HOTĂRÂRE nr. 585 din 10 septembrie 1998privind înfiinţarea Societăţii de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 15 septembrie 1998  În temeiul art. 45 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A., denumită în continuare S.A.A.F., societate comercială pe acţiuni, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române. (2) S.A.A.F. este persoană juridică română, se organizează şi funcţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (3) S.A.A.F. poate înfiinţa sucursale, reprezentanţe, agenţii şi alte asemenea subunităţi, în ţară şi în străinătate, în condiţiile legii. (4) Filiale ale S.A.A.F. pot fi înfiinţate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea adunării generale extraordinare a acţionarilor. (5) În sensul prezentei hotărâri, prin societăţi comerciale rezultate din reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române se înţelege S.A.A.F., Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. şi Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A.  +  Articolul 2 (1) Capitalul social iniţial al S.A.A.F. este de 1.213.287.758.151 lei şi se constituie prin preluarea, corespunzător obiectului său de activitate, a unei părţi din patrimoniul Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, în baza balanţei de verificare şi a situaţiei patrimoniului, întocmite la data de 30 iunie 1998, şi va fi definitivat pe baza protocolului de predare-preluare. (2) Capitalul social iniţial este subscris şi integral vărsat de statul român, în calitate de acţionar unic, care îşi exercită drepturile şi obligaţiile prin Ministerul Transporturilor. (3) Capitalul social iniţial este împărţit în 48.531.510 acţiuni nominative, cu valoare nominală unitară de 25.000 lei. (4) Predarea-preluarea activului şi pasivului între Societatea Naţională a Căilor Ferate Române, pe de o parte, şi S.A.A.F., pe de altă parte, se face pe bază de protocol ce se va încheia în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Dacă valoarea capitalului social, stabilită prin protocolul de predare-preluare, va fi diferită de cea prevăzută la alin. (1), se va solicita registrului comerţului rectificarea cuvenită, în termen de 30 de zile de la semnarea respectivului protocol. (5) Acţiunile emise de S.A.A.F. pot fi cotate la bursă şi tranzacţionate liber pe piaţa de capital. (6) Pe toată perioada în care statul este acţionar majoritar la S.A.A.F., prin ordin al ministrului transporturilor şi cu acordul adunărilor generale extraordinare ale acţionarilor societăţilor comerciale implicate, se pot efectua transferuri de active - corporale şi necorporale -, fără plată, între S.A.A.F. şi celelalte societăţi comerciale rezultate din reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, cu modificarea corespunzătoare a capitalului social al acestora. (7) S.A.A.F. se poate privatiza, în condiţiile legii, statul putând păstra pachetul majoritar de acţiuni.  +  Articolul 3 (1) S.A.A.F. are, în principal, ca obiect de activitate administrarea excedentului de active - corporale şi necorporale -, preluat ca urmare a reorganizării Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române. (2) Administrarea excedentului de active se realizează prin închiriere, leasing, vânzare, precum şi prin alte modalităţi, în condiţiile legii. Vânzarea excedentului de active, valorificarea la intern şi la export a deşeurilor refolosibile, rezultate din dezmembrări, demolări, casări de bunuri aflate în patrimoniu şi din alte activităţi proprii, se fac cu acordul Ministerului Transporturilor. (3) S.A.A.F. va urmări, cu prioritate, achiziţionarea de bunuri şi active necesare dezvoltării şi modernizării transportului feroviar, pe care le transferă societăţilor comerciale rezultate din reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998. (4) Cheltuielile necesare pentru funcţionarea S.A.A.F. nu vor depăşi 10% din veniturile rezultate ca urmare a valorificării activelor preluate. (5) Sumele obţinute din valorificarea activelor, după acoperirea cheltuielilor prevăzute în bugetul propriu de venituri şi cheltuieli, vor fi utilizate pentru efectuarea de investiţii necesare modernizării societăţilor comerciale rezultate din reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române.  +  Articolul 4S.A.A.F. poate efectua, în condiţiile legii, transporturi în interes propriu, pentru menţinerea sau readucerea în parametri a activelor feroviare, fără plata tarifelor de utilizare a infrastructurii.  +  Articolul 5S.A.A.F., corespunzător obiectului său de activitate, se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, decurgând din raporturile juridice ale acesteia cu terţii, inclusiv în litigiile aflate pe rol la instanţele judecătoreşti, precum şi în cele ce decurg din contractele şi acordurile internaţionale. Sunt exceptate datoriile şi creanţele care vor fi gestionate de Societatea Naţională a Căilor Ferate Române, în forma în care continuă să fiinţeze după reorganizarea sa, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998.  +  Articolul 6S.A.A.F., corespunzător obiectului său de activitate, poartă răspunderea ce revine căilor ferate potrivit Regulamentului de transport pe căile ferate din România, convenţiilor şi acordurilor internaţionale, altor reglementări legale privind transportul feroviar, precum şi normelor, instrucţiunilor şi regulamentelor din domeniul feroviar.  +  Articolul 7 (1) Serviciile financiar-contabile, de control de gestiune, juridice, de organizare a licitaţiilor, a managementului proiectelor finanţate din credite interne sau externe, contractarea şi gestionarea acestor credite se asigură prin Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A., pe bază de contract. (2) Contractele prevăzute la alin. (1) vor cuprinde, cel puţin, clauze referitoare la drepturile şi obligaţiile părţilor privind: a) stabilirea modalităţilor de prezentare a documentelor justificative care stau la baza efectuării plăţilor şi a înregistrărilor în contabilitate, circuitul şi responsabilităţile corespunzătoare; b) punerea la dispoziţie a documentelor în vederea exercitării controlului financiar de gestiune şi restituirea acestora; c) stabilirea obiectivelor activităţii de control financiar de gestiune, precum şi perioadele de exercitare a acestora; d) punerea la dispoziţie a documentelor care stau la baza organizării, desfăşurării şi adjudecării licitaţiilor; e) comunicarea plafoanelor valorice de efectuare a plăţilor şi a competenţelor de aprobare a cheltuielilor, precum şi consecinţele nerespectării acestora; f) felul şi limitele mandatului pentru încheierea contractelor; g) participarea la negocierea şi încheierea contractelor pentru achiziţii de investiţii, bunuri, lucrări şi servicii, precum şi pentru valorificarea de active şi bunuri; h) furnizarea de analize pentru activitatea economico-financiară, evaluarea şi valorificarea acestora; i) asigurarea asistenţei de specialitate. (3) Pentru asigurarea serviciilor juridice în raporturile cu Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A., S.A.A.F. poate apela la alte firme specializate.  +  Articolul 8S.A.A.F., în colaborare cu celelalte societăţi comerciale rezultate din reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, va contribui, corespunzător obiectului său de activitate, la realizarea activităţii de ansamblu a transportului feroviar public.  +  Articolul 9Raporturile dintre S.A.A.F. şi societăţile comerciale rezultate din reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române se stabilesc pe bază de convenţii şi contracte încheiate în condiţiile legii.  +  Articolul 10S.A.A.F. îşi stabileşte bugetul propriu de venituri şi cheltuieli, care se aprobă de către Guvern, la propunerea Ministerului Transporturilor, cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 11 (1) Personalul necesar desfăşurării activităţii S.A.A.F. este preluat de la Societatea Naţională a Căilor Ferate Române, în funcţie de competenţa profesională şi de disciplina în activitate, şi este considerat transferat. Până la încheierea noului contract colectiv de muncă al personalului de la S.A.A.F., personalul transferat va beneficia de drepturile de salarizare şi de celelalte drepturi de personal prevăzute în actualul contract colectiv de muncă, precum şi de alte drepturi prevăzute în legislaţia în vigoare. (2) Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal sunt stabilite de către consiliul de administraţie pentru personalul de conducere şi prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de execuţie. (3) Salariaţii şi pensionarii S.A.A.F., precum şi membrii de familie ai acestora beneficiază, după caz, de autorizaţii şi permise de călătorie gratuită pe calea ferată, în condiţiile legii.  +  Articolul 12 (1) S.A.A.F. este condusă de adunarea generală a acţionarilor. (2) Atribuţiile şi componenţa adunării generale a acţionarilor sunt prevăzute în statut.  +  Articolul 13 (1) Adunarea generală a acţionarilor alege consiliul de administraţie al S.A.A.F. Până la finalizarea procesului de privatizare a S.A.A.F., reprezentanţii statului în consiliul de administraţie şi preşedintele consiliului de administraţie sunt numiţi prin ordin al ministrului transporturilor. (2) Preşedintele consiliului de administraţie al S.A.A.F. este şi directorul general al acesteia. (3) Atribuţiile consiliului de administraţie, precum şi ale preşedintelui acestuia sunt stabilite prin statutul S.A.A.F.  +  Articolul 14Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziţie contrară se abrogă.

  PRIM-MINISTRU

  RADU VASILE

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul transporturilor,

  Traian Băsescu

  Ministrul finanţelor,

  Daniel Dăianu

  Ministrul muncii şi protecţiei sociale,

  Alexandru Athanasiu
  Bucureşti, 10 septembrie 1998.Nr. 585.  +  AnexăSTATUT 10/09/1998