalarea a fost ștearsă, deoarece persoana dispărută a fost localizată.(2) În cazul primirii unei comunicări referitoare la localizarea pe teritoriul altui stat membru a unei persoane cu privire la care a fost transmisă în SIS o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b), autoritatea națională competentă care a introdus semnalarea, în colaborare cu instituțiile sau unitățile sanitare care au sesizat dispariția, întreprind toate demersurile necesare pentru preluarea persoanei în cauză.(3) În cazul primirii unei comunicări referitoare la localizarea pe teritoriul altui stat membru a unei persoane cu privire la care a fost transmisă în SIS o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c), autoritățile române întreprind toate demersurile necesare pentru reîntoarcerea acesteia alături de reprezentanții ei legali.  +  Articolul 32(1) În cazul identificării pe teritoriul României a unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SIS de către un alt stat membru o semnalare cu privire la dispariția sa, aceasta este informată despre existența semnalării și i se solicită consimțământul cu privire la transmiterea informațiilor privind adresa la care locuiește către persoana care a sesizat dispariția.(2) Informațiile privind persoana localizată și cele privind consimțământul acesteia se transmit statului membru care a introdus semnalarea prin intermediul Biroului SIRENE național.  +  Articolul 33(1) În cazul identificării pe teritoriul României a unei persoane cu privire la care a fost introdusă în SIS de către un alt stat membru o semnalare cu privire la dispariția și necesitatea punerii sale sub protecție, aceasta este internată, la recomandarea direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București, într-o instituție sau unitate sanitară ce are capacitatea de a-i acorda un tratament adecvat, până la preluarea sa de către autoritățile statului care a introdus semnalarea.(2) Informațiile privind locul unde este internată persoana în cauză se transmit statului membru care a introdus semnalarea prin intermediul Biroului SIRENE național de către autoritatea care a realizat rezultatul pozitiv.  +  Articolul 34(1) În cazul identificării pe teritoriul României a unui minor sau a unei persoane puse sub interdicție cu privire la care a fost introdusă în SIS de către un alt stat membru o semnalare cu privire la dispariția sa, aceasta este plasată, după caz, într-o instituție ori unitate sanitară sau într-un serviciu de protecție în condițiile legii, până la preluarea sa de către reprezentantul legal sau de către autoritățile statului care a introdus semnalarea.(2) Informațiile privind locul unde se găsește minorul sau cel pus sub interdicție se transmit statului membru care a introdus semnalarea prin intermediul Biroului SIRENE național.  +  Articolul 35(1) Instanța de judecată competentă teritorial, la cererea persoanei pe numele căreia a fost introdusă o semnalare cu privire la dispariția și necesitatea punerii sale sub protecție de un alt stat membru, dispune ca Biroul SIRENE național să întreprindă demersurile necesare pentru adăugarea unui indicator de validitate la semnalarea respectivă, dacă internarea persoanei în cauză în instituții sau unități sanitare în baza acelei semnalări nu este compatibilă cu legislația națională, cu obligațiile asumate de România prin documente juridice de cooperare internațională ori cu interesele naționale vitale.(2) La primirea cererii prevăzute la alin. (1), instanța de judecată dispune, prin ordonanță președințială, dacă persoana în cauză urmează a fi internată sau nu într-o instituție ori unitate sanitară, până la soluționarea cauzei.(3) În cazul identificării pe teritoriul României a unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SIS de către un alt stat membru o semnalare cu privire la dispariția sa la momentul când aceasta era minoră, se solicită Biroului SIRENE național întreprinderea demersurilor necesare pentru adăugarea unui indicator de validitate la semnalarea respectivă.(4) Biroul SIRENE național colaborează cu Biroul SIRENE din statul membru care a introdus semnalarea prevăzută la alin. (1) sau (3) în vederea adăugării unui indicator de validitate la aceasta, astfel încât persoana în cauză să nu fie localizată de către autoritățile române.(5) La solicitarea întemeiată a autorităților competente ale statului membru care a introdus semnalarea ce are atașat indicatorul de validitate prevăzut la alin. (1), în cazuri urgente și grave, instanța de judecată care a dispus adăugarea indicatorului de validitate hotărăște, cu citarea persoanei în cauză, dacă acesta poate fi ridicat.(6) Hotărârea instanței se comunică de către Biroul SIRENE național Biroului SIRENE din statul membru care a introdus semnalarea.(7) La primirea unei solicitări privind adăugarea unui indicator de validitate la o semnalare cu privire la o persoană dispărută, Biroul SIRENE național adaugă indicatorul de validitate solicitat și informează de îndată autoritatea națională competentă care a transmis semnalarea în SIS.