NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 16 martie 2010 (*actualizată*)privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate(actualizată până la data de 27 martie 2014*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 27 martie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 112 din 29 septembrie 2010; ORDINUL nr. 32 din 29 iulie 2011; ORDINUL nr. 36 din 19 aprilie 2012; ORDINUL nr. 30 din 22 martie 2013; ORDINUL nr. 14 din 30 ianuarie 2014; ORDINUL nr. 39 din 17 martie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta normă sanitară veterinară stabileşte procedura de înregistrare/autorizare sanitar - veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, precum şi a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate. (2) Exploataţiile nonprofesionale şi unităţile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medical - veterinară nu sunt supuse procedurii de înregistrare/autorizare sanitar - veterinară stabilite de prezenta normă sanitar - veterinară. (3) Exploataţiile nonprofesionale sunt supuse controlului sanitar - veterinar, iar animalele trebuie să îndeplinească condiţiile de sănătate, bunăstare, protecţie şi identificare, conform legislaţiei specifice în vigoare.  +  Articolul 2În sensul prezentei norme sanitare veterinare, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) autorizaţie sanitar - veterinară - documentul emis de direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în baza căruia este permisă desfăşurarea activităţii unităţilor şi a mijloacelor de transport de scurtă durată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 19, supuse controlului sanitar - veterinar; b) certificat de autorizare sanitar - veterinară - documentul emis de către direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti în baza căruia este permisă funcţionarea mijlocului de transport de lungă durată, supus controlului sanitar - veterinar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 20; c) certificat de înregistrare sanitar-veterinară - documentul emis de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, în baza căruia este permisă desfăşurarea activităţii unităţilor şi a mijloacelor de transport care efectuează transporturi de animale vii pe o distanţă de până la 65 de km, prevăzute în anexa nr. 2;-----------Litera c) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 29 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2010. d) operator economic - orice persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială sau persoană juridică care desfăşoară activităţi economice supuse controlului sanitar - veterinar; e) activităţi supuse controlului sanitar-veterinar - activităţile desfăşurate în cadrul unităţilor supuse controlului sanitar-veterinar care sunt prevăzute în anexa nr. 1;-----------Litera e) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 29 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2010. f) unităţi - spaţii amenajate şi dotate corespunzător în care se desfăşoară activităţi supuse controlului sanitar - veterinar, prevăzute în anexa nr. 1; g) unităţi supuse controlului sanitar-veterinar - unităţile prevăzute în anexa nr. 1;-----------Litera g) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 29 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2010.-----------Litera h) a art. 2 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 29 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2010. i) animale/organisme acvatice - specii de peşti aparţinând supraclasei Agnata şi claselor Chondrichthyes şi Osteichthyes, specii de moluşte aparţinând de încrengătura Mollusca şi specii de crustacee aparţinând de subîncrengătura Crustaceea conform Directivei Consiliului nr. 2006/88/CE privind condiţiile de sănătate animală aplicabile animalelor şi produselor de acvacultură şi referitoare la prevenirea anumitor boli la animalele acvatice şi la măsurile de combatere a acestor boli, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 42 din 14 februarie 2006; j) acvacultură - creşterea sau cultivarea organismelor acvatice utilizând tehnici care contribuie la creşterea producţiei acestor organisme peste capacitatea naturală a mediului şi într-un cadru în care aceste organisme rămân în proprietatea uneia sau mai multor persoane fizice sau juridice de-a lungul stadiilor de creştere şi cultivare până la momentul recoltei; k) călătorie de scurtă durată - transportul animalelor vii, în scopuri comerciale, într-o călătorie de până la 8 ore, începând cu momentul în care este încărcat primul animal şi până la descărcarea ultimului animal; m) călătorie de lungă durată - transportul animalelor vii, în scopuri comerciale, într-o călătorie care depăşeşte 8 ore, începând cu momentul în care este încărcat primul animal şi până la descărcarea ultimului animal; n) interzicerea activităţii - măsura de interzicere a activităţii, prin retragerea în vederea anulării a autorizaţiei sanitar - veterinare, în urma emiterii ordonanţei privind interzicerea activităţii, conform modelului A prevăzut în anexa nr. 4; o) suspendarea activităţii - măsura de suspendare a activităţii prin emiterea ordonanţei al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5, cu menţinerea autorizaţiei sanitar - veterinare; p) animal - mamifere, păsări domestice şi sălbatice, peşti, albine, viermi de mătase, batracieni, moluşte, gasteropode, crustacee şi tunicate;-----------Litera p) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 29 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2010. q) produse procesate - subproduse de origine animală care au fost supuse uneia din metodele de prelucrare prevăzute în anexa V la Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1774/2002/CE care stabileşte reguli de sănătate privind subprodusele de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 273 din 10 octombrie 2002, cu amendamentele ulterioare, sau a unui tratament, conform anexei VII sau VIII la Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1774/2002/CE, cu amendamentele ulterioare; r) grăsimi animale ecarisate - grăsimea obţinută prin procesarea subproduselor de origine animală Categoria I, Categoria a II - a şi Categoria a III - a; s) combustia grăsimilor animale ecarisate - vaporizarea grăsimilor animale ecarisate într-un cazan de producere a vaporilor şi arse la o temperatură de cel puţin 1.100°C, timp de minimum 0,2 secunde.  +  Capitolul II Înregistrarea sanitar - veterinară a unităţilor care desfăşoară activităţi supuse controlului sanitar - veterinar şi a mijloacelor de transport animale vii pentru distanţe de până la 65 km  +  Articolul 3Se supun înregistrării sanitar - veterinare de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti unităţile şi mijloacele de transport animale vii pentru distanţe de până la 65 km, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 4 (1) În vederea înregistrării sanitar - veterinare, reprezentatul legal al operatorului economic depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti un dosar care cuprinde următoarele documente: a) cererea, în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6; b) certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului; c) schiţa unităţii cu descrierea fluxului tehnologic, iar pentru exploataţiile de acvacultură memoriul tehnic justificativ, conform modelului A prevăzut la anexa nr. 42; d) actul doveditor al dreptului de proprietate/folosinţă asupra spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea, deţinut în condiţiile legislaţiei în vigoare; e) declaraţie pe proprie răspundere că îndeplineşte condiţiile sanitar - veterinare prevăzute de legislaţia în vigoare pentru desfăşurarea activităţii.(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în vederea înregistrării sanitar-veterinare a exploataţiilor comerciale de tip A, reprezentatul legal al operatorului economic depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti un dosar care cuprinde următoarele documente: a) cererea, în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6^1; b) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului; c) cartea/cardul de exploataţie; d) declaraţia pe propria răspundere că animalele din exploataţie sunt identificate şi înregistrate în Baza naţională de date şi că orice mişcare a animalelor, inclusiv sacrificare, dispariţie şi moarte, va fi anunţată serviciilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente; e) declaraţia pe propria răspundere că în cazul animalelor moarte va apela la serviciile unităţilor de neutralizare a subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman, autorizate sanitar-veterinar, în vederea ecarisării; f) declaraţia pe propria răspundere că deţine adăposturi pentru animale care să asigure acestora condiţii de sănătate şi bunăstare; g) declaraţia pe propria răspundere că exploataţia şi animalele sunt incluse în programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului.-----------Alin. (1^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 29 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2010.(1^2) În vederea înregistrării sanitar-veterinare a exploataţiilor apicole familiale, proprietarul/deţinătorul legal al familiilor de albine depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti un dosar care cuprinde următoarele documente: a) cererea, în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6^2; b) actul doveditor al dreptului de proprietate/folosinţă asupra spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea, deţinut în condiţiile legislaţiei în vigoare; c) actul doveditor al înregistrării familiilor de albine în registrul agricol; d) declaraţia pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile sanitar-veterinare prevăzute de legislaţia în vigoare pentru desfăşurarea activităţii; e) declaraţia pe propria răspundere că exploataţia şi animalele sunt incluse în programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului; f) declaraţia pe propria răspundere că nu efectuează/nu intenţionează să efectueze activităţi de comerţ.-----------Alin. (1^2) al art. 4 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 29 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2010. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-d), cele prevăzute la alin. (1^1) lit. b) şi c), precum şi cele prevăzute la alin. (1^2) lit. b) şi c) se prezintă în fotocopie, însoţite de original, în vederea verificării.-----------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 29 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2010.  +  Articolul 5Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, prin personalul de specialitate, verifică documentele prezentate, eliberează certificatul de înregistrare sanitar-veterinară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 sau, după caz, conform modelului C prevăzut în anexa nr. 42 şi înscrie operatorul economic în Registrul unităţilor înregistrate sanitar-veterinar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8.  +  Articolul 6 (1) Pentru unităţile de tip adăpost câini, canisă, pensiune, hipodrom, menajerie sau circ, pet-shop, acvariu public, instalaţii, altele decât exploataţiile de acvacultură, bazine pentru pescuit sportiv, exploataţii de acvacultură care pun pe piaţă animale de acvacultură exclusiv pentru consum uman, în conformitate cu art. 1 alin. (3) lit. (c) din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 139 din 30 aprilie 2004, cu amendamentele ulterioare, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), personalul sanitar-veterinar responsabil din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti verifică dosarul şi se deplasează la faţa locului; în urma acestei acţiuni, se întocmeşte un referat de evaluare, conform modelelor A-E prevăzute în anexa nr. 9, precum şi modelului B prevăzut în anexa nr. 42, în care se precizează dacă unitatea respectă normele sanitare veterinare specifice în vigoare. (2) Deplasarea la faţa locului şi referatul de evaluare nu sunt necesare în cazul înregistrării sanitar-veterinare a celorlalte unităţi prevăzute în anexa nr. 2.-----------Art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 29 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2010.  +  Articolul 7 (1) Pentru mijloacele de transport animale vii prevăzute în anexa nr. 2, procedura de înregistrare sanitar - veterinară este următoarea: a) posesorul mijlocului de transport animale vii depune la sediul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti următoarele acte:1. cererea, în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;2. certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului;3. certificatul de înmatriculare a autovehiculului;4. memoriu tehnic justificativ cu privire la mijlocul de transport. b) fiecare certificat de înregistrare sanitar-veterinară primeşte un număr de înregistrare unic, care este trecut într-un registru deţinut de fiecare direcţie sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11; c) în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii prevăzute la lit. a) pct. 1, medicul veterinar oficial responsabil din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti verifică mijlocul de transport animale vii, completează referatul de evaluare conform anexei nr. 12 şi stabileşte, pe baza legislaţiei în vigoare, specia/speciile de animale, categoria/categoriile de animale şi numărul maxim de animale care sunt transportate, în funcţie de suprafaţa utilă; d) înstrăinarea, precum şi orice modificare adusă mijlocului de transport care afectează bunăstarea animalelor în timpul transportului este comunicată direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în vederea evaluării oportunităţii de reînregistrare sanitar-veterinară, retragere în vederea anulării a certificatului de înregistrare sanitar-veterinară sau de consemnare în registrul prevăzut în anexa nr. 11; e) pentru fiecare vehicul, cu care sunt transportate animalele acvatice vii, transportatorii deţin un registru privind evidenţa transporturilor efectuate, completat conform modelului H prevăzut în anexa nr. 42. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. 2 - 3 se prezintă în fotocopie, însoţite de original, în vederea verificării.  +  Capitolul III Autorizarea sanitar - veterinară a unităţilor care desfăşoară activităţi supuse controlului sanitar - veterinar şi a mijloacelor de transport animale vii altele decât cele pentru distanţe de până la 65 km  +  Articolul 8Se supun autorizării sanitar - veterinare de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, unităţile şi mijloace de transport prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 9Autorizaţia sanitar - veterinară a unităţilor supuse controlului sanitar - veterinar se emite de către direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în baza cererii formulate de operatorul economic, depusă înainte de începerea activităţii pentru care se solicită autorizaţia sanitar - veterinară.  +  Articolul 10În vederea obţinerii autorizaţiei sanitar - veterinare, reprezentantul legal al operatorului economic depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti un dosar care cuprinde următoarele documente: a) cererea, în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6; b) planul de încadrare în zonă, schiţa unităţii cu descrierea fluxului tehnologic; c) memoriul tehnic justificativ; d) memoriul tehnic justificativ pentru exploataţiile de acvacultură, conform modelului D prevăzut în anexa nr. 42; e) copia certificatului constatator şi a certificatului unic de înregistrare emise de Oficiul Registrului Comerţului; f) actul doveditor al dreptului de proprietate/folosinţă asupra spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea, deţinut în condiţiile legislaţiei în vigoare. g) contract de servicii cu un medic veterinar de liberă practică sau lista cu personalul de specialitate calificat în condiţiile legii; h) contractul încheiat cu unitatea de neutralizare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, autorizată sanitar - veterinar sau copia autorizaţiei sanitar - veterinare a unităţii proprii de neutralizare care aparţine operatorului economic respectiv.  +  Articolul 11 (1) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrează cererea şi verifică, în termen de 20 zile calendaristice de la data înregistrării acesteia, prin personalul de specialitate, îndeplinirea cerinţelor de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică pentru unităţile cu privire la care se solicită autorizaţia. (2) Personalul de specialitate din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti întocmeşte un referat de evaluare pentru unitatea respectivă, conform modelului A prevăzut în anexa nr. 13, sau, după caz, conform modelului E prevăzut în anexa nr. 42. (3) Pentru unităţile de tip biobază pentru animale de experienţă şi pentru grădinile zoologice, se completează referatele de evaluare, conform modelelor B şi C prevăzute în anexa nr. 13. (4) Referatele de evaluare pentru unităţile de procesare subproduse de origine animală Categoriile I şi a II - a, sunt emise în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 34; referatele de evaluare pentru unităţile de procesare subproduse de origine animală Categoria a III - a sunt în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 35; referatele de evaluare pentru unităţile de incinerare capacitate mare/mică sunt în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 36; referatele de evaluare pentru unităţi intermediare Categoriile I şi a II - a sunt în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 37; referatele de evaluare pentru unităţi intermediare Categoria a III - a sunt în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 38; referatele de evaluare pentru unităţi producătoare hrană animale de companie şi unităţi tehnice sunt în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 39; referatele de evaluare pentru unităţi pentru depozitarea produselor procesate şi centre de colectare subproduse de origine animală sunt în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 40; referatele de evaluare pentru unităţile de biogaz şi compostare sunt în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 41 şi referatele de evaluare pentru instalaţiile de combustie a grăsimilor animale ecarisate sunt în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 49.  +  Articolul 12 (1) Pentru unităţile în care sunt îndeplinite cerinţele sanitar - veterinare, direcţia sanitar veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite, în termen de 5 zile calendaristice de la data întocmirii referatului de evaluare, autorizaţia sanitar-veterinară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 14. (2) Pentru unităţile de neutralizare a subproduselor de origine animale ce nu sunt destinate consumului uman, respectiv unităţile de procesare, incinerare/coincinerare, intermediare, depozitare produse procesate, unităţi tehnice, biogaz, compostare, centre de colectare, unităţi producătoare de hrană pentru animale de companie, instalaţii de combustie a grăsimilor animale ecarisate, în care sunt îndeplinite cerinţele sanitar - veterinare, direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite, în termen de 5 zile calendaristice de la data întocmirii referatului de evaluare, autorizaţia sanitar - veterinară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 47. (3) În cazul în care, în urma verificării de către personalul sanitar - veterinar responsabil din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, se constată neîndeplinirea condiţiilor sanitar - veterinare, în referatul de evaluare a unităţii sunt înscrise, sub semnătura reprezentantului legal al operatorului economic, toate constatările şi măsurile dispuse. (4) După remedierea deficienţelor înscrise în referatul de evaluare, operatorul economic solicită, în scris, direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, reverificarea unităţii.  +  Articolul 13 (1) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrează în registrul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 15 operatorii economici care solicită autorizarea sanitar-veterinară a unităţilor cuprinse în anexa nr. 3, numărul referatului de evaluare, concluzia referatului de evaluare, precum şi numărul şi data autorizaţiei sanitar-veterinare, în cazul unităţilor pentru care sunt îndeplinite condiţiile sanitar - veterinare. (2) Pentru operatorii unităţilor de neutralizare a subproduselor de origine animale ce nu sunt destinate consumului uman, respectiv ai unităţilor de procesare, incinerare/coincinerare, intermediare, depozitare produse procesate, a unităţilor tehnice, compostare şi biogaz, centre de colectare, unităţi producătoare hrană animale de companie şi utilizatori şi instalaţiile de combustie a grăsimilor animale ecarisate, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti întocmeşte un registru de evidenţă în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 48. (3) În baza datelor transmise de direcţia-sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, la nivelul Direcţiei Generale Sanitare Veterinare din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, se întocmeşte lista unităţilor autorizate sanitar - veterinar în care se desfăşoară activităţi supuse controlului sanitar - veterinar.  +  Articolul 14 (1) Pentru unităţile care deţin autorizaţie sanitar-veterinară la data intrării în vigoare a prezentului ordin, respectiv pentru unităţile care deţin certificat de înregistrare sanitar-veterinară la data intrării în vigoare a prezentului ordin şi sunt supuse autorizării sanitar-veterinare, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după o nouă evaluare, pot emite autorizaţia sanitar-veterinară, fără a mai fi percepute tarifele prevăzute în anexa nr. 27.-----------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 29 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2010. (2) Termenul pentru reevaluarea unităţilor prevăzute la alin. (1) şi emiterea autorizaţiei sanitar - veterinare este de 180 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul 15Modificările ulterioare ale fluxului tehnologic, pentru modernizări şi extinderi, impun reluarea procedurii de autorizare sanitar - veterinară.  +  Articolul 16 (1) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite autorizaţia sanitar - veterinară pentru mijloacele de transport al subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman. (2) În vederea eliberării autorizaţiei sanitar - veterinare pentru mijloacele de transport prevăzute la alin. (1), operatorul economic depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti o cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, copia certificatului de înmatriculare al mijlocului de transport, precum şi copia certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, în următoarele condiţii: a) mijlocul de transport să nu facă obiectul vreunei cereri sau vreunei autorizări emise de către o altă autoritate competentă în acelaşi sau în alt stat membru al Uniunii Europene, conform declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului; b) mijlocul de transport să respecte cerinţele prevăzute în anexa nr. II la Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1774/2002/CE, cu amendamentele ulterioare. (3) Ambalajele, containerele şi vehiculele utilizate pentru colectarea, depozitarea şi transportul subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate care provin din România şi rămân pe teritoriul naţional se vor identifica individual, cu o etichetă/plăcuţă sau înscriere directă pe vehicul/container/ambalaj, prin utilizarea următorului cod de culori: a) pentru materii de Categoria I şi produse procesate de Categoria I - culoarea neagră; b) pentru materii din Categoria a II - a şi produse procesate din Categoria a II - a - culoarea galbenă; c) pentru materii din Categoria a III - a şi produse procesate din Categoria a III - a - culoarea verde cu conţinut ridicat de albastru pentru a se asigura că se deosebeşte de alte culori. (4) Eticheta sau plăcuţa utilizată pentru identificarea ambalajelor, containerelor şi vehiculelor utilizate pentru colectarea, depozitarea şi transportul subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman trebuie să aibă următoarele caracteristici: a) să fie concepută dintr-un material rezistent la diferite condiţii meteorologice şi într-un format cu lungimea de cel puţin 30 cm şi lăţimea de cel puţin 20 cm, care să permită vizualizarea clară a textului inscripţionat; b) textul inscripţionat trebuie să fie realizat cu majuscule şi cu o înălţime a literelor de minim 2 cm; c) eticheta sau plăcuţa trebuie să aibă fondul de culoare după cum este specificat la alin.(3), iar textul inscripţionat pe acestea trebuie să fie de culoare roşie; d) eticheta sau plăcuţa trebuie să fie amplasată pe una din părţile laterale ale vehiculului, containerului sau ambalajului; în cazul în care acest lucru nu este posibil din motive de construcţie a vehiculului, eticheta sau plăcuţa se vor amplasa pe partea frontală al acestuia. (5) Marcarea subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, la nivelul unităţilor generatoare de subproduse de origine animală din industria alimentară, se va efectua astfel: a) materiile de Categoria I, cu excepţia materialului cu risc specific, astfel cum este definit în Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 999/2001/CE de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul şi eradicarea anumitor forme de encefalopatii spongiforme transmisibile ale animalelor, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 147 din 31 mai 2001, cu amendamentele ulterioare, materiile din Categoria a II - a şi materiile din Categoria a III - a nu se marchează; b) materialul cu risc specific se marchează cu o vopsea de culoare verde. (6) Marcarea materialului cu risc specific se realizează astfel încât să cuprindă materialul în totalitate. (7) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti verifică respectarea cerinţelor prevăzute la alin. (2) în termen de 5 zile calendaristice de la data înregistrării cererii depuse de operatorul economic şi completează referatul de evaluare prevăzut în anexa nr. 28. (8) Pentru mijloacele de transport al subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman cu privire la care sunt îndeplinite cerinţele sanitar - veterinare, direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite, în termen de 5 zile calendaristice de la data întocmirii referatului de evaluare, autorizaţia sanitar-veterinară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 16. (9) În cazul în care, în urma controalelor efectuate de personalul de specialitate, în condiţiile legii, se constată că nu sunt respectate prevederile legale în vigoare, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti poate dispune suspendarea activităţii ori retragerea în vederea anulării a autorizaţiei sanitar-veterinare, emiţând ordonanţele al căror model este prevăzut în anexele nr. 4 şi 5. (10) O nouă autorizaţie sanitar - veterinară poate fi emisă numai atunci când direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti s-a asigurat că mijloacele de transport prevăzute la alin. (1) respectă din nou toate prevederile legale în vigoare. (11) Prevederile alin. (3) şi alin. (4) sunt aplicabile şi în cazul unităţilor generatoare de subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman din sectorul de creştere a animalelor şi din industria alimentară.  +  Articolul 17 (1) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite autorizaţia sanitar - veterinară, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 17 şi 18, pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi comerciale de transport de animale vii. (2) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite autorizaţia sanitar - veterinară de transport animale vii, pentru călătorii rutiere de scurtă durată, de până la 8 ore, conform modelului prevăzut în anexa nr. 17, pe baza depunerii de către operatorul economic a următoarei documentaţii: a) cererea, în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6; b) copia certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului; c) dovadă scrisă că operatorii economici au sediul în România sau, în cazul operatorilor economici dintr-o ţară terţă, că sunt reprezentaţi în România, conform prevederilor legale în vigoare; d) declaraţie scrisă pe proprie răspundere că dispune de personal, echipamente şi proceduri operaţionale suficiente şi corespunzătoare, care permit respectarea legislaţiei în vigoare; e) declaraţia scrisă pe propria răspundere că operatorul economic sau reprezentanţii legali ai acestuia nu au fost înregistraţi pentru încălcări grave ale legislaţiei comunitare şi/sau ale legislaţiei naţionale privind protecţia animalelor în ultimii 3 ani anteriori datei la care se solicită autorizaţia sanitar - veterinară. (3) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti verifică în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii, îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2) şi emite autorizaţia sanitar - veterinară de transport animale vii pentru călătorii rutiere de scurtă durată, de până la 8 ore, conform modelului prevăzut în anexa nr. 17. (4) Autorizaţia sanitar - veterinară de transport animale vii pentru călătorii rutiere de lungă durată, peste 8 ore, este emisă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) respectarea dispoziţiilor alin. (2) lit. a)-e); b) depunerea suplimentară a următoarelor documente:(i) procedurile care permit transportatorilor să urmărească şi să înregistreze circulaţia mijloacelor de transport animale vii aflate sub responsabilitatea lor şi să contacteze conducătorii respectivi în orice moment în timpul călătoriilor de lungă durată;(ii) planurile pentru situaţii de urgenţă; (5) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti verifică, în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii depuse de operatorul economic, îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (4) şi emite autorizaţia sanitar - veterinară de transport animale vii pentru călătorii rutiere de lungă durată, peste 8 ore, în cazul în care aceste condiţii sunt îndeplinite. (6) Autorizaţia sanitar - veterinară de transport animale vii, pentru călătorii maritime care depăşesc 10 mile marine este emisă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18, pe baza depunerii de către operatorul economic a următoarei documentaţii: a) cererea, în original, conform modelului prevăzut la anexa nr. 6; b) copia certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului; c) dovadă scrisă că operatorii economici au sediul în România sau într-un al stat membru al Uniunii Europene, ori, în cazul operatorilor economici dintr-o ţară terţă, sunt reprezentaţi în România, conform prevederilor legale în vigoare; d) declaraţia scrisă pe proprie răspundere că dispune de personal, echipamente şi proceduri operaţionale suficiente şi corespunzătoare, care permit respectarea legislaţiei în vigoare; e) declaraţia scrisă pe propria răspundere că operatorul economic sau reprezentanţii legali ai acestuia nu au fost înregistraţi pentru încălcări grave ale legislaţiei comunitare şi/sau ale legislaţiei naţionale privind protecţia animalelor în ultimii 3 ani anteriori datei la care se solicită autorizaţia; (7) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti verifică, în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii depuse de operatorul economic, îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (6) şi emite autorizaţia sanitar - veterinară de transport animale vii pentru călătorii maritime care depăşesc 10 mile marine, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18.  +  Articolul 18 (1) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite autorizaţia sanitar-veterinară pentru mijloace de transport animale vii, utilizate pentru călătorii rutiere de scurtă durată, de până la 8 ore, conform modelului prevăzut în anexa nr. 19, pe baza depunerii de către operatorul economic a următoarei documentaţii: a) cererea, în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6; b) declaraţia pe propria răspundere că mijlocul de transport animale vii nu face obiectul vreunei cereri sau vreunei autorizări emise de altă autoritate competentă în România sau în alt stat membru al Uniunii Europene; c) copie după certificatul de înmatriculare a mijlocului de transport animale vii. d) certificatul privind atestarea competenţei profesionale pentru conducători şi însoţitori, în conformitate cu art. 17 alin. (2) din Regulamentul Consiliului nr. 1/2005/CE privind protecţia animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE şi 93/119/CE şi a Regulamentului nr. 1.255/97/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 3 din 5 octombrie 2005, cu amendamentele ulterioare, începând cu 5 ianuarie 2008; e) memoriul tehnic justificativ al mijlocului de transport. (2) Mijlocul de transport trebuie să îndeplinească condiţiile generale pentru transportul de animale conform prevederilor art. 3 din Regulamentul Consiliului nr. 1/2005/CE, cu amendamentele ulterioare. (3) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti verifică, în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii depuse de operatorul economic, îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 19 alin. (1) şi (2), utilizând referatul de evaluare prevăzut în anexa nr. 21 şi emite autorizaţia sanitar-veterinară pentru mijloacele de transport animale vii utilizate pentru călătorii rutiere de scurtă durată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 19.  +  Articolul 19 (1) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite certificatul de autorizare sanitar-veterinară pentru mijloace de transport animale vii, utilizate pentru călătorii rutiere de lungă durată, peste 8 ore, conform modelului prevăzut în anexa nr. 20, pe baza depunerii de către operatorul economic a următoarei documentaţii: a) cererea, în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6; b) declaraţie pe proprie răspundere că mijlocul de transport nu face obiectul vreunei cereri sau vreunei autorizări emise de altă autoritate competentă în România sau în alt stat membru al Uniunii Europene; c) copie după certificatul de înmatriculare a mijlocului de transport; d) dovada utilizării pentru transportul ecvideelor domestice, altele decât ecvideele înregistrate, şi pentru animalele domestice din speciile bovine, ovine, caprine şi porcine a unui sistem de navigaţie prevăzut la art. 6 alin. (9) din Regulamentul Consiliului nr. 1/2005/CE, cu amendamentele ulterioare, de la 1 ianuarie 2007, pentru mijloacele de transport rutier utilizate pentru prima dată şi de la 1 ianuarie 2009 pentru toate mijloacele de transport rutier; e) certificatul privind atestarea competenţei profesionale pentru conducători şi însoţitori, în conformitate cu art. 17 alin. (2) din Regulamentul Consiliului nr. 1/2005/CE, cu amendamentele ulterioare; f) memoriul tehnic justificativ al mijlocului de transport; (2) Mijlocul de transport trebuie să respecte cerinţele prevăzute la capitolele II şi VI din anexa nr. I la Regulamentul Consiliului nr. 1/2005/CE, cu amendamentele ulterioare. (3) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti verifică în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii depuse de către operatorul economic, îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2), completează referatul de evaluare prevăzut în anexa nr. 22 şi emite certificatul de autorizare sanitar-veterinară pentru mijloacele de transport animale vii, utilizate pentru călătorii rutiere de lungă durată, peste 8 ore, conform modelului prevăzut în anexa nr. 20.  +  Articolul 20 1) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite certificatul de autorizare sanitar-veterinară pentru navele de transport animale vii, pentru călătorii maritime care depăşesc 10 mile marine, conform modelului prevăzut în anexa nr. 20, pe baza depunerii de către operatorul economic a următoarei documentaţii: a) cererea, în original, conform modelului din anexa nr. 6; b) documente din care să rezulte că se respectă prevederile art. 19 alin. (1) din Regulamentul Consiliului nr. 1/2005/CE, cu amendamentele ulterioare; (2) Pentru a obţine certificatul de autorizare sanitar-veterinară, nava trebuie să respecte cerinţele prevăzute la capitolul IV secţiunea I din anexa nr. I la Regulamentul Consiliului nr. 1/2005/CE, cu amendamentele ulterioare. (3) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti verifică în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii, îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) şi completează referatul de evaluare prevăzut în anexa nr. 23 şi emite certificatul de autorizare sanitar - veterinară pentru navele de transport animale vii, pentru călătorii maritime care depăşesc 10 mile marine, conform modelului prevăzut în anexa nr. 20.  +  Articolul 21 (1) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite autorizaţia sanitar-veterinară pentru funcţionarea punctului de control, conform modelului prevăzut în anexa nr. 25, care poate fi limitată pentru o anumită specie sau pentru anumite categorii de animale ori statusuri de sănătate. (2) În vederea obţinerii autorizaţiei pentru punctul de control, operatorul economic depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti documentaţia prevăzută la art. 10, dacă punctul de control îndeplineşte în prealabil toate cerinţele prevăzute în anexa nr. 1 la Regulamentul (CE) nr. 1.255/97 al Consiliului din 25 iunie 1997 privind criteriile comunitare prevăzute pentru punctele de aşteptare şi de modificare a planului de itinerar prevăzut în anexa la Directiva 91/628/CEE, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 174 din 2 iulie 1997, cu amendamentele ulterioare.-----------Alin. (2) al art. 21 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 29 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2010. (3) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrează documentaţia şi verifică, în termen de 25 de zile calendaristice de la data înregistrării acesteia, prin personalul de specialitate, îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2). (4) Personalul de specialitate din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti întocmeşte la unitate un referat de evaluare, prevăzut în anexa nr. 24. (5) Pentru unităţile în care sunt îndeplinite cerinţele sanitare veterinare, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite în termen de 5 zile calendaristice de la data întocmirii referatului de evaluare, autorizaţia sanitar-veterinară pentru punctul de control, conform modelului prevăzut în anexa nr. 25. (6) În cazul în care, în urma verificării se constată neîndeplinirea condiţiilor sanitare veterinare, în referatul de evaluare a punctului de control sunt înscrise, sub semnătura reprezentantului legal al operatorului economic, toate constatările şi măsurile dispuse. (7) După remedierea deficienţelor înscrise în referatul de evaluare, operatorul economic solicită în scris la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, reverificarea unităţii. (8) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti suspendă sau interzice activităţile în cazul în care la punctul de control nu sunt respectate prevederile legale în vigoare sau în cazul modificării statusului de sănătate a zonei în care este localizat. (9) Autorizaţia sanitar-veterinară poate fi emisă numai atunci când direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti s-a asigurat că la punctul de control sunt respectate condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. (10) Autorizaţiile sanitar-veterinare prevăzute în anexele nr. 17, 18, 19 şi 20 au câte un cod unic, acordat de direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (11) Autorizaţiile sanitar-veterinare pentru punctele de control au un cod unic, care este acordat de către direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (12) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor înaintează Comisiei Europene lista punctelor de control autorizate.  +  Articolul 22 (1) Autorizaţiile sanitar-veterinare şi certificatele de autorizare sanitar-veterinare pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport animale vii sunt valabile 5 ani. (2) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrează în formă electronică autorizaţiile sanitar-veterinare şi certificatele de autorizare sanitar-veterinară privind activitatea de transport animale vii. (3) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor publică pe site-ul propriu situaţia privind autorizaţiile sanitar-veterinare şi certificatele de autorizare sanitar-veterinară privind activitatea de transport animale vii.  +  Articolul 23 (1) Autorizaţia pentru mijloacele de transport animale acvatice vii este emisă de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, conform modelului G, prevăzut la anexa nr. 42. (2) Pentru autorizaţia sanitar-veterinară emisă pentru mijloacele de transport animale acvatice vii, conform modelului G prevăzut în anexa nr. 42, se întocmeşte referatul de evaluare, conform modelului F, prevăzut la anexa nr. 42. (3) Fiecare transportator de animale vii deţine, pentru fiecare vehicul utilizat pentru transportul de animale, un registru de evidenţă a transportului de animale vii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 43. (4) Registrul de evidenţă prevăzut la alin. (3) se păstrează minim 3 ani.  +  Articolul 24 (1) Pentru toate categoriile de mijloace de transport care deţin autorizaţie sanitar-veterinară la data intrării în vigoare a prezentului ordin, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pot emite o autorizaţie sanitar-veterinară, după o nouă evaluare, fără a mai fi percepute tarifele prevăzute în anexa nr. 27. (2) Termenul pentru reevaluarea mijloacelor de transport prevăzute la alin. (1) şi pentru emiterea autorizaţiei sanitar-veterinare este de 180 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.  +  Capitolul IV Autorizarea unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine care desfăşoară activităţi de import, export sau comerţ intracomunitar cu animale vii, material seminal, ovule şi embrioni  +  Articolul 25Pentru desfăşurarea activităţii de import, export sau comerţ intracomunitar cu animale vii, material seminal, ovule şi embrioni, operatorul economic depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti un dosar care cuprinde: a) cererea, în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6; b) copia certificatului de înregistrare şi a certificatului constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; c) proiectul de amplasare, construcţie şi dotare a unităţii/centrului de colectare/exploataţiei de origine sau schiţa acestora; d) identificarea fluxului tehnologic şi a utilităţilor; e) memoriul tehnic justificativ.  +  Articolul 26 (1) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, prin personalul de specialitate, verifică dosarul şi îndeplinirea condiţiilor sanitar-veterinare prevăzute de legislaţia specifică în vigoare. (2) În baza evaluării efectuate la sediul unităţii/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine, reprezentantul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti întocmeşte referatul de evaluare conform modelului prevăzut în anexa nr. 13. (3) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite autorizaţia sanitar-veterinară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 14, şi transmite Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor dosarul prevăzut la art. 25 pentru acordarea unui cod unic, pentru înregistrarea în Nomenclatorul Naţional al Unităţilor/Centrelor de Colectare/Exploataţiilor de origine autorizate sanitar-veterinar pentru activităţi de import, export şi comerţ intracomunitar cu animale vii, material seminal, ovule şi embrioni, conform modelului prevăzut în anexa nr. 46, şi pentru transmiterea listei acestora Comisiei Europene. (4) Direcţia de Coordonare a Punctelor de Inspecţie la Frontieră din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite un cod unic şi introduce unitatea/centrul de colectare/exploataţie de origine în Nomenclatorul Naţional al Unităţilor/Centrelor de Colectare/Exploataţiilor de origine autorizate sanitar-veterinar pentru activităţi de import, export şi comerţ intracomunitar cu animale vii, material seminal, ovule şi embrioni, înscrise în registrul prevăzut în anexa nr. 26. (5) În cazul unităţilor autorizate pentru comerţ intracomunitar, Direcţia de Coordonare a Punctelor de Inspecţie la Frontieră din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor transmite direcţiei de specialitate din cadrul Comisiei Europene lista cu unităţile/centrele de colectare/exploataţiile de origine introduse pentru comerţul intracomunitar cu animale vii, pentru a fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (6) Direcţia de Coordonare a Punctelor de Inspecţie la Frontieră din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor înregistrează în aplicaţiile Intranet şi transmite, în scris, direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de 5 de zile calendaristice de la primirea dosarului din partea acesteia, codul unic atribuit unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine, care este introdus în Nomenclatorul Naţional al Unităţilor/Centrelor de Colectare/Exploataţiilor de origine autorizate sanitar-veterinar pentru activităţi de import, export şi comerţ intracomunitar cu animale vii, material seminal, ovule şi embrioni. (7) Direcţia de Coordonare a Punctelor de Inspecţie la Frontieră din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor transmite lista unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine autorizate sanitar-veterinar autorităţilor veterinare ale statelor membre ale Uniunii Europene şi ale ţărilor terţe, punctelor de inspecţie la frontieră pentru graniţa cu ţările terţe, precum şi altor organisme interesate.  +  Articolul 27Comerţul intracomunitar, importul şi exportul cu animale vii, material seminal, ovule şi embrioni se efectuează numai din unităţi/centre de colectare/exploataţii de origine autorizate sanitar-veterinar de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, cărora li s-a acordat un cod unic şi au fost introduse de către Direcţia de Coordonare a Punctelor de Inspecţie la Frontieră din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor în Nomenclatorul Naţional al Unităţilor/Centrelor de Colectare/Exploataţiilor de origine autorizate sanitar-veterinar pentru activităţi de import, export şi comerţ intracomunitar cu animale vii, material seminal, ovule şi embrioni.  +  Articolul 28 (1) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti verifică unităţile/centrele de colectare/exploataţiile de origine autorizate sanitar - veterinar ori de câte ori este necesar. (2) În funcţie de rezultatul evaluării, se dispune, după caz, menţinerea autorizării sanitar-veterinare a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine, suspendarea activităţii ori retragerea în vederea anulării a autorizaţiei sanitar-veterinare, fiind emise ordonanţele al căror model este prevăzut în anexele nr. 4 şi 5. (3) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti comunică la Direcţia de Coordonare a Punctelor de Inspecţie la Frontieră din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor situaţia unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine autorizate sanitar-veterinar pentru import, export sau comerţ intracomunitar care nu mai asigură condiţiile iniţiale de autorizaţie şi propune suspendarea activităţii sau retragerea în vederea anulării a autorizaţiei sanitar-veterinare.  +  Articolul 29Direcţia de Coordonare a Punctelor de Inspecţie la Frontieră din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor comunică direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, posturilor de inspecţie la frontieră pentru graniţa cu ţările terţe, autorităţii veterinare a acestora şi Comisiei Europene măsura luată conform prevederilor art. 28 alin. (3).  +  Articolul 30 (1) Unităţile/centrele de colectare/exploataţiile de origine cu privire la care s-a dispus suspendarea activităţii ori retragerea în vederea anulării a autorizaţiei sanitar-veterinare pot solicita, în scris, la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti reverificarea unităţii. (2) Reluarea activităţii unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine cărora li s-a dispus suspendarea acesteia se aprobă numai după ce unitatea a remediat deficienţele constatate, în termenul stabilit. (3) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti verifică remedierea deficienţelor constatate, întocmeşte o notă de constatare cu privire la remedierea acestora şi dispune reluarea activităţii, în condiţiile prevăzute la Capitolul VIII.  +  Capitolul V Condiţii speciale pentru autorizarea sanitar-veterinară a unităţilor de neutralizare prin procesare/incinerare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, a unităţilor intermediare, a unităţilor de compostare şi biogaz, a depozitelor de subproduse pentru utilizări tehnice şi a unităţilor tehnice  +  Articolul 31Unităţile de neutralizare prin procesare/incinerare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, unităţile intermediare, unităţile de compostare şi biogaz, depozitele de produse procesate şi de subproduse pentru utilizări tehnice, precum şi unităţile tehnice funcţionează numai dacă sunt autorizate sanitar-veterinar, în conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1774/2002/CE, cu amendamentele ulterioare.  +  Articolul 32Categoriile de unităţi prevăzute în anexa nr. 1 în care personalul sanitar-veterinar îşi desfăşoară activitatea de control sanitar-veterinar sunt prevăzute la pct. I din anexa nr. 29.  +  Articolul 33Tariful pentru unităţile de neutralizare prin procesare/incinerare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, pentru unităţile intermediare, unităţile de compostare şi biogaz, depozitele de subproduse pentru utilizări tehnice şi pentru unităţile tehnice care desfăşoară activităţi supuse controlului sanitar-veterinar este prevăzut în anexa nr. 29.  +  Articolul 34În vederea asigurării controlului sanitar-veterinar, între direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi unităţile prevăzute la pct. I din anexa nr. 29 se încheie contracte conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 35 (1) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti stabilesc numărul de personal sanitar-veterinar necesar şi timpul de lucru al acestuia pentru unităţile prevăzute la pct. I din anexa nr. 29, în funcţie de specificul activităţii acestora, al capacităţii de producţie şi al fluxului tehnologic, precum şi de cantităţile de materii prime recepţionate în vederea prelucrării şi de sistemul de organizare. (2) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti desemnează circumscripţia sanitar-veterinară zonală care are responsabilitatea de a verifica modul în care se desfăşoară activitatea de control sanitar-veterinar a medicului veterinar oficial din unitatea de neutralizare. (3) Medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale, întocmeşte prezenţa pentru personalul sanitar-veterinar oficial din unitatea de neutralizare, vizează documentul justificativ întocmit de medicul veterinar oficial din unitate de neutralizare şi îl depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 36 (1) Sumele virate de către unităţi în contul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, ca urmare a efectuării controalelor sanitar-veterinare, sunt gestionate separat în contabilitate şi se constituie ca fonduri extrabugetare, care se utilizează conform legii. (2) În limita sumelor încasate potrivit prevederilor prezentului ordin, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, angajează personalul necesar pentru efectuarea controlului sanitar-veterinar, precum şi pentru activităţile conexe, în unităţile prevăzute la pct. I din anexa nr. 29 în condiţiile legii, în baza unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, cu normă întreagă sau parţială, după caz.  +  Articolul 37Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în primele 5 zile calendaristice ale lunii curente, înaintează unităţilor prevăzute la pct. I din anexa nr. 29, documentele de plată pentru activitatea de control sanitar-veterinar efectuat în luna precedentă, care conţin sumele stabilite pe baza documentului justificativ întocmit şi semnat de medicul veterinar oficial din unitate şi de reprezentantul legal al unităţii şi vizat de medicul veterinar oficial din circumscripţia sanitar-veterinară zonală în a cărui subordine îşi desfăşoară activitatea.  +  Articolul 38În vederea asigurării personalului sanitar-veterinar de specialitate pentru desfăşurarea corespunzătoare a controlului sanitar-veterinar în unităţile prevăzute la pct. I din anexa nr. 29, unităţile comunică lunar direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti programul de activitate.  +  Articolul 39Unităţile asigură permanent condiţii optime pentru buna desfăşurare a controlului sanitar-veterinar, în conformitate cu prevederile legale, pentru întregul flux tehnologic, inclusiv vestiare, birouri, facilităţi pentru păstrarea sigiliilor şi a documentelor sanitare veterinare în condiţii de securitate, echipament de lucru şi de protecţie, materiale de igienizare, ustensile de lucru, personal ajutător şi pun la dispoziţie medicilor veterinari oficiali toate documentele şi înregistrările solicitate.  +  Articolul 40În ultima zi a lunii, medicul veterinar oficial din unitate întocmeşte şi înaintează medicului veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinară zonale, spre avizare, documentul justificativ care cuprinde sumele calculate, conform tarifului prevăzut în anexa nr. 29, pentru unitatea care desfăşoară activităţi supuse controlului sanitar-veterinar, activităţi desfăşurate de personalul sanitar-veterinar în unitate pentru luna precedentă şi care constituie actul oficial în baza căruia direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti întocmeşte formalităţile de plată pe care le transmite la unitate.  +  Articolul 41Unităţile care desfăşoară activităţi supuse controlului sanitar-veterinar virează în contul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sumele calculate în luna precedentă, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii documentelor de plată.  +  Articolul 42 (1) Personalul sanitar-veterinar care realizează controlul sanitar-veterinar în unităţile prevăzute la pct. I din anexa nr. 29 este subordonat tehnic şi administrativ direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi are în principal următoarele obligaţii: a) întocmeşte şi înaintează la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană şi a municipiului Bucureşti, prin medicul veterinar oficial din circumscripţia sanitar-veterinară zonală, la termenele şi în condiţiile stabilite de aceasta, situaţiile şi documentele solicitate, precum şi pe cele prevăzute de legislaţia în vigoare; b) păstrează confidenţialitatea activităţii desfăşurate în unitate, conform prevederilor legislaţiei în vigoare. (2) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, medicul veterinar oficial angajat pe perioada determinată emite certificatul sanitar-veterinar pentru subprodusele de origine animală/produsele procesate, conform modelului prevăzut în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 80/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind stabilirea documentelor şi evidenţelor veterinare necesare în cadrul activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 din 12 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 43Personalul sanitar-veterinar din unitatea de neutralizare poartă întreaga răspundere pentru activitatea prestată, deciziile stabilite, documentele şi situaţiile întocmite.  +  Articolul 44 (1) În cazul în care unitatea nu virează, în termen de două luni, direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sumele ce reprezintă cuantumul tarifelor pentru asigurarea controlului sanitar-veterinar, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti acţionează unitatea în instanţă pentru obligarea acesteia la plata sumelor datorate. (2) Până la soluţionarea contestaţiei, unitatea rămâne sub control sanitar-veterinar.  +  Capitolul VI Condiţiile privind autorizarea pentru utilizarea de subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman în hrana animalelor prevăzute la art. 23 din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1774/2002/CE, cu amendamentele ulterioare, din unităţile autorizate/înregistrate sanitar-veterinar  +  Articolul 45Prezentul capitol are drept scop implementarea prevederilor art. 23 din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1774/2002/CE, cu amendamentele ulterioare, şi care permite utilizarea anumitor categorii de subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman pentru hrănirea unor categorii de animale numai după obţinerea unei autorizaţii emisă de autoritatea competentă.  +  Articolul 46Unităţile autorizate/înregistrate sanitar-veterinar deţinătoare de animale care folosesc, prin derogare, subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, în conformitate cu prevederile art. 23 din Regulamentul Parlamentului şi al Consiliului European nr. 1774/2002/CE, cu amendamentele ulterioare, au obligaţia de a obţine, alături de certificatul de înregistrare sanitar-veterinară, prevăzut în anexa nr. 7, sau autorizaţia sanitar-veterinară, prevăzută în anexa nr. 31, şi autorizaţia sanitar-veterinară emisă în condiţiile art. 23 din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1774/2002/CE, cu amendamentele ulterioare.  +  Articolul 47 (1) Autorizaţia sanitar-veterinară pentru utilizarea subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman se emite de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti. (2) Pentru emiterea autorizaţiei, operatorul economic, persoană fizică sau juridică, depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti o documentaţie care cuprinde: a) cerere din partea solicitantului, în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 44; b) schiţa unităţii cu identificarea fluxului tehnologic, conform prevederilor art. 23 al Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1774/2002/CE, cu amendamentele ulterioare, în copie şi original; c) copia autorizaţiei sanitar-veterinare/certificatului de înregistrare sanitar-veterinară a unităţii; d) copia certificatului constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; e) memoriu tehnic justificativ; (3) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrează cererea şi verifică în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii depuse de operatorul economic, prin personalul de specialitate, îndeplinirea cerinţelor de funcţionare prevăzute în legislaţia specifică. (4) Personalul de specialitate din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti întocmeşte la unitate un referat de evaluare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 30. (5) Pentru unităţile în care sunt îndeplinite cerinţele sanitar-veterinare, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite în termen de 5 zile calendaristice de la data întocmirii referatului, autorizaţia sanitar-veterinară pentru utilizarea subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, conform modelului din anexa nr. 31. (6) În cazul în care în urma verificării de către personalul sanitar-veterinar din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se constată neîndeplinirea condiţiilor sanitar-veterinare, în nota de constatare întocmită de către acesta se înscriu toate observaţiile constatate, măsurile dispuse, sub semnătura operatorului economic.  +  Articolul 48Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti are obligaţia întocmirii unei liste cu utilizatorii de subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, autorizaţi sanitar-veterinar pentru utilizarea acestor subproduse, din raza teritorială a direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, de a menţine actualizată această listă şi de a o raporta la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor oricând intervine o modificare în această listă.  +  Articolul 49 (1) Periodic sau ori de câte ori este cazul, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti solicită utilizatorilor de subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman din raza sa teritorială, o listă care va cuprinde numele unităţilor furnizoare de subproduse de origine animală autorizate/înregistrate sanitar-veterinar, precum şi categoria, tipul şi cantităţile de subproduse livrate utilizatorilor de subproduse de origine animală. (2) Pentru asigurarea trasabilităţii subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman de la unitatea furnizoare la utilizatori, se vor respecta prevederile legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare privind stabilirea documentelor şi evidenţelor sanitar-veterinare necesare în cadrul activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală. (3) După emiterea autorizaţiei sanitar-veterinare a utilizatorilor de subproduse de origine animală, utilizatorii solicită în scris Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor alocarea seriilor de numere necesare pentru eliberarea documentelor de mişcare, conform legislaţiei în vigoare. (4) Transportul subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman între unităţile furnizoare de subproduse şi utilizatori se realizează cu mijloacele de transport pentru subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, autorizate sanitar-veterinar. (5) Este interzisă utilizarea în hrana animalelor din grădina zoologică a deşeurilor de catering prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. l) din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1774/2002/CE. (6) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti dispune măsurile necesare pentru prevenirea transmiterii bolilor infecţioase transmisibile la om şi animale la animalele prevăzute la art. 23 din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1774/2002/CE, cu amendamentele ulterioare, prin consumul de către acestea a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman.  +  Capitolul VII Condiţiile privind autorizarea unităţilor destinate fabricării furajelor pentru hrana animalelor de fermă care utilizează, prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) şi (2) din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 999/2001/CE, cu amendamentele ulterioare, produse obţinute de la nerumegătoare, prevăzute la pct. 2 din anexa nr. IV la regulamentul respectiv  +  Articolul 50 (1) Toate unităţile destinate fabricării furajelor pentru hrana animalelor de fermă care folosesc, prin derogare, produse pentru hrana nerumegătoarelor obţin autorizaţia sanitar - veterinară dacă sunt îndeplinite prevederile pct. 2 din anexa nr. IV la Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 999/2001/CE, cu amendamentele ulterioare. (2) În vederea obţinerii autorizaţiei sanitar - veterinare prevăzute la alin. (1), reprezentantul legal al operatorului economic depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru verificare, o documentaţie care cuprinde: a) cererea tip conform anexei nr. 45; b) copia autorizaţiei sanitar - veterinare de funcţionare a unităţii respective; c) copia certificatului constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; d) copia certificatului unic de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului. (3) După elaborarea la sediul unităţii de către personalul de specialitate din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti a referatului de evaluare, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 33, se emite autorizaţia sanitar - veterinară pentru utilizarea produselor de la nerumegătoare pentru producerea furajelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 32, dacă sunt îndeplinite condiţiile sanitar - veterinare. (4) În cazul unităţilor nou-înfiinţate, autorizaţia sanitar - veterinară prevăzută la alin. (2) se emite în acelaşi timp cu autorizaţia sanitar - veterinară prevăzută la alin. (1), pe formulare separate.  +  Capitolul VIII Controale, măsuri şi sancţiuni  +  Articolul 51 (1) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti monitorizează unităţile înregistrate/autorizate sanitar - veterinar, reactualizând, ori de câte ori este nevoie, lista acestora. (2) În cazul în care, în urma controalelor efectuate de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, respectiv a municipiului Bucureşti, se constată că nu sunt îndeplinite condiţiile legale de funcţionare, aceasta se notifică operatorului economic verificat şi se dispun următoarele măsuri: a) sancţionarea contravenţională în conformitate cu prevederile legale în vigoare; b) suspendarea activităţii operatorului economic; c) interzicerea desfăşurării activităţii operatorului economic; (3) În cazul suspendării activităţii, medicul veterinar oficial consemnează în nota de constatare întocmită la unitate motivaţia tehnică a acestei măsuri, în temeiul căreia direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite ordonanţa privind suspendarea activităţii, conform modelului A prevăzut în anexa nr. 5. (4) Termenul de remediere a deficienţelor curge de la data notificării către operatorul economic şi poate fi prelungit la cererea expresă a solicitantului, adresată direcţiei sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, respectiv a municipiului Bucureşti. (5) În cazul suspendării activităţii operatorului economic, reluarea acesteia se dispune de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, respectiv a municipiului Bucureşti numai după ce operatorul economic înştiinţează, printr-o adresă scrisă, remedierea deficienţelor constatate, iar direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti efectuează verificarea la faţa locului a modului în care au fost remediate deficienţele. (6) Ulterior verificării remedierii deficienţelor, medicul veterinar oficial întocmeşte o notă de constatare, iar direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite ordonanţa privind reluarea activităţii, conform modelului B prevăzut în anexa nr. 5. (7) În cazul în care neconformităţile nu sunt remediate în termenul stabilit în ordonanţa de suspendare a activităţii, direcţia sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, respectiv a municipiului Bucureşti emite ordonanţa privind interzicerea activităţii, conform modelului A prevăzut în anexa nr. 4 şi o notifică în termen de 3 zile calendaristice de la data emiterii acestuia Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul operatorul economic. (8) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti retrage, în vederea anulării, certificatul de înregistrare sanitar-veterinară/autorizaţia sanitar-veterinară a unităţilor, atunci când, în urma acţiunilor de control efectuate de personalul de specialitate, se constată nerespectarea prevederilor legale pentru care acestea au fost înregistrate/autorizate sanitar-veterinar şi se dispune interzicerea desfăşurării activităţii. (9) Reluarea activităţilor pentru care a fost emisă ordonanţa privind interzicerea activităţii se realizează după corectarea neconformităţilor, prin parcurgerea procedurii de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară, conform prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. (10) În cazul în care se constată că unităţile prevăzute în anexa nr. 3 funcţionează fără certificatul de înregistrare sanitar-veterinară/autorizaţia sanitar-veterinară, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, respectiv a municipiul Bucureşti emite ordonanţa privind interzicerea activităţii, pe care o comunică autorităţilor teritoriale din cadrul Ministerului Justiţiei, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. (11) În cazul exploataţiilor comerciale, cu excepţia situaţiilor generate de declararea unor boli, suspendarea/interzicerea activităţii, presupune suspendarea/interzicerea introducerii de animale în exploataţiile respective pe durata dispunerii acestor măsuri, nu şi expedierea animalelor existente în exploataţii la data suspendării/interzicerii activităţii. (12) Tarifele percepute în vederea emiterii autorizaţiei pentru unităţile şi mijloacelor de transport supuse controlului sanitar-veterinar sunt prevăzute în anexa nr. 27. (13) Exploataţiile de acvacultură care nu se înregistrează/autorizează sanitar-veterinar în perioada de timp stabilită nu primesc certificat sanitar-veterinar de transport pentru producţia obţinută.  +  Capitolul IX Dispoziţii finale  +  Articolul 52 (1) Cererea operatorului economic, depusă în vederea eliberării unei autorizaţii sanitar-veterinare/a unui certificat de autorizare sanitar-veterinară necesare conform prevederilor prezentei norme sanitar-veterinare, este procesată de personalul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respective a municipiului Bucureşti în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete. (2) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti transmite solicitantului o confirmare de primire a cererii, în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii cererii; confirmarea de primire a cererii trebuie să precizeze următoarele: a) termenul de procesare a cererii; b) căile de atac disponibile potrivit legii; c) după caz, menţiunea că, în lipsa unui răspuns în termenul specificat, autorizaţia se consideră acordată. (3) În cazul unei cereri sau al unei documentaţii incomplete, solicitantul este informat în cel mai scurt timp, dar nu în mai mult de 5 zile calendaristice de la primirea cererii, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum şi cu privire la consecinţele asupra termenului de procesare a cererii, prevăzut la alin. (1). (4) În cazul în care o cerere este respinsă pentru motive de natură procedurală, solicitantul este informat în cel mai scurt termen, dar nu în mai mult de 5 zile calendaristice de la depunerea cererii.  +  Articolul 53Unităţile înregistrate sanitar-veterinar care funcţionează pe baza declaraţiei pe propria răspundere şi după caz, în baza autorizării sanitar-veterinare îşi desfăşoară activitatea atât timp cât sunt îndeplinite condiţiile sanitare veterinare conform cerinţelor legislaţiei specifice.  +  Articolul 54Pentru eliberarea autorizaţiei sanitar-veterinare sau a certificatului de autorizare sanitar veterinare, tarifele stabilite la anexa nr. 27 se plătesc de către operatorul economic la ridicarea autorizaţiei sanitar-veterinare sau a certificatului de autorizare sanitar-veterinare de la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 55 (1) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti evaluează toate unităţile/centrele de colectare/exploataţiile de origine supuse controlului sanitar-veterinar, din punct de vedere al respectării cerinţelor pe baza cărora au fost înregistrate/autorizate sanitar-veterinar şi dispune măsuri conform prevederilor legale în vigoare. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) unităţile care au întocmit programe de modernizare şi restructurare avizate de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, cu dată de finalizare 31 decembrie 2009 şi pentru perioada de tranziţie până la data de 31 decembrie 2010.  +  Articolul 56Anexele nr. 1 - 49 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.  +  Anexa 1-------la norma sanitară veterinară----------------------------DEFINIŢIIUnităţi supuse controlului sanitar-veterinar1. Staţie de incubaţie tip gospodăresc - spaţiu amenajat în care se desfăşoară activităţi pentru recepţionarea ouălor de păsări din specii diferite, din gospodăriile populaţiei, destinate incubaţiei artificiale în vederea comercializării la nivelul localităţii;2. Expoziţie de animale - loc cu spaţii amenajate în cadru organizat, în care se desfăşoară activităţi temporare pentru adăpostirea şi întreţinerea animalelor destinate prezentării vizitatorilor, fără activităţi de comercializare;3. Acvariu public - loc cu spaţii amenajate în care se desfăşoară activităţi pentru adăpostirea şi întreţinerea animalelor acvatice, destinate prezentării vizitatorilor;4. Menajerie - spaţii special amenajate în care se desfăşoară activităţi de adăpostire a animalelor domestice şi sălbatice pentru a fi expuse publicului;5. Tabără de vară/stână - loc împrejmuit cu amenajări în care se desfăşoară activităţi pentru adăpostirea şi îngrijirea sezonieră a animalelor cu respectarea condiţiilor de protecţie şi bunăstare a animalelor;6. Păşune - teren care asigură consumul de hrană a animalelor, salubrizată, amenajată şi întreţinută, destinată păşunatului sezonier;7. Cimitire de animale de companie/incineratoare pentru animale de companie - spaţiu special amenajat în care se desfăşoară activităţi pentru îngroparea animalelor de companie sau pentru incinerarea lor;8. Cimitire de animale - spaţiu special amenajat în zone greu accesibile, cu aprobările speciale necesare;9. Adăpost pentru câini fără stăpân - spaţii împrejmuite, amenajate şi dotate pentru adăpostirea şi hrănirea câinilor fără stăpân;10. Canisă - unitate împrejmuită, având spaţii şi locuri amenajate pentru adăpostirea, creşterea, reproducţia şi selecţia câinilor de rasă destinaţi unor servicii publice sau comercializării;11. Pensiune pentru animale de companie - unitate cu spaţii şi locuri amenajate în care se desfăşoară activităţi pentru adăpostirea temporară, hrănirea şi întreţinerea animalelor de companie;12. Şcoală pentru dresaj câini - unitate organizată cu spaţii şi locuri împrejmuite în care se desfăşoară activităţi pentru adăpostirea, hrănirea şi dresarea câinilor;13. Frizerie pentru animale de companie - unitate specializată în care se desfăşoară activităţi pentru prestarea de servicii de igienă şi sanitare la animale de companie;14. Magazine pentru comercializarea animalelor de companie şi/sau a hranei pentru acestea - spaţii amenajate corespunzător pentru achiziţionarea, depozitarea, prezentarea şi comercializarea animalelor de companie şi exotice, a hranei pentru acestea, accesorii, momeli şi cosmetice;14^1. Magazin pentru comercializarea puilor de o zi - spaţiu amenajat corespunzător pentru prezentarea şi comercializarea puilor de o zi;------------Pct. 14^1 al anexei 1 a fost introdus de pct. 1 al art. 16 din ORDINUL nr. 14 din 30 ianuarie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 6 februarie 2014.15. Instalaţii, altele decât cele pentru activitatea de producţie în domeniul acvaculturii - sunt instalaţii în care animalele acvatice sunt ţinute fără intenţia de a fi puse pe piaţă;16. Bazine pentru pescuit sportiv - bazine sau altă instalaţie unde populaţia piscicolă este menţinută pentru scopuri recreative prin repopulare cu animale de acvacultură, care poate fi destinată consumului uman şi procesării;17. Biobază pentru animale de experienţă/unitate de creştere - orice unitate în care sunt crescute animale în vederea utilizării lor în scop experimental; aceste spaţii trebuie să fie amenajate, total sau parţial închise ori acoperite;18. Crescătorie - orice unitate în care animalele sunt crescute în vederea utilizării lor în scopuri experimentale;19. Unitate furnizoare - orice unitate care furnizează animale de experienţă, cu excepţia crescătoriilor;20. Unitate utilizatoare - orice unitate în care animalele sunt folosite în scop experimental;21. Hipodrom - loc cu spaţii special amenajate în care se desfăşoară activităţi pentru adăpostirea, antrenarea, testarea cabalinelor şi participarea la întreceri sportive;22. Manej - spaţii amenajate în care se desfăşoară adăpostirea, întreţinerea şi antrenarea cailor în vederea acţiunilor recreative;23. Staţiune de montă - spaţii destinate cazării şi întreţinerii reproducătorilor masculi autorizaţi pentru efectuarea montei naturale;24. Punct de însămânţare artificială şi embriotransfer - spaţii special amenajate, destinate depozitării materialului seminal şi embrionilor în vederea însămânţării artificiale a animalelor;25. Exploataţie nonprofesională - exploataţie de animale organizată pentru consum familial, înregistrată în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor - S.N.I.I.A. şi deţinută de persoane fizice neînregistrate la Camera de Comerţ şi Industrie a României;------------Pct. 25 din anexa 1 la norma sanitară veterinară a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 29 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2010.26. Exploataţie comercială - exploataţie de animale deţinută de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice organizate în condiţiile legii, înregistrate şi autorizate de oficiul registrului comerţului, înregistrată în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, care îndeplineşte prevederile normelor de biosecuritate şi este autorizată sanitar-veterinar;------------Pct. 26 din anexa 1 la norma sanitară veterinară a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 29 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2010.27. Exploataţie apicolă comercială pentru material biologic - unitate de stupi delimitată, cu vatră permanentă şi cu organizare specifică, în care se desfăşoară activităţi de creştere şi selecţie a mătcilor şi/sau coloniilor/familiilor - roiurilor de albine, în vederea comercializării.------------Pct. 27 din anexa 1 la norma sanitară veterinară a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 29 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2010.28. Formaţiune dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare proprie - echipa formată din personal propriu, organizată, instruită şi atestată de către organele competente, care desfăşoară activităţi de decontaminare, dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare în unitatea proprie sub control sanitar-veterinar;29. Fabrică pentru hrana animalelor de companie/articole de masticaţie - unitate specializată în care se desfăşoară activităţi de recepţie, depozitare, prelucrare a materiilor prime şi livrarea produsului finit preambalat destinat hranei animalelor de companie;30. Staţie de spălare şi dezinfecţie a mijloacelor de transport - unitate specializată în care se execută acţiuni de igienizare şi decontaminare a mijloacelor de transport animale vii sau a altor mijloace de transport care necesită dezinfectare înainte de utilizare;31. Staţie de incubaţie de tip industrial - unitate organizată în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia ouălor de specii diferite, incubaţie artificială şi livrarea produselor obţinute;32. Exploataţie pentru creşterea animalelor ballai - unitate cu organizare specifică în care se cresc animale din specii nenominalizate;33. Exploataţii de iepuri şi animale de blană - unitate organizată în care se desfăşoară activităţi de creştere a animalelor pentru producţia de carne şi/sau blănuri;34. Exploataţie didactică şi experimentală - unitate de creştere, producţie, reproducţie şi comercializare a diferitelor specii de animale în scop didactic şi experimental;35. Baze de achiziţii pentru animale vii - loc împrejmuit cu spaţii amenajate pentru achiziţionarea şi adăpostirea temporară a animalelor în vederea valorificării pe piaţa naţională;36. Centre de colectare animale vii - unităţi în care se achiziţionează animale vii destinate comerţului intracomunitar sau exportului în ţări terţe, cu respectarea prevederilor specifice fiecărei specii de animale destinate acestei activităţi;37. Punct de ieşire a animalelor vii - punct de control la frontieră sau orice alt loc desemnat de către un stat membru al Uniunii Europene prin care animalele părăsesc teritoriul vamal al Comunităţii Europene;38. Exploataţie de carantină - unitate distinctă organizată în care se desfăşoară activităţi pentru cazarea şi izolarea animalelor bolnave de restul efectivelor, în scopul supravegherii şi efectuării unor acţiuni sanitare veterinare specifice;39. Puncte de control - punctele de control prevăzute de Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1255/97/CE privind criteriile comunitare prevăzute pentru punctele de aşteptare şi de modificare a planului de itinerar prevăzut în anexa la Directiva 91/628/CEE, cu amendamentele ulterioare;40. Târguri de animale vii - unităţi special amenajate, destinate comerţului intern al animalelor vii;41. Grădină zoologică - unitate permanentă care deţine animale din speciile sălbatice, în scopul prezentării lor publicului o perioadă de minimum 7 zile pe an, inclusiv delfinarii;42. Exploataţie de acvacultură - orice unitate de producţie constituită în scopul obţinerii de profit sau non-profit, publică sau privată, care realizează oricare din activităţile legate de creşterea, deţinerea sau cultivarea animalelor de acvacultură;43. Unităţi de prelucrare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman din Categoria I în scopul neutralizării prin procesare - unităţi specializate în care se desfăşoară activităţi pentru ecarisarea teritoriului, prin colectarea şi prelucrarea termică a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, în vederea obţinerii făinurilor proteice înainte de eliminarea finală a acestora prin incinerare;44. Unităţi de prelucrare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman din Categoria a II-a, în scopul neutralizării prin procesare - unităţi specializate în care se desfăşoară activităţi pentru ecarisarea teritoriului, prin colectarea şi prelucrarea termică a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, înainte de eliminarea finală şi transformarea sau utilizarea ulterioară a acestora;45. Unităţi de prelucrare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, din Categoria a III-a, în scopul neutralizării prin procesare - unităţi specializate în care se desfăşoară activităţi pentru ecarisarea teritoriului, prin colectarea şi prelucrarea termică a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, în proteină animală prelucrată şi în alte produse prelucrate ce pot fi utilizate ca materii furajere;46. Unităţi de prelucrare industrială a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman sau a proteinelor animale procesate în scopul neutralizării prin incinerare - unităţi specializate în care se desfăşoară activităţi pentru ecarisarea teritoriului prin colectarea şi incinerarea subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman sau a proteinelor procesate din Categoriile I, a II - a sau a III - a;47. Unităţi de prelucrare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, pentru utilizări tehnice - unităţi specializate în colectarea şi prelucrarea subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, în vederea folosirii acestora în utilizări tehnice;48. Unităţi de prelucrare a subproduselor de origine animală/produselor procesate prin compostare - unitate în care degradarea biologică a produselor de origine animală se realizează în condiţii aerobe;49. Unităţi de prelucrare a subproduselor de origine animală prin producere de biogaz - unităţi în care degradarea biologică a produselor de origine animală este realizată în condiţii anaerobe pentru producerea şi colectarea de biogaz;50. Centru de colectare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman - unitate de colectare şi tratare a unor subproduse de la animale, destinate pentru a fi utilizate pentru furajarea animalelor care sunt specificate în Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1774/2002/CE care stabileşte reguli de sănătate privind subprodusele de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cu amendamentele ulterioare;51. Unitate oleochimică Categoria a II-a - unitate de prelucrarea chimică a grăsimilor topite obţinute din materii din Categoria a II-a în condiţiile stabilite prin Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1774/2002/CE, cu amendamentele ulterioare;52. Unitate oleochimică Categoria a III-a - unitate de prelucrare chimică a grăsimilor topite obţinute din materii din Categoria a III-a;53. Unitate intermediară de subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, în vederea neutralizării subproduselor de Categoria I sau a II-a - unitate în care se desfăşoară activităţi de colectare a subproduselor din Categoria I sau II-a şi în care materiile neprelucrate din Categoria I sau II-a sunt manipulate şi/sau depozitate temporar în scopul transportului ulterior al acestora la destinaţia lor finală şi în care pot avea loc unele activităţi preliminare cum ar fi îndepărtarea pieilor neprelucrate şi prelucrate şi examinări post - mortem;54. Unitate intermediară de subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, în vederea neutralizării subproduselor din Categoria a III-a - unitate în care se desfăşoară activităţi de colectare a subproduselor din Categoria a III-a şi în care materiile neprelucrate din Categoria a III-a sunt sortate şi/sau tăiate şi/sau refrigerate ori congelate în blocuri şi/sau depozitate temporar în scopul transportului ulterior la destinaţia lor finală;55. Depozit al subproduselor de origine animale ce nu sunt destinate consumului uman, pentru uz tehnic - Categoria I, a II -a şi a III - a - unităţi în care se desfăşoară activităţi de colectare, recepţie şi depozitare temporara a subproduselor de origine animale ce nu sunt destinate consumului uman în vederea livrării către unităţi de prelucrare, pentru transformarea în produse tehnice;56. Fabrică de făină de peşte - unitate în care se desfăşoară activităţi de recepţie şi depozitare a subproduselor de origine animale ce nu sunt destinate consumului uman, rezultate din activitatea de pescuit sau de procesarea peştelui, în vederea obţinerii făinii de peşte prin prelucrare termică;57. Unitate de depozitare a produselor procesate - unitatea, altele decât unităţile şi intermediarii la care se referă Regulamentul Parlamentului European şi Consiliului nr. 183/2005/CE care stabileşte cerinţe pentru igiena furajelor, în care sunt depozitate temporar produse prelucrate, înainte de utilizarea finală sau de colectarea şi procesarea acestora, cu amendamentele ulterioare;58. Unităţi în domeniul reproducţiei şi selecţiei, centru de recoltare material seminal, ovule, embrioni - unităţi cu spaţii, amenajări şi dotări specifice în care se desfăşoară activităţi de cercetare, producţie, depozitare, testare, însămânţare în domeniul reproducţiei şi al selecţiei animalelor, a materialului seminal, a ovulelor, a embrionilor şi a altora asemenea;59. Genotecă de animale - unitate zootehnică specializată în care se desfăşoară activităţi pentru întreţinerea unui număr redus de animale cu valoare genetică şi linii pure, care aparţin diferitelor specii;60. Depozit de material seminal, ovule, embrioni - unitate cu spaţiu special amenajat şi cu dotări specifice pentru depozitarea materialului seminal, ovulelor şi embrionilor;61. Transportator - persoana fizică autorizată sau juridică care transportă animale vii în nume propriu sau în numele unei terţe părţi;62. Mijloc de transport - vehicule rutiere sau feroviare, nave sau aeronave, dotate corespunzător şi utilizate pentru transportul animalelor vii;63. Mijloc de transport înregistrat sanitar - veterinar - mijloc de transport animale vii pe o distanţă de până la 65 km de la locul de plecare până la locul de destinaţie;64. Mijloc de transport rutier al animalelor vii pentru călătorie de scurtă durată - mijloc de transport care îndeplineşte condiţiile de bunăstare şi protecţia animalelor în timpul transportului în călătorii de sub 8 ore;65. Mijloc de transport rutier al animalelor vii pentru călătorie de lungă durată - mijloc de transport care îndeplineşte şi condiţiile suplimentare de bunăstare şi protecţia animalelor, în timpul transportului în călătorii de peste 8 ore;66. Mijloc de transport naval de animale vii - navă special amenajată pentru transportul animalelor domestice din speciile ecvină, bovină, ovină, caprină sau suină, altele decât o navă roll-on - roll-off care transportă animale în containere;67. navă roll-on-roll-off - navă maritimă care dispune de facilităţile necesare pentru îmbarcarea şi debarcarea vehiculelor rutiere sau feroviare;68. Mijloc de transport subproduse de origine animala care nu sunt destinate consumului uman - mijloc de transport special amenajat pentru transportul în condiţii de maximă siguranţă a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman, acesta fiind utilizat exclusiv în acest scop;69. Instalaţie de combustie a grăsimilor animale ecarisate - o instalaţie de ardere a grăsimilor animale ecarisate în scopul obţinerii de energie, conform prevederilor Regulamentului Comisiei nr. 92/2005/CE de aplicare a Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1774/2002/CE privind modul de eliminare sau utilizare a subproduselor de origine animală şi de modificare a anexei VI a acestuia privind prelucrarea generatoare de biogaz şi prelucrarea grăsimilor topite;70. Unităţi specializate care asigură servicii DDD - unităţi autorizate sanitar - veterinar specializate în realizarea activităţilor de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare.71. Exploataţie comercială de tip A - exploataţie de animale deţinută de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice organizate în condiţiile legii, înregistrate şi autorizate de oficiul registrului comerţului, înregistrată în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, care îndeplineşte condiţiile prevăzute în anexa nr. 50 şi este înregistrată sanitar-veterinar;------------Pct. 71 din anexa 1 la norma sanitară veterinară a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 29 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2010.72. Exploataţie apicolă familială - unitate de stupi delimitată, cu vatră permanentă şi cu organizare specifică, în care se desfăşoară activităţi din domeniul apiculturii, unitate deţinută de persoane fizice care nu efectuează activităţi de comerţ.------------Pct. 72 din anexa 1 la norma sanitară veterinară a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 29 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2010.  +  Anexa 2-------la norma sanitară veterinară----------------------------UNITĂŢILE ŞI MIJLOACELE DE TRANSPORT CARE EFECTUEAZĂ TRANSPORTURIDE ANIMALE VII PE O DISTANŢĂ DE PÂNĂ LA 65 KM, CARE SE SUPUNÎNREGISTRĂRII SANITAR-VETERINAREla direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţaalimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti------------Titlul anexei 2 la norma sanitară veterinară a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 29 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2010.*Font 7*┌────┬───────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│NR. │ DENUMIREA ACTIVITĂŢII │ DENUMIREA UNITĂŢII/MIJLOCULUI DE TRANSPORT ││CRT.│ │ CONFORM LEGISLAŢIEI SPECIFICE │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │Creşterea păsărilor │1. Staţie de incubaţie tip gospodăresc; ││ │ │2. Exploataţie comercială de tip A de păsări. │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │Alte activităţi/servicii │1. Menajerie; ││ │ │2. Şcoala pentru dresaj câini. │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. │Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor │1. Tabără de vară/stână; ││ │ │2. Păşune; ││ │ │3. Staţiune de montă; ││ │ │4. Punct de însămânţare artificială şi embriotransfer. │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4. │Activităţi de pompe funebre şi similare │1. Cimitire de animale de companie/incineratoare pentru animale ││ │ │de companie; ││ │ │2. Cimitire de animale. │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5. │Activităţi veterinare │1. Adăpost pentru câinii fără stăpân; ││ │ │2. Canisă; ││ │ │3. Pensiune pentru animale de companie. │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6. │Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare │Frizerie pentru animale de companie │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7. │Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor │Magazin pentru comercializarea animalelor de companie şi/sau a hranei ││ │şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de│pentru acestea ││ │companie şi a hranei pentru acestea, în magazine │ ││ │specializate │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7^1.│Comerţ cu amănuntul al puilor de o zi │Magazin pentru comercializarea puilor de o zi │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8. │Acvacultura în ape dulci │1. Instalaţii, altele decât cele pentru activitatea de producţie în ││ │ │domeniul acvaculturii, în care animalele acvatice sunt ţinute fără ││ │ │intenţia de a fi puse pe piaţă, cu excepţia acvariilor publice; ││ │ │2. Exploataţii de acvacultură care pun pe piaţă animale de acvacultură ││ │ │exclusiv pentru consumul uman. ││ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Pescuitul în ape dulci │Bazine pentru pescuit sportive. ││ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │Acvacultura maritimă │Exploataţii de acvacultură care pun pe piaţă animale de acvacultură ││ │ │exclusiv pentru consumul uman │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9. │Creşterea cailor şi a altor ecvine │Hipodrom, manej │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│10. │Creşterea altor animale │1. Crescătorii de vânat; ││ │ │2. Complexuri de vânătoare; ││ │ │3. Exploataţie apicolă familială. │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│11. │Activităţi generale de curăţenie a clădirilor │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ││ │Activităţi specializate de curăţenie │Formaţiune dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare proprie ││ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ││ │Alte activităţi de curăţenie │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│12. │Transporturi rutiere de mărfuri │Mijloace de transport animale vii pe o distanţă de până la 65 km │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│13. │Punerea în legătură a cumpărătorilor cu vânzătorii,│Mijlocitori de afaceri cu animale vii ││ │cumpărarea şi vânzarea de mărfuri │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│14. │Creşterea bovinelor │Exploataţie comercială de tip A de bovine │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│15. │Creşterea ovinelor/caprinelor │Exploataţie comercială de tip A de ovine/caprine │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│16. │Creşterea porcinelor │Exploataţie comercială de tip A de porcine │└────┴───────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘------------Pct. 7^1 din anexa 2 a fost introdus de pct. 2 al art. 16 din ORDINUL nr. 14 din 30 ianuarie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 6 februarie 2014.  +  Anexa 3-------la norma sanitară veterinară----------------------------UNITĂŢILE ŞI MIJLOACELE DE TRANSPORT CARE SE SUPUNAUTORIZĂRII SANITAR-VETERINAREla direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelorjudeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti*Font 7*┌────┬───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│NR. │ DENUMIREA ACTIVITĂŢII │ DENUMIREA UNITĂŢII/MIJLOCULUI DE TRANSPORT ││CRT.│ │ CONFORM LEGISLAŢIEI SPECIFICE │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de │Fabrică pentru hrana animalelor de companie/articole de ││ │companie │masticaţie │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │Creşterea altor animale │Biobază pentru animale de experienţă │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. │Activităţi generale de curăţenie a clădirilor │Staţie de spălare şi dezinfecţie a mijloacelor de transport ││ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ││ │Activităţi specializate de curăţenie │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ││ │Alte activităţi de curăţenie │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4. │Creşterea bovinelor │Exploataţie comercială de bovine*) │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5. │Creşterea cailor şi a altor cabaline │1. Exploataţie comercială de ovine*; ││ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ││ │Creşterea ovinelor şi caprinelor │2. Exploataţie comercială de caprine*; ││ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ││ │Creşterea altor animale │3. Exploataţie comercială de ecvine*; │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6. │Creşterea porcinelor │Exploataţie comercială de porcine* │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7. │Creşterea păsărilor │1. Exploataţie comercială de păsări*; ││ │ │2. Staţie de incubaţie tip industrial; │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8. │Creşterea altor animale │1. Exploataţie apicolă comercială pentru material biologic; ││ │ │2. Exploataţii de iepuri şi animale de blană*; ││ │ │3. Exploataţie pentru creşterea animalelor ballai. │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9. │Activităţi în ferme mixte - cultura vegetală │Exploataţie didactică şi experimentală ││ │combinată cu creşterea animalelor │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│10. │Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor │4. Bază de achiziţii pentru animale vii; ││ │ │5. Centru de colectare animale vii/exploataţie de origine; ││ │ │6. Exploataţie de carantină; ││ │ │7. Puncte de control; ││ │ │8. Punct de ieşire a animalelor vii. │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│11. │Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor │Târguri de animale vii │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│12. │Depozitarea materialului seminal, ovulelor şi │Depozit de material seminal, ovule, embrioni ││ │embrionilor │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│13. │Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi │Expoziţie de animale, acvariu public, delfinariu, grădină zoologică ││ │ale rezervaţiilor naturale │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│14. │Acvacultură maritimă │Exploataţii de acvacultură ││ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ││ │Acvacultură în ape dulci │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│15. │Colectarea deşeurilor nepericuloase │1. Unităţi de prelucrare a subproduselor de origine animală ││ ├───────────────────────────────────────────────────┤ce nu sunt destinate consumului uman din Categoria I în scopul ││ │Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase │neutralizării prin procesare; ││ │ │2. Unităţi de prelucrare a subproduselor de origine animală ││ │ │ce nu sunt destinate consumului uman din Categoria a II - a în ││ │ │scopul neutralizării prin procesare; ││ │ │3. Unităţi de prelucrare a subproduselor de origine animală ││ │ │ce nu sunt destinate consumului uman din Categoria a III - a în ││ │ │scopul neutralizării prin procesare; ││ │ │4. Unităţi de prelucrare a subproduselor de origine animală ││ │ │ce nu sunt destinate consumului uman sau a produselor procesate ││ │ │în scopul neutralizării prin incinerare - capacitate mare/mică; ││ │ │5. Unităţi de prelucrare a subproduselor animale ce nu sunt ││ │ │destinate consumului uman pentru utilizări tehnice; ││ │ │6. Unităţi de prelucrare a subproduselor de origine ││ │ │animală/produselor procesate prin compostare; ││ │ │7. Unităţi de prelucrare a subproduselor de origine animală ││ │ │prin producere de biogaz; ││ │ │8. Centru de colectare a subproduselor de origine animală ││ │ │ce nu sunt destinate consumului uman; ││ │ │9. Unitate oleochimică Categoria a II - a; ││ │ │10. Unitate oleochimică Categoria a III - a; ││ │ │11. Instalaţie de combustie a grăsimilor animale ecarisate. │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│16. │Depozitări │Unitate intermediară de subproduse animale ce nu sunt destinate ││ ├───────────────────────────────────────────────────┤consumului uman, în vederea neutralizării - Categoriile I şi a II - a││ │Colectarea deşeurilor nepericuloase │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ││ │Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│17. │Depozitări │Unitate intermediară de subproduse animale ce nu sunt destinate ││ ├───────────────────────────────────────────────────┤consumului uman, în vederea neutralizării - Categoria a III - a ││ │Colectarea deşeurilor nepericuloase │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ││ │Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│18. │Depozitări │Depozit a subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului ││ ├───────────────────────────────────────────────────┤uman, pentru uz tehnic - Categoriile I, a II-a şi a III-a ││ │Colectarea deşeurilor nepericuloase │ ││ ├───────────────────────────────────────────────────┤ ││ │Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│19. │Depozitări │1. Unitate de depozitare a produselor procesate; ││ │ │2. Depozit de material seminal, ovule, embrioni │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│20. │Prelucrarea şi conservarea peştelui crustaceelor şi│1. Unitate pentru producerea produselor din peste pentru ││ │moluştelor │hrana animalelor ││ │ │2. Fabrică de faină de peşte - Categoria a III-a │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│21. │Activităţi auxiliare pentru creşterea animale │1. Unităţi din domeniul reproducţiei şi selecţiei, centru de ││ │ │recoltare material seminal, ovule, embrioni; ││ │ │2. Genoteca de animale. │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│22. │Transporturi rutiere de mărfuri │1. Transportator animale vii; ││ │ │2. Mijloc de transport rutier animale vii în călătorii de ││ │ │scurtă durată; ││ │ │3. Mijloc de transport rutier animale vii în călătorii de ││ │ │lungă durată; ││ │ │4. Mijloc de transport naval de animale vii; ││ │ │5. Mijloc de transport subproduse de origine animală care ││ │ │nu sunt destinate consumului uman; │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│23. │Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de │Autorizaţie pentru: ││ │fermă │a) utilizarea făinii de peşte; ││ │ │b) utilizarea proteinelor hidrolizate provenite de la nerumegătoare ││ │ │sau din piei de la rumegătoare; ││ │ │c) utilizarea fosfatului dicalcic sau tricalcic de origine animală; ││ │ │d) utilizarea produselor de sânge provenite de la nerumegătoare; ││ │ │e) utilizarea făinii de sânge provenită de la nerumegătoare; ││ │ │în cadrul fabricii pentru producerea hranei destinate peştilor. ││ │ │f) utilizarea făinii de peşte în obţinerea înlocuitorilor de lapte ││ │ │destinat hrănirii tineretul rumegător înainte de vârsta de înţărcare.│├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│24. │ │Unităţi specializate care asigură servicii DDD │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│25. │Colectarea deşeurilor nepericuloase │Autorizaţie pentru: ││ ├───────────────────────────────────────────────────┤a) utilizarea materiilor de Categoria I; ││ │Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase │b) utilizarea materiilor de Categoria a II-a; ││ │ │c) utilizarea materiilor de Categoria a III-a. │└────┴───────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘--------------* În cererea formulată de către operatorul economic se menţionează obligatoriu profilul activităţii: exploataţie de vaci de lapte, îngrăşătorie; exploataţie comercială de porcine pentru reproducţie, reproducţie şi selecţie, îngrăşătorie; exploataţie de ovine pentru reproducţie/producţie lapte, reproducţie şi selecţie, îngrăşătorie; exploataţie de păsări pentru reproducţie, inclusiv staţie de incubaţie; broiler; pui ecluzionaţi, ouă pentru incubat; herghelie, depozit de armăsari; fermă de animale de blană; lagomorfe.------------Anexa 3 la norma sanitară veterinară a fost modificată şi completată de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 29 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2010.  +  Anexa 4-------la norma sanitară veterinară----------------------------Model A*SIGLA*__________NOTĂ (CTCE)Sigla A.N.S.V.S.A. se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 bis din 26 martie 2010, la pagina 35 (a se vedea imaginea asociată).AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORDIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR..........................ORDONANŢĂprivind interzicerea activităţilorNr. ........ din .........Directorul Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ........, având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi Procesul-verbal înregistrat la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ......... sub nr. ........ din data de .........., întocmit de .........., medic veterinar oficial la Circumscripţia Sanitar-Veterinară Zonală ......... sau din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,în baza verificării efectuate la unitatea ......... din ............., aparţinând operatorului economic ..........., cu sediul social în ..............., şi a referatului de evaluare ............DISPUNE:interzicerea activităţii ............, desfăşurată în baza autorizaţiei/certificatului de înregistrare sanitar-veterinară nr. ............., începând cu data de ..............Reluarea activităţii se efectuează după remedierea deficienţelor, la solicitarea operatorului economic după realizarea procedurilor de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară.Nerespectarea prezentelor măsuri atrage, după caz, sancţionarea contravenţională sau penală, conform prevederilor legale în vigoare.Director, Reprezentantul legal al operatorului economic,................. ........................(semnătura şi (semnătura şi ştampila oficială)ştampila oficială)Model B*SIGLA*__________NOTĂ (CTCE)Sigla A.N.S.V.S.A. se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 bis din 26 martie 2010, la pagina 36 (a se vedea imaginea asociată).AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORDIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR..........................ORDONANŢĂprivind retragerea în vederea anulării a autorizaţieisanitar-veterinareNr. ......... din ...........Directorul Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor .........., având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi Procesul-verbal înregistrat la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor .......... sub nr. ........ din data de ........., întocmit de ........., medic veterinar oficial la Circumscripţia Sanitar-Veterinară Zonală ............. sau din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,în baza verificării efectuate la unitatea ......... din ............, aparţinând operatorului economic ..........., cu sediul social în ............., şi a referatului de evaluare ...............DISPUNE:retragerea în vederea anulării a autorizaţiei sanitar-veterinare nr. ............, începând cu data de .........Nerespectarea prezentelor măsuri atrage, după caz, sancţionarea contravenţională sau penală, conform prevederilor legale în vigoare.Director, Reprezentantul legal aloperatorului economic,................. ........................(semnătura şi (semnătura şi ştampila oficială)ştampila oficială)  +  Anexa 5-------la norma sanitară veterinară----------------------------Model A*SIGLA*__________NOTĂ (CTCE)Sigla A.N.S.V.S.A. se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 bis din 26 martie 2010, la pagina 37 (a se vedea imaginea asociată).AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORDIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR..........................ORDONANŢĂprivind suspendarea activităţiiNr. ........ din ........Directorul Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ........., având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi Procesul-verbal înregistrat la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ............ sub nr. ......... din data de ........, întocmit de .........., medic veterinar oficial la Circumscripţia Sanitar-Veterinară Zonală ........... sau din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,în baza verificării efectuate la unitatea .......... din ............, aparţinând operatorului economic ........., cu sediul social în .............., şi a referatului de evaluare ..............DISPUNE:suspendarea activităţii la ............., desfăşurată în baza autorizaţiei/certificatului de înregistrare sanitar-veterinară nr. ............. începând cu data de ........., până la data de ............Reluarea activităţii se efectuează la solicitarea operatorului economic după remedierea deficienţelor şi asigurarea condicilor sanitare veterinare, conform prevederilor legale.Nerespectarea prezentelor măsuri atrage, după caz, sancţionarea contravenţională sau retragerea în vederea anulării a autorizaţiei sanitar-veterinare, conform prevederilor legale în vigoare.Director, Reprezentantul legalal operatorului economic,................. ........................