HOTĂRÂRE nr. 584 din 10 septembrie 1998privind înfiinţarea Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 15 septembrie 1998  În temeiul prevederilor art. 45 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" -S.A., denumită în continuare C.F.R. Călători, societate comercială pe acţiuni, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române. (2) C.F.R. Călători este persoană juridică română, se organizează şi funcţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (3) C.F.R. Călători poate înfiinţa sucursale, reprezentanţe, agenţii şi altele asemenea, în ţară şi în străinătate, în condiţiile legii. (4) Filiale ale C.F.R. Călători pot fi înfiinţate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea adunării generale extraordinare a acţionarilor. (5) În sensul prezentei hotărâri, prin societăţi comerciale rezultate din reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, se înţelege C.F.R. Călători, Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A. şi Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A.  +  Articolul 2 (1) Capitalul social iniţial al C.F.R. Călători este de 1.268.584.372.648 lei şi se constituie prin preluarea, corespunzător obiectului sau de activitate, a unei părţi din patrimoniul Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, în baza balanţei de verificare şi a situaţiei patrimoniului, întocmite la data de 30 iunie 1998. (2) Capitalul social iniţial este subscris şi integral vărsat de statul român, în calitate de acţionar unic, care îşi exercită drepturile şi obligaţiile prin Ministerul Transporturilor. (3) Predarea-preluarea activului şi pasivului între Societatea Naţională a Căilor Ferate Române, pe de o parte, şi C.F.R. Călători, pe de altă parte, se va face pe bază de protocol, care se va încheia în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Dacă valoarea capitalului social, stabilită prin protocolul de predare-preluare, va fi diferită de cea prevăzută la alin. (1), se va solicita registrului comerţului rectificarea cuvenită, în termen de 30 de zile de la semnarea respectivului protocol. (4) Valoarea terenurilor aflate în proprietatea C.F.R. Călători nu este cuprinsă în capitalul social prevăzut la alin. (1). Aceste terenuri se vor evalua în termen de 12 luni de la data înfiinţării C.F.R. Călători, modificându-se în mod corespunzător capitalul social al acesteia. (5) Capitalul social iniţial este împărţit în 50.743.375 acţiuni nominative, cu valoare nominală unitară de 25.000 lei. (6) Acţiunile emise de C.F.R. Călători pot fi cotate la bursă şi tranzacţionate liber pe piaţa de capital. (7) Pe toată perioada în care statul este acţionar majoritar la C.F.R. Călători, prin ordin al ministrului transporturilor şi cu acordul adunărilor generale extraordinare ale acţionarilor societăţilor comerciale implicate, se pot efectua transferuri de active-corporale şi necorporale-, fără plata, între C.F.R. Călători şi celelalte societăţi comerciale rezultate din reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, cu modificarea corespunzătoare a capitalului social al acestora. (8) C.F.R. Călători se poate privatiza în condiţiile legii, statul putând păstra pachetul majoritar de acţiuni. (9) C.F.R. Călători, pe perioada în care statul este acţionar majoritar, poate vinde active din patrimoniul sau persoanelor fizice sau juridice de drept privat, la iniţiativa consiliului de administraţie, cu acordul Ministerului Transporturilor, cu mandatarea reprezentanţilor săi în adunarea generală a acţionarilor. Vânzarea se poate face numai în cazul în care nu este afectată privatizarea C.F.R. Călători sau privatizarea unui activ în integralitatea sa. Utilizarea sumelor rezultate din vânzarea activelor se face în condiţiile legii.  +  Articolul 3C.F.R. Călători poate primi în subconcesiune, în condiţiile legii, porţiuni ale infrastructurii feroviare publice.  +  Articolul 4C.F.R. Călători desfăşoară activităţi de interes naţional, în scopul realizării transportului feroviar public de călători şi al satisfacerii nevoilor de apărare a ţării, şi are, în principal, ca obiect de activitate: a) efectuarea transportului feroviar public de călători; b) efectuarea transportului de bagaje şi mesagerii; c) organizarea şi asigurarea exploatării vagoanelor de dormit, a cuşetelor, barului şi restaurantului, în trafic intern şi internaţional; d) efectuarea de transporturi de poştă, militare, penitenciare şi altele, în vagoane specializate.  +  Articolul 5C.F.R. Călători efectuează transporturi feroviare publice de călători pe baza de contract de transport, încheiat în condiţiile legii.  +  Articolul 6Pentru accesul pe infrastructura feroviară publică, C.F.R. Călători plăteşte Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. tariful de utilizare a infrastructurii, pe baza contractului de acces încheiat cu aceasta.  +  Articolul 7 (1) C.F.R. Călători, potrivit obiectului său de activitate, împreună cu Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. asigură desfăşurarea traficului feroviar de călători în condiţii de siguranţă a circulaţiei, exercitând atribuţiile care îi revin potrivit legii. În cazul producerii de evenimente de cale ferată în care este implicată, participă la cercetarea acestora, intervine şi ia măsurile necesare pentru îndepărtarea urmărilor şi restabilirea circulaţiei feroviare. (2) C.F.R. Călători nu răspunde pentru pagubele cauzate de traversarea liniilor ferate de către pietoni, vehicule sau animale prin alte locuri decât cele special amenajate în acest scop sau de pagubele cauzate de traversarea liniilor ferate fără respectarea normelor şi prescripţiilor în vigoare. (3) În cazul producerii unor calamitaţi naturale, dezastre sau evenimente de cale ferată, C.F.R. Călători va acţiona în cel mai scurt timp pentru asigurarea continuităţii transportului de călători.  +  Articolul 8C.F.R. Călători, în colaborare cu societăţile comerciale rezultate din reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, va urmări realizarea activităţii de ansamblu a transportului feroviar public, intern şi internaţional, în conformitate cu cerinţele siguranţei circulaţiei şi tehnologiilor specifice de transport, în condiţii de compatibilitate şi interoperabilitate cu sistemul feroviar european.  +  Articolul 9Transportul feroviar public de călători are caracter de serviciu public social. Pentru aceste servicii C.F.R. Călători primeşte de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, diferenţele dintre tarifele stabilite cu avizul autorităţilor publice competenţe şi costurile reale de transport, la care se adaugă o cotă de profit de cel puţin 3% din costul respectiv.  +  Articolul 10În cazul efectuării de servicii publice de transport de călători pentru anumite categorii de persoane care beneficiază, potrivit reglementărilor legale, de reduceri ale tarifelor de transport, prin actul normativ care a acordat aceste reduceri se vor prevedea compensaţii corespunzătoare către C.F.R. Călători, până la nivelul tarifului aprobat.  +  Articolul 11Investiţiile pentru realizarea proiectelor de importanţă naţională, care asigură integrarea României în sistemul de transport feroviar european, se finanţează de la bugetul de stat sau din credite garantate de stat şi rambursate de la bugetul de stat.  +  Articolul 12 (1) Serviciile financiar-contabile, de control de gestiune, juridice, de organizare a licitaţiilor, a managementului proiectelor finanţate din credite interne sau externe, contractarea şi gestionarea acestor credite se asigură pe bază de contract de către Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." -S.A. (2) Contractele prevăzute la alin. (1) vor cuprinde, cel puţin, clauze referitoare la drepturile şi obligaţiile părţilor privind: a) stabilirea modalităţilor de prezentare a documentelor justificative care stau la baza efectuării plăţilor şi a înregistrărilor în contabilitate, circuitul şi responsabilităţile corespunzătoare; b) punerea la dispoziţie a documentelor în vederea exercitării controlului financiar de gestiune şi restituirea acestora; c) stabilirea obiectivelor activităţii de control financiar de gestiune, precum şi perioadele de exercitare a acestora; d) punerea la dispoziţie a documentelor care stau la baza organizării, desfăşurării şi adjudecării licitaţiilor; e) comunicarea plafoanelor valorice de efectuare a plăţilor şi a competenţelor de aprobare a cheltuielilor, precum şi consecinţele nerespectării acestora; f) participarea la negocierea şi încheierea contractelor pentru achiziţii de investiţii, bunuri, lucrări şi servicii, precum şi pentru valorificarea de active şi bunuri; g) furnizarea de analize pentru activitatea economico-financiară, evaluarea şi valorificarea acestora; h) asigurarea asistenţei de specialitate. (3) Pentru asigurarea serviciilor juridice în raporturile cu Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A., C.F.R. Călători poate apela şi la alte firme specializate.  +  Articolul 13 (1) Raporturile dintre C.F.R. Călători şi societăţile comerciale rezultate din reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române se stabilesc prin convenţii şi contracte, pe baza de negocieri directe. (2) Bunurile imobile aflate în proprietatea sau în folosinţa C.F.R. Călători pot fi valorificate prin închiriere, cu prioritate societăţilor comerciale rezultate din reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române.  +  Articolul 14 (1) C.F.R. Călători, corespunzător obiectului său de activitate, se substituie Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române în toate drepturile şi obligaţiile decurgând din raporturile juridice ale acesteia cu terţii, inclusiv în litigiile aflate pe rol la instanţele judecătoreşti, precum şi în cele ce decurg din contractele şi acordurile internaţionale. Fac excepţie datoriile şi creanţele care vor fi gestionate de Societatea Naţională a Căilor Ferate Române, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998. (2) C.F.R. Călători preia de la Societatea Naţională a Căilor Ferate Române partea care îi revine din creditele în curs de derulare sau de contractare, cu drepturile şi obligaţiile aferente. (3) C.F.R. Călători preia, potrivit obiectului său de activitate, drepturile şi obligaţiile ce reveneau Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române din creditele contractate de către aceasta de la instituţiile financiare internaţionale, precum şi din creditele contractate direct de stat şi subîmprumutate de către Societatea Naţională a Căilor Ferate Române prin acorduri subsidiare. Aceste credite, în limita în care au fost preluate, vor fi rambursate de către C.F.R. Călători, care preia drepturile şi obligaţiile ce reveneau Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române. (4) Ministerul Transporturilor va stabili în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri defalcarea creditelor contractate cu garanţie guvernamentală de către Societatea Naţională a Căilor Ferate Române de la instituţiile financiare internaţionale, precum şi a creditelor contractate direct de stat şi subîmprumutate de Societatea Naţională a Căilor Ferate Române şi va comunica Ministerului Finanţelor rezultatele acestei defalcări.  +  Articolul 15 (1) C.F.R. Călători poartă răspunderea ce revine căii ferate potrivit Regulamentului de transport pe căile ferate din România, convenţiilor şi acordurilor internaţionale, altor reglementări legale privind transportul feroviar, precum şi normelor, instrucţiunilor şi regulamentelor în domeniul feroviar, în limita obiectului său de activitate. (2) În vederea satisfacerii nevoilor de apărare a ţării şi în limita obiectului său de activitate, C.F.R. Călători are următoarele obligaţii: a) să întocmească şi să asigure punerea în aplicare a planului de mobilizare; b) să asigure rezervele şi capacităţile necesare îndeplinirii sarcinilor de mobilizare; c) să întocmească documentele privind completarea forţei de muncă necesare în caz de război cu personal cu obligaţii militare; d) să asigure protecţia civilă a personalului propriu, a publicului călător şi a bunurilor încredinţate pentru transport, în cazul unor situaţii speciale, inclusiv al calamităţilor.  +  Articolul 16 (1) Raporturile dintre C.F.R. Călători şi instituţiile publice se reglementează prin contractul de activitate încheiat între C.F.R. Călători, pe de o parte, şi Ministerul Transporturilor, în numele statului, pe de altă parte. (2) Contractul de activitate prevăzut la alin. (1) va cuprinde, cel puţin, următoarele prevederi: a) numărul şi categoriile trenurilor care vor circula, pe secţii de circulaţie; b) indicatorii de calitate pe categorii de trenuri; c) lista completă a facilităţilor de călătorie, aprobate prin acte normative; d) principiile, metodologia de calcul şi nivelul sumelor lunare necesare pentru acoperirea serviciului public social, ca diferenţă între tarifele stabilite cu avizul autorităţilor publice competente şi costurile reale de transport, la care se adaugă cota de profit prevăzută de lege; e) răspunderea Guvernului privind buna funcţionare a transportului public de călători, incluzând sumele necesare compensării pentru servicii sociale, calculate potrivit lit. d), şi alocaţiile bugetare pentru investiţii, modernizări, activităţi de învăţământ şi asistenţă medicală. (3) Contractul de activitate prevăzut la alin. (1) se încheie pe o durată de 4 ani, se aprobă de către Guvern şi se actualizează anual, după aprobarea bugetului de stat.  +  Articolul 17La solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor persoane juridice, C.F.R. Călători poate încheia cu acestea convenţii pentru activităţi de transport de interes local, altele decât cele prevăzute în contractul de activitate încheiat cu Ministerul Transporturilor, cu obligaţia de acoperire a diferenţei de cost de către solicitantul transportului, în cazul în care veniturile din efectuarea transportului nu acoperă costurile.  +  Articolul 18 (1) C.F.R. Călători îşi stabileşte bugetul propriu de venituri şi cheltuieli, care include subvenţiile, alocaţiile şi compensaţiile de la bugetul de stat şi care se aprobă de către Guvern, la propunerea Ministerului Transporturilor, cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor. (2) Veniturile C.F.R. Călători se constituie din sumele corespunzătoare tarifelor de transport, tarifelor accesorii, chiriilor şi altor tarife, specifice pentru serviciile şi prestaţiile efectuate, potrivit obiectului de activitate. (3) Veniturile C.F.R. Călători se constituie şi din valorificarea, la intern şi la export, a materialelor şi a deşeurilor refolosibile rezultate din reparaţii, demolări, casări de bunuri aflate în patrimoniu şi din alte activităţi proprii. (4) În cazurile în care interese de stat, inclusiv cele de ordin militar, vor necesita prestaţii de servicii speciale, acestea se vor executa în condiţiile asigurării fondurilor necesare acoperirii costurilor aferente, generate de acestea.  +  Articolul 19 (1) Personalul necesar desfăşurării activităţii este preluat de la Societatea Naţională a Căilor Ferate Române, în funcţie de competenţa profesională şi de disciplina în activitate, şi se consideră transferat. Până la încheierea noului contract colectiv de muncă al personalului de la C.F.R. Călători, personalul transferat va beneficia de drepturile de salarizare şi de celelalte drepturi de personal prevăzute în actualul contract colectiv de muncă, precum şi de alte drepturi prevăzute în legislaţia în vigoare. (2) Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal se stabilesc de către consiliul de administraţie pentru personalul de conducere şi prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de execuţie. (3) Salariaţii şi pensionării C.F.R. Călători, precum şi membrii de familie ai acestora beneficiază de autorizaţii şi permise de călătorie gratuită pe calea ferată, în condiţiile legii.  +  Articolul 20C.F.R. Călători se substituie obligaţiilor Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române privitoare la acordarea autorizaţiilor, legitimaţiilor şi permiselor de călătorie gratuită pe calea ferată, în condiţiile legii.  +  Articolul 21C.F.R. Călători gestionează autorizaţiile, legitimaţiile şi permisele de călătorie gratuită pe calea ferată, pe care le eliberează pentru utilizare în trafic intern şi internaţional.  +  Articolul 22Personalul C.F.R. Călători cu atribuţii de serviciu privind paza, ordinea publică şi controlul trenurilor, gărilor şi al altor unităţi din cadrul acesteia este asimilat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, persoanelor care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice.  +  Articolul 23 (1) C.F.R. Călători este condusă de adunarea generală a acţionarilor. (2) Atribuţiile şi componenta adunării generale a acţionarilor sunt prevăzute în statutul C.F.R. Călători.  +  Articolul 24 (1) Adunarea generală a acţionarilor alege consiliul de administraţie al C.F.R. Călători. Până la finalizarea procesului de privatizare a C.F.R. Călători, reprezentanţii statului în consiliul de administraţie şi preşedintele consiliului de administraţie sunt numiţi prin ordin al ministrului transporturilor. (2) Preşedintele consiliului de administraţie al C.F.R. Călători este şi directorul general al acesteia. (3) Atribuţiile consiliului de administraţie, precum şi ale preşedintelui acestuia sunt stabilite prin statutul C.F.R. Călători.  +  Articolul 25Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziţie contrară se abrogă.

  PRIM-MINISTRU

  RADU VASILE

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul transporturilor,

  Traian Băsescu

  Ministrul finanţelor,

  Daniel Dăianu

  Ministrul muncii şi protecţiei sociale,

  Alexandru Athanasiu
   +  AnexăSTATUT 30/08/2001