(8) Autoritatea națională competentă care a transmis în SIS o semnalare cu privire la persoane dispărute care trebuie plasate sub protecție, din oficiu sau la solicitarea instituțiilor ori unităților sanitare transmite, prin intermediul Biroului SIRENE național, în cazuri urgente și grave, o solicitare motivată privind ridicarea indicatorului de validitate adăugat potrivit alin. (7).  +  § 4. Semnalări cu privire la persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară  +  Articolul 36(1) În cazul primirii unei comunicări referitoare la localizarea pe teritoriul altui stat membru a unei persoane cu privire la care a fost transmisă în SIS o semnalare cu privire la persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară, Biroul SIRENE național transmite de îndată informațiile primite organului de urmărire penală sau instanței de judecată care a solicitat introducerea semnalării.(2) În cazul identificării pe teritoriul României a unei persoane cu privire la care a fost introdusă în SIS de către un alt stat membru o semnalare cu privire la persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară, autoritățile române informează persoana în cauză cu privire la existența semnalării, stabilesc adresa la care aceasta locuiește și comunică această informație statului membru care a introdus semnalarea, prin intermediul Biroului SIRENE național.  +  § 5. Semnalări cu privire la persoane sau bunuri în scopul efectuării de controale discrete  +  Articolul 37(1) După transmiterea în SIS a unei semnalări pentru efectuarea controlului discret la solicitarea organelor de stat cu atribuții în domeniul securității naționale, Biroul SIRENE național informează, în cadrul schimbului de informații suplimentare, birourile SIRENE din celelalte state membre cu privire la introducerea semnalării.(2) După primirea unei comunicări referitoare la introducerea în SIS de către un alt stat membru a unei semnalări pentru efectuarea de controale discrete, Biroul SIRENE național informează organele de stat cu atribuții în domeniul securității naționale.  +  Articolul 38(1) Autoritățile române care identifică, cu ocazia desfășurării controlului la trecerea frontierei de stat sau a altui tip de control polițienesc ori vamal, persoane, vehicule, ambarcațiuni, aeronave sau containere cu privire la care a fost introdusă în SIS de către un alt stat membru o semnalare în scopul efectuării de controale discrete, culeg și transmit Biroului SIRENE național cât mai multe dintre informațiile prevăzute la art. 17 alin. (1).(2) Biroul SIRENE național transmite Biroului SIRENE al statului membru care a introdus semnalarea informațiile primite potrivit alin. (1), în cadrul schimbului de informații suplimentare.(3) Prevederile art. 17 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 39După primirea unei comunicări din partea Biroului SIRENE al altui stat membru referitoare la persoane, vehicule, ambarcațiuni, aeronave sau containere, cu privire la care a fost transmisă în SIS o semnalare în scopul efectuării de controale discrete, Biroul SIRENE național transmite informațiile primite autorității competente care a transmis semnalarea sau organului de stat cu atribuții în domeniul prevenirii și contracarării amenințărilor la adresa securității naționale care a solicitat transmiterea semnalării în SIS.  +  Articolul 40Semnalările cu privire la persoane sau bunuri în scopul efectuării de controale specifice, introduse de alte state membre, echivalează, pe teritoriul României, cu semnalări în scopul efectuării de controale discrete.  +  Articolul 41(1) Organele de urmărire penală sau organele de stat cu atribuții în domeniul securității naționale pot solicita Biroului SIRENE național întreprinderea demersurilor necesare pentru adăugarea unui indicator de validitate la semnalările, în scopul efectuării de controale discrete, introduse de alte state membre, dacă efectuarea controlului discret de către autoritățile române în baza acelei semnalări nu este compatibilă cu legislația națională, cu obligațiile asumate de România prin documente juridice de cooperare internațională sau cu interesele naționale vitale.(2) Biroul SIRENE național colaborează cu Biroul SIRENE din statul membru care a introdus semnalarea prevăzută la alin. (1) în vederea adăugării unui indicator de validitate la aceasta, astfel încât controlul discret să nu se efectueze de către autoritățile române.(3) La solicitarea întemeiată a autorităților competente ale statului membru care a introdus semnalarea ce are atașat indicatorul de validitate prevăzut la alin. (2), în cazuri urgente și grave, organele de urmărire penală sau organele de stat cu atribuții în domeniul securității naționale ce au solicitat adăugarea indicatorului de validitate comunică, în termen de 5 zile lucrătoare, Biroului SIRENE național dacă sunt sau nu de acord cu ridicarea acestuia.(4) După primirea acordului prevăzut la alin. (3), Biroul SIRENE național solicită Biroului SIRENE din statul membru care a introdus semnalarea ridicarea indicatorului de validitate.(5) La primirea unei solicitări din partea autorităților altui stat membru privind adăugarea unui indicator de validitate la o semnalare în scopul efectuării de controale discrete, Biroul SIRENE național adaugă indicatorul de validitate solicitat și informează de îndată organele de urmărire penală sau organele de stat cu atribuții în domeniul securității naționale care au introdus ori au solicitat introducerea semnalării.