(semnătura şi (semnătura şi ştampila oficială)ştampila oficială)Modelul B*SIGLA*__________NOTĂ (CTCE)Sigla A.N.S.V.S.A. se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 bis din 26 martie 2010, la pagina 38 (a se vedea imaginea asociată).AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORDIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR...................................ORDONANŢĂprivind reluarea activităţiiNr. ....... din ........Directorul Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor .........., având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi Adresa operatorului economic .........., înregistrată la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor .......... sub nr. ....... din data de ........,în baza verificării efectuate la unitatea ........... din ........, aparţinând operatorului economic .........., cu sediul social în ............., şi a Notei de constatare întocmită de ..........., medic veterinar oficial în cadrul ............., înregistrată la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor .......... sub nr. ....... din data de ........,DISPUNE:Începând cu data de ............. unitatea ........... îşi reia activitatea desfăşurată în baza autorizaţiei/certificatului de înregistrare sanitar-veterinară nr. .......... începând cu data de ..........., Ordonanţa nr. ......./..... privind suspendarea activităţii încetându-şi aplicabilitatea.Director, Reprezentantul legal al operatorului economic,................. ........................(semnătura şi (semnătura şi ştampila oficială)ştampila oficială)  +  Anexa 6-------la norma sanitară veterinară----------------------------Operatorul economic ..............C.U.I./C.N.P. ....................Adresa ...........................Tel/fax ...........................Nr. înregistrare ......... din data .......CERERESubsemnatul ............ reprezentant legal al ......... cu sediul social în (adresa completă, nr. tel, fax) ............. posesor al BI/CI seria ....... nr. .... CNP .......... eliberat de ........ la data ............Prin prezenta solicit înregistrarea sanitară veterinară a unităţii .......... din localitatea (adresa completă) .......... pentru următoarele activităţi┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Activitatea ││crt.│ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. │ │└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘La prezenta cerere anexez următoarele documente:...........................................Data ...............Nume şi prenume ................Semnătura, ştampila ............  +  Anexa 6^1la norma sanitară veterinarăOperatorul economic ...........C.U.I./CNP ...........Adresa ..........Tel./fax ..........Nr. de înregistrare ........... din data de .......CERERESubsemnatul, ......................., reprezentant legal al ......................, cu sediul social în ............/(adresa completă, nr. tel., fax)/.........................., posesor al BI/CI seria ....... nr. .................., CNP ..........................., eliberat/eliberată de ........................ la data de ........................................,prin prezenta solicit înregistrarea sanitar-veterinară a exploataţiei comerciale de tip A cu codul RO ............................ din localitatea ........../(adresa completă) /........................, pentru următoarele activităţi:┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ ││crt.│ Activitatea │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.│ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.│ │└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┘La prezenta cerere anexez următoarele documente:...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Numele şi prenumele .............................Data .................Semnătura şi ştampila ........................------------Anexa 6^1 la norma sanitară veterinară a fost introdusă de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 29 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2010.  +  Anexa 6^2la norma sanitară veterinarăNr. de înregistrare ........... din data de .......CERERESubsemnatul, ........./(numele şi prenumele)/........., domiciliat în judeţul/municipiul ................................., posesor al actului de identitate BI/CI seria ............... nr. ............, CNP ............................, eliberat/eliberată de Poliţia ....................... la data de ............................., proprietar/deţinător legal al unui număr de ............ familii de albine, cu vatră permanentă în judeţul/municipiul ........./(adresa stupinei)/..............., localitatea/comuna/satul ................................,prin prezenta solicit înregistrarea sanitar-veterinară a exploataţiei apicole familiale.La prezenta cerere anexez următoarele documente:.........................................................Numele şi prenumele ..................Data ..................Semnătura şi ştampila .....................------------Anexa 6^2 la norma sanitară veterinară a fost introdusă de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 29 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2010.  +  Anexa 7-------la norma sanitară veterinară----------------------------*SIGLA*__________NOTĂ (CTCE)Sigla A.N.S.V.S.A. se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 bis din 26 martie 2010, la pagina 40 (a se vedea imaginea asociată).AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORDIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR............................................CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE SANITAR-VETERINARĂnr. ......./..........cod exploataţie .......Având în vedere cererea şi documentaţia depusă la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor .............. înregistrată cu nr. ...... din data ....... de către ......... cu sediul în ........... se dispune înregistrarea sanitar-veterinară a: .............. cu punct de lucru/sediu social în .......... unde se desfăşoară următoarele activităţi:┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Activitatea ││crt.│ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │ │└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘NOTĂ:După eliberarea prezentului document reprezentantul legal al unităţii trebuie să notifice Direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor .............. orice modificare a condicilor declarate pe propria răspundere anterior.DIRECTOR(nume, prenume, semnătura şi ştampila)  +  Anexa 8-------la norma sanitară veterinară----------------------------REGISTRULDE EVIDENŢĂ AL UNITĂŢILOR ÎNREGISTRATE SANITAR-VETERINAR*)*Font 7*┌────┬───────────────┬────────────┬─────────────┬───────────┬─────────────┬────────────┬───────────────┬─────────────┬────────────────┐│ │ │ │Adresa sediu │ │ │ │ │ │ ││ │Data depunerii/│ │ social, │ Denumirea │ │ │ Nr./data │ │ Semnătura ││Nr. │ înregistrării │ Denumirea │telefon, fax,│ unităţii │Adresă punct │ │certificatului │ │reprezentantului││crt.│ cererii şi a │operatorului│ C.U.I., │ conform │lucru social,│Activităţile│de înregistrare│Observaţii**)│ operatorului ││ │ documentaţiei │ economic │ cod de │legislaţiei│telefon, fax │ │ sanitar- │ │ economic ││ │ │ │exploataţie, │ specifice │ │ │ veterinară │ │ ││ │ │ │ după caz │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴───────────────┴────────────┴─────────────┴───────────┴─────────────┴────────────┴───────────────┴─────────────┴────────────────┘-----------------*) Registrul conţine ........... pagini numerotate, este legat cu şnur şi se ştampilează pe ultima pagină.**) La rubrica "observaţii" se nominalizează data evaluării şi măsurile dispuse pentru neconformităţile constatate.  +  Anexa 9-------la norma sanitară veterinară----------------------------Modelul A*SIGLA*__________NOTĂ (CTCE)Sigla A.N.S.V.S.A. se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 bis din 26 martie 2010, la pagina 42 (a se vedea imaginea asociată).AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORDIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR..........................CIRCUMSCRIPŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR..........................Nr. ......... data ........REFERAT DE EVALUARE PENTRU AUTORIZAREA/NEAUTORIZARESANITAR-VETERINARĂ A UNITĂŢILOR DE TIP ACVARIU PUBLICSubsemnatul ..............., medic veterinar oficial în cadrul ..........., având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor .......... sub nr. ...... din data de ........ privind solicitarea emiterii certificatului de autorizare sanitar-veterinară pentru unitatea de tip acvariu public aparţinând:Operatorul economic ............. adresa .......... C.N.P./C.U.I. ......... nr. înregistrare ...... cod poştal ......... telefon ........ fax ....... e-mail ....... reprezentată prin .........în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, am verificat documentaţia şi cerinţele pe care le îndeplineşte unitatea tip acvariu public, constatând următoarele: a) numărul de clădiri .......................... b) număr de bazine ............................. c) suprafaţă clădiri ........................... d) suprafaţă bazine ............................ e) autorizaţii de funcţionare emise de alte organe abilitate ........1. Cerinţe privind proiectarea şi construcţia clădirilor şi bazinelor: a) amenajarea bazinelor are în vedere habitatul natural al speciilor din colecţie .......... [ ] conform [ ] neconform; b) materialele utilizate pentru construcţia bazinelor nu sunt dăunătoare pentru animale şi pot fi curăţate şi dezinfectate riguros ....... [ ] conform [ ] neconform; c) proiectarea şi construcţia bazinelor permite satisfacerea în mod corespunzător a necesităţilor animalelor în toate etapele de creştere şi dezvoltare .......... [ ] conform [ ] neconform; d) există echipamente şi facilităţi de filtrare şi aerare a apei din bazine ........ [ ] conform [ ] neconform; e) există echipamente şi facilitat de monitorizare a calităţii apei .............. [ ] conform [ ] neconform; f) există proceduri de urgenţă în cazul defectării sistemelor automate de condiţionare şi monitorizare a apei ........ [ ] conform [ ] neconform; g) există spaţii separate pentru depozitarea în condiţii corespunzătoare a hranei pentru animalele din colecţie ....... [ ] conform [ ] neconform; h) există echipamente şi facilităţi pentru curăţarea şi dezinfectarea bazinelor ......... [ ] conform [ ] neconform; i) există spaţii separate pentru depozitarea în condiţii corespunzătoare a substanţelor folosite pentru curăţare şi dezinfecţie ............ [ ] conform [ ] neconform; j) sistemul de canalizare este corelat constructiv cu numărul şi capacitatea bazinelor .......... [ ] conform [ ] neconform;2. Cerinţe privind asistenţa veterinară: a) se asigură asistenţă veterinară ............... [ ] conform [ ] neconform; b) tipul, dozajul şi modul de administrare al substanţelor medicamentoase sunt corelate cu specia şi categoria de vârstă ............ [ ] conform [ ] neconform.3. Cerinţe privind personalul: a) personalul este instruit ......................... [ ] conform [ ] neconform; b) există documente care atestă instruirea .......... [ ] conform [ ] neconform; c) personalul este suficient ........................ [ ] conform [ ] neconform.4. Cerinţe privind ţinerea evidenţelor: a) există registru de tratamente .................... [ ] conform [ ] neconform; b) există registru de mortalităţi ................... [ ] conform [ ] neconform; c) există un dosar cu toate dietele animalelor din colecţie ......... [ ] conform [ ] neconform.5. Transportul animalelor:Există echipamente şi facilităţi corespunzătoare pentru manipularea şi transportul animalelor din colecţie ........... [ ] conform [ ] neconform.6. Propuneri:[ ] acvariul public îndeplineşte cerinţele pentru autorizare sanitar-veterinară[ ] acvariul public nu îndeplineşte cerinţele pentru autorizare sanitar-veterinarăMedic veterinar oficial Reprezentantul legal aloperatorului economic........................ ...........................(semnătura, parafa, ştampila) (numele, semnătura, ştampila)Verificat: Şef Birou/Serviciu de Sănătate şi Bunăstare Animală.......................................................7. Concluzii:[ ] acvariul public îndeplineşte cerinţele pentru autorizare sanitar-veterinară[ ] acvariul public nu îndeplineşte cerinţele pentru autorizare sanitar-veterinarăMedic veterinar oficial Şef Birou/Serviciu de Sănătateşi Bunăstare Animală......................... ......................................(semnătura, parafa, ştampila) (semnătura, parafa, ştampila)Director,..........................(semnătura, parafa, ştampila)Modelul B*SIGLA*__________NOTĂ (CTCE)Sigla A.N.S.V.S.A. se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 bis din 26 martie 2010, la pagina 44 (a se vedea imaginea asociată).AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORDIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR..........................CIRCUMSCRIPŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR..........................Nr. ......... data .......REFERAT DE EVALUARE PENTRU ÎNREGISTRAREA/NEÎNREGISTRAREASANITAR-VETERINARĂ A UNITĂŢII DE TIP ADĂPOST PENTRUCÂINI/CANISĂ/PENSIUNESubsemnatul ............, medic veterinar oficial în cadrul ............, având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor .......... sub nr. .......... din data de ......... privind solicitarea emiterii certificatului de înregistrare sanitar-veterinară pentru unitatea de tip adăpost pentru câini/canisă/pensiune, aparţinând:Operatorul economic ............... adresa .......... C.N.P./C.U.I. .......... nr. înregistrare ........... cod poştal ......... telefon ....... fax ......... e-mail ........ reprezentată prin .......în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004 cu modificările şi completările ulterioare, cu Legea nr. 205/2004, privind protecţia animalelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2001, cu modificările şi completările ulterioare, am verificat documentaţia şi cerinţele pe care le îndeplineşte unitatea de tip adăpost pentru câini/canisă/pensiune, constatând următoarele:A. Cerinţe generale privind construcţia adăpostului:1. Clădiri în funcţiune: a) nr. clădiri ....................................... b) încăperi/suprafaţă ................................2. Caracteristici constructive: a) materiale de construcţie: pavimente, pereţi, plafoane ............... [ ] conform [ ] neconform b) sisteme de aprovizionare cu apă rece şi caldă ....................... [ ] conform [ ] neconform c) canalizare .......................................................... [ ] conform [ ] neconform d) staţii de epurare ................................................... [ ] conform [ ] neconformB. Documente1. Există registru de consultaţii şi tratamente ........................ [ ] conform [ ] neconform2. Există registru de mortalităţi ...................................... [ ] conform [ ] neconform3. Există registru pentru animalele cumpărate/vândute .................. [ ] conform [ ] neconform4. Există registre pentru intrarea/ieşirea(adopţia) animalelor ......... [ ] conform [ ] neconform5. Există registre de intrări/ieşiri a animalelor care au stăpân, cazate pentru o perioadă determinată de timp .................. [ ] conform [ ] neconform6. Aceste registre sunt păstrate cel puţin 3 ani de la data ultimei completări ........... [ ] conform [ ] neconformC. Clădiri şi adăposturi1. Se previne accesul persoanelor neautorizate ............. [ ] conform [ ] neconform2. Accesul publicului pentru vizionare în spaţiile libere exterioare ............ [ ] conform [ ] neconform3. Asigurare de spaţiu pentru public în vederea comercializării/adopţiei/recepţiei animalelor .............. [ ] conform [ ] neconform4. Asigurarea de suficient spaţiu pentru personal ................ [ ] conform [ ] neconform5. Pardoselile sunt în pantă, cu scurgerea spre exterior sau în canalizare, împiedicând acumularea apei pe zonele de acces ............. [ ] conform [ ] neconform6. Pardoselile sunt din ciment etanşat .............................. [ ] conform [ ] neconform7. Pardoselile sunt uşor de curăţat şi dezinfectat .................. [ ] conform [ ] neconform8. Pereţii împiedică scurgerea apei şi dejecţiilor de la o cuşcă la alta .......... [ ] conform [ ] neconform9. Pereţii dintre cuşti au înălţime de cel puţin 185 cm ........................... [ ] conform [ ] neconform10. Pereţii cuştilor sunt din: a) cărămidă tencuită şi vopsită ................. [ ] conform [ ] neconform b) metal încastrat în beton ..................... [ ] conform [ ] neconform c) beton ........................................ [ ] conform [ ] neconform d) plasă de sârmă ............................... [ ] conform [ ] neconform11. Cuştile exterioare sunt confecţionate din: a) plasă pe stâlpi metalici ..................... [ ] conform [ ] neconform. b) lemn ......................................... [ ] conform [ ] neconform12. Adăpostul are drenaj şi instalaţii corespunzătoare pentru depozitarea încărcăturii de deşeuri zilnice ........... [ ] conform [ ] neconform.13. Terenul de alergare are drenare care împiedică contaminarea cu urină şi fecale a altor terenuri ........ [ ] conform [ ] neconform.14. Cuştile exterioare sunt acoperite ............... [ ] conform [ ] neconform15. Terenurile de alergare au împrejmuiri adecvate şi porţi cu sisteme de închidere sigure (încuietori, lacăte) pentru a preveni evadarea animalelor ............. [ ] conform [ ] neconform16. Locurile împrejmuite au: a) apă potabilă în permanenţă .................. [ ] conform [ ] neconform b) vasele de apă şi hrană pot fi uşor curăţate şi dezinfectate ................ [ ] conform [ ] neconform c) vase de hrană poziţionate astfel încât să nu fie contaminate cu urină şi fecale ............ [ ] conform [ ] neconform17. Spaţiile neîncălzite au obligatoriu scânduri pentru odihnă şi culcuşuri .............. [ ] conform [ ] neconform18. Culcuşul câinilor tineri este dotat cu pături, prosoape cutii de carton care pot fi înlocuite sau dezinfectate uşor ............. [ ] conform [ ] neconformD. Cazarea animalelor1. Animalele sunt cazate separat în funcţie de starea de sănătate vârstă, sex, grad de agresivitate ............... [ ] conform [ ] neconform2. Mamele care alăptează sunt cazate împreună cu pui lor ................. [ ] conform [ ] neconform3. Cuştile individuale corespund următoarelor standarde minime: a) pentru câini talie mare - 120 cm x 160 cm sau 1,92 m² ................. [ ] conform [ ] neconform b) pentru câini talie mijlocie - 110 cm x 148 cm sau 1,92 m² ............. [ ] conform [ ] neconform c) pentru câini talie mică - 91 cm x 122 cm sau 1,10 m² .................. [ ] conform [ ] neconform d) cuştile comune nu adăpostesc mai mult de 4 câini pe o suprafaţă de 6,5 m² ....... [ ] conform [ ] neconformE. Spaţiile pentru intervenţii medicale1. Există una sau mai multe săli de chirurgie pentru fiecare adăpost ........... [ ] conform [ ] neconform2. Sala pentru eutanasie şi locul de depozitare a cadavrelor nu sunt accesibile publicului ........... [ ] conform [ ] neconformF. Oficii1. Există camere pentru păstrarea hranei .................. [ ] conform [ ] neconform2. Camerele destinate depozitării hranei sunt răcoroase, uscate şi curate ............. [ ] conform [ ] neconform3. Dotare şi facilităţi de spălare, decontaminare .............. [ ] conform [ ] neconform4. Proceduri pentru depozitarea şi evacuarea ulterioară a cadavrelor ............ [ ] conform [ ] neconformG. Microclimat1. Există sistem de ventilaţie ..................... [ ] conform [ ] neconform2. Temperatura este corelată cu vârsta ............. [ ] conform [ ] neconform3. Ventilaţie cc facilitate încălzire/răcire ....... [ ] conform [ ] neconform4. Se asigură lumină naturală suficientă ........... [ ] conform [ ] neconform5. Se asigură lumină suplimentară artificială suficientă ............ [ ] conform [ ] neconform6. Instalaţiile de încălzire şi ventilaţie sunt prevăzute cu sisteme de supraveghere (alarmă) ........... [ ] conform [ ] neconformH. Propuneri:[ ] adăpostul pentru câini/canisa/pensiunea îndeplineşte cerinţele pentru înregistrare sanitar-veterinară[ ] adăpostul pentru câini/canisa/pensiunea nu îndeplineşte cerinţele pentru înregistrare sanitar-veterinarăMedic veterinar oficial Reprezentantul legal aloperatorului economic........................ ...............................(semnătura, parafa, ştampila) (numele, semnătura, ştampila)Verificat: Şef Birou/Serviciu de Sănătate şi Bunăstare Animală.......................................................I. Concluzii:[ ] adăpostul pentru câini/canisa/pensiunea îndeplineşte cerinţele pentru înregistrare sanitar-veterinară[ ] adăpostul pentru câini/canisa/pensiunea nu îndeplineşte cerinţele pentru înregistrare sanitar-veterinarăMedic veterinar oficial Şef Birou/Serviciu deSănătate şi Bunăstare Animală........................... ..............................(semnătura, parafa, ştampila) (semnătura, parafa, ştampila)Director,................................(semnătura, parafa, ştampila)Modelul C*SIGLA*__________NOTĂ (CTCE)Sigla A.N.S.V.S.A. se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 bis din 26 martie 2010, la pagina 47 (a se vedea imaginea asociată).AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORDIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR..........................CIRCUMSCRIPŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR..........................Nr. ......... data .........REFERAT DE EVALUARE PENTRU ÎNREGISTRAREA/NEÎNREGISTRAREASANITAR-VETERINARĂ A UNITĂŢII DE TIP HIPODROMSubsemnatul ..............., medic veterinar oficial în cadrul .............., având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor ............ sub nr. .......... din data de ............ privind solicitarea emiterii certificatului de înregistrare sanitar-veterinară pentru unitatea de tip hipodrom aparţinând:Operatorul economic ............ adresa ......... C.N.P./C.U.I. ........ nr. înregistrare ......... cod poştal .......... telefon .......... fax ........ e-mail ......... reprezentată prin ...............în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, am verificat documentaţia şi cerinţele pe care le îndeplineşte unitatea tip hipodrom, constatând următoarele: a) numărul de clădiri ........................ b) numărul de adăposturi ..................... c) numărul de ţarcuri ........................ d) autorizaţii de funcţionare emise de alte organe abilitate .........1. Cerinţe generale: a) amenajarea amplasamentelor are în vedere îndeplinirea necesităţilor fiziologice şi psihologice ale animalului ............ [ ] conform [ ] neconform; b) adăposturile asigură protecţie împotriva condiţiilor meteorologice nefavorabile ............... [ ] conform [ ] neconform; c) ţarcurile şi împrejmuirile acestora sunt astfel construite încât nu se cauzează rănirea animalelor ............... [ ] conform [ ] neconform; d) adăposturile sunt astfel construite şi întreţinute încât să nu producă rănirea animalelor, în contact cu colţurile sau pereţii acestora ........... [ ] conform [ ] neconform; e) echipamentele fixe precum şi instalaţiile electrice sunt astfel montate şi manipulate încât nu prezintă un pericol sau sursă de stres pentru animale ......... [ ] conform [ ] neconform; f) se asigură surse de lumină artificială pentru a se putea realiza inspecţia animalelor în orice moment ......... [ ] conform [ ] neconform; g) adăposturile prevăzute cu aparatură pentru reglarea microclimatului, (temperatura, iluminare) au echipamente de rezervă în cazul defectării acesteia ................ [ ] conform [ ] neconform; h) canalizarea este eficientă, îndepărtând toate scurgerile şi dejecţiile în exces ................ [ ] conform [ ] neconform; i) facilităţile de hrănire şi adăpare sunt corespunzătoare cu specia ............... [ ] conform [ ] neconform; j) există spaţii separate pentru depozitarea în condiţii corespunzătoare a stocurilor de hrană şi lichide ........... [ ] conform [ ] neconform; k) există materiale şi mijloace corespunzătoare pentru curăţare şi dezinfecţie ............. [ ] conform [ ] neconform; l) există spaţii pentru izolarea animalelor bolnave .................. [ ] conform [ ] neconform; m) personalul este instruit ........................ [ ] conform [ ] neconform; n) personalul este suficient ....................... [ ] conform [ ] neconform; o) este prevăzută asistenţa veterinară ............. [ ] conform [ ] neconform.2. Propuneri:[ ] hipodromul îndeplineşte cerinţele pentru înregistrare sanitar-veterinară[ ] hipodromul nu îndeplineşte cerinţele pentru înregistrare sanitar-veterinarăMedic veterinar oficial Reprezentantul legal aloperatorului economic......................... ..............................(semnătura, parafa, ştampila) (numele, semnătura, ştampila)Verificat: Şef Birou/Serviciu de Sănătate şi Bunăstare Animală.......................................................3. Concluzii:[ ] hipodromul îndeplineşte cerinţele pentru înregistrare sanitar-veterinară[ ] hipodromul nu îndeplineşte cerinţele pentru înregistrare sanitar-veterinarăMedic veterinar oficial Şef Birou/Serviciu de Sănătateşi Bunăstare Animală.......................... .................................(semnătura, parafa, ştampila) (semnătura, parafa, ştampila)Director,............................(semnătura, parafa, ştampila)Modelul D*SIGLA*__________NOTĂ (CTCE)Sigla A.N.S.V.S.A. se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 bis din 26 martie 2010, la pagina 49 (a se vedea imaginea asociată).AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORDIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR..........................CIRCUMSCRIPŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR..........................Nr. ......... data ........REFERAT DE EVALUARE PENTRU ÎNREGISTRAREA/NEÎNREGISTRAREASANITAR-VETERINARĂ A UNITĂŢII DE TIP MENAJERIE/CIRCSubsemnatul .............., medic veterinar oficial în cadrul ............., având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor ........... sub nr. ........ din data de .......... privind solicitarea emiterii certificatului de înregistrare sanitar-veterinară pentru unitatea de tip menajerie/circ aparţinând:Operatorul economic ........... adresa ......... C.N.P./C.U.I. .......... nr. înregistrare ......... cod poştal ......... telefon ......... fax ......... e-mail .......... reprezentată prin ............în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, am verificat documentaţia şi cerinţele pe care le îndeplineşte unitatea tip menajerie/circ, constatând următoarele: a) numărul de clădiri .................................... b) numărul de adăposturi ................................. c) numărul de ţarcuri .................................... d) autorizaţii de funcţionare emise de alte organe abilitate ......................1. Cerinţe privind proiectarea şi construcţia clădirilor, adăposturilor şi ţarcurilor: a) amenajarea amplasamentelor are în vedere îndeplinirea necesităţilor fiziologice şi psihologice ale animalului ......... [ ] conform [ ] neconform b) amplasamentele pot satisface în mod corespunzător necesităţile animalului în toate etapele sale de creştere şi dezvoltare ......... [ ] conform [ ] neconform c) adăposturile asigură protecţie împotriva condiţiilor meteorologice nefavorabile ............ [ ] conform [ ] neconform d) ţarcurile şi împrejmuirile acestora sunt astfel construite încât nu se cauzează rănirea animalelor .......... [ ] conform [ ] neconform e) adăposturile sunt astfel construite şi întreţinute încât să nu producă rănirea animalelor, în contact cu colţurile sau pereţii acestora ......... [ ] conform [ ] neconform f) echipamentele fixate precum şi instalaţiile electrice sunt astfel montate şi manipulate încât nu prezintă un pericol sau sursă de stres pentru animale .......... [ ] conform [ ] neconform g) se asigură surse de lumină artificială pentru a se putea realiza inspecţia animalelor în orice moment ........ [ ] conform [ ] neconform h) adăposturile prevăzute cu aparatură pentru reglarea microclimatului (temperatura, iluminare) au echipamente de rezervă în cazul defectării acesteia .......... [ ] conform [ ] neconform i) canalizarea este eficientă, îndepărtând toate scurgerile şi dejecţiile în exces ............ [ ] conform [ ] neconform j) facilităţile de hrănire şi adăpare sunt corespunzătoare cu specia cazată .............. [ ] conform [ ] neconform k) există spaţii separate pentru depozitarea în condiţii corespunzătoare a stocurilor de hrană şi lichide ........... [ ] conform [ ] neconform l) există materiale şi mijloace corespunzătoare pentru curăţare şi dezinfecţie ............ [ ] conform [ ] neconform m) există spaţii pentru izolarea animalelor bolnave ........... [ ] conform [ ] neconform2. Cerinţe privind personalul: a) personalul este instruit .................... [ ] conform [ ] neconform b) personalul este suficient ................... [ ] conform [ ] neconform3. Cerinţe privind ţinerea evidenţelor: a) există registru de tratamente ............... [ ] conform [ ] neconform b) există registru de mortalităţi .............. [ ] conform [ ] neconform c) există un dosar cu toate dietele animalelor din colecţie ........ [ ] conform [ ] neconform d) există paşapoarte pentru toate animalele din colecţie ............. [ ] conform [ ] neconform4. Asistenţa veterinară: a) este prevăzută asistenţa veterinară .......... [ ] conform [ ] neconform b) tipul, dozajul şi modul de administrare al substanţelor medicamentoase sunt corelate cu specia şi categoria de vârstă ............ [ ] conform [ ] neconform5. Transportul animalelor:- există facilităţi corespunzătoare pentru ridicarea, închiderea în cuşti şi transportul tuturor animalelor din colecţie ................. [ ] conform [ ] neconform6. Propuneri:[ ] menajeria/circul îndeplineşte cerinţele pentru înregistrare sanitar-veterinară[ ] menajeria/circul nu îndeplineşte cerinţele pentru înregistrare sanitar-veterinarăMedic veterinar oficial Reprezentantul legal aloperatorului economic............................. ............................(semnătura, parafa, ştampila) (numele, semnătura, ştampila)Verificat: Şef Serviciu/Birou Bunăstarea Animalelorşi Unitatea Epidemiologică Teritorială....................................................7. Concluzii:[ ] menajeria/circul îndeplineşte cerinţele pentru autorizare sanitar-veterinară[ ] menajeria/circul nu îndeplineşte cerinţele pentru autorizare sanitar-veterinarăMedic veterinar oficial Şef Serviciu/Birou BunăstareaAnimalelor şi UnitateaEpidemiologică Teritorială............................. ..................................(semnătura, parafa, ştampila) (semnătura, parafa, ştampila)Director,...............................(semnătura, parafa, ştampila)Modelul E*SIGLA*__________NOTĂ (CTCE)Sigla A.N.S.V.S.A. se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 bis din 26 martie 2010, la pagina 51 (a se vedea imaginea asociată).AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORDIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR..........................CIRCUMSCRIPŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR..........................Nr. ........ data .........REFERAT DE EVALUARE PENTRU ÎNREGISTRAREA/NEÎNREGISTRAREASANITAR-VETERINARĂ A UNITĂŢII DE TIP PET-SHOPSubsemnatul ............., medic veterinar oficial în cadrul .............., având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa privind solicitarea emiterii alimentelor ............ sub nr. ......... din data de certificatului de înregistrare sanitar-veterinară pentru unitatea de tip pet-shop aparţinând:Operatorul economic ......... adresa .......... C.N.P./C.U.I ........... nr. înregistrare ......... cod poştal ......... telefon .............. fax ......... e-mail .......... reprezentată prin ..............în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 60/2004 privind protecţia animalelor de companie, am verificat documentaţia şi cerinţele pe care le îndeplineşte unitatea de tip pet-shop, constatând următoarele:A. Cerinţe generale privind construcţia unităţii de tip pet-shop:1. Clădiri în funcţiune: a) nr. clădiri ................................ b) nr. încăperi/suprafaţă .....................2. Caracteristici constructive: a) materiale de construcţie: pavimente, pereţi, plafoane ........... [ ] conform [ ] neconform b) sisteme de aprovizionare cu apă rece şi caldă ................... [ ] conform [ ] neconform c) canalizare ...................................................... [ ] conform [ ] neconformB. Documente:1. Există registre de intrare/ieşirea animalelor ................... [ ] conform [ ] neconform2. Există procedură de urgenţă care poate fi aplicată în cazul îmbolnăvirii animalelor ........ [ ] conform [ ] neconform3. Există o evidenţă privind identitatea şi originea fiecărui animal .......................... [ ] conform [ ] neconform4. Aceste registre sunt păstrate cel puţin 3 ani de la data ultimei completări ................ [ ] conform [ ] neconformC. Clădiri şi adăposturi:1. Spaţiile au aspect curat, igienic ............ [ ] conform [ ] neconform2. Tavanele şi pereţii sunt rezistenţi, netezi, impermeabili şi uşor lavabili ........... [ ] conform3. Pardoseala este netedă, impermeabilă, nealunecoasă, uşor lavabilă .................... [ ] conform4. Există spaţii speciale pentru animale bolnave, vătămate .............................. [ ] conformD. Oficii:1. Există camere pentru păstrarea hranei ............... [ ] conform [ ] neconform2. Camerele destinate depozitării hranei sunt răcoroase, uscate şi curate ............... [ ] conform3. Dotare şi facilitat de spălare, decontaminare ............. [ ] conform [ ] neconform4. Proceduri pentru depozitarea şi evacuarea ulterioară a cadavrelor .................... [ ] conformE. Microclimat:1. Există sistem de ventilaţie ................................... [ ] conform [ ] neconform2. Se evită recircularea aerului ................................. [ ] conform [ ] neconform3. Temperatura aerului se încadrează în limitele prevăzute pentru fiecare specie în parte ......... [ ] conform [ ] neconform4. Temperatura este corelată cu vârsta .................. [ ] conform [ ] neconform5. Ventilaţie cu facilitate încălzire/răcire ............ [ ] conform [ ] neconform6. Umiditatea relativă este situată în jurul valorii de 55% ±10% ............. [ ] conform [ ] neconform7. Se asigură lumină naturală suficientă ............. [ ] conform [ ] neconform8. Lumina suplimentară artificială suficientă ........ [ ] conform [ ] neconform9. Instalaţiile de încălzire şi ventilaţie sunt prevăzute cu sisteme de supraveghere (alarmă) ........[ ] conform [ ] neconformF. Inspecţiile şi personalul:1. Se asigură inspecţia animalelor cel puţin o dată pe zi ........... [ ] conform [ ] neconform2. Există spălătoare pentru igiena mâinilor personalului dotate cu săpun lichid, substanţe dezinfectante, prosop din hârtie etc. ............. [ ] conform [ ] neconform3. Personalul este calificat ............. [ ] conform [ ] neconformG. Cazarea:1. Materialele constructive pot fi uşor curăţate şi decontaminate ............ [ ] conform [ ] neconform2. Prin proiectarea şi construcţia amplasamentelor se evită suferinţa şi rănirea animalelor şi se permite satisfacerea nevoilor etologice ............ [ ] conform [ ] neconform3. În cuştile câinilor nu se folosesc grătare ............ [ ] conform [ ] neconform4. Cuştile sunt prevăzute cu un sistem adecvat de drenaj ......... [ ] conform [ ] neconformH. Hrănirea şi adăparea:1. Există pungi, saci sau recipiente etanşe pentru ambalarea hranei ......... [ ] conform [ ] neconform2. Există camere reci, congelatoare sau frigidere ...........