HOTĂRÂRE nr. 182 din 12 martie 2014pentru modificarea şi completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 32/2011 privind desemnarea Oficiului Naţional de Prevenire a Criminalităţii şi Cooperare pentru Recuperarea Creanţelor provenite din Infracţiuni din cadrul Ministerului Justiţiei, în calitate de oficiu naţional pentru recuperarea creanţelor în domeniul urmăririi şi identificării produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracţiunile, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 731/2007
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 25 martie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IArticolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 32/2011 privind desemnarea Oficiului Naţional de Prevenire a Criminalităţii şi Cooperare pentru Recuperarea Creanţelor provenite din Infracţiuni din cadrul Ministerului Justiţiei, în calitate de oficiu naţional pentru recuperarea creanţelor în domeniul urmăririi şi identificării produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracţiunile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 20 ianuarie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1) , cu următorul cuprins:"e^1) acordă, la solicitarea organelor de urmărire penală, a instanţelor de judecată sau a organelor fiscale ori a organelor în drept a prelua sau a valorifica bunurile confiscate, asistenţă privind utilizarea celor mai bune practici în materia identificării, administrării şi valorificării bunurilor care pot face obiectul măsurilor de indisponibilizare şi confiscare şi participă la elaborarea procedurilor de lucru privind aceste activităţi;"2. La alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera h^1), cu următorul cuprins:"h^1) participă la lucrările Grupului interministerial strategic pentru prevenirea şi combaterea macrocriminalităţii ce afectează siguranţa cetăţeanului şi funcţionarea instituţiilor publice, înfiinţat prin Decizia prim-ministrului nr. 233/2013, cu modificările ulterioare;"3. Alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (1), Oficiul dezvoltă şi gestionează o bază de date proprie, precum şi un sistem informatic naţional integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni, care va cuprinde date privind: a) măsurile asigurătorii dispuse în cadrul procesului penal, administrarea, valorificarea sau restituirea bunurilor care fac obiectul acestor măsuri; b) măsura de siguranţă a confiscării şi valorificarea bunurilor confiscate, atât în cazul confiscării speciale, cât şi al confiscării extinse; c) confiscarea cauţiunii, prevăzută de art. 217 alin. (5) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare; d) executarea ordinelor de indisponibilizare a bunurilor emise de către un alt stat; e) executarea ordinelor de confiscare emise de către un alt stat; f) dispunerea de bunurile confiscate în sensul art. 265 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau al acordurilor care prevăd partajarea bunurilor confiscate; g) despăgubirile acordate statului, autorităţilor sau instituţiilor publice pentru repararea prejudiciului produs prin săvârşirea infracţiunii şi executarea dispoziţiilor din hotărâre privitoare la acestea; h) amenda ca pedeapsă principală şi executarea acesteia în modalităţile prevăzute de lege; i) orice alte categorii de date privind creanţele provenite din infracţiuni, în condiţiile prevăzute de lege.4. După alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:"(3) Pentru realizarea atribuţiei prevăzute la alin. (2), Ministerul Justiţiei poate încheia protocoale de cooperare cu autorităţile, cu instituţiile publice şi cu persoanele juridice de drept public sau privat care deţin datele prevăzute la alin. (2). (4) Sistemul informatic naţional integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni este accesibil instituţiilor implicate în luarea şi ducerea la îndeplinire a măsurilor şi desfăşurarea activităţilor enumerate la alin. (2), potrivit competenţelor acestora."  +  Articolul IINormele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 731/2007, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 16 aprilie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 29 alineatul (1) litera a), paragraful 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Transmiterea cu titlu gratuit a acestor bunuri se face prin comunicare lunară, până la data de 10 a lunii următoare, Secretariatului General al Guvernului, pe baza datelor centralizate de la organele de valorificare."2. La articolul 31, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Ministerul Finanţelor Publice comunică trimestrial la secretariatul Grupului interministerial strategic pentru prevenirea şi combaterea macrocriminalităţii ce afectează siguranţa cetăţeanului şi funcţionarea instituţiilor publice situaţia generală privind bunurile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, pe categorii de bunuri, conform anexei nr. 2."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul afacerilor interne,Gabriel OpreaMinistrul justiţiei,Robert Marius CazanciucMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaSecretarul general al Guvernului,Ion MoraruBucureşti, 12 martie 2014.Nr. 182.--------