(6) Organele de urmărire penală sau organele de stat cu atribuții în domeniul securității naționale pot transmite, prin intermediul Biroului SIRENE național, în cazuri urgente și grave, o solicitare motivată privind ridicarea unui indicator de validitate adăugat potrivit alin. (5).  +  § 6. Semnalări privind bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penale  +  Articolul 42(1) În cazul primirii unei comunicări referitoare la localizarea pe teritoriul altui stat membru a unui bun cu privire la care a fost transmisă în SIS o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 18 alin. (1), Biroul SIRENE național transmite de îndată informațiile primite organului de urmărire penală sau instanței de judecată care a solicitat introducerea semnalării.(2) În cazul identificării pe teritoriul României a unui bun cu privire la care a fost introdusă în SIS de către un alt stat membru o semnalare cu privire la bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penale, autoritățile române dispun măsurile necesare în vederea confiscării ori ridicării bunului potrivit legislației penale sau procesual penale, după caz, și comunică informațiile cu privire la măsurile luate statului membru care a introdus semnalarea, prin intermediul Biroului SIRENE național.  +  § 7. Semnalări privind străinii, în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român sau în scopul executării unei măsuri prin care se interzice șederea pe teritoriul României  +  Articolul 43Schimbul de informații suplimentare în legătură cu semnalările de interes Schengen din categoria celor prevăzute la art. 20 transmise în SIS se realizează de către autoritățile naționale competente, prin intermediul Biroului SIRENE național, potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.987/2006 al Parlamentului European și al Consiliului.  +  § 8. Informarea  +  Articolul 44(1) În toate cazurile când a fost obținut un rezultat pozitiv, autoritățile competente care au identificat bunuri sau persoane cu privire la care au fost introduse semnalări în SIS informează Biroul SIRENE național în scop statistic.(2) În situația în care măsurile solicitate printr-o semnalare din SIS nu pot fi realizate, autoritățile naționale competente informează despre aceasta statul membru care a introdus semnalarea, prin intermediul Biroului SIRENE național.(3) Biroul SIRENE național comunică autorității naționale competente care a transmis o semnalare în SIS informarea primită de la un alt stat membru privind imposibilitatea realizării măsurilor solicitate prin acea semnalare.  +  Secţiunea a 4-a Accesul EUROPOL și EUROJUST și cooperarea cu INTERPOL  +  Articolul 45Autoritățile naționale competente transmit acordul cu privire la utilizarea de către EUROPOL sau EUROJUST a informațiilor cuprinse în semnalările transmise în SIS, în termen de 10 zile de la primirea solicitării.  +  Articolul 46(1) Prin excepție de la prevederile art. 56, autoritățile române pot face schimb de informații cuprinse în semnalările din SIS cu autoritățile statelor membre INTERPOL, în condițiile stabilite prin acordul încheiat potrivit art. 55 din Decizia 2007/533/JAI a Consiliului.(2) Informațiile ce pot fi schimbate sunt numărul, țara emitentă și tipul de document al pașapoartelor furate, însușite ilegal, pierdute sau anulate.  +  Capitolul IV Dispoziții comune pentru semnalările conținute în SINS și pentru cele transmise în SIS  +  Secţiunea 1 Perioada de păstrare a semnalărilor  +  Articolul 47(1) Semnalările cu privire la persoane, introduse în SINS sau transmise în SIS, sunt păstrate în sistemul respectiv numai pentru perioada necesară atingerii scopului pentru care au fost introduse.(2) În termen de 3 ani de la introducerea unei semnalări cu privire la persoane, autoritatea națională competentă care a introdus-o analizează, împreună cu autoritățile române care au solicitat introducerea, atunci când este cazul, necesitatea menținerii acesteia pentru scopul în care a fost introdusă în SINS sau transmisă în SIS. În cazul semnalărilor de interes național sau de interes Schengen în scopul efectuării de controale discrete, care privesc persoanele, termenul în care se face analiza este de un an de la introducerea semnalării.(3) Dacă în urma analizei se decide că este necesară menținerea semnalării, autoritatea națională competentă introduce în SINS sau în SIS o solicitare privind prelungirea perioadei de valabilitate a semnalării. Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător de la prelungirea valabilității.(4) Semnalările pentru care nu a fost introdusă o solicitare privind prelungirea perioadei de valabilitate în termenele prevăzute la alin. (2) sunt șterse automat.(5) SINS și SIS generează automat notificări cu privire la ștergerea programată a semnalărilor ce privesc persoanele înainte de împlinirea termenelor prevăzute la alin. (2).(6) Centrul Național SIS, în colaborare cu autoritățile naționale competente, realizează statistici separate pentru semnalările conținute în SINS și pentru cele transmise în SIS privind numărul de semnalări cu privire la persoane pentru care s-a solicitat prelungirea perioadei de valabilitate.  +  Articolul 48(1) Semnalările cu privire la bunuri, introduse în SINS sau transmise în SIS, sunt păstrate în sistemul respectiv numai pentru perioada necesară atingerii scopului pentru care au fost introduse.(2) Perioada de păstrare în SINS sau în SIS a semnalărilor cu privire la bunuri este de:a) 5 ani pentru semnalările de interes național sau de interes Schengen din categoria celor prevăzute la art. 15 alin. (1) și la art. 16 alin. (1);b) 10 ani pentru semnalările de interes național sau de interes Schengen din categoria celor prevăzute la art. 18 alin. (1).(3) Autoritatea națională competentă analizează, împreună cu autoritatea română care a solicitat introducerea, dacă menținerea unei semnalări peste termenele prevăzute la alin. (2) este necesară pentru scopul în care a fost introdusă în SINS sau transmisă în SIS. Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător de la prelungirea valabilității.  +  Secţiunea a 2-a Reguli privind efectuarea de tranzacții asupra semnalărilor din SINS și din SIS  +  § 1. Efectuarea de tranzacții asupra semnalărilor de interes național sau de interes Schengen care fac parte din categoriile prevăzute la art. 6 lit. a)-e)  +  Articolul 49(1) Autoritățile naționale competente efectuează tranzacții asupra semnalărilor existente în N.SIS numai în scopurile pentru care au fost introduse, în limita competențelor legale, și asigură accesul la acestea numai personalului autorizat în acest sens, potrivit atribuțiilor de serviciu. Datele cuprinse în semnalările existente în N.SIS nu pot fi utilizate în scopuri administrative.(2) Datele cuprinse în semnalările existente în N.SIS pot fi copiate în scopuri tehnice pentru asigurarea posibilității de consultare directă de către autoritățile naționale competente.(3) Dispozițiile prezentei legi se aplică și pentru copiile realizate potrivit alin. (2).(4) Este interzisă copierea în alte baze de date naționale a datelor cuprinse în semnalările introduse de autoritățile naționale competente în SINS sau transmise în SIS.(5) Copiile realizate potrivit alin. (2) pot fi păstrate pentru o perioadă de 48 de ore. Perioada poate fi prelungită, în caz de urgență, până la încetarea urgenței.(6) Centrul Național SIS ține evidența la zi a copiilor realizate potrivit alin. (2). Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, denumită în continuare A.N.S.P.D.C.P., are acces la aceste copii, în exercitarea atribuțiilor legale.(7) Datele cuprinse în semnalările existente în N.SIS pot fi utilizate în alte scopuri decât cele pentru care au fost introduse respectivele semnalări, atunci când acest lucru este necesar pentru a preveni o amenințare gravă și iminentă la adresa ordinii și siguranței publice, pentru motive întemeiate legate de securitatea națională sau pentru a preveni comiterea unei infracțiuni pentru care se poate emite mandat european de arestare potrivit Legii nr. 302/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(8) Datele cuprinse în semnalările introduse în SIS de celelalte state membre pot fi utilizate potrivit alin. (7) numai după obținerea acordului din partea autorității care a introdus semnalarea în cauză. Solicitarea se transmite prin intermediul schimbului de informații suplimentare.(9) Autoritățile naționale competente care primesc o cerere din partea autorităților altui stat membru pentru utilizarea datelor în alte scopuri decât cele pentru care au fost introduse în SIS analizează cererea, împreună cu autoritățile române care au solicitat introducerea semnalării, atunci când este cazul, și comunică, prin intermediul schimbului de informații suplimentare, răspunsul cu privire la utilizarea datelor respective.  +  Articolul 50(1) Prin excepție de la prevederile art. 49 alin. (4), pot fi stocate în bazele de date naționale datele cuprinse în semnalările existente în N.SIS în legătură cu care s-au luat măsuri de către autoritățile române. Aceste date sunt stocate pentru o perioadă de cel mult 3 ani sau pentru perioada prevăzută în dispozițiile legale ce stabilesc o perioadă mai mare de stocare a respectivelor categorii de date.(2) Prin excepție de la prevederile art. 49 alin. (4), datele cuprinse în semnalările de interes național ori de interes Schengen pot fi păstrate în bazele de date ale autorității naționale competente care a introdus respectiva semnalare în SINS sau a transmis-o în SIS.  +  Articolul 51(1) Autoritatea națională competentă care introduce o semnalare în SINS sau transmite o semnalare în SIS se asigură că datele din cuprinsul acesteia sunt exacte și actuale, precum și că introducerea sau transmiterea respectivei semnalări se face în baza dispozițiilor legale în vigoare.(2) Numai autoritatea națională competentă care a introdus o semnalare în SINS sau a transmis o semnalare în SIS are dreptul să modifice, să suplimenteze, să corecteze ori să șteargă datele pe care le-a introdus până la expirarea duratei de valabilitate a semnalării.(3) Autoritățile române care au drept de acces comunică autorității naționale competente sau autorității dintr-un alt stat membru care a introdus o semnalare, de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile de la data la care a luat cunoștință de acestea, dovezile din care rezultă faptul că cel puțin una dintre datele cuprinse în semnalarea în cauză este incorectă sau a fost introdusă ilegal.