[ ] conform [ ] neconform3. Dispozitivele de hrănire şi adăpare sunt curate ..........[ ] conform [ ] neconformI. Aşternutul:1. Aşternutul este curat, uscat .............................[ ] conform [ ] neconform2. Aşternutul nu are praf, este netoxic .................... [ ] conform [ ] neconform3. Se evită utilizarea rumeguşului sau a altor materiale lemnoase tratate chimic ........ [ ] conform [ ] neconformJ. Propuneri:[ ] unitatea de tip pet-shop îndeplineşte cerinţele pentru înregistrare sanitar-veterinară[ ] unitatea de tip pet-shop nu îndeplineşte cerinţele pentru înregistrare sanitar-veterinarăMedic veterinar oficial Reprezentantul legal aloperatorului economic........................... .............................(semnătura, parafa, ştampila) (numele, semnătura, ştampila)Verificat: Şef Birou/Serviciu de Sănătate şi Bunăstare Animală.......................................................K. Concluzii:[ ] unitatea de tip pet-shop îndeplineşte cerinţele pentru înregistrare sanitar-veterinară[ ] unitatea de tip pet-shop nu îndeplineşte cerinţele pentru înregistrare sanitar-veterinarăMedic veterinar oficial Şef Birou/Serviciu de Sănătateşi Bunăstare Animală........................... ..................................(semnătura, parafa, ştampila) (semnătura, parafa, ştampila)Director,..............................(semnătura, parafa, ştampila)  +  Anexa 10--------la norma sanitară veterinară----------------------------*SIGLA*__________NOTĂ (CTCE)Sigla A.N.S.V.S.A. se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 bis din 26 martie 2010, la pagina 53 (a se vedea imaginea asociată).AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRUSIGURANŢA ALIMENTELORDIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR..........................CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE SANITAR-VETERINARĂPENTRU MIJLOCUL DE TRANSPORT ANIMALE VII PE DISTANŢE DE PÂNĂ LA 65 KMNr. ..... data ...........*)Având în vedere cererea şi documentaţia depusă la Direcţia Sanitar- Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, înregistrată cu nr. ....... din data ............ de către ....................... cu sediul în.................. ..............se dispune înregistrarea sanitar-veterinară a mijlocului de transport cu:Numărul de înmatriculare ....................................................Specia de animale care poate fi transportată **).............................Suprafaţa utilă (m²)**) .....................................................Numărul maxim de animale care pot fi transportate pe categorii, în conformitate cu legislaţia în vigoare ............DIRECTOR.................................(semnătura, parafa, ştampila)-----------*) Numărul de înregistrare are următorul format: XX - NNN, unde XX - codul judeţului şi NNN - un număr atribuit cronologic, începând cu cifra 001;**) Speciile şi categoriile de animale transportate, precum şi suprafaţa necesară fiecărui animal pentru transport:*Font 9*┌────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────┐│ Specia şi categoria de animale │ Suprafaţa │ Numărul de ││ │ │ animale │├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤│Cai adulţi │1,75 m² (0,7 x 2,5 m)│ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤│Cai tineri (6-24 luni) (călătorii de până la 48 ore)│1,2 m² (0,6 x 2 m) │ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤│Cai tineri (6-24 luni) (călătorii de peste 48 ore) │2,4 m² (1,2 x 2 m) │ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤│Ponei (sub 144 cm) │1 m² (0,6 x 1,8 m) │ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤│Mânji (0-6 luni) │1,4 m² (1 x 1,4 m) │ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤│Viţei de talie mică 50 kg │ 0,30 - 0,40 m² │ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤│Viţei de talie medie 110 kg │ 0,40 - 0,70 m² │ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤│Viţei de talie mare 200 kg │ 0,70 - 0,95 m² │ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤│Bovine de talie medie 325 kg │ 0,95 - 1,30 m² │ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤│Bovine de talie mare 550 kg │ 1,30 - 1,60 m² │ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤│Bovine de talie foarte mare > 700 kg │ > 1,60 m² │ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤│Ovine tunse şi miei cu greutatea egală │ │ ││sau mai mare de 26 kg < 55 │ 0,20 - 0,30 m² │ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤│Ovine tunse şi miei cu greutatea egală │ │ ││sau mai mare de 26 kg > 55 kg │ > 0,30 m² │ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤│Ovine netunse < 55 kg │ 0,30 - 0,40 m² │ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤│Ovine netunse > 55 kg │ > 0,40 m² │ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤│Oi în gestaţie avansată < 55 kg │ 0,40 - 0,50 m² │ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤│Oi în gestaţie avansată > 55 kg │ > 0,50 m² │ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤│Caprine < 35 kg │ 0,20 - 0,30 m² │ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤│Caprine 35 - 55 kg │ 0,30 - 0,40 m² │ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤│Caprine > 55 kg │ 0,40 - 0,75 m² │ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤│Capre în gestaţie avansată < 55 kg │ 0,40 - 0,50 m² │ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤│Capre în gestaţie avansată > 55 kg │ > 0,50 m² │ │├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤│Porcine-100 kg │ nu trebuie să │ ││ │depăşească 235 kg/m² │ │└────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────┘  +  Anexa 11--------la norma sanitară veterinară----------------------------REGISTRUL PRIVIND ÎNREGISTRAREAMIJLOACELOR DE TRANSPORT ANIMALE VII PE DISTANŢE DEPÂNĂ LA 65 KM*)*Font 8*┌────┬──────────┬────────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────┬──────────┬──────────┬─────────┬──────────────┐│Nr. │Operatorul│ Adresa │ Marca │Numărul de│Categoria │Supra-│Nr. maxim │ Nr. │Semnătura│ Observaţii**)││crt.│ economic │operatorului│vehicu-│ înmatri- │de animale│ faţa │de animale│certificat│ opera- │ ││ │ │ economic │ lului │ culare │ trans- │utilă │ trans- │ înregis- │ torului │ ││ │ │ │ │ vehicul │ portate │ (m²) │ portate │ trare │economic │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ sanitar- │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ veteri- │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ nară/ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ data │ │ │├────┼──────────┼────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────┴──────────┴──────────┴─────────┴──────────────┘----------*) Registrul conţine ....... pagini numerotate, este legat cu şnur şi se ştampilează pe ultima pagină.**) La rubrica "observaţii" se nominalizează data evaluării şi măsurile dispuse pentru neconformităţile constatate.  +  Anexa 12--------la norma sanitară veterinară----------------------------*SIGLA*__________NOTĂ (CTCE)Sigla A.N.S.V.S.A. se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 bis din 26 martie 2010, la pagina 55 (a se vedea imaginea asociată).AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRUSIGURANŢA ALIMENTELORDIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR...................................CIRCUMSCRIPŢIA SANITAR-VETERINARĂ ZONALĂ...................................Nr. ....... data ..............REFERAT DE EVALUARE PENTRU ÎNREGISTRAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT ANIMALEVII PE O DISTANŢĂ DE PÂNĂ LA 65 KMSubsemnatul ........................., medic veterinar oficial în cadrul Circumscripţiei Sanitar-Veterinare Zonale ................................ având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor ................... sub nr. .............. din data de .............. privind emiterea certificatului de înregistrare sanitar-veterinară pentru mijloacele de transport animale vii pe distanţe mai mici de 65 km aparţinând:Operatorul economic ....................... adresa ................. telefon .......... fax ................ cod poştal........... CNP/CUI ................... nr. înregistrare ............. deţinător al mijlocului de transport marca ............ cu numărul de înmatriculare ............. în suprafaţă de (capacitate de transport în m²)......................în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1/2005/CE privind protecţia animalelor în timpul transportului şi operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivei 64/432/CEE şi 93/119/CEE şi a Regulamentului 1255/1997/CE, cu amendamentele ulterioare, am verificat documentaţia şi cerinţele pe care le îndeplineşte mijlocul de transport, cu amendamentele ulterioare, constatând următoarele:Cerinţe minime privind construcţia şi dotarea mijloacelor de transport:1. podeaua este rezistentă, nealunecoasă, uşor de curăţat şi dezinfectat ........ []conform []neconform2. pereţii asigură protecţie laterală, astfel încât să prevină căderea sau evadarea animalelor ......... []conform []neconform3. înălţimea pereţilor este corelată estimativ cu specia care urmează a fi transportată .............. []conform []neconform4. podeaua şi protecţiile laterale nu prezintă obiecte ascuţite sau contondente care pot provoca răniri sau suferinţe ..................... []conform []neconform5. acoperişul asigură condiţii minime de protecţie împotriva factorilor meteorologici nefavorabili ........................... []conform []neconform6. dispozitivul de încărcare-descărcare are podea rezistentă, nealunecoasă, cu protecţie laterală, care poate fi curăţată şi dezinfectată corespunzător ..........[]conform []neconform7. alte aspecte constatate ..........................................Faţă de cele constatate mai sus mijlocul de transport corespunde/nu corespunde pentru transportul animalelor vii şi propunem emiterea/neemiterea certificatului de înregistrare sanitar-veterinară pentru mijloacele de transport animale vii pe distanţe de până la 65 km pentru:Specia ...............................................Categoria ............................................Nr. maxim de animale care pot fi transporte ..........Greutatea maximă de transport ........................Medic veterinar oficial................................(semnătura, parafa, ştampila)  +  Anexa 13--------la norma sanitară veterinară----------------------------Model A*SIGLA*__________NOTĂ (CTCE)Sigla A.N.S.V.S.A. se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 bis din 26 martie 2010, la pagina 56 (a se vedea imaginea asociată).AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRUSIGURANŢA ALIMENTELORDIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR..............................CIRCUMSCRIPŢIA SANITAR-VETERINARĂ ZONALĂ..............................Nr. ...../........REFERAT DE EVALUAREpentru autorizarea/neautorizarea sanitar-veterinarăSubsemnatul ......................., medic veterinar oficial în cadrul Circumscripţiei Sanitar - Veterinare Zonale .........................., având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor ............. sub nr. ....., din data de ......., privind solicitarea emiterii autorizării sanitar-veterinare de funcţionare a unităţii ................... din localitatea ............ aparţinând cu sediul în localitatea ............... C.N.P/C.U.I ............. nr. de înregistrare .................... strada ................., număr ........., judeţ .........., unde se desfăşoară activităţi ...................În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, am verificat şi constatat următoarele:1. Clădiri în funcţiune: a) nr. clădiri ............................... b) nr. încăperi/suprafaţă ....................2. Caracteristici constructive: a) materiale de construcţie: pavimente, pereţi, plafoane ................. b) sisteme de aprovizionare cu apă rece şi caldă ......................... c) sistem de canalizare .................................................. d) staţie de epurare .....................................................3. Condiţii de microclimat: a) ventilaţie ............................................................ b) temperatură ........................................................... c) umiditate ............................................................. d) luminozitate .......................................................... e) dotarea cu aparatură de măsură şi control, sisteme de înregistrare a temperaturii, umidităţii ................4. Condiţii de biosecuritate în funcţie de sistemul de creştere a) Integritatea împrejmuirii ........................ detalii constructive .................. b) dezinfector rutier funcţional şi pompă de dezinfecţie rutieră ................ c) dezinfector pietonal ........................................................ d) filtru sanitar-veterinar funcţional ......................................... e) sală de mese ............................ f) echipament de protecţie ....................................... g) amplasarea pavilionului administrativ în afara spaţiului de producţie ........ h) spaţiu frigorific securizat pentru depozitarea cadavrelor şi deşeurilor de origine alimentară ............................. i) contract cu unitate de specializată de ecarisare ........................... j) sală de necropsie ............................... k) rampă încărcare-descărcare amplasată corespunzător ............... l) remorci tehnologice de interior ........................................... m) aprovizionarea prin transbordare a furajelor ..............5. Descrierea fluxului tehnologic corelat cu respectarea normelor de protecţie şi bunăstare a animalelor conform legislaţiei specifice pe specii şi categorii de animale:.....................................................................................................................................................................................................................6. Capacităţi în funcţiune: a) capacitate construită de cazare pentru animale ........................ b) capacitate de cazare utilizata ........................................ c) spaţii pentru depozitarea furajelor ................................... d) spaţii pentru materii prime ........................................... e) modul de asigurarea a furajelor:(i) fabrică de Nutreţuri Combinate proprie ............. capacitate de producţie/zi ....................................(ii) staţie de macinis ............... capacitate de producţie/zi.......................................(iii) alte surse de aprovizionare cu furaje............................7. Acţiuni Dezinfecţie, Dezinsecţie, Deratizare: a) echipa proprie atestată ............................ b) contract cu o unitate specializată autorizată ............. nr. ........... data ........................................ c) utilaje specifice .................................................. d) substanţe biocide ................ denumire.......... cantităţi ............... e) substanţe pentru dezinsecţie..................... denumire................... cantităţi ......... f) substanţe pentru deratizare ...... denumire .................... cantităţi ..... g) rampă de dezinfecţie ...................................... h) echipamente de protecţie ................................................8. Asistenţa şi supraveghere sanitar-veterinară: a) medic veterinar de liberă practică organizat în condiţiile legii şi împuternicit de către autoritatea veterinară teritorială .....................................................b)medic veterinar oficial de la circumscripţia sanitar-veterinară zonală ...............................9. Autorizaţii de funcţionare emise de alte organe abilitate: ............................10. Alte aspecte: ........................................................11. PROPUNERI: a) Unitatea ÎNDEPLINEŞTE condiţiile pentru autorizare sanitar-veterinară conform prevederilor legislaţiei sanitar veterinare în vigoare, pentru ....................................., unde se desfăşoară activităţi: ...................., specificate în cererea înregistrată cu nr. ................/.............................. b) NU ÎNDEPLINEŞTE condiţiile de autorizare sanitar-veterinară conform prevederilor legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare. c) NU CORESPUNDE activităţii: ........................................., declarate.Medic veterinar oficial, Reprezentantul legal al operatorului.................... economic(semnătura, parafa, ştampila) (numele şi prenumele, semnătura, ştampila)VERIFICAT:Şef Birou/Serviciu de Sănătate şi Bunăstare Animală: ............................... (semnătura, parafa)12. CONCLUZII: a) Unitatea ÎNDEPLINEŞTE condiţiile şi se emite AUTORIZAŢIA SANITAR-VETERINARĂ nr. ......, data ........., pentru............................................, unde se desfăşoară activităţi: ................. b) Unitatea NU ÎNDEPLINEŞTE condiţiile de autorizare sanitar-veterinară conform prevederilor legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare .......................... c) Unitatea NU CORESPUNDE pentru activitatea .......................Director ...........................(semnătura, parafa, ştampila)Şef Birou/Serviciu de Sănătate şi Bunăstare Animală .................................. (semnătura, parafa)Medic veterinar oficial, ....................................................... (semnătura, parafa, ştampila)Model B*SIGLA*__________NOTĂ (CTCE)Sigla A.N.S.V.S.A. se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 bis din 26 martie 2010, la pagina 58 (a se vedea imaginea asociată).AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRUSIGURANŢA ALIMENTELORDIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR....................................CIRCUMSCRIPŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR....................................Nr. ......... data ...............REFERAT DE EVALUARE PENTRU AUTORIZAREA/NEAUTORIZAREA SANITAR-VETERINARĂ AUNITĂŢII DE TIP BIOBAZĂ PENTRU ANIMALE DE EXPERIENŢĂSubsemnatul ..............................................., medic veterinar oficial în cadrul ................................................................ având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor .................. sub nr. .................... din data de ........................ privind solicitarea emiterii autorizaţiei sanitar-veterinare pentru unitatea de tip biobază pentru animale de experienţă aparţinând:Operatorul economic .................adresa ........... C.N.P./C.U.I .............. nr. ............ cod poştal ................... telefon ...............fax ..............e-mail ..................... reprezentată prin .........În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu Legea nr. 205/2004, privind protecţia animalelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 37/2002 pentru protecţia animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 471/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 143/400/2002 pentru aprobarea instrucţiunilor privind adăpostirea şi îngrijirea animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau în scopuri experimentale, am verificat documentaţia şi cerinţele pe care le îndeplineşte unitatea de tip biobază pentru animalele de experienţă, constatând următoarele:A. Cerinţe generale privind construcţia biobazei:1. Clădiri în funcţiune: a) nr. clădiri ...................................................... b) nr. încăperi/suprafaţă ...........................................2. Caracteristici constructive: a) materiale de construcţie: pavimente, pereţi, plafoane .......... []conform []neconform b) sisteme de aprovizionare cu apă rece şi caldă ......................[]conform []neconform c) canalizare ............................................[]conform []neconformB. Documente1. Există registru de consultaţii şi tratamente .............[]conform []neconform []nu este cazul.2. Există registru de mortalităţi ...........................[]conform []neconform []nu este cazul.3. Există registre pentru animalele vândute, furnizate/expediate sau utilizate .................... []conform []neconform []nu este cazul.4. Aceste registre sunt păstrate cel puţin 3 ani de la data ultimei completări .............. [ []conform []neconform []nu este cazul.C. Animale de laborator crescute sau folosite la experienţe1. Specii ..........................................................2. Categorii de vârstă ...............................................3. Număr/categorii ......................................................4. Câinii, pisicile şi primatele neumane sunt marcate individual...............[]conform [] neconform.5. Există baze de date privind identitatea şi originea fiecărui câine, pisică sau primat .........................[]conform []neconformD. Clădiri şi adăposturi1. Se previne accesul persoanelor neautorizate .........[]conform []neconform2. Se limitează nr. intrărilor .........................[]conform []neconform3. Spaţiile au aspect curat, igienic .................. []conform []neconform4. Tavanele şi pereţii sunt rezistenţi, netezi, impermeabili şi uşor lavabili ......................[]conform []neconform5. Construcţia uşilor, ferestrelor, gurilor de evacuare .................[]conform []neconform6. Pardoseala este netedă, impermeabilă, nealunecoasă, uşor lavabilă .................... []conform []neconform7. Accesul publicului în spaţiile libere exterioare ................................ []conform []neconformE. Laboratoarele şi spaţiile speciale pentru experimente1. Există dotare cu echipament minim de laborator ................. []conform []neconform2. Există spaţii speciale pentru animale bolnave, vătămate ...... []conform []neconform3. Există săli operatorii pentru operaţii aseptice ........[]conform []neconform4. Există săli pentru recuperare postoperatorie ..........[]conform []neconformF. Oficii1. Există camere pentru păstrarea hranei ....................[]conform []neconform2. Camerele destinate depozitării hranei sunt răcoroase, uscate şi curate .........[]conform []neconform3. Există camere pentru odihna animalelor ...............[]conform []neconform4. Camerele pentru odihna animalelor sunt uscate şi curate ........... []conform []neconform5. Există camere pentru păstrarea cuştilor, instrumentelor şi altor echipamente curate .......[]conform []neconform6. Există echipamente şi facilităţi de spălare, decontaminare ......... []conform []neconform7. Există contract cu unităţi de neutralizare ...............[]conform []neconform8. Există echipamente şi facilităţi pentru depozitarea şi evacuarea deşeurilor toxice sau radioactive ..............[]conform []neconformG. Microclimat1. Există sistem de ventilaţie ......................[]conform []neconform2. Se evită recircularea aerului .....................[]conform []neconform3. Temperatura aerului se încadrează în limitele prevăzute în legislaţia în vigoare ............ []conform []neconform4. Temperatura este corelată cu vârsta animalelor .....[]conform []neconform5. Există ventilaţie cu facilitate de încălzire/răcire ..... []conform []neconform6. Umiditatea relativă este situată în jurul valorii de 55% ± 10% .........[]conform []neconform7. Lumină naturală este suficientă .................[]conform []neconform8. Lumina suplimentară artificială este suficientă .....[]conform []neconform9. Iluminatul pentru animalele albinoase ..................[]conform []neconform10. Spaţiile de găzduire şi de experimentare sunt izolate faţă de zgomotele puternice/sunete de înaltă sau joasă frecvenţă ................. []conform []neconform11. Instalaţiile de încălzire şi ventilaţie sunt prevăzute cu sisteme de supraveghere (alarmă) ........ []conform []neconform12. Există generator de urgenţă ..........................[]conform []neconform13. Există instrucţiuni de utilizare pentru echipamentele de rezervă menţionate la punctele 11, 12 iar acestea sunt afişate la loc vizibil ..............[]conform []neconform14. Sistemele de alarmă disturbă cât mai puţin animalele ..........[]conform []neconformH. Inspecţiile şi personalul1. Se asigură inspecţia animalelor cel puţin o dată pe zi .........[]conform []neconform []nu este cazul2. Starea de sănătate şi igienă a personalului ..........[]conform []neconform []nu este cazul3. Personalul este calificat .....................[]conform []neconform4. Există dovada calificării .......................[]conform []neconform5. Se asigură asistenţă veterinară ....................[]conform []neconformI. Cazarea1. Cazarea animalelor respectă coordonatele prevăzute în legislaţia în în vigoare .......... []conform []neconform2. Materialele de construcţii pot fi uşor curăţate şi decontaminate ........ []conform []neconform3. Prin proiectarea şi construcţia amplasamentelor se evită suferinţa, rănirea animalelor şi se permite satisfacerea nevoilor etologice ........................[]conform []neconform4. Pisicile au acces în spaţiu liber cel puţin o dată pe zi ................ []conform []neconform5. În cuiburile pisicilor există tăvi de nisip pentru fecale ....... []conform []neconform6. În cuiburile pisicilor există locuri retrase sub formă de rafturi ...... []conform []neconform7. În cuiburile pisicilor există obiecte pentru ascensiune şi ascuţirea ghearelor ...... []conform []neconform8. Câinii au acces în spaţiu liber cel puţin o dată pe zi ......... []conform []neconform9. În cuştile câinilor nu se folosesc grătare ...........[]conform []neconform10. Cuştile câinilor sunt prevăzute cu un sistem adecvat de drenaj ......[]conform []neconform11. Cuştile primatelor permit acestora adoptarea unei poziţii corecte .....[]conform []neconform12. Cuştile primatelor brahiatori permit acestora balansarea de tavan .... []conform []neconform13. Pardoselile din sârmă au ochiuri ≤ 10x10 mm pentru tineretul aviar .... []conform []neconform14. Pardoselile din sârmă au ochiuri ≤ 25x25 pentru adulţi şi tineret aviar faza a-II-a ...... []conform []neconform15. Grosimea sârmei este ≥ 2mm ...................[]conform []neconform16. Pentru păsări, jgheabul de furajare este egal ca lungime cu cel de adăpare ...[]conform []neconform17. Fiecare pasăre are acces la 2 pipe sau cupe .........[]conform []neconform18. Păsările se pot vedea între ele ........................[]conform []neconformJ. Hrănirea şi adăparea1. Există pungi, saci sau recipiente etanşe pentru ambalarea hranei ...... []conform []neconform2. Există camere reci, congelatoare sau frigidere ............[]conform []neconform3. Dispozitivele de hrănire sunt curate ...............[]conform []neconform4. Sticlele de adăpare sunt din material translucid ........[]conform []neconform5. Sticlele de adăpare au gura largă ..............[]conform []neconform6. Sistemele automate de adăpare sunt controlate şi curăţate periodic ...[]conform []neconformK. Aşternutul1. Aşternutul este curat, uscat ...............[]conform []neconform []nu este cazul2. Aşternutul nu are praf, este netoxic .............[]conform []neconform []nu este cazul3. Se evită utilizarea rumeguşului sau a altor materiale lemnoase tratate chimic .....................[]conform []neconform []nu este cazulL. Curăţenia1. Există proceduri şi persoane responsabile de curăţenia spaţiilor .......... []conform []neconform2. Aspectul general al adăpostului din punct de vedere al curăţeniei ....... []conform []neconform3. Se înlocuieşte aşternutul din ţarcuri şi cuşti, pentru evitarea infecţiilor ...... []conform []neconform []nu este cazulM. Propuneri:[]unitatea de tip biobază pentru animale de experienţă îndeplineşte cerinţele pentru autorizare sanitar-veterinară[] unitatea de tip biobază pentru animale de experienţă nu îndeplineşte cerinţele pentru autorizare sanitar-veterinarăMedic veterinar oficial Reprezentantul legalal operatorului economic.......................... ...........................(semnătura, parafa, ştampila) (numele, semnătura, ştampila)Verificat: Şef Birou/Serviciu de Sănătate şi Bunăstare Animală.......................................................N. Concluzii:[] unitatea de tip biobază pentru animale de experienţă îndeplineşte cerinţele pentru autorizare sanitar-veterinară.[] unitatea de tip biobază pentru animale de experienţă nu îndeplineşte cerinţele pentru autorizare sanitar-veterinarăMedic veterinar oficial Şef Birou/Serviciu de Sănătateşi Bunăstare Animală.................. ......................(semnătura, parafa, ştampila) (semnătura, parafa, ştampila)Director,.......................(semnătura, parafa, ştampila)Model C*SIGLA*__________NOTĂ (CTCE)Sigla A.N.S.V.S.A. se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 bis din 26 martie 2010, la pagina 61 (a se vedea imaginea asociată).AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRUSIGURANŢA ALIMENTELORDIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR...............................................CIRCUMSCRIPŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR...............................................Nr. .......... data ................REFERAT DE EVALUARE PENTRU AUTORIZAREA/NEAUTORIZAREA SANITAR-VETERINARĂA GRĂDINII ZOOLOGICESubsemnatul ..............................., medic veterinar oficial din .................................... având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia sanitar- veterinară şi pentru siguranţa alimentelor ................ sub nr. ............ din data de ................ privind solicitarea emiterii autorizaţiei sanitar-veterinare pentru grădina zoologică aparţinând:Operatorul economic ................. adresa .................... CNP/C.U.I ...... nr. ..... cod poştal .......... telefon ......... fax ............. e-mail ............... reprezentată prin .........................în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004 cu modificările şi completările ulterioare, am verificat documentaţia şi cerinţele pe care le îndeplineşte unitatea tip grădină zoologică, constatând următoarele: a) numărul de clădiri ................................. b) numărul de adăposturi .............................. c) numărul de ţarcuri ................................. d) autorizaţii emise de alte organe abilitate ..................1. Cerinţe privind proiectarea şi construcţia clădirilor, adăposturilor şi ţarcurilor: a) amenajarea amplasamentelor are în vedere habitatul natural al speciei ........ []conform []neconform b) amenajarea amplasamentelor are în vedere îndeplinirea necesităţilor fiziologice şi psihologice ale animalelor .............. []conform []neconform c) aşternutul corespunde cu cerinţele ecologice ale animalelor ...... []conform []neconform []nu este cazul d) amplasamentele pot satisface în mod corespunzător necesităţile animalelor în toate etapele de creştere şi dezvoltare .............. []conform []neconform e) adăposturile asigură umiditate corespunzătoare şi protecţie împotriva condiţiilor meteorologice nefavorabile ................... []conform []neconform f) adăposturile sunt astfel construite şi întreţinute încât să nu producă rănirea animalelor, în contact cu colţurile sau pereţii acestora ............. []conform []neconform g) există arii de refugiu pentru animalele retive, pentru a se putea retrage din câmpul vizual al publicului ..................... []conform []neconform h) ţarcurile şi împrejmuirile acestora sunt astfel construite încât să nu producă rănirea animalelor ..................... []conform []neconform i) dacă există şanţuri uscate sau cu apă pentru delimitarea ţarcurilor se asigură posibilitatea de revenire în amplasament dacă animalul a căzut în ele ...... []conform []neconform j) echipamentele fixate precum şi instalaţiile electrice sunt astfel montate şi manipulate încât nu prezintă un pericol sau sursă de stres pentru animale .................... []conform []neconform k) se asigură surse de lumină artificială pentru a se putea realiza inspecţia animalelor în orice moment .......... []conform []neconform l) adăposturile prevăzute cu aparatură pentru reglarea microclimatului (temperatura, iluminare) au echipamente de rezervă în cazul defectării acesteia ................... []conform []neconform m) canalizarea este eficientă, îndepărtând toate scurgerile şi dejecţiile în exces ...... []conform []neconform n) jgheaburile şi canalele de scurgere sunt plasate în afara amplasamentelor ......... []conform []neconform o) facilităţile de hrănire şi adăpare sunt corespunzătoare cu specia cazată ...... []conform []neconform p) există spaţii separate pentru depozitarea în condiţii corespunzătoare a stocurilor de hrană şi lichide ...... []conform []neconform q) există materiale şi mijloace corespunzătoare pentru curăţare şi dezinfecţie ....... []conform []neconform r) există spaţii separate pentru izolarea şi examinarea animalelor nou sosite în colecţie ......... []conform []neconform s) există spaţii pentru izolarea animalelor bolnave ....... []conform []neconform t) există spaţii disponibile pentru separarea animalelor gestante sau cu pui ....................... []conform []neconform u) există echipamente sau proceduri pentru monitorizarea calităţii apei şi temperaturii din bazine şi acvarii .............. []conform []neconform2. Cerinţe privind personalul: a) personalul este instruit ................... []conform []neconform b) există documente care atestă instruirea ..............[]conform []neconform c) personalul este suficient ................[]conform []neconform3. Cerinţe privind ţinerea evidenţelor: a) există registru de tratamente ...............[]conform []neconform b) există registru de mortalităţi ..................[]conform []neconform c) există un dosar cu toate dietele animalelor din colecţie .......[]conform []neconform4. Asistenţa veterinară: a) este asigurată asistenţă veterinară calificată ........[]conform []neconform b) personalul veterinar are cunoştinţe şi aptitudini corespunzătoare .......[]conform []neconform c) există un program cuprinzător/complet de asistenţă veterinară ......[]conform []neconform d) tipul, dozajul şi modul de administrare al substanţelor medicamentoase sunt corelate cu specia şi categoria de vârstă ......[]conform []neconform []nu este cazul5. Transportul animalelor:- există facilităţi corespunzătoare pentru ridicarea, închiderea în cuşti şi transportul tuturor animalelor din colecţie ......................[]conform []neconform6. Propuneri:[] grădina zoologică îndeplineşte cerinţele pentru autorizare sanitar-veterinară[] grădina zoologică nu îndeplineşte cerinţele pentru autorizare sanitar-veterinarăMedic veterinar oficial Reprezentantul legalal operatorului economic....................... ............................(semnătura, parafa, ştampila) (numele, semnătura, ştampila)Verificat: Şef Birou/Serviciu de Sănătate şi Bunăstare Animală..............................................7. Concluzii:[] grădina zoologică îndeplineşte cerinţele pentru autorizare sanitar-veterinară[] grădina zoologică nu îndeplineşte cerinţele pentru autorizare sanitar-veterinarăMedic veterinar oficial Şef Birou/Serviciu de Sănătate şi............................ Bunăstare Animală.......................................(semnătura, parafa, ştampila) (semnătura, parafa, ştampila)Director,.........................(semnătura, parafa, ştampila)  +  Anexa 14--------la norma sanitară veterinară----------------------------*SIGLA*__________NOTĂ (CTCE)Sigla A.N.S.V.S.A. se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 bis din 26 martie 2010, la pagina 63 (a se vedea imaginea asociată).AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRUSIGURANŢA ALIMENTELORDIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR...............................................AUTORIZAŢIE SANITAR-VETERINARĂNr. ......... din .............Directorul Direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ..................., având în vedere cererea şi documentaţia înregistrată la nr. ......, din data ............ adresa completă ................................., în baza Referatului de evaluare nr. ............. întocmit de ....................., medic veterinar oficial în cadrul Circumscripţiei Sanitar-Veterinare Zonale ..................., în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi al normelor şi măsurilor sanitare veterinare în vigoare:Dispune:AUTORIZAREA SANITAR-VETERINARĂ A UNITĂŢII .................................... ............ din localitatea .............., strada .......... nr. ......, sectorul ....., codul ........, judeţul .............., aparţinând ...................... pentru următoarele activităţi:┌─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐│ Unitate │ Activitate*) │├─────────────────────────┼─────────┬───────────────────────────────────────┤│ │ 1 │ ││ ├─────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ 2 │ ││ ├─────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ 3 │ ││ ├─────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ 4 │ ││ ├─────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ 5 │ ││ ├─────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ 6 │ │└─────────────────────────┴─────────┴───────────────────────────────────────┘-----------NOTĂ:*) se înscriu toate activităţile pentru care se acordă autorizaţia sanitar-veterinară conform normelor sanitare veterinare în vigoare; nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizări, schimbarea profilului sau efectuarea altor activităţi atrage, după caz, suspendarea sau retragerea în vederea anulării a autorizaţiei sanitar-veterinare, precum şi sancţionarea contravenţională sau penală, conform legislaţiei în vigoare.Director,(nume, prenume, semnătura şi ştampila)  +  Anexa 15--------la norma sanitar-veterinară---------------------------REGISTRULDE EVIDENŢĂ A UNITĂŢILOR AUTORIZATE SANITAR-VETERINAR*)*Font 8*┌────┬─────────────┬────────────┬────────┬───────────┬──────────┬───────┬───────┬──────────┬────────┬─────────────┐│Nr. │ Data │ Denumirea │ Adresa │ Denumirea │Capacitate│ Adresa│Activi-│ Nr./data │ Obser- │ Semnătura ││crt.│ depunerii/ │operatorului│ sediu │ unităţii │mijloc de │ punct │tăţile │ autori- │vaţii**)│ operatorului││ │înregistrării│ economic │social, │ conform │transport,│ lucru │ │ zaţiei │ │ economic ││ │cererii şi a │ │telefon,│legislaţiei│ unităţii │social,│ │ sanitar- │ │ ││ │documentaţiei│ │ fax │ specifice │ │telefon│ │veterinare│ │ ││ │ │ │ │ │ │ fax │ │ │ │ │├────┼─────────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────────┼────────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────────┴────────────┴────────┴───────────┴──────────┴───────┴───────┴──────────┴────────┴─────────────┘------------*) Registrul conţine ....... pagini numerotate, este legat cu şnur şi se ştampilează pe ultima pagină.**) La rubrica "observaţii" se nominalizează data evaluării şi măsurile dispuse pentru neconformităţile constatate.  +  Anexa 16--------la norma sanitară veterinară----------------------------AUTORIZAŢIE SANITAR-VETERINARĂ PENTRUMIJLOACE DE TRANSPORT SUBPRODUSE DE ORIGINEANIMALĂ CE NU SUNT DESTINATE CONSUMULUI UMAN┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ *SIGLA* ││ ││ ││ AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU ││ SIGURANŢA ALIMENTELOR ││ DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ││ Nr.*)........................... ││ ││ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││ │1. Mijlocul de transport ............................... │ ││ │Capacitatea de transport (tone) ........................, │ ││ │Nr. de înmatriculare .............................., │ ││ │Numele proprietarului ....................................., │ ││ │Adresa ................................................. │ ││ │Telefon ........................................ │ ││ │Fax ..................................... │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ││ │2. Condiţii de temperatură │ ││ │ 3.1. fără regim termic │ ││ │ 3.2. T de refrigerare │ ││ │ 3.3. T de congelare │ ││ │ 3.4 alt regim termic │ ││ │ │ ││ │ │ ││ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ││ DIRECTOR ││ (nume, prenume, semnătura şi ştampila) ││ ││ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ││ ││NOTĂ: ││* - Codul unic pentru autorizaţia sanitar-veterinară a mijlocului de transport││subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman/produse ││procesate are următorul format: ││RO - OO - SNCU - XXXX - Z/L/A ││RO - codul de ţară al României; ││OO - codul judeţului unde se emite autorizaţia, în litere; ││XXX - numărul autorizaţiei acordate unităţii respective; acest număr este ││format din patru cifre, fiind unic şi se acordă în ordine crescătoare; acesta ││va începe cu 0001; ││Z/L/A - ziua/luna/anul emiterii autorizaţiei. ││ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘------------NOTĂ (CTCE)Sigla A.N.S.V.S.A. se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 bis din 26 martie 2010, la pagina 65 (a se vedea imaginea asociată).  +  Anexa 17--------la norma sanitară veterinară----------------------------*SIGLA*__________NOTĂ (CTCE)Sigla A.N.S.V.S.A. se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 bis din 26 martie 2010, la pagina 66 (a se vedea imaginea asociată).AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRUSIGURANŢA ALIMENTELORNATIONAL SANITARY VETERINARY AND FOOD SAFETY AUTHORITYDIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR..........................................SANITARY VETERINARY AND FOOD SAFETY DIRECTORATE OF..........................................AUTORIZAŢIE SANITAR-VETERINARĂ DETRANSPORT ANIMALE VII PENTRU CĂLĂTORII RUTIERE DESCURTĂ DURATĂ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│1. AUTORIZAŢIA TRANSPORTATORULUI nr.*) ││1. TRANSPORTER AUTHORISATION No. │├─────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────────┤│2. IDENTIFICAREA TRANSPORTATORULUI │ TIP 1 │ TYPE 1 ││2. TRANSPORTER IDENTIFICATION │ NEVALID │ NOT VALID ││ │ PENTRU │ FOR LONG ││2.1. Denumirea societăţii │CĂLĂTORII DE│ JOURNEYS ││2.1. Company name │LUNGĂ DURATĂ│ │├─────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────────┤│2.2. Adresa ││2.2. Address │├──────────────────────────────────────┬─────────────────┬─────────────────────┤│2.3. Oraşul │ 2.4. Cod poştal │ 2.5. Statul membru ││2.3. Town │ 2.4. Postal Code│ 2.5. Member State │├──────────────────────────┬───────────┴─────────────┬───┴─────────────────────┤│2.6. Telefon │ 2.7. Fax │ 2.8. Email ││2.6. Telephone │ 2.7. Fax │ 2.8. Email │├──────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┤│3. AUTORIZAŢIA LIMITATĂ LA ANUMITE ││3. AUTHORISATION LIMITED TO CERTAIN ││ Categorii de animale [] Mijloace de transport [] ││ Types of animals Modes of transport │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Precizări: ││Specify here: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Data expirării ............. Expiry date ..................... ││ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4. AUTORITATEA CARE EMITE AUTORIZAŢIA ││4. AUTHORITY ISSUING THE AUTHORISATION ││4.1. Numele şi adresa autorităţii ││4.1. Name and address of the authority ││ │├──────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┤│4.2. Telefon │ 4.3. Fax │ 4.4. Email ││4.2. Telephone │ 4.3. Fax │ 4.4. Email │├──────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤│4.5. Data │ 4.6. Locul │ 4.7. Ştampila oficială ││4.5. Date │ 4.6. Place │ 4.7. Official stamp │├──────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┤│4.8. Numele şi semnătura directorului ││4.8. Name and signature of the official ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘--------*) Codul unic pentru autorizaţiile sanitar-veterinare pentru operatorii economici transportatori de animale vii, în călătorii rutiere de scurtă durată, are următorul format:RO - OO - A - XXXRO - codul de ţară al României;OO - codul judeţului unde se emite autorizaţia, în litere;A - pentru călătorii de scurtă durată;XXX - un număr care se acordă cronologic, în funcţie de data eliberării autorizaţiei, începând cu cifra 001.  +  Anexa 18--------la norma sanitară veterinară----------------------------*SIGLA*__________NOTĂ (CTCE)Sigla A.N.S.V.S.A. se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 bis din 26 martie 2010, la pagina 67 (a se vedea imaginea asociată).AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRUSIGURANŢA ALIMENTELORDIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR.........................................NATIONAL SANITARY VETERINARY AND FOOD SAFETY AUTHORITYSANITARY VETERINARY AND FOOD SAFETY DIRECTORATE OF..................................................AUTORIZAŢIE SANITAR-VETERINARĂ DETRANSPORT ANIMALE VII PENTRU CĂLĂTORII RUTIERE DELUNGĂ DURATĂ SAU TRANSPORT ANIMALE VII PENTRU CĂLĂTORII NAVALE DE PESTE10 MILE MARINE┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│1. AUTORIZAŢIA TRANSPORTATORULUI nr.*) ││1. TRANSPORTER AUTHORISATION No. │├───────────────────────────────────────────┬──────────────────┬───────────────┤│2. IDENTIFICAREA TRANSPORTATORULUI │ TIP 2 │ TYPE 2 ││2. TRANSPORTER IDENTIFICATION │VALID PENTRU TOATE│ VALID FOR ALL ││ │ CĂLĂTORIILE, │ JOURNEYS, ││2.1. Denumirea societăţii │ INCLUSIV CELE DE │INCLUDING LONG ││2.1. Company name │ LUNGĂ DURATĂ │ JOURNEYS │├───────────────────────────────────────────┴──────────────────┴───────────────┤│2.2. Adresa ││2.2. Address │├──────────────────────────────────────┬─────────────────┬─────────────────────┤│2.3. Oraşul │ 2.4. Cod poştal │ 2.5. Statul membru ││2.3. Town │ 2.4. Postal Code│ 2.5. Member State │├──────────────────────────┬───────────┴─────────────┬───┴─────────────────────┤│2.6. Telefon │ 2.7. Fax │ 2.8. Email ││2.6. Telephone │ 2.7. Fax │ 2.8. Email │├──────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┤│3. SFERA DE APLICARE A AUTORIZAŢIEI limitată la anumite ││3. SCOPE OF THE AUTHORISATION limited to certain ││ Categorii de animale [] Mijloace de transport ││ Types of animals [] Modes of transport │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Precizări: ││Specify here: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Data expirării ............. Expiry date ..................... │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4. AUTORITATEA CARE EMITE AUTORIZAŢIA ││4. AUTHORITY ISSUING THE AUTHORISATION ││4.1. Numele şi adresa autorităţii ││4.1. Name and address of the authority │├──────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┤│4.2. Telefon │ 4.3. Fax │ 4.4. Email ││4.2. Telephone │ 4.3. Fax │ 4.4. Email │├──────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤│4.5. Data │ 4.6. Locul │ 4.7. Ştampila oficială ││4.5. Date │ 4.6. Place │ 4.7. Official stamp │├──────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┤│4.8. Numele şi semnătura directorului ││4.8. Name and signature of the official │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘----------*) - codul unic pentru autorizaţiile sanitar-veterinare pentru operatorii economici transportatori de animale vii, în călătorii rutiere de lungă durată, are următorul format:RO - OO - B - XXXRO - codul de ţară al României;OO - codul judeţului unde se emite autorizaţia, în litere;B - pentru călătorii de lungă durată;XXX - un număr care se acordă cronologic, în funcţie de data eliberării autorizaţiei, începând cu cifra 001.- codul unic pentru autorizaţiile sanitar-veterinare pentru operatorii economici transportatori de animale vii, în călătorii maritime care depăşesc 10 mile marine, va avea următorul format: RO - OO - N - XXX , undeRO - codul de ţară al României;OO - codul judeţului unde se emite autorizaţia, în litere;N - literă distinctivă care semnifică transport naval (rămâne neschimbată);XXX - un număr care se acordă cronologic, în funcţie de data eliberării autorizaţiei, începând cu cifra 001.  +  Anexa 19--------la norma sanitară veterinară----------------------------*SIGLA*__________NOTĂ (CTCE)Sigla A.N.S.V.S.A. se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 bis din 26 martie 2010, la pagina 68 (a se vedea imaginea asociată).AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRUSIGURANŢA ALIMENTELORNATIONAL SANITARY VETERINARY AND FOOD SAFETY AUTHORITYDIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR.............................................SANITARY VETERINARY AND FOOD SAFETY DIRECTORATE OF.............................................AUTORIZAŢIE SANITAR-VETERINARĂ PENTRU MIJLOACE DE TRANSPORT ANIMALE VII PENTRUCĂLĂTORII RUTIERE DE SCURTĂ DURATĂ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│1. NUMĂRUL AUTORIZAŢIEI SANITAR-VETERINARE*) ││1. LICENCE NUMBER ││ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│2. Categorii de animale care pot fi transportate ││2. Types of animals allowed to be transported ││ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│3. SUPRAFAŢA ÎN MP/PUNTE ││3. AREA în MP/DECK ││ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4. Prezenta autorizaţie este valabilă până la data de ││4. This autorisation is valid until ││ ││ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│5. AUTORITATEA CARE EMITE AUTORIZAŢIA ││5. BOD_Y ISSUING THE AUTORIZATION ││ ││5.1. Numele şi adresa autorităţii care emite autorizaţia ││5.1. Name and address of the bod_y issuing the autorization │├──────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┤│5.2. Telefon │ 5.3. Fax │ 5.4. Email ││5.2. Telephone │ 5.3. Fax │ 5.4. Email │├──────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤│5.5. Data │ 5.6. Locul │ 5.7. Ştampila ││5.5. Date │ 5.6. Place │ 5.7. Stamp │├──────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┤│5.8. Numele şi semnătura directorului ││5.8. Name and signature of the official │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘----------*) Codul unic pentru autorizaţiile sanitar-veterinare pentru mijloacele de transport animale vii, în călătorii rutiere de scurtă, are următorul format:RO - OO - A - XXX - YYY/ZRO - codul de ţară al României;OO - codul judeţului unde se emite autorizaţia, în litere;A - pentru călătorii de scurtă durată;XXX - numărul operatorului economic transportator, echivalent cu numărul XXX care apare pe autorizaţia transportatorului;YYY - un număr care se acordă cronologic, pentru fiecare mijloc de transport, în funcţie de data eliberării autorizaţiei, începând cu cifra 001;Z - numărul de înmatriculare.  +  Anexa 20--------la norma sanitară veterinară----------------------------*SIGLA*__________NOTĂ (CTCE)Sigla A.N.S.V.S.A. se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 bis din 26 martie 2010, la pagina 69 (a se vedea imaginea asociată).AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORNATIONAL SANITARY VETERINARY AND FOOD SAFETY AUTHORITYDIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR..........................................SANITARY VETERINARY AND FOOD SAFETY DIRECTORATE OF..........................................CERTIFICAT DE AUTORIZARESANITAR-VETERINARĂ PENTRU MIJLOACE DE TRANSPORT ANIMALE VIIPENTRU CĂLĂTORII RUTIERE DE LUNGĂ DURATĂ SAU MIJLOACE DE TRANSPORT NAVAL PENTRUCĂLĂTORII PESTE 10 MILE MARINE┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│1. NUMĂRUL CERTIFICATULUI*) ││1. LICENCE NUMBER ││.2. Echipat cu Sistem de Navigaţie: DA NU ││1.2. Equipped with Navigation System: YES NO ││ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│2. Categorii de animale care pot fi transportate ││2. Types of animals allowed to be transported ││ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│3. SUPRAFAŢA ÎN MP/PUNTE ││3. AREA în MP/DECK ││ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4. Prezenta autorizaţie este valabilă până la data de ││4. This authorisation is valid until ││ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│5. AUTORITATEA CARE EMITE CERTIFICATUL ││5. BOD_Y ISSUING THE CERTIFICATE ││5.1. Numele şi adresa autorităţii care emite certificatul ││5.1. Name and address of the bod_y issuing the certificate ││ │├──────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┤│5.2. Telefon │ 5.3. Fax │ 5.4. Email ││5.2. Telephone │ 5.3. Fax │ 5.4. Email │├──────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┤│5.5. Data 5.6. Locul 5.7. Ştampila ││5.5. Date 5.6. Place 5.7. Stamp ││ ││5.8. Numele şi semnătura directorului ││5.8. Name and signature of the official │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘----------*) - Codul unic pentru certificatul de autorizare sanitar -veterinare pentru mijloacele de transport animale vii, în călătorii rutiere de lungă durată, are următorul format:RO - OO - B - XXX - YYY/ZRO - codul de ţară al României;OO - codul judeţului unde se emite autorizaţia, în litere;B - pentru călătorii de lungă durată;XXX - numărul operatorului economic transportator, echivalent cu numărul XXX care apare pe autorizaţia transportatorului;YYY - un număr care se acordă cronologic, pentru fiecare mijloc de transport, în funcţie de data eliberării autorizaţiei, începând cu cifra 001.Z - numărul de înmatriculare.- Codul unic pentru autorizaţiile sanitar-veterinare pentru navele de transport de animale vii, în călătorii maritime care depăşesc 10 mile marine, va avea următorul format: RO - OO - N - XXX - YYY, undeRO - codul de ţară al României;OO - codul judeţului unde se emite autorizaţia, în litere;N - literă distinctivă care semnifică transport naval (rămâne neschimbată);XXX - numărul firmei transportatoare, echivalent cu numărul XXX care apare pe autorizaţia transportatorului;YYY - un număr care reprezintă codul IMO al navei.  +  Anexa 21--------la norma sanitară veterinară----------------------------*SIGLA*__________NOTĂ (CTCE)Sigla A.N.S.V.S.A. se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 bis din 26 martie 2010, la pagina 70 (a se vedea imaginea asociată).AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢAALIMENTELORDIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR......................................CIRCUMSCRIPŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR......................................Nr. .......... data ................REFERAT DE EVALUAREPENTRU AUTORIZAREA/NEAUTORIZAREA SANITAR-VETERINARĂ A MIJLOCULUI DE TRANSPORTANIMALE VII PENTRU CĂLĂTORII RUTIERE DE SCURTĂ DURATĂSubsemnatul .............................., medic veterinar oficial în cadrul ........................., având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor ............ sub nr. ............ din data de .................... privind solicitarea emiterii autorizaţiei sanitar-veterinare pentru mijlocul de transport animale vii aparţinând:Operatorul economic ............. adresa .......... .................. CNP/C.U.I. nr. ................. cod poştal ............ telefon ................. fax ...........e-mail ........... reprezentată prin ................ deţinător al mijlocului de transport marca ...................... cu nr. de înmatriculare ............. în suprafaţă de ............. m² (capacitatea de transport) ..........................în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1/2005/CE privind protecţia animalelor în timpul transportului şi a operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivei 64/432/CEE şi 93/119/CEE şi a Regulamentului 1255/1997/CE, cu amendamentele ulterioare, am verificat documentaţia şi cerinţele pe care le îndeplineşte mijlocul de transport, constatând următoarele:1. Cerinţe generale privind construcţia mijlocului de transport:Mijlocul de transport este proiectat, construit şi întreţinut astfel încât: a) să nu permită căderea, rănirea sau evadarea animalelor ...............[]conform []neconform b) să permită o manevrare rapidă şi uşoară ..........[]conform []neconform c) să poată fi curăţat şi dezinfectat uşor .............[]conform []neconform d) să asigure protecţie împotriva condiţiilor meteorologice nefavorabile ........... []conform []neconform e) să asigure o densitate corespunzătoare fiecărei specii/m² şi spaţiu deasupra capului astfel încât atunci când animalele sunt în poziţie patrupedă să se poată mişca natural ......[]conform []neconform f) condiţii igienice şi eliminare (cu depozitarea temporară) a scurgerilor de urină şi fecale ............[]conform []neconform g) să asigure o ventilaţie naturală sau artificială corespunzătoare ......[]conform []neconform h) să se permită un acces uşor la animale pentru inspecţie şi pentru asigurarea apei ......[]conform []neconform i) să fie prevăzută o compartimentare cu pereţi rezistenţi, fără a împiedica posibilitate animalelor de a ajunge la apă ..............[]conform []neconform []nu este cazul j) să fie prevăzut cu un sistem de marcare vizibil indicând prezenţa animalelor ...... []conform []neconform k) podeaua este rezistentă, nealunecoasă uşor de curăţat şi de dezinfectat, garantând confortul necesar în funcţie de specie, numărul de animale, durata călătoriei şi condiţiile meteorologice .......[]conform []neconform l) există dispozitive pentru încărcare/descărcare:(i) cu podea rezistentă, nealunecoasă, care poate fi curăţată şi dezinfectată uşor ............[]conform []neconform(ii) cu protecţie pe părţile laterale pentru prevenirea rănirilor, suferinţelor sau căderilor ..... []conform []neconform(iii) cu înclinaţie corespunzătoare faţă de planul orizontal după cum urmează:(iv) înclinaţie max. 20° (pentru porci, viţei, cai) ......[]conform []neconform(v) înclinaţie de max. 26° şi 34'(pentru oi, bovine adulte).[]conform []neconform(vi) prevăzute cu şipci transversale atunci când înclinaţia este >10° ......[]conform []neconform(vii) pentru platforme de tip ascensor să fie dotate cu bariere de siguranţă .......[]conform []neconform m) există condiţii adecvate de iluminat ...............[]conform []neconform n) pereţii laterali sunt rezistenţi .....................[]conform []neconform o) spaţiul total prevăzut pentru transportul animalelor:(în m²/punte 1)..................................[]conform []neconform(în m²/punte 2)..................................[]conform []neconform(în m²/punte 3)..................................[]conform []neconform(în m²/punte 4)..................................[]conform []neconform2. Propuneri:[] mijlocul de transport îndeplineşte cerinţele pentru autorizare sanitar-veterinară şi este destinat pentru transportul următoarelor specii ................ şi categorii ............. de animale.[] mijlocul de transport nu îndeplineşte cerinţele pentru autorizare sanitar-veterinară.Medic veterinar oficial Reprezentantul legalal operatorului economic............................. .............................(semnătura, parafa, ştampila) (numele, semnătura, ştampila)Verificat: Şef Birou/Serviciu de Sănătate şi Bunăstare Animală26. Concluzii:[] mijlocul de transport îndeplineşte cerinţele pentru autorizare sanitar-veterinară şi este destinat pentru transportul de specii ......... şi categorii ........ de animale.[] mijlocul de transport nu îndeplineşte cerinţele pentru autorizare sanitar-veterinară.Medic veterinar oficial Şef Birou/Serviciu de Sănătateşi Bunăstare Animală....................... ...............................(semnătura, parafa, ştampila) (semnătura, parafa, ştampila)Director,......................(semnătura, parafa, ştampila)  +  Anexa 22--------la norma sanitară veterinară----------------------------*SIGLA*__________NOTĂ (CTCE)Sigla A.N.S.V.S.A. se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 bis din 26 martie 2010, la pagina 72 (a se vedea imaginea asociată).AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRUSIGURANŢA ALIMENTELORDIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR..................................................CIRCUMSCRIPŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR..................................................Nr. ......... data ..............REFERAT DE EVALUAREPENTRU AUTORIZAREA/NEAUTORIZAREA SANITAR-VETERINARĂ A MIJLOCULUI DE TRANSPORTANIMALE VII PENTRU CĂLĂTORII RUTIERE DE LUNGĂ DURATĂSubsemnatul ..........................., medic veterinar oficial în cadrul ....................., având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor ........ sub nr. ............. din data de ............ privind solicitarea emiterii autorizaţiei sanitar-veterinare pentru mijlocul de transport animale vii aparţinând:Operatorul economic .......................... adresa ..................................... CNP/C.U.I nr. .................................. cod poştal ............. telefon ............. fax ........................ e-mail ................. reprezentată prin ........... deţinător al mijlocului de transport marca...................... cu nr. de înmatriculare ............... în suprafaţă de ..................m² (capacitatea de transport)în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1/2005/CE privind protecţia animalelor în timpul transportului şi operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivei 64/432/CEE şi 93/119/CEE şi a Regulamentului 1255/1997/CE, cu amendamentele ulterioare, am verificat documentaţia şi cerinţele pe care le îndeplineşte mijlocul de transport, constatând următoarele:1. Cerinţe generale privind construcţia mijlocului de transport:Mijlocul de transport este proiectat, construit şi întreţinut astfel încât: a) să nu permită căderea, rănirea sau evadarea animalelor ..........[]conform []neconform b) să permită o manevrare rapidă şi uşoară ..........[] conform []neconform c) să poată fi curăţat şi dezinfectat uşor ...........[]conform []neconform d) să asigure protecţie împotriva condiţiilor meteorologice nefavorabile .........[]conform []neconform e) să asigure o densitate corespunzătoare fiecărei specii/m² şi spaţiu deasupra capului astfel încât atunci când animalele sunt în poziţie patrupedă să se poată mişca natural ......[]conform []neconform f) condiţii igienice şi eliminare (cu depozitarea temporară) a scurgerilor de urină şi fecale ........[]conform []neconform g) să asigure o ventilaţie naturală sau artificială corespunzătoare ......[]conform []neconform h) să se permită un acces uşor la animale pentru inspecţie şi pentru asigurarea apei .......[]conform []neconform i) să fie prevăzută o compartimentare cu pereţi rezistenţi, fără a împiedica posibilitate animalelor de a ajunge la apă ...........[]conform []neconform []nu este cazul j) să fie prevăzut cu un sistem de marcare vizibil indicând prezenţa animalelor ......[]conform []neconform k) podeaua este rezistentă, nealunecoasă uşor de curăţat şi de dezinfectat, garantând confortul necesar în funcţie de specie, numărul de animale, durata călătoriei şi condiţiile meteorologice ......[]conform []neconform l) există dispozitive pentru încărcare/descărcare:(i) cu podea rezistentă, nealunecoasă, care poate fi curăţată şi dezinfectată uşor ..........[]conform []neconform(ii) cu protecţie pe părţile laterale pentru prevenirea rănirilor, suferinţelor sau căderilor ..... []conform []neconform(iii) cu înclinaţie corespunzătoare faţă de planul orizontal după cum urmează:(iv) înclinaţie maxim 20° (pentru porci, viţei, cai) ......[]conform []neconform(v) înclinaţie de maxim 26° şi 34`(pentru oi, bovine adulte).[]conform []neconform(vi) prevăzute cu şipci transversale atunci când înclinaţia este > 10°......[]conform []neconform(vii) pentru platforme de tip ascensor să fie dotate cu bariere de siguranţă ......[]conform []neconform m) există condiţii adecvate de iluminat .........[]conform []neconform n) pereţii laterali sunt rezistenţi .............[]conform []neconform o) spaţiul total prevăzut pentru transportul animalelor:(în m²/punte 1)................................[]conform []neconform(în m²/punte 2)................................[]conform []neconform(în m²/punte 3)................................[]conform []neconform(în m²/punte 4)................................[]conform []neconform2. Cerinţe suplimentare pentru mijlocul de transport: a) există pereţi despărţitori care pot fi plasaţi în diferite poziţii pentru a asigura compartimente cu dimensiuni adecvate în funcţie de talia şi nr. de animale ..............[]conform []neconform b) acoperişul are o culoare deschisă şi asigură o izolaţie corespunzătoare .............[]conform []neconform c) există compartiment pentru furaje ...............[]conform []neconform d) echipamentele de hrănire şi adăpare sunt prevăzute cu mijloace de protecţie împotriva intemperiilor şi contaminării pentru furaje şi apă ...........[]conform []neconform e) echipamentele de hrănire şi adăpare trebuie să deţină cantităţi suficiente de apă şi furaj pentru întreaga durată a călătoriei ...............[]conform []neconform f) echipamentele specifice de hrănire sunt fixate corespunzător în mijlocul de transport sau sunt depozitate separat de animale când nu sunt utilizate ..............[]conform []neconform g) echipamentele de aprovizionare cu apă sunt în stare bună de funcţionare, capacitatea totală de apă este calculată în corelaţie cu sarcina utilă totală a mijlocului de transport şi necesarul de apă al animalelor transportate ....................[]conform [] neconform h) rezervoarele de apă sunt conectate la dispozitivele de adăpare din compartimente astfel încât fiecare animal să aibă acces la apă .......[]conform []neconform i) rezervoarele de apă pot fi drenate şi curăţate uşor după fiecare călătorie şi echipate cu sisteme de verificare a nivelului apei .............[]conform []neconform j) funcţie de temperatura exterioară .............[]conform []neconform k) sistemul de ventilaţie trebuie să fie capabil să asigure o distribuţie uniformă printr-un flux minim de aer cu o capacitate nominală de 60 mch/KN sarcină utilă; sistemul trebuie să poată funcţiona timp de cel puţin 4 ore, independent de motorul vehiculului ............[]conform []neconform l) este echipat cu sistem de monitorizare a temperaturii, precum şi cu mijloace de înregistrare continuă a temperaturii ......[]conform []neconform m) senzorii sunt plasaţi în interiorul vehiculului în zonele în care pot înregistra cele mai aspre condiţii climatice ...........[]conform []neconform n) este echipat cu un sistem de alarmă care avertizează conducătorul atunci când temperatura ajunge la limitele maxime sau minime ............[]conform []neconform o) este echipat cu un sistem de navigaţie ..............[]conform []neconform3. Propuneri:[] mijlocul de transport îndeplineşte cerinţele pentru autorizare sanitar-veterinară şi este destinat pentru transportul de specii ..................... şi categorii ...... de animale.[] mijlocul de transport nu îndeplineşte cerinţele pentru autorizare sanitar-veterinară.Medic veterinar oficial Reprezentantul legalal operatorului economic................... .............................(semnătura, parafa, ştampila) (numele, semnătura, ştampila)Verificat: Şef Birou/Serviciu de Sănătate şi Bunăstare Animală.........................................4. Concluzii:[] mijlocul de transport îndeplineşte cerinţele pentru autorizare sanitar-veterinară şi este destinat pentru transportul de specii ............... şi categorii ......... de animale.[] mijlocul de transport nu îndeplineşte cerinţele pentru autorizare sanitar-veterinară.Medic veterinar oficial Şef Birou/Serviciu de Sănătateşi Bunăstare Animală......................... ...............................(semnătura, parafa, ştampila) (semnătura, parafa, ştampila)Director,....................(semnătura, parafa, ştampila)  +  Anexa 23--------la norma sanitară veterinară----------------------------*SIGLA*__________NOTĂ (CTCE)Sigla A.N.S.V.S.A. se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 bis din 26 martie 2010, la pagina 74 (a se vedea imaginea asociată).AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRUSIGURANŢA ALIMENTELORDIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR.......................................CIRCUMSCRIPŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR...................................Nr. ................ data .....................REFERAT DE EVALUAREPENTRU AUTORIZAREA/NEAUTORIZAREA SANITAR-VETERINARĂA NAVEI DE TRANSPORT ANIMALE VIISubsemnatul...................................., medic veterinar oficial în cadrul ......................, având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor................. sub nr. ..................din data de ................ privind solicitarea emiterii autorizaţiei sanitar-veterinare pentru nava de transport animale vii aparţinând:Operator economic..................................................adresa......CNP/C.U.I. nr........ cod poştal........... telefon........ fax........... e-mail..........reprezentată prin.......................deţinător al navei...........în suprafaţă de............m² (capacitatea de transport)în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1/2005/CE privind protecţia animalelor în timpul transportului şi operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivei 64/432/CEE şi 93/119/CEE şi a Regulamentului 1255/1997/CE, cu amendamentele ulterioare, am verificat documentaţia şi cerinţele pe care le îndeplineşte mijlocul de transport, constatând următoarele:1. Cerinţe generale privind construcţia mijlocului de transport:Nava este proiectată, construită şi întreţinută astfel încât: a) să nu permită căderea, rănirea sau evadarea animalelor....[]conform []neconform b) să permită curăţarea şi dezinfectarea uşoară a facilităţilor de cazare a animalelor... []conform []neconform c) să asigure protecţie împotriva condiţiilor meteorologice nefavorabile..[]conform []neconform d) să asigure o densitate corespunzătoare fiecărei specii /m²/punte şi spaţiu deasupra capului astfel încât atunci când animalele sunt în poziţie patrupedă să se poată mişca natural..[]conform []neconform e) să fie asigurat aşternut corespunzător, pentru călătorii care depăşesc 24 de ore, pentru a garanta confortul în funcţie de specie, numărul de animale, durata călătoriei şi condiţiile meteorologice........[]conform []neconform f) să asigure condiţii igienice şi eliminarea (cu depozitarea temporară) a scurgerilor de urină şi fecale.................. []conform []neconform g) să asigure o ventilaţie naturală sau artificială corespunzătoare.................. []conform []neconform h) să asigure un sistem de iluminat eficient...... [] conform []neconform i) să se permită accesul uşor la animale pentru inspecţie şi pentru asigurarea hranei şi a apei...... []conform [] neconform j) să fie prevăzută o compartimentare cu pereţi rezistenţi fără a împiedica posibilitatea animalelor de a ajunge la apa şi hrană..........[]conform []neconform k) în cazul navelor "roll-on - roll-off", să existe sisteme de fixare pentru mijloacele de transport animale vii ..........................[]conform []neconform2. Cerinţe suplimentare: a) barele şi platformele cuştilor sunt rezistente....[]conform []neconform b) există sisteme de ventilaţie forţată cu următoarele capacităţi de reîmprospătare a aerului:(i) 40 reîmprospătări/h - pentru un compartiment închis cu h≤2,3 m(ii) 30 reîmprospătări/h - pentru un compartiment închis cu h>2,3 m(iii) 75% din capacitatea menţionată anterior pentru un compartiment parţial închis..............................[]conform []neconform c) există un sistem de aprovizionare cu apă, în funcţie de tipul, numărul animalelor şi durata transportului ........................[]conform []neconform d) sistemul de aprovizionare cu apă este prevăzut cu echipament de pompare principal şi de rezervă................[]conform []neconform e) există rezervoare de apă curate, dotate cu sistem de verificare a nivelului apei............[]conform []neconform f) există sistem de stingere a incendiilor.........[]conform []neconform g) există un sistem de monitorizare central şi alarmă în cabina timonei, privind funcţionarea instalaţiilor de ventilaţie, aprovizionare cu apă şi iluminat..........[]conform []neconform h) pentru călătoriile de peste 24 de ore, există facilităţi care permit stocarea unei cantităţi de apă şi hrană pentru întreaga durată a călătoriei plus o cantitate suplimentară de 25% sau echivalentul necesar pentru trei zile în plus................[]conform []neconform3. Propuneri:[] mijlocul de transport naval îndeplineşte cerinţele pentru autorizare sanitar-veterinară şi este destinat pentru transportul de specii ..............şi categorii ...........de animale.[] mijlocul de transport naval nu îndeplineşte cerinţele pentru autorizare sanitar-veterinară.Medic veterinar oficial Reprezentantul legalal operatorului economic........................... ........................