(4) Comunicarea dovezilor prevăzute la alin. (3) către autoritățile altor state membre se face prin intermediul schimbului de informații suplimentare. În cazul comunicărilor adresate autorităților naționale competente se informează și Biroul SIRENE național.(5) Autoritățile naționale competente informate cu privire la faptul că cel puțin una dintre datele cuprinse într-o semnalare introdusă de aceasta în SINS sau transmisă în SIS este incorectă ori a fost introdusă ilegal cercetează dovezile prezentate în acest sens în termen de 5 zile lucrătoare și, în cazul în care constată că informarea este corectă, modifică sau șterge de îndată datele respective ori, în situația constatării că aceasta nu este corectă, comunică acest lucru autorității care a transmis informarea.(6) În cazul în care autoritățile române care au efectuat o comunicare potrivit alin. (3) și autoritățile din celelalte state membre informate în acest fel nu ajung la un acord cu privire la situația datelor în cauză în termen de două luni de la transmiterea informării, Biroul SIRENE național informează despre acest fapt Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.(7) În cazul în care o autoritate națională competentă primește o solicitare din partea unei persoane care susține că poate fi confundată cu persoana care face în realitate obiectul unei semnalări existente în N.SIS, aceasta informează persoana respectivă cu privire la procedura prevăzută la art. 53.(8) În cazul în care o autoritate națională competentă intenționează să introducă o semnalare cu privire la o persoană care face deja obiectul unei semnalări existente în N.SIS, aceasta se pune de acord cu autoritatea care a introdus semnalarea anterioară în baza regulilor privind compatibilitatea semnalărilor și ordinea de prioritate stabilite în cuprinsul Manualului SIRENE.(9) În cazul în care autoritatea care a introdus semnalarea anterioară este dintr-un alt stat membru, se utilizează schimbul de informații suplimentare pentru a se ajunge la un acord.  +  Articolul 52(1) În cazul în care se constată, în momentul introducerii unei noi semnalări în SINS sau transmiterii unei semnalări în SIS, că în sistemul respectiv există o semnalare cu privire la o persoană ale cărei date de identificare sunt similare, Biroul SIRENE național întreprinde măsurile specifice pentru a clarifica dacă aceasta se referă sau nu la aceeași persoană.(2) În cazul în care verificarea coroborată arată că persoana care face obiectul noii semnalări și persoana cu privire la care există deja o semnalare în sistemul respectiv sunt identice, se aplică procedura prevăzută la art. 51 alin. (8).(3) În cazul în care rezultatul verificării arată că în cauză sunt două persoane diferite, Biroul SIRENE național aprobă cererea de introducere a semnalării, adăugând elementele necesare pentru a evita orice identificare eronată.  +  Articolul 53(1) În cazul în care se constată că persoana care face obiectul unei semnalări din SINS sau din SIS nu este aceeași cu persoana care este localizată în urma realizării unui rezultat pozitiv, autoritatea națională competentă care a introdus semnalarea adaugă în sistemul respectiv date privitoare la cea de a doua persoană, pentru a evita consecințele negative ale identificării eronate.(2) Datele introduse potrivit alin. (1) sunt folosite doar în următoarele scopuri:a) pentru a permite autorităților române sau autorităților altui stat membru, după caz, să facă distincție între persoana care face obiectul semnalării și persoana care este localizată în urma realizării unui rezultat pozitiv;b) pentru a permite persoanei localizate în urma realizării unui rezultat pozitiv să dovedească faptul că nu este una și aceeași cu persoana care face obiectul semnalării.(3) Pot fi adăugate și prelucrate, în temeiul alin. (1), numai cu acordul persoanei în cauză, următoarele date cu caracter personal:a) numele și prenumele, numele dat la naștere și numele folosit anterior și orice alte pseudonime care pot fi introduse separat;b) semnele fizice particulare, obiective și inalterabile;c) data și locul nașterii;d) sexul;e) fotografiile;f) amprentele digitale;g) cetățenia;h) numărul documentelor de identitate și data emiterii acestora.(4) Adăugarea și prelucrarea datelor prevăzute la alin. (3) se fac potrivit normelor tehnice stabilite în baza prevederilor Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului.(5) Datele prevăzute la alin. (3) se șterg odată cu semnalarea la care au fost atașate sau, anterior ștergerii semnalării, dacă persoana în cauză solicită acest lucru.(6) Datele prevăzute la alin. (3) sunt consultate numai de autoritățile care au drept de acces la semnalarea la care au fost adăugate.  +  Articolul 54(1) Autoritățile naționale competente, atunci când este necesar, din motive operative, creează conexiuni între semnalările proprii ori între semnalările proprii și semnalările altor autorități naționale competente, în scopul evidențierii legăturii dintre două sau mai multe semnalări de interes național ori dintre două sau mai multe semnalări de interes Schengen. Conexiunea se introduce în SINS sau se transmite în SIS, după caz.(2) Crearea unei conexiuni între semnalări nu afectează măsurile necesare a fi întreprinse în baza semnalărilor respective, nici perioada de valabilitate a acestora.(3) Crearea unei conexiuni între semnalări nu afectează dreptul de acces al autorităților naționale competente. Acestea nu au acces la conexiunile create cu o semnalare la care nu au drept de acces.(4) Autoritățile naționale competente care au drept de acces la conexiunile create în SIS, atunci când consideră că una dintre acestea nu este compatibilă cu legislația națională sau cu obligațiile asumate de România prin documente juridice de cooperare internațională, solicită Biroului SIRENE național întreprinderea demersurilor necesare pentru ca respectiva conexiune să nu fie accesibilă pentru autoritățile române.(5) Biroul SIRENE național solicită Centrului Național SIS luarea măsurilor tehnice pentru limitarea accesului autorităților române la conexiunea în cauză.(6) Conexiunile între semnalările din SINS sau între semnalările transmise la SIS se realizează potrivit procedurilor tehnice stabilite în baza prevederilor Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului.  +  Articolul 55(1) Biroul SIRENE național, în cooperare cu autoritățile naționale competente, constituie o evidență ce cuprinde mențiuni referitoare la deciziile de transmitere a semnalărilor în SIS pentru sprijinirea schimbului de informații suplimentare.(2) Datele cu caracter personal comunicate prin intermediul Biroului SIRENE național în urma unui schimb de informații suplimentare se șterg imediat ce nu mai sunt necesare pentru realizarea scopului în care au fost furnizate, dar nu mai târziu de un an de la data ștergerii din SIS a semnalării în legătură cu care au fost furnizate.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), pot fi păstrate la nivel național datele cu caracter personal furnizate în cadrul schimbului de informații suplimentare în legătură cu semnalările transmise în SIS de autoritățile naționale competente sau cu semnalările din SIS în baza cărora au fost luate măsuri de către autoritățile române. Aceste date sunt păstrate pentru o perioadă de cel mult 3 ani de la data ștergerii din SIS a semnalării în legătură cu care au fost furnizate sau pentru perioada prevăzută în dispozițiile legale ce stabilesc o perioadă mai mare de stocare a respectivelor categorii de date.  +  Articolul 56Este interzisă transmiterea de către autoritățile naționale competente a datelor cu caracter personal utilizate în legătură cu semnalările din N.SIS către autoritățile statelor care nu participă la SIS sau către organizațiile internaționale.  +  § 2. Efectuarea de tranzacții asupra semnalărilor de interes național sau de interes Schengen care fac parte din categoria prevăzută la art. 6 lit. f)  +  Articolul 57Efectuarea de tranzacții asupra semnalărilor de interes național sau de interes Schengen care fac parte din categoria prevăzută la art. 6 lit. f) se face potrivit prevederilor cuprinse în Regulamentul (CE) nr. 1.987/2006 al Parlamentului European și al Consiliului și în Manualul SIRENE.  +  Secţiunea a 3-a Securitatea datelor  +  Articolul 58(1) Ministerul Afacerilor Interne, prin Centrul Național SIS, împreună cu autoritățile naționale competente sunt obligate să elaboreze un plan de securitate și să adopte măsurile de securitate necesare în legătură cu gestionarea și utilizarea N.SIS în ceea ce privește:a) protecția fizică a datelor, inclusiv prin întocmirea unui plan de rezervă pentru protecția infrastructurii critice;b) controlul accesului la echipamente, pentru a împiedica accesul persoanelor neautorizate la echipamentele de prelucrare a datelor cu caracter personal;c) controlul suportului de date, pentru a împiedica citirea, copierea, modificarea sau ștergerea suportului de date în mod neautorizat;d) controlul stocării, pentru a împiedica introducerea neautorizată de date și inspectarea, modificarea sau ștergerea neautorizată a datelor cu caracter personal;e) controlul utilizării, pentru a împiedica utilizarea sistemelor de prelucrare automată a datelor de către persoane neautorizate cu ajutorul echipamentelor de transmitere a datelor;f) controlul accesului la date, pentru a limita accesul persoanelor autorizate să utilizeze un sistem de prelucrare automată a datelor, în baza unei identități unice și individuale de utilizator și a unui mod de acces confidențial, numai la datele pentru care au fost autorizate;g) asigurarea faptului că toate autoritățile care au acces la N.SIS sau la echipamentele de prelucrare a datelor din acest sistem își creează profiluri care descriu competențele și responsabilitățile specifice ale persoanelor cu autorizație de acces, introducere, actualizare, ștergere și căutare a datelor și pun fără întârziere aceste profiluri la dispoziția A.N.S.P.D.C.P.;h) controlul comunicațiilor aferente N.SIS, astfel încât să se poată asigura verificarea și stabilirea organismelor cărora le pot fi transmise datele cu caracter personal, folosind echipamentele de comunicații;i) controlul introducerii de date pentru a se asigura că este posibil ulterior să se verifice și să se stabilească ce date cu caracter personal au fost introduse în sistemele de prelucrare automată a datelor, când și în ce scop au fost introduse datele;j) controlul transportului de date pentru a împiedica citirea, copierea, modificarea ori ștergerea neautorizată a datelor cu caracter personal în timpul transmiterii acestora ori în timpul transportului de suporturi de date prin intermediul măsurilor tehnice de securizare.