(semnătura, parafa, ştampila) (numele, semnătura, ştampila)Verificat: Şef Birou/Serviciu de Sănătate şi Bunăstare Animală.....................................4. Concluzii:[] mijlocul de transport naval îndeplineşte cerinţele pentru autorizare sanitar-veterinară şi este destinat pentru transportul de specii ..............şi categorii ...........de animale.[] mijlocul de transport naval nu îndeplineşte cerinţele pentru autorizare sanitar-veterinară.Medic veterinar oficial Şef Birou/Serviciu de Sănătateşi Bunăstare Animală..................... ................................(semnătura, parafa, ştampila) (semnătura, parafa, ştampila)Director,................................(semnătura, parafa, ştampila)  +  Anexa 24--------la norma sanitară veterinară----------------------------*SIGLA*__________NOTĂ (CTCE)Sigla A.N.S.V.S.A. se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 bis din 26 martie 2010, la pagina 76 (a se vedea imaginea asociată).AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRUSIGURANŢA ALIMENTELORDIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR.......................................CIRCUMSCRIPŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR...................................Nr. .......... data .................REFERAT DE EVALUAREPENTRU AUTORIZAREA/NEAUTORIZAREA SANITAR-VETERINARĂA PUNCTULUI DE CONTROLSubsemnatul ...................................., medic veterinar oficial în cadrul.............................., având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor ....................... sub nr. ................, din data de ......................, privind solicitarea emiterii autorizaţiei sanitar-veterinare de funcţionare a punctului de control aparţinând:Operatorul economic..............adresa.............C.N.P./C.U.I........................nr............. cod poştal...........telefon..........fax............e mail........ reprezentată prin................................în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, am verificat unitatea, constatând următoarele:1. Cerinţe generale: a) există personal angajat permanent............[]conform []neconform []nu e cazul b) personalul este instruit şi evaluat cu privire la normele de protecţie şi bunăstare a animalelor......................................[]conform []neconform []nu e cazul c) personalul deţine carnete de sănătate vizate la zi.............. []conform []neconform []nu e cazul d) este amplasat într-o zonă liberă de interdicţii sau restricţii sanitar-veterinare.........[]conform []neconform e) există bază de date sau model unic de registru de înregistrare a datelor relevante prevăzute la anexa I lit. C pct. 7 din Regulamentul Consiliului nr. 1255/97/CE, cu amendamentele ulterioare................ []conform []neconform2. Măsuri de igienă şi sănătate animală: a) există facilităţi şi echipamente funcţionale pentru spălarea autovehiculelor...................[]conform []neconform b) există echipamente şi haine de protecţie pentru personalul care intră în contact cu animalele..........................................[]conform []neconform c) există facilităţi şi echipamente pentru curăţarea acestora..........[]conform []neconform d) asigurarea ustensilelor şi materialelor pentru igiena personalului:(i) spălătoare pentru mâini ..................[]conform []neconform(ii) săpun lichid, substanţe dezinfectante, prosop din hârtie ........ []conform []neconform e) există proceduri privind respectarea pauzelor sanitare............. []conform []neconform f) există facilităţi şi echipamente pentru curăţarea şi dezinfectarea adăposturilor..........[]conform []neconform3. Echipamente de încărcare/descărcare: a) există echipamente de încărcare/descărcare....[]conform []neconform b) podeaua acestora are suprafaţa nealunecoasă.......... []conform []neconform c) sunt prevăzute protecţii laterale................[]conform []neconform d) înclinaţia rampelor de încărcare/descărcare este de maxim 20% pentru porcine, viţei, cabaline, 26% pentru ovine şi bovine altele decât viţei............. []conform []neconform e) rampele de descărcare/încărcare sunt prevăzute cu transverse laterale atunci când înclinaţia este mai mare de 10%..................[]conform []neconform f) distanţa dintre podeaua vehiculului şi rampă şi dintre rampă şi podeaua zonei de descărcare este minimă...........................[]conform []neconform4. Adăposturi: a) adăposturile sunt construite din materiale care pot fi uşor curăţate şi dezinfectate..........[]conform []neconform b) podeaua are suprafaţa nealunecoasă...........[]conform []neconform c) acoperişul şi pereţii asigură o protecţie adecvată faţă de condiţiile meteorologice........[]conform []neconform d) există echipamente de iluminare în vederea inspectării animalelor în orice moment...........[]conform []neconform e) există echipamente pentru adăpare şi furajare.......... []conform []neconform f) există spaţii corespunzătoare pentru depozitarea furajelor........[]conform []neconform g) există canalizare ...............................[]conform []neconform h) ventilaţia este corelată cu dimensiunile adăpostului şi numărul de animale................[]conform []neconform i) există echipamente care permit, în funcţie de necesităţi, legarea animalelor..................[]conform []neconform j) există profilactoriu.............................[]conform []neconform k) există facilităţi pentru depozitarea temporară a cadavrelor......[]conform []neconform l) dotarea cu aparatură de măsură şi control, sisteme de înregistrare a temperaturii, umidităţii în adăposturile de animale şi în camera frigorifică de păstrare a cadavrelor..............................[]conform []neconform m) există contract cu o societate de neutralizare a deşeurilor.......... []conform []neconform5. Autorizaţii de funcţionare emise de alte organe abilitate:...........................................................................6. Alte aspecte: ................................................................................................................................................................................................................7. Propuneri:[] punctul de control îndeplineşte cerinţele pentru autorizare sanitar-veterinară şi este destinat pentru cazarea următoarelor specii ..............şi categorii ......de animale.[] punctul de control nu îndeplineşte cerinţele pentru autorizare sanitar-veterinară.Medic veterinar oficial Reprezentantul legal al operatoruluieconomic/Persoană fizică.............................. ....................................(semnătura, parafa, ştampila) (numele, semnătura, ştampila)Verificat: Şef Birou/Serviciu de Sănătate şi Bunăstare Animală.....................................8. Concluzii:[] punctul de control îndeplineşte cerinţele pentru autorizare sanitar-veterinară şi este destinat pentru cazarea următoarelor specii ..............şi categorii ......de animale.[] punctul de control nu îndeplineşte cerinţele pentru autorizare sanitar-veterinarăMedic veterinar oficial Şef Birou/Serviciu de Sănătateşi Bunăstare Animală............................ .................................(semnătura, parafa, ştampila) (semnătura, parafa, ştampila)Director,................................(semnătura, parafa, ştampila)  +  Anexa 25--------la norma sanitară veterinară----------------------------*SIGLA*__________NOTĂ (CTCE)Sigla A.N.S.V.S.A. se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 bis din 26 martie 2010, la pagina 78 (a se vedea imaginea asociată).AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRUSIGURANŢA ALIMENTELORDIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR.......................................AUTORIZAŢIE SANITAR-VETERINARĂ PENTRU FUNCŢIONAREAPUNCTULUI DE CONTROLNr....................din....................┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│1. Numărul de înregistrare al cererii de autorizare......... din............. ││ ││2. Numărul de înregistrare al documentaţiei de autorizare......... din....... ││ ││3. Raportul de evaluare nr. ...... din........... întocmit de................ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4. IDENTIFICAREA OPERATORULUI ECONOMIC: ││(persoană fizică/juridică, nume, adresă/sediu, CNP/CUI) ││ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│5. IDENTIFICAREA UNITĂŢII (PUNCTUL DE LUCRU) ││ ││Nume │├─────────────────────────────────┬────────────────────┬────────┬──────────────┤│Localitatea │Strada │Nr. │Sectorul ││ │ │ │ │├──────────────────────────────┬──┴────────────────────┼────────┴──────────────┤│Codul Poştal │Judeţul │Telefon ││ │ │ │├──────────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────────┤│6. ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ││ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7.A. [] UNITATEA ESTE AUTORIZATĂ PENTRU O SINGURĂ SPECIE ││ ││ SPECIA ............................... ││ ││7.B. []UNITATEA ESTE AUTORIZATĂ PENTRU MAI MULTE SPECII ││ ││ SPECIILE......................................................... ││ ││ ......................................................... ││ ││ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ││ DIRECTOR ││ ....................... ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘NotăCodul unic pentru autorizaţia sanitar-veterinară a punctului de control are următorul format:RO - XX - YY, undeRO - codul de ţară al României;XX - codul judeţului unde se emite autorizaţia, în litere;YY - un număr format din două cifre, acordat cronologic, începând cu numărul 01.  +  Anexa 26--------la norma sanitară veterinară----------------------------REGISTRUL AUTORITĂŢII NAŢIONALE SANITARE VETERINARE ŞI PENTRUSIGURANŢA ALIMENTELOR DE EVIDENŢĂ A UNITĂŢILOR AUTORIZATESANITAR-VETERINAR CU ACTIVITĂŢI DE IMPORT, EXPORTŞI COMERŢ INTRACOMUNITAR*)*Font 7*┌────┬──────────────┬────────────┬─────────┬───────────┬──────────┬─────────────┬────────────┬────────────┬────────┬────────┐│ │Data depunerii│ Denumirea │ Adresa │Denumirea │ │Adresa punct │ │ Nr./data │ Cod │ ││Nr. │înregistrării │operatorului│ sediu │ unităţii │Capacitate│lucru social,│Activităţile│autorizaţiei│atribuit│ Obser- ││crt.│ cererii şi a │ economic │ social, │ conform │ │telefon, fax │ │ sanitar- │ │vaţii**)││ │documentaţiei │ │ telefon,│legislaţiei│ │ │ │ veterinare │ │ ││ │ │ │ fax │ specifice │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────────┴────────────┴─────────┴───────────┴──────────┴─────────────┴────────────┴────────────┴────────┴────────┘----------*)Registrul conţine..... pagini numerotate, este legat cu şnur şi se ştampilează pe ultima pagină.**)La rubrica "observaţii" se nominalizează data evaluării şi măsurile dispuse pentru neconformităţile constatate.  +  Anexa 27--------la norma sanitară veterinară----------------------------TARIFEpentru autorizarea sanitar-veterinară a unităţilor şi amijloacelor de transport supuse controlului sanitar-veterinar ┌───┬────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┐ │Nr.│ Denumirea unităţii conform legislaţiei specifice │ UM │Tarife │ │crt│ │ │de │ │ │ │ │autori-│ │ │ │ │zaţie │ │ │ │ │lei/UM │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤ │ 1.│Unităţi specializate care asigură servicii DDD │unitate│ 308│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤ │ 2.│Exploataţie comercială de bovine*) │unitate│ 264│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤ │ 3.│Exploataţie comercială de ovine*) │ │ │ │ │Exploataţie comercială de caprine*) │ │ │ │ │Exploataţie comercială de ecvine*) │unitate│ 264│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤ │ 4.│Exploataţie comercială de porcine*) │unitate│ 264│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤ │ 5.│Exploataţie comercială de păsări*) │unitate│ 264│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤ │ 6.│Staţie de incubaţie tip industrial │unitate│ 308│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤ │ 7.│Exploataţie apicolă comercială │unitate│ 264│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤ │ 8.│Exploataţie de iepuri şi animale de blană*) │unitate│ 264│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤ │ 9.│Exploataţie pentru creşterea animalelor ballai │unitate│ 264│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤ │10.│Exploataţie didactică şi experimentală │unitate│ 264│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤ │11.│Baze de achiziţii pentru animale vii │unitate│ 264│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤ │12.│Centre de colectare animale vii │unitate│ 264│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤ │13.│Exploataţie de carantină │unitate│ 264│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤ │14.│Puncte de control │unitate│ 264│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤ │15.│Târguri de animale vii │unitate│ 230│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤ │16.│Exploataţie de producţie în domeniul acvaculturii │unitate│ 264│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤ │17.│Biobază pentru animale de experienţă │unitate│ 114│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤ │18.│Unităţi de prelucrare a subproduselor de origine │ │ │ │ │animală ce nu sunt destinate consumului uman din │ │ │ │ │categoria I în scopul neutralizării prin procesare │unitate│ 791│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤ │19.│Unităţi de prelucrare a subproduselor de origine │ │ │ │ │animală ce nu sunt destinate consumului uman din │ │ │ │ │categoria a II-a în scopul neutralizării prin │ │ │ │ │procesare │unitate│ 791│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤ │20.│Unităţi de prelucrare a subproduselor de origine │ │ │ │ │animală ce nu sunt destinate consumului uman din │ │ │ │ │categoria a III-a în scopul neutralizării prin │ │ │ │ │procesare │unitate│ 791│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤ │21.│Unităţi de prelucrare a subproduselor de origine │ │ │ │ │animală ce nu sunt destinate consumului uman sau a │ │ │ │ │proteinelor animale procesate în scopul │ │ │ │ │neutralizării prin incinerare - capacitate mare/mică │unitate│ 791│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤ │22.│Unităţi de prelucrare a subproduselor animale ce nu │ │ │ │ │sunt destinate consumului uman pentru utilizări │ │ │ │ │tehnice │unitate│ 660│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤ │23.│Unităţi de prelucrare a subproduselor de origine │ │ │ │ │animală/produselor procesate prin compostare │unitate│ 791│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤ │24.│Unităţi de prelucrare a subproduselor de origine │ │ │ │ │animală prin producere de biogaz │unitate│ 791│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤ │25.│Centru de colectare a subproduselor de origine animală │ │ │ │ │ce nu sunt destinate consumului uman │unitate│ 528│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤ │26.│Unitate oleochimică categoria a II-a │unitate│ 660│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤ │27.│Unitate oleochimică categoria a III-a │unitate│ 660│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤ │28.│Unitate intermediară de subproduse animale ce nu sunt │ │ │ │ │destinate consumului uman, în vederea neutralizării │ │ │ │ │- categoriile I şi a II-a │unitate│ 528│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤ │29.│Unitate intermediară de subproduse animale ce nu sunt │ │ │ │ │destinate consumului uman, în vederea neutralizării │ │ │ │ │- categoria a III-a │unitate│ 528│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤ │30.│Depozit de subproduse animale ce nu sunt destinate │ │ │ │ │consumului uman, pentru uz tehnic - categoriile I, │ │ │ │ │a II-a şi a III-a │unitate│ 660│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤ │31.│Unitate de depozitare a produselor procesate │ │ │ │ │categoriile I, a II-a şi a III-a │unitate│ 264│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤ │32.│Unitate pentru producerea produselor din peşte pentru │ │ │ │ │hrana animalelor │ │ │ │ │Fabrică făină de peşte - categoria a III-a │unitate│ 396│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤ │33.│Genotecă de animale │unitate│ 11│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤ │34.│Mijloc de transport cu dotări specifice │unitate│ 330│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤ │35.│Transportator animale vii │unitate│ 330│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤ │36.│Mijloc de transport animale vii în călătorii rutiere │ │ │ │ │de scurtă durată │unitate│ 330│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤ │37.│Mijloc de transport animale vii în călătorii rutiere │ │ │ │ │de lungă durată │unitate│ 538│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤ │38.│Mijloc de transport naval pentru animale vii │unitate│ 1.046│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤ │39.│Mijloc de transport subproduse de origine animală care │ │ │ │ │nu sunt destinate consumului uman │unitate│ 396│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤ │40.│Unitate utilizatoare de subproduse de origine animală │ │ │ │ │care nu sunt destinate consumului uman, conform │ │ │ │ │art. 23 din Regulamentul (CE) nr. 1.774/2002 al │ │ │ │ │Parlamentului European şi al Consiliului din │ │ │ │ │3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare │ │ │ │ │privind subprodusele de origine animală care nu sunt │ │ │ │ │destinate consumului uman, cu amendamentele ulterioare │unitate│ 11│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤ │41.│Unitate utilizatoare de produse pentru obţinerea hranei │ │ │ │ │nerumegătoarelor şi rumegătoarelor, conform anexei IV la│ │ │ │ │Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European│ │ │ │ │şi al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor │ │ │ │ │reglementări pentru prevenirea, controlul şi eradicarea │ │ │ │ │anumitor forme de encefalopatii spongiforme │ │ │ │ │transmisibile ale animalelor, cu amendamentele │ │ │ │ │ulterioare │unitate│ 11│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤ │42.│Unitate producătoare pentru hrană animale de companie - │ │ │ │ │hrană uscată, articole de masticaţie, hrană crudă, hrană│ │ │ │ │umedă │unitate│ 396│ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤ │43.│Instalaţie de combustie a grăsimilor animale ecarisate, │ │ │ │ │conform Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002, cu │ │ │ │ │amendamentele ulterioare │unitate│ 230│ └───┴────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┘-----*) În cererea formulată de către operatorul economic se menţionează obligatoriu profilul activităţii: exploataţie de vaci de lapte, îngrăşătorie; exploataţie comercială de porcine pentru reproducţie, reproducţie şi selecţie, îngrăşătorie; exploataţie de ovine pentru reproducţie, reproducţie şi selecţie, îngrăşătorie; exploataţie de păsări pentru reproducţie, inclusiv staţie de incubaţie; broiler; pui ecluzionaţi, ouă pentru incubat; herghelie, depozit de armăsari; fermă animale de blană; exploataţiile de origine care intenţionează să realizeze comerţ intracomunitar/export în ţări terţe trebuie să fie autorizate sanitar-veterinar pentru comerţ intracomunitar/export în ţări terţe.-----------Anexa 27 a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 39 din 17 martie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 27 martie 2014, conform modificării aduse de art. I din acelaşi act normativ, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2013*).-----*) Inflaţia a fost calculată pentru perioada aprilie 2013-decembrie 2013.  +  Anexa 28--------la norma sanitară veterinară----------------------------*SIGLA*__________NOTĂ (CTCE)Sigla A.N.S.V.S.A. se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 bis din 26 martie 2010, la pagina 82 (a se vedea imaginea asociată).AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRUSIGURANŢA ALIMENTELORDIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR.......................................CIRCUMSCRIPŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR...................................Nr. ......... data ...............REFERATDE EVALUARE PENTRU AUTORIZAREA/NEAUTORIZAREA SANITAR-VETERINARĂA MIJLOCULUI DE TRANSPORT SUBPRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ CENU SUNT DESTINATE CONSUMULUI UMANSubsemnatul......................., medic veterinar oficial în cadrul ................................. având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor................. sub nr. ..................din data de ................ privind solicitarea emiterii autorizaţiei sanitar-veterinare pentru mijlocul de transport subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman aparţinând:Operatorul economic.................................... adresa..............................CNP/CUI:........................ cod poştal....................telefon ...........fax............e-mail..........proprietar al mijlocului de transport marca.............., cu nr. de înmatriculare..................cu capacitate de transport....................tone.În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1774/2002/CE care stabileşte reguli de sănătate privind subprodusele de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cu amendamentele ulterioare, am verificat documentaţia şi cerinţele pe care le îndeplineşte mijlocul de transport, constatând următoarele:1. Cerinţe generale privind construcţia mijlocului de transport:Mijlocul de transport este proiectat, construit şi întreţinut astfel încât: a) să fie etanş şi închis ermetic astfel încât să nu permită scurgerea lichidelor şi eliberarea accidentală a subproduselor de origine animală....[]conform []neconform b) să permită o manevrare rapidă şi uşoară...[]conform []neconform c) să poată fi curăţat şi dezinfectat uşor....[]conform []neconform d) să asigure protecţie împotriva condiţiilor meteorologice nefavorabile.........[]conform []neconform e) să fie prevăzut cu un sistem de identificare, uşor lizibil şi vizibil a categoriei de subproduse de origine animală transportat, precum şi în cazul produselor procesate, a categoriei de subproduse din care acestea fac parte şi să respecte codurile de culori stabilite la art.16 din Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare şi autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. ..../......, după cum urmează:(i) materii Categoria I - exclusiv pentru eliminare ........[]conform []neconform(ii) materii Categoria a II - a - nedestinate consumului animal........ []conform []neconform(iii) - destinate hrănirii *).........[]conform []neconform(iv) materii Categoria a III - a - nedestinate consumului uman.... []conform []neconform f) să asigure condiţii de temperatură:(i) fără regim termic................[]conform []neconform(ii) de refrigerare....................[]conform []neconform(iii) de congelare**)...................[]conform []neconform g) structura vehiculelor frigorifice folosite pentru transport asigură menţinerea unei temperaturi corespunzătoare pe întreaga durată a transportului.........................----------*) se va specifica specia acelor animale pentru care sunt destinate subprodusele, conform art. 23 alin. (2) lit.c) din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr.1774/2002/CE, cu amendamentele ulterioare.**) obligatoriu pentru asigurarea regimului termic a materiilor prime de Categoria a III - a neprelucrate, destinate producţiei de furaje sau de hrană pentru animale de companie; se transportă în stare îngheţată sau congelată în cazul în care nu sunt prelucrate în termen de 24 de ore de la plecare.2. Propuneri:[] mijlocul de transport îndeplineşte condiţiile pentru autorizare sanitar-veterinară şi este destinat pentru transportul de subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman .......[] mijlocul de transport nu îndeplineşte condiţiile pentru autorizare sanitar-veterinară şi este destinat pentru transportul de subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman ....... .Medic veterinar oficial Reprezentantul legalal operatorului economic............................. .........................(semnătura, parafa, ştampila) (numele, semnătura, ştampila)Verificat: Şef Birou/Serviciu de Sănătate şi Bunăstare Animală.....................................(semnătura, parafa şi ştampila)3. Concluzii:[] mijlocul de transport îndeplineşte condiţiile pentru autorizare sanitar-veterinară şi este destinat pentru transportul de subproduse de origine animala ce nu sunt destinate consumului uman[] mijlocul de transport nu îndeplineşte condiţiile de autorizare sanitar-veterinară, pentru transportul de subproduse de origine animala ce nu sunt destinate consumului uman.Medic veterinar oficial Şef Birou/Serviciu de Sănătateşi Bunăstare Animală............................. ..............................(semnătura, parafa, ştampila) (semnătura, parafa, ştampila)Director,................................(semnătura, parafa, ştampila)  +  Anexa 29--------la norma sanitară veterinară----------------------------CATEGORIILE DE UNITĂŢI AUTORIZATE SANITAR-VETERINAR PENTRU CARE SEPERCEP TARIFE PENTRU ACŢIUNILE DE CONTROL SANITAR-VETERINARI. Categoriile de unităţi care depozitează temporar, procesează, incinerează subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman şi/sau produse procesate, unităţile de compostare şi biogaz, depozitele de subproduse pentru utilizări tehnice şi unităţile tehnice pentru care se percep tarife pentru acţiunile de control sanitar-veterinar1. Unităţi de procesare Categoria I;2. Unităţi de procesare Categoria a II-a;3. Unităţi de procesare Categoria a III-a;4. Unităţi de incinerare Capacitate mare/mică;5. Unităţi intermediare Categoriile I, a II-a şi a III-a;6. Unităţi de compostare;7. Unităţi de biogaz;8. Depozitele de subproduse pentru utilizări tehnice;9. Unităţi tehnice.II. Tarifele percepute pentru unităţile care desfăşoară activităţi supuse controlului sanitar-veterinar în unităţile de neutralizare prin procesare/incinerare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, unităţile intermediare, unităţile de compostare şi biogaz, depozitele de subproduse pentru utilizări tehnice şi unităţile tehnice.*Font 9*┌──┬────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬───────────────┐│ │ Unităţi care desfăşoară activităţi │ Specificaţia │ Tariful ││ │supuse controlului sanitar-veterinar│ │ │├──┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────┤│1.│procesare │subproduse de origine animală │- 1,5 euro/tonă│├──┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────┤│2.│incinerare │a) subproduse de origine animală│- 1,5 euro/tonă││ │ │b) produse procesate │- 1,5 euro/tonă│├──┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────┤│3.│depozitare temporară │subproduse de origine animală │- 1,5 euro/tonă│├──┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────┤│4.│compostare │a) subproduse de origine animală│- 1,5 euro/tonă││ │ │b) produse procesate │- 1,5 euro/tonă│├──┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────┤│5.│producere de biogaz │ │- 1,5 euro/tonă│├──┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────┤│6.│depozitare temporară │subproduse de origine animală │- 1,5 euro/tonă││ │pentru utilizări tehnice │ │ │├──┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────┤│7.│prelucrare tehnică │subproduse de origine animală │- 1,5 euro/tonă│└──┴────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴───────────────┘Nota:1. Plata tarifelor se face la cursul BNR din ziua plăţii.2. În cazul societăţilor comerciale care deţin atât unităţi intermediare cât şi unităţi de neutralizare (procesare, incinerare, compostare sau biogaz) taxarea se va efectua astfel: 50% va fi perceput la unităţile intermediare şi 50% la unităţile de neutralizare din tariful prevăzut la pct. II din prezenta anexă.  +  Anexa 30--------la norma sanitară veterinară----------------------------*SIGLA*__________NOTĂ (CTCE)Sigla A.N.S.V.S.A. se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 bis din 26 martie 2010, la pagina 85 (a se vedea imaginea asociată).AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRUSIGURANŢA ALIMENTELORDIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR.......................................CIRCUMSCRIPŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR...................................Nr. ................ data .....................REFERAT DE EVALUAREpentru autorizarea/neautorizarea sanitar-veterinară de utilizare asubproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumuluiuman în hrana animalelor specificate la, art.23 alin. (2) lit.c)din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliuluinr.1774/2002/CE care stabileşte reguli de sănătate privindsubprodusele de origine animală ce nu sunt destinate consumuluiuman, cu amendamentele ulterioareSubsemnatul, ..............., medic veterinar oficial în cadrul Circumscripţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor .............., având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ................ sub nr. .............. din data de .............., privind solicitarea emiterii autorizaţiei sanitar-veterinare de utilizare a subproduselor de origine animala în unitatea............................ (localitatea, strada şi numărul), în care se desfăşoară activitatea ........................................................., în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi a Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1774/2002/CE, cu amendamentele ulterioare, am verificat unitatea, constatând următoarele:1. Clădiri în funcţiune: a) nr. clădiri ............................................................; b) nr. încăperi/suprafaţă ..................................................2. Caracteristici constructive: a) materiale de construcţie: pavimente, pereţi, plafoane ..................; b) sisteme de aprovizionare cu apă rece şi caldă ..........................; c) canalizare .............................................................; d) staţii de epurare .......................................................3. Condiţii de microclimat: a) ventilaţie .............................................................; b) temperatură ............................................................; c) umiditate ..............................................................; d) luminozitate ........................................................... e) dotarea cu aparatură de măsură şi control a temperaturii (unde este necesar)...................................;f).4. Fluxul tehnologic:a). asigurarea spaţiilor acoperite pentru recepţionarea subproduselor de origine animală şi a spaţiilor pentru depozitarea subproduselor de origine animală recepţionate.....................................................b). dotarea cu instalaţii care asigură o temperatură controlată (unde este cazul)...............................................................b). dotarea cu ustensile necesare pentru tranşarea subproduselor de origine animală............................................................; c) sisteme de evacuare din incintă a deşeurilor etc. .......................................... .5. Dotarea cu materiale şi mijloace pentru spălarea şi dezinfecţia mijloacelor/ containerelor de transport subproduse de origine animală: ........................................6. Asigurarea unei zone specifice pentru realizarea operaţiunilor de curăţire şi dezinfecţie a mijloacelor/containerelor de transport subproduse de origine animală........................................................7. Asigurarea ustensilelor şi materialelor pentru igiena personalului: a) spălătoare pentru mâini ................................................; b) sterilizatoare pentru cuţite ...........................................; c) săpun lichid, substanţe dezinfectante, prosop din hârtie ................8. Asigurarea evidenţelor veterinare prevăzute în legislaţia în vigoare referitoare la înregistrarea cantităţilor de subproduse de origine animală recepţionate şi utilizate în hrana animalelor cu specificarea datei de utilizare a subproduselor şi a cantităţilor utilizate .......................9. Profilul unităţii şi specia de animale cărora sunt destinate subprodusele......................10. Categoria şi tipul de subproduse de origine animală utilizate ..............................................................11. Profilul de activitate a unităţilor care furnizează subprodusele ................................12. Asistenţa sanitară veterinară:(i) de stat .................. nr. ........ pregătire ..............................13. Autorizaţii de funcţionare emise de alte organe abilitate: .....................14. Alte aspecte: .............................................................15. Propuneri: a) CORESPUNDE pentru autorizarea specială sanitar - veterinară pentru unitatea/unităţile .............., în care se desfăşoară activităţile ................, specificate în cererea de autorizare sanitar-veterinară................; b) NU ÎNDEPLINEŞTE condiţiile de autorizare sanitară-veterinară conform prevederilor legislaţiei sanitar - veterinare în vigoare; c) NU CORESPUNDE activităţii .............., declarate .............. .Medic veterinar oficial, Reprezentantul legalal operatorului economic............................. ...........................(semnătura, parafa şi ştampila) (numele, semnătura şi ştampila)16. Concluzii: a) ÎNDEPLINEŞTE condiţiile de autorizare sanitar-veterinară conform prevederilor legislaţiei sanitar - veterinare în vigoare şi se emite Autorizaţia sanitar-veterinară nr. .............. din data de .............. pentru unitatea/unităţile .............., în care se desfăşoară activităţile ..............; b) NU ÎNDEPLINEŞTE condiţiile de autorizare sanitar-veterinară conform prevederilor legislaţiei sanitar - veterinare în vigoare; c) NU CORESPUNDE activităţii .............., declarate .............. .Director,....................(semnătura, parafa şi ştampila)Şef Birou/Serviciu de Sănătate şi Bunăstare Animală,................................(semnătura, parafa şi ştampila)Medic veterinar oficial,.....................(semnătura, parafa şi ştampila)  +  Anexa 31--------la norma sanitară veterinară----------------------------*SIGLA*__________NOTĂ (CTCE)Sigla A.N.S.V.S.A. se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 bis din 26 martie 2010, la pagina 87 (a se vedea imaginea asociată).AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRUSIGURANŢA ALIMENTELORDIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR.......................................AUTORIZAŢIE SANITAR -VETERINARĂ PENTRU UNITATEA UTILIZATOAREde subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului umanNr*). ....................................Directorul Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor .................., având în vedere cererea şi documentaţia înregistrată la nr. .................... din data de ................. ... ...................................., adresa completă ................................