(2) Măsurile de securitate prevăzute la alin. (1) se aplică în mod corespunzător și schimbului de informații suplimentare.(3) Fiecare autoritate română care are drept de acces la datele din N.SIS asigură aplicarea măsurilor de securitate prevăzute la alin. (1) și cooperează cu A.N.S.P.D.C.P.(4) Ministerul Afacerilor Interne, prin Centrul Național SIS, monitorizează aplicarea măsurilor de securitate prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 59(1) Măsurile de securitate prevăzute la art. 58 alin. (1) se stabilesc și se aplică potrivit următoarelor principii:a) confidențialității - asigurarea accesului la date numai pentru persoanele autorizate potrivit atribuțiilor de serviciu;b) integrității - asigurarea exactității și caracterului complet al informațiilor, precum și a metodelor de prelucrare;c) disponibilității - asigurarea accesului la informații în termenul solicitat;d) identificării și autentificării - asigurarea identificării și autentificării tuturor utilizatorilor în mod corespunzător, în funcție de competențe, înainte de efectuarea oricărei tranzacții;e) autorizării - autorizarea participanților la efectuarea unei tranzacții, în vederea accesării datelor din N.SIS, în funcție de competențe;f) nonrepudierii - asigurarea înregistrării în sistem a tranzacțiilor efectuate asupra datelor din N.SIS și atribuirea acestora utilizatorilor participanți la efectuarea lor.(2) Ministerul Afacerilor Interne, prin Centrul Național SIS, și autoritățile române care au drept de acces la N.SIS iau măsuri pentru prevenirea pierderii informațiilor existente în sistem în cazul producerii unor dezastre naturale, precum și pentru asigurarea recuperării acestora.  +  Articolul 60(1) Toate tranzacțiile efectuate asupra datelor din N.SIS de către autoritățile naționale competente sunt înregistrate în sistem în scopul monitorizării legalității efectuării tranzacțiilor asupra acestor date, asigurării funcționării tehnice corespunzătoare a N.SIS, precum și a integrității și securității datelor. Utilizarea înregistrărilor în alte scopuri este interzisă.(2) Înregistrările prevăzute la alin. (1) conțin datele din cuprinsul semnalării, istoricul semnalării, data și ora transmiterii de date în legătură cu semnalarea respectivă, datele folosite pentru efectuarea unei căutări, mențiuni cu privire la datele transmise, denumirea autorității și numele persoanei care a efectuat tranzacții asupra datelor.(3) Istoricul semnalărilor cuprinde toate acțiunile realizate asupra semnalărilor din N.SIS de la momentul introducerii până la ștergerea lor.(4) Înregistrările prevăzute la alin. (1) se păstrează pentru o perioadă de cel puțin un an, dar nu mai mult de 3 ani de la creare. Pentru înregistrările care cuprind istoricul semnalărilor, perioada de păstrare se calculează de la data ștergerii semnalărilor.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), înregistrările pot fi păstrate pentru o perioadă mai mare, dacă sunt necesare pentru procedurile de monitorizare aflate în curs de desfășurare.(6) Ministerul Afacerilor Interne, prin Centrul Național SIS, pune la dispoziția A.N.S.P.D.C.P., la solicitarea acestei instituții, înregistrările prevăzute la alin. (1).  +  Secţiunea a 4-a Protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal  +  Articolul 61(1) Accesarea și exploatarea datelor cu caracter personal conținute în N.SIS se fac potrivit dispozițiilor legale în materia protecției persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și cu respectarea Convenției pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, ratificată prin Legea nr. 682/2001, cu modificările ulterioare, exclusiv de către autoritățile naționale competente și numai în scopul îndeplinirii atribuțiilor stabilite prin lege și în condițiile prevăzute de aceasta.(2) Efectuarea de tranzacții în SIS cu datele prevăzute în prima teză a art. 6 din Convenția pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, ratificată de România prin Legea nr. 682/2001, cu modificările ulterioare, este interzisă.  +  Articolul 62(1) Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal în SINS sau în SIS se exercită potrivit prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, cu derogările prevăzute de prezenta lege.(2) Cererile persoanelor vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal în SINS sau în SIS se adresează numai Biroului SIRENE național, care răspunde solicitantului cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data primirii cererii, în cazul exercitării dreptului de acces la datele personale, și cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data primirii cererii, în cazul exercitării dreptului de rectificare și ștergere a datelor personale, prin derogare de la prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare.(3) Cererile se pot depune la Biroul SIRENE național sau la orice operator din cadrul Ministerului Afacerilor Interne ori al unei structuri teritoriale a acestuia, care transmite cererea Biroului SIRENE național, în termen de 5 zile de la data primirii acesteia.(4) Pentru a comunica solicitantului informații cu privire la datele cu caracter personal prelucrate în SINS sau în SIS, Biroul SIRENE național solicită acordul autorităților naționale competente care au introdus semnalările în cauză. Acordul se comunică în termen de 20 de zile de la data primirii solicitării din partea Biroului SIRENE național.(5) În cazul semnalărilor introduse în SIS de alt stat membru, cererile persoanelor vizate se soluționează de către Biroul SIRENE național numai după solicitarea poziției statului membru care a introdus semnalarea. Biroul SIRENE național solicită poziția prin schimbul de informații suplimentare.(6) Biroul SIRENE național comunică, în termen de 40 de zile de la primirea solicitării, acordul cu privire la transmiterea de către un alt stat membru a datelor cu caracter personal cuprinse sau în legătură cu semnalările transmise de autoritățile naționale competente în SIS, numai cu acordul acestora. Acordul se comunică în termen de 20 de zile de la data primirii solicitării din partea Biroului SIRENE național.(7) Persoanei vizate nu îi sunt comunicate informațiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal în SINS sau în SIS atât timp cât acest lucru este indispensabil pentru realizarea acțiunilor în baza semnalării ori a obiectivului semnalării sau pentru apărarea drepturilor și libertăților altor persoane.  +  Articolul 63Atunci când instanța de judecată examinează corecta aplicare a prevederilor art. 16 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, administrarea probelor se face în camera de consiliu.  +  Articolul 64(1) Legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal în N.SIS pe teritoriul României și transmiterea acestor date în străinătate, precum și schimbul și procesarea ulterioară a informațiilor suplimentare sunt monitorizate și se supun controlului A.N.S.P.D.C.P.(2) Auditarea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în N.SIS se efectuează de către A.N.S.P.D.C.P., în conformitate cu standardele internaționale de audit, cel puțin o dată la 4 ani.(3) Sumele necesare pentru realizarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) se suportă de la bugetul de stat și sunt prevăzute anual în bugetul A.N.S.P.D.C.P.  +  Capitolul V Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 65(1) Sursele de finanțare pentru înființarea și operaționalizarea componentelor N.SIS sunt asigurate din fonduri de la bugetul de stat, din fonduri PHARE și din fonduri alocate prin Facilitatea Schengen.(2) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital aferente întreținerii și desfășurării activității N.SIS se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Interne, în condițiile legii.  +  Articolul 66(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 5 alin. (1), autoritățile naționale competente adoptă reglementări interne prin care stabilesc procedurile de lucru pentru activitățile proprii aferente semnalărilor din SINS sau SIS.(2) Procedurile de lucru pentru activitățile autorităților naționale competente din cadrul Ministerului Afacerilor Interne se aprobă prin ordin*) al ministrului. Notă *) A se vedea Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 212/2010 privind procedurile de lucru pentru activitățile autorităților naționale competente din cadrul Ministerului Administrației și Internelor aferente semnalărilor din Sistemul Informatic Național de Semnalări sau Sistemul de Informații Schengen, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 din 19 octombrie 2010, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 67(1) Prevederile prezentei legi referitoare la participarea României la SIS intră în vigoare la data aplicării în totalitate de către România a dispozițiilor acquis-ului Schengen în temeiul deciziei Consiliului emise în acest sens, corespunzător reglementărilor aplicabile la nivelul SIS central.(2) Până la data operaționalizării SIS de generația a doua la nivel central, Ministerul Afacerilor Interne, prin Centrul Național SIS, asigură tranzacționarea datelor dintre N.SIS și SIS central conform reglementărilor aplicabile la nivelul SIS central, în funcție de etapele de dezvoltare ale SIS.(3) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 128/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Informatic Național de Semnalări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 26 septembrie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 345/2005, Hotărârea Guvernului nr. 1.411/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 128/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Informatic Național de Semnalări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 19 octombrie 2006, precum și Hotărârea Guvernului nr. 769/2006 privind aprobarea Planului de implementare a Sistemului Informatic Național de Semnalări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 21 iunie 2006.------