în baza Referatului de evaluare întocmit de. .................., cu nr. .............., de la Circumscripţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ....................., în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, al Regulamentului Parlamentului European şi Consiliului nr.1774/2002/CE care stabileşte reguli de sănătate privind subprodusele de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cu amendamentele ulterioare, şi al normelor şi măsurilor sanitare veterinare în vigoare,dispuneAUTORIZAREA SANITAR - VETERINARĂa unităţii cu numărul ................, cu sediul în localitatea ................., strada .................... nr. ............, sectorul .........., codul ................, judeţul ...........C.U.I. nr......................, punct de lucru în localitatea ........................, str. .........................., nr........, codul................, judeţul..................... pentru următoarele activităţi:┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐│UNITATE │ACTIVITATE **) │├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤│ │ ││ │ ││ │ │└─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘DIRECTOR,(Semnătura, parafa şi ştampila)---------*) Codul unic pentru autorizaţia sanitară-veterinară de utilizare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman are următorul format:RO - OO - XXX - YYY/B - Z/L/ARO - codul de ţară al României;OO - codul judeţului unde se emite autorizaţia, în litere;XXX - numărul autorizaţiei acordate utilizatorului respectiv; acest număr este format din trei cifre, fiind unic, şi se acordă în ordine crescătoare;YYY - codul corespunzător fiecărei unităţi , conform Anexei IV la "Specificaţiile tehnice în relaţie cu lista principală şi listele unităţilor aprobate pentru manipularea subproduselor de origine animală", document emis de Comisia Europeană şi afişat atât pe site-ul Comisiei Europene, cât şi pe site-ul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;B - categoria de subprodus de origine animală utilizat (1, 2, 3);Z/L/A - ziua/luna/anul emiterii autorizaţiei;**) Se înscriu toate activităţile pentru care se acordă autorizaţia sanitar-veterinară, conform normelor sanitare veterinare în vigoare.nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizări, schimbarea profilului sau efectuarea altor activităţi atrag, după caz, suspendarea ori retragerea în vederea anulării a autorizaţiei sanitar-veterinare, precum şi sancţionarea contravenţională sau penală, conform legislaţiei în vigoare.  +  Anexa 32--------la norma sanitară veterinară----------------------------*SIGLA*__________NOTĂ (CTCE)Sigla A.N.S.V.S.A. se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 bis din 26 martie 2010, la pagina 88 (a se vedea imaginea asociată).AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRUSIGURANŢA ALIMENTELORDIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR.......................................AUTORIZAŢIE SANITAR-VETERINARĂpentru utilizarea produselor de la nerumegătoare în cadrulunităţii de fabricare a furajelor pentru hrana animalelor de fermăNr. .............. din .................Directorul Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor .................., având în vedere cererea şi documentaţia înregistrată la nr. .................... din data de ................. ale ............................ din .............................. (adresa completă), în baza Referatului de evaluare întocmit de dr. .................., cu nr. .............., de la Circumscripţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ....................., în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, al Regulamentului Parlamentului European şi Consiliului nr. 999/2001/CE de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul şi eradicarea anumitor forme de encefalopatii spongiforme transmisibile ale animalelor, cu amendamentele ulterioare şi al normelor şi măsurilor sanitar-veterinare în vigoare, dispune autorizarea sanitar- veterinară a unităţii cu numărul ................, cu sediul în localitatea ................., strada .................... nr. ............, sectorul ....., codul ................, judeţul .............. nr.........., pentru următoarele activităţi:──────────────────────────────────────────────────────────────────────  Numele produsului*) Unitate Activitate**)──────────────────────────────────────────────────────────────────────                                             1.                                             2.                                             3.                                             4.                                             5.                                             6.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────DIRECTOR,(Semnătura, parafa şi ştampila)---------*) Se va înscrie numele produsului provenit de la nerumegătoare utilizat pentru producţia furajelor destinat nerumegătoarelor.**) Se înscriu toate activităţile pentru care se emite autorizaţia conform normelor sanitare veterinare în vigoare; nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizări, schimbarea profilului sau efectuarea altor activităţi atrag, după caz, suspendarea ori retragerea în vederea anulării a autorizaţiei sanitar-veterinare, precum şi sancţionarea contravenţională sau penală, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.  +  Anexa 33--------la norma sanitară veterinară----------------------------*SIGLA*__________NOTĂ (CTCE)Sigla A.N.S.V.S.A. se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 bis din 26 martie 2010, la pagina 89 (a se vedea imaginea asociată).AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRUSIGURANŢA ALIMENTELORDIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR.......................................CIRCUMSCRIPŢIA SANITAR-VETERINARĂ ZONALĂ...................................Nr. ................ data .....................REFERAT DE EVALUAREpentru autorizarea sau neautorizarea sanitar-veterinară pentruutilizarea produselor de la nerumegătoare în cadrul unităţii defabricare a furajelor pentru hrana animalelor de fermăSubsemnatul, ..............., medic veterinar oficial în cadrul Circumscripţiei Sanitar-Veterinare Zonale.........., având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ................ sub nr. .............. din data de .............., privind solicitarea emiterii autorizaţiei sanitar-veterinare de funcţionare a unităţii ............................, adresa în care se desfăşoară activitatea ..................., în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 999/2001/CE de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul şi eradicarea anumitor forme de encefalopatii spongiforme transmisibile ale animalelor, cu amendamentele ulterioare, am verificat unitatea, constatând următoarele:1. Fluxul tehnologic: a) spaţii pentru recepţie, depozitarea proteinelor de origine animală...................; b) dotarea cu utilaje ..........................................................; c) dotarea cu ustensile .......................................................; d) sisteme de evacuare din incintă a deşeurilor. .......................... .2. Dotarea cu materiale şi mijloace pentru dezinfecţia mijloacelor de transport: ........................................ .3. Specia/speciile de animale pentru care sunt destinate furajele care conţin proteinele de origine animală ...................4. Tipul de proteină de origine animală utilizată în obţinerea de furaje, conform prevederilor anexei nr.IV la Regulamentul Parlamentului European şi Consiliului nr. 999/2001/CE, cu amendamentele ulterioare ..........................5. Numărul liniilor de producţie pentru obţinerea furajelor destinate rumegătoarelor..............6. Numărul liniilor de producţie în care sunt utilizate proteinele de origine animală pentru obţinerea furajelor destinate nerumegătoarelor................7. Există registrele care prezintă în detaliu achiziţiile şi utilizarea proteinelor de origine animală, precum şi livrările de furaje care conţin proteinele de origine animală............ ..........................8. Fluxul tehnologic asigură o separare totală a liniei/liniilor de producţie destinate obţinerii furajelor pentru rumegătoare de linia/liniile de producţie destinate obţinerii furajelor pentru nerumegătoare care conţin proteine de origine animală, de la recepţie până la livrarea produselor finite.....................................9. Etichetele şi documentele însoţitoare pentru furajele care conţin proteinele de origine animală poartă clar menţiunea "Conţin faina de peste/produse din sânge de la nerumegătoare..etc - Nu pot fi utilizate pentru furajarea rumegătoarelor".....................................................10. Furajele vrac şi ambalate destinate rumegătoarelor sunt păstrate în instalaţii separate fizic de instalaţiile în care se păstrează, pe durata depozitarii, transportului şi ambalării, proteinele de origine animală vrac şi furajele vrac pentru animale, care conţin proteinele de origine animală .....................................................11. Asistenţa sanitară veterinară:(i) de stat .................. nr. ........ pregătire .................................. .12. Autorizaţii de funcţionare emise de alte organe abilitate: .....................................13. Alte aspecte: ................................................................. .14. Propuneri: a) CORESPUNDE pentru autorizarea sanitar-veterinară pentru unitatea/unităţile .............., în care se desfăşoară activităţile................, specificate în cererea de înregistrare ................; b) NU ÎNDEPLINEŞTE condiţiile de autorizaţie sanitar-veterinară conform prevederilor legislaţiei sanitare veterinare în vigoare; c) NU CORESPUNDE activităţii .............. .Medic veterinar oficial, Reprezentantul legalal operatorului economic........................(semnătura, parafa şi ştampila) (numele, semnătura şi ştampila)15. Concluzii: a) ÎNDEPLINEŞTE condiţiile de autorizare sanitar-veterinară conform prevederilor legislaţiei sanitar - veterinare în vigoare şi se emite Autorizaţia sanitar- veterinară nr. .............. din data de .............. pentru unitatea/unităţile .............., în care se desfăşoară activităţile..............; b) NU ÎNDEPLINEŞTE condiţiile de autorizare sanitar-veterinară conform prevederilor legislaţiei sanitar - veterinare în vigoare; c) NU CORESPUNDE unitatea .............., declarată.Director,....................(semnătura, parafa şi ştampila)Şef Birou/Serviciu de Sănătate şi Bunăstare Animală,................................(semnătura, parafa şi ştampila)Medic veterinar oficial,.....................(semnătura, parafa şi ştampila)  +  Anexa 34--------la norma sanitară veterinară----------------------------*SIGLA*__________NOTĂ (CTCE)Sigla A.N.S.V.S.A. se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 bis din 26 martie 2010, la pagina 91 (a se vedea imaginea asociată).AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRUSIGURANŢA ALIMENTELORDIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR.......................................CIRCUMSCRIPŢIA SANITAR-VETERINARĂ ZONALĂ...............................................................Nr. ............. data..............REFERAT DE EVALUAREpentru autorizarea/neautorizarea sanitar-veterinară de funcţionarea unităţilor de procesare Categoriile I şi a II-aSubsemnatul, ..............., medic veterinar oficial în cadrul Circumscripţiei Sanitar-Veterinare Zonale .............., având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ................ sub nr. .............. din data de .............., privind solicitarea emiterii autorizaţiei sanitar-veterinare de funcţionare a unităţii .............................................................., adresa în care se desfăşoară activitatea .........................................................., în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004 cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr.1774/2002/CE care stabileşte reguli de sănătate privind subprodusele de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cu amendamentele ulterioare, am verificat unitatea, constatând următoarele:I. CERINŢE GENERALEClădirile şi echipamentele întreprinderilor de prelucrare trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele cerinţe:1. Amplasarea clădirilor şi asigurarea condiţiilor de acces ......................- Unitatea de procesare este situată în acelaşi amplasament cu o unitate de abatorizare:DA ....[], NU...... []2. Trebuie să existe obligatoriu un sistem transportor care realizează legătura între unitatea de procesare individuală şi un abator aflat pe acelaşi amplasament............................3. Unitatea de procesare şi abatorul sunt prevăzute cu intrări, zone de recepţie, echipamente, ieşiri şi personal separate.....................................................4. Persoanele neautorizate şi animalele nu au acces în unitatea de procesare.......5. Există adoptate masuri pentru prevenirea diseminării riscurilor prin operaţiile efectuate de personalul angajat atât în unitatea de procesare cât şi în abator.............6. Asigurarea sectoarelor curat şi murdar ......................................7. Sectorul murdar deţine un spaţiu acoperit pentru recepţia subproduselor de origine animală şi trebuie să fie construit în aşa fel încât să fie uşor de spălat şi dezinfectat................................................8. Pavimentul este construit pentru a permite scurgerea uşoară a lichidelor...............................9. Asigurarea grupurilor sanitare .............................................10. Asigurarea capacităţilor de producere/asigurare a apei calde şi aburului tehnologic........................................................................11. Asigurarea, în zona murdară a spaţiilor şi a echipamentelor de concasare/porţionare a subproduselor, precum şi a echipamentelor de încărcare a materialului concasat în unitatea de prelucrare ...............................12. Echipamente de măsurare şi monitorizare a temperaturii în timp la punctele critice desemnate, în regim de înregistrare continuu ......................................13. Echipamente de măsurare şi monitorizare a presiunii în timp la punctele critice desemnate, în regim de înregistrare continuu ......................................14. Sistem de securitate adecvat pentru prevenirea încălzirii insuficiente ...........................................................15. Separarea clară între zona de descărcare/preluare a materiilor prime şi zonele de prelucrare şi depozitare a produsului prelucrat pentru prevenirea recontaminării produselor procesate de materia prima ......................................16. Facilităţi pentru curăţarea şi dezinfectarea containerelor sau a recipientelor în care sunt recepţionate materiile prime şi vehiculelor de transport a acestora............................17. Facilităţi pentru dezinfectarea roţilor vehiculelor la ieşirea din sectorul murdar ..............................18. Dezinfectoare de picioare între sectorul curat şi sectorul murdar ...........................19. Sistemul de evacuare a apelor reziduale ..........................20. Laborator propriu autorizat sanitar-veterinar..................Laborator extern autorizat sanitar-veterinar................II. CERINŢE SPECIFICE PENTRU PRELUCRAREA MATERIILOR DIN CATEGORIA I ŞI DIN CATEGORIA A II-AA. Clădiri21. Separarea totală a fluxului de preluare şi procesare a materiilor din categoria 1 de materiile din Categoria a II-a, de la primirea materiilor prime până la expedierea produsului prelucrat rezultat ..................................B. Standarde de prelucrare22. Identificarea punctelor critice de control în conformitate cu cerinţele pct.3 al Capitolului I din Anexa VI la Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr.1774/2002/CE, cu amendamentele ulterioare, pentru metoda de procesare descrisă în Capitolul III din Anexa V la Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr.1774/2002/CE, cu amendamentele ulterioare, ................23. Stabilirea standardelor minime ale procesului de fabricaţie pentru fiecare punct critic de control...............................24. Asigurarea unui sistem de păstrare a documentelor de înregistrare a parametrilor în punctele critice de control pentru minim 3 ani ..............25. Proceduri de calibrare a dispozitivelor de măsurare/înregistrare folosite pentru monitorizarea continuă a condiţiilor de prelucrare.........................................26. Sistem de înregistrare şi păstrare a evidenţelor şi documentelor privind operaţiunile de calibrare a dispozitivelor de măsurare/înregistrare folosite pentru monitorizarea continuă a condiţiilor de prelucrare pentru minim 3 ani ..............................27. Proceduri şi facilităţi pentru recircularea şi reprelucrarea materiilor ce nu au fost supuse tratamentului termic (materiile descărcate la pornire sau scurgeri din vase, ........................28. Metoda de procesare folosită şi asigurarea conformităţii cu prevederile Capitolului III din Anexa V şi ale lit. B pct. 7 din Anexa VI la Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr.1774/2002/CE, cu amendamentele ulterioare.    ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │Metoda │    ├─────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┤    │1 │2 │3 │4 │5 │    ├─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┤    │ │ │ │ │ │    └─────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┘C. Produse prelucrate29. Marcarea permanentă a produselor prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr.1774/2002/CE, cu amendamentele ulterioare ................................30. Proceduri pentru testarea de laborator a produselor prelucrate destinate unităţilor de producere a biogazului, de tratare cu compost sau depozitare la rampa de gunoi autorizata conform Directivei Consiliului Uniunii Europene 1999/31/CE privind depozitele de deşeuri, prin probe prelevate direct după tratamentul termic, în vederea stabilirii că sunt libere de spori de bacterii patogene rezistente la căldură (Clostridium perfringens absent într-un gram de produs)...........................Această prevedere se aplică unităţilor de procesare Categoria a II - a.III. CERINŢE GENERALE DE IGIENĂ31. Condiţiile de recepţie şi depozitare a materiilor prime (spaţiu acoperit situat în zona murdară construit astfel încât să fie uşor de curăţat şi dezinfectat şi să permită scurgerea lichidelor)...............................................32. Zona de curăţire şi dezinfecţie a containerelor, recipientelor şi vehiculelor utilizate pentru transportul materiei prime, clar delimitată ...............................................................................................33. Proceduri pentru evitarea contaminării zonei curate prin deplasarea personalului sau echipamentelor din zona murdară ..................................................................................34. Tratarea apelor reziduale provenite din sectorul murdar ..........................................................35. Echipamente de control al dăunătorilor şi prezenţa unui program validat de control al dăunătorilor...............................................................................36. Proceduri de curăţire pentru toate spaţiile şi instalaţiile, precum şi asigurarea echipamentelor şi agenţilor de curăţare prevăzuţi......................................................................................37. Există proceduri privind inspecţia periodică a mediului, spaţiilor folosite şi echipamentelor............................38. Proceduri de păstrare a evidenţelor referitoare la inspecţiile pentru verificarea calităţii mediului, spaţiilor folosite şi verificarea instalaţiilor....................................................................39. Proceduri pentru evitarea recontaminării produselor finite în timpul manipulării sau depozitării acestora .........................................................................IV. ALTE CERINŢE40. Validarea unităţii de procesare, sub raportul metodei de procesare utilizate şi descrise la pct.22, în conformitate cu cerinţele Capitolului V din Anexa V la Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1774/2002/CE, cu amendamentele ulterioare, conform procedurii transmise de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ................................................................................41. Proceduri necesare pentru respectarea prevederilor referitoare la colectarea şi transportul subproduselor materii prime şi al produselor prelucrate, reglementate de Anexa II a Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1774/2002/CE, cu amendamentele ulterioare.................................................42. Asigurarea: a) programului de autocontrol, conform prevederilor art. 25 din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1774/2002/CE, cu amendamentele ulterioare ............................................ b) procedurilor tip HACCP..................................................43. Spaţiu şi dotări pentru serviciul veterinar oficial de inspecţie ..............44. Asistenţa sanitară veterinară de stat .................. nr. ........ pregătire .................................. .45. Autorizaţii de funcţionare emise de alte organe abilitate: .....................................46.. Alte aspecte: ................................................................. .V. INFORMAŢII SUPLIMENTARE47. Numărul liniilor de producţie..................48. Capacitatea maximă de procesare pentru fiecare linie de producţie/an (în tone)*)..........................49. Capacitatea totală de procesare a unităţii/an (în tone)*)..................................-----------*) Se va calcula la un regim de funcţionare al unităţii de 24h/24h, 6 zile/săptămână.VI. PROPUNERI: a) CORESPUNDE pentru autorizarea sanitar-veterinară pentru unitatea/unităţile .............., în care se desfăşoară activităţile ................, specificate în cererea de autorizare sanitar-veterinară ................; b) NU ÎNDEPLINEŞTE condiţiile de autorizare sanitar-veterinară conform prevederilor legislaţiei sanitar - veterinare în vigoare; c) NU CORESPUNDE activităţii .............., declarate .............. .Medic veterinar oficial, Reprezentantul legalal operatorului economic,.....................(semnătura, parafa şi ştampila) (numele, semnătura şi ştampila)VII. CONCLUZII: a) ÎNDEPLINEŞTE condiţiile de autorizare sanitar-veterinară conform prevederilor legislaţiei sanitar - veterinare în vigoare şi se emite Autorizaţia sanitar-veterinară nr. .............. din data de .............. pentru unitatea/unităţile .............., în care se desfăşoară activităţile..............; b) NU ÎNDEPLINEŞTE condiţiile de autorizare sanitar-veterinară conform prevederilor legislaţiei sanitar - veterinare în vigoare; c) NU CORESPUNDE activităţii .............., declarate .............. .Director,....................(semnătura, parafa şi ştampila)Şef Birou/Serviciu de Sănătate şi Bunăstare Animală,................................(semnătura, parafa şi ştampila)Medic veterinar oficial,.....................(semnătura, parafa şi ştampila)  +  Anexa 35--------la norma sanitară veterinară----------------------------*SIGLA*__________NOTĂ (CTCE)Sigla A.N.S.V.S.A. se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 bis din 26 martie 2010, la pagina 94 (a se vedea imaginea asociată).AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRUSIGURANŢA ALIMENTELOR DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞIPENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR....................................................CIRCUMSCRIPŢIA SANITAR-VETERINARĂ ZONALĂ.........................................Nr. ......... data ..............REFERAT DE EVALUAREpentru autorizarea/neautorizarea sanitar-veterinară de funcţionarea unităţilor de procesare Categoria a III - aSubsemnatul, ..........., medic veterinar oficial în cadrul Circumscripţiei Sanitar-Veterinare Zonale ..........., având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ........... sub nr. ......... din data de .........., privind solicitarea emiterii autorizaţiei sanitar-veterinare de funcţionare a unităţii ..............., adresa, în care se desfăşoară activitatea ....................................., în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr.1774/2002/CE care stabileşte reguli de sănătate privind subprodusele de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cu amendamentele ulterioare, am verificat unitatea, constatând următoarele:I. CERINŢE GENERALEClădirile şi echipamentele întreprinderilor de prelucrare trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele cerinţe:1. Amplasarea clădirilor şi asigurarea condiţiilor de acces ................- Unitatea de procesare este situata în acelaşi amplasament cu o unitate de abatorizare:DA ......[] , NU ........[]2. Trebuie să existe obligatoriu un sistem transportor care realizează legătura între unitatea de procesare individuală şi un abator aflat pe acelaşi amplasament .........................................3. Unitatea de procesare şi abatorul sunt prevăzute cu intrări, zone de recepţie, echipamente, ieşiri şi personal separate ........................4. Persoanele neautorizate şi animalele nu pot avea acces în unitatea de procesare .................................................................5. Există adoptate măsuri pentru prevenirea diseminării riscurilor prin operaţiile efectuate de personalul angajat atât în unitatea de procesare cât şi în abator .................................................................6. Asigurarea sectoarelor curat şi murdar .............................7. Sectorul murdar deţine un spaţiu acoperit pentru recepţia subproduselor de origine animală şi trebuie să fie construit în aşa fel încât să fie uşor de spălat şi dezinfectat .....................................................8.Pavimentul este construit pentru a permite scurgerea uşoară a lichidelor.......................................................................9. Asigurarea grupurilor sanitare .....................................10. Asigurarea capacităţilor de producere/asigurare a apei calde şi aburului tehnologic ................................................................11. Asigurarea, în zona murdară a spaţiilor şi s echipamentelor de concasare/porţionare a subproduselor, precum şi a echipamentelor de încărcare a materialului concasat în unitatea de prelucrare ...........................12. Echipamente de măsurare şi monitorizare a temperaturii în timp la punctele critice desemnate, în regim de înregistrare continuu .............13. Echipamente de măsurare şi monitorizare a presiunii în timp la punctele critice desemnate, în regim de înregistrare continuu ......................14. Sistem de securitate adecvat pentru prevenirea încălzirii insuficiente.......................................................................15. Separarea clară între zona de descărcare/preluare a materiilor prime şi zonele de prelucrare şi depozitare a produsului prelucrat pentru prevenirea recontaminării produselor procesate de materia primă ......................16. Echipamente pentru curăţarea şi dezinfectarea containerelor sau a recipientelor în care sunt recepţionate materiile prime şi vehiculelor de transport a acestora ......................................................17. Echipamente pentru dezinfectarea roţilor vehiculelor la ieşirea din sectorul murdar ...........................................................18. Dezinfectoare de picioare între sectorul curat şi sectorul murdar.......................................................................19. Sistemul de evacuare a apelor reziduale ...........................20. Laborator propriu autorizat sanitar-veterinar ..................... Laborator extern autorizat sanitar-veterinar ..............................II. CERINŢE SPECIFICE PENTRU PROCESAREA MATERIILOR ÎN UNITĂŢILE DE PROCESARE DIN CATEGORIA A III-AA. Clădiri21. Unităţile de procesare materii de Categoria a III-a separate total de unităţile de preluare şi procesare a materiilor din Categoria I, de materiile din Categoria a II-a, de la recepţia materiilor prime până la expedierea produsului prelucrat rezultat .............................................22. Asigurarea unei instalaţii pentru detectarea prezenţei corpilor străini precum ambalajele, bucăţile de metal etc. în subprodusele de origine animală ............................................................................23. Spaţiu şi dotări pentru serviciul sanitar- veterinar oficial de inspecţie ..................................................................B. Materia primă24. Proceduri pentru a se putea garanta că sunt procesate numai materiile de Categoria III enumerate de art. 6 pct.1 lit a) - j) din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1774/2002/CE, cu amendamentele ulterioare corespunzătoare ..............................................25. Proceduri pentru a se putea garanta că toate materiile prime sunt controlate pentru detectarea corpilor străini ...........................C. Standarde de procesare26. Identificarea punctelor critice de control în conformitate cu cerinţele pct. 6 al Capitolului I din Anexa VII la Regulamentul Parlamentului şi al Consiliului European nr. 1774/2002/CE, cu amendamentele ulterioare, pentru metoda de procesare prevăzută în Capitolul III din Anexa V la Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1774/2002/CE, cu amendamentele ulterioare, program HACCP ...............................................27. Stabilirea standardelor minime ale procesului de fabricaţie pentru fiecare punct de control ................................................28. Asigurarea unui sistem de păstrare a documentelor de înregistrare a parametrilor minimi în punctele critice de control, pentru cel puţin 3 ani .........................................................................29. Dispozitivele de măsurare/înregistrare folosite pentru monitorizarea continuă a condiţiilor de prelucrare, sunt calibrate ....................30. Sistem de înregistrare şi păstrare a evidenţelor şi documentelor care demonstrează efectuarea operaţiunilor de calibrare a dispozitivelor de măsurare/înregistrare folosite pentru monitorizarea continuă a condiţiilor de prelucrare şi care arată data efectuării calibrărilor, pentru minim 3 ani .......................................................................31. Proceduri şi facilităţi pentru recircularea şi reprelucrarea materiilor ce nu au fost supuse tratamentului termic (materiile descărcate la pornire sau scurgeri din vase) ....................................................D. Produse prelucrate32. Proceduri pentru testarea de laborator a produselor prelucrate prin probe prelevate direct după tratamentul termic sau în cursul depozitării, în vederea stabilirii că se conformează standardelor prevăzute referitoare la salmonella şi enterobacteriaceae stabilite la lit. D a Anexei VII la Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr.1774/2002/CE, cu amendamentele ulterioare .....................................................III. CERINŢE GENERALE DE IGIENĂ33. Zona de curăţire şi dezinfecţie a containerelor, recipientelor şi vehiculelor utilizate pentru transportul materiei prime, clar delimitată pentru a preveni riscul de contaminare al produselor procesate ......................34. Proceduri privind deplasarea personalului pentru evitarea contaminării zonei curate, prin deplasarea personalului sau echipamentelor din zona murdară .............................................................................35. Tratarea apelor reziduale provenite din sectorul murdar .............36. Echipamente de control al dăunătorilor şi prezenţa unui program validat de control al dăunătorilor ..................................................37. Proceduri de curăţire pentru toate spaţiile şi instalaţiile precum şi asigurarea echipamentelor şi agenţilor de curăţare prevăzuţi ................38. Proceduri de inspecţie permanentă a mediului, a spaţiilor folosite şi a echipamentelor ..............................................................39. Proceduri de păstrare a evidenţelor referitoare la inspecţiile pentru verificarea calităţii mediului, spaţiilor folosite şi verificarea instalaţiilor .............................................................................40. Proceduri pentru evitarea recontaminării produselor finite în timpul manipulării sau depozitării acestora ........................................IV. CERINŢE SPECIFICE DE IGIENĂ PENTRU PRELUCRAREA PRODUSELOR PRELUCRATE CE AR PUTEA FI UTILIZATE CA MATERII FURAJERE41. Metoda de procesare folosită şi asigurarea conformităţii cu prevederile Capitolului III din Anexa V şi ale Capitolului II lit. A din Anexa VII la Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1774/2002/CE, cu amendamentele ulterioare.┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Metoda │├──────────┬─────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┬────────┤│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │├──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │└──────────┴─────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┴────────┘42. Asigurarea condiţiilor de ambalare şi depozitare a produselor procesate în saci noi sau sterili sau depozitate în silozuri speciale ...................43. Asigurarea dispozitivelor, măsurilor şi procedurilor de limitare a condensului în interiorul silozurilor, transportoarelor sau al ascensoarelor ...............................................................................44. Echipamentul de manipulare al produselor procesate este menţinut în stare curată şi uscată şi există puncte de inspecţie la nivelul acestor echipamente pentru examinarea curăţeniei ......................................45. Produsele procesate din transportoare, ascensoare şi silozuri sunt protejate împotriva contaminării accidentale ..................................V. ALTE CERINŢE46. Validarea unităţii de procesare, sub raportul metodei de procesare utilizate şi descrisă la pct.41, în conformitate cu cerinţele Capitolului V din Anexa V la Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1774/2002/CE, cu amendamentele ulterioare, conform procedurii transmise de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor .............................................................................47. Proceduri necesare pentru respectarea prevederilor referitoare la colectarea şi transportul subproduselor materii prime şi al produselor prelucrate, reglementate de Anexa II la Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1774/2002/CE, cu amendamentele ulterioare .................48. Asigurarea programului de autocontrol: a) conform prevederilor art. 25 din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1774/2002/CE, cu amendamentele ulterioare ................. b) asigurarea programului HACCP ..........................................49. Spaţiu şi dotări pentru serviciul sanitar - veterinar oficial de inspecţie ....................................................................50. Asistenţa sanitară veterinară de stat ............... nr. ............ pregătire ................................................. .51. Autorizaţii de funcţionare emise de alte organe abilitate: ...........52. Alte aspecte: ...................................................... .VI. INFORMAŢII SUPLIMENTARE53. Numărul liniilor de producţie..........................54.Capacitatea maximă de procesare pentru fiecare linie de producţie/an (în tone)*........................55.Capacitatea totală de procesare a unităţii/an (în tone)* ............_____________* Se va calcula la un regim de funcţionare al unităţii de 24h/24h, 6 zile/săptămână.VII. PROPUNERI: a) CORESPUNDE pentru autorizarea sanitar-veterinară pentru unitatea/unităţile ......, în care se desfăşoară activităţile .........., specificate în cererea de autorizare sanitar-veterinară..............; b) NU ÎNDEPLINEŞTE condiţiile de autorizaţie sanitar-veterinară conform prevederilor legislaţiei sanitar - veterinare în vigoare; c) NU CORESPUNDE activităţii .............., declarate ............... .Medic veterinar oficial, Reprezentantul legal al............................. operatorului economic,(semnătura, parafa şi ştampila) ...............................(numele, semnătura şi ştampila)VIII. CONCLUZII: a) ÎNDEPLINEŞTE condiţiile de autorizare sanitar-veterinară conform prevederilor legislaţiei sanitar - veterinare în vigoare şi se emite Autorizaţia sanitar-veterinară nr. ........ din data de ......... pentru unitatea/unităţile ............., în care se desfăşoară activităţile ...............; b) NU ÎNDEPLINEŞTE condiţiile de autorizare sanitar-veterinară conform prevederilor legislaţiei sanitar - veterinare în vigoare; c) NU CORESPUNDE activităţii ........., declarate ................ .Director,.................................(semnătura, parafa şi ştampila)Şef Birou/Serviciu de Sănătate şi Bunăstare Animală,................................................(semnătura, parafa şi ştampila)Medic veterinar oficial,................................(semnătura, parafa şi ştampila)