LEGE nr. 29 din 19 martie 2014pentru modificarea şi completarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 24 martie 2014    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.096 din 24 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Personalul de specialitate care are şi îndeplineşte efectiv atribuţii în cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate României prin instrumentele de preaderare PHARE, ISPA şi SAPARD, prin instrumentele financiare provizorii Facilitatea de tranziţie, Facilitatea Schengen, prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, prin Fondul European pentru Garantare în Agricultură, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Fondul European pentru Pescuit, prin fondurile structurale şi de coeziune, Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European, Mecanismul financiar norvegian şi Contribuţia financiară elveţiană pentru coeziunea Uniunii Europene, prin fondurile aferente Programului general «Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii», pentru îndeplinirea acestor atribuţii, beneficiază de majorare salarială. (2) Prin personal de specialitate din cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate României se înţelege funcţionari publici, funcţionari publici cu statut special, personal militar, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor şi personal contractual altul decât cel încadrat pe funcţii comune din sectorul bugetar."2. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Afacerilor Interne, se vor stabili structurile care au ca obiect de activitate gestionarea fondurilor acordate României prin Programul general «Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii», numărul şi structura posturilor, criteriile de încadrare a personalului pe funcţii specifice şi numărul de clase de salarizare suplimentare ce urmează a fi acordate personalului, potrivit art. 1 şi 2, în funcţie de rezultatele activităţii proprii, corespunzător atribuţiilor din fişa postului."3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Salariile de bază/Soldele de funcţie/Salariile de funcţie-indemnizaţiile de încadrare corespunzătoare funcţiilor în care este încadrat personalul prevăzut la art. 1 pot fi majorate cu până la 25 de clase de salarizare succesive faţă de clasa deţinută, fără a depăşi în total numărul de clase de salarizare prevăzut la art. 10 alin. (2) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, în funcţie de îndeplinirea criteriilor stabilite prin hotărâre a Guvernului. (2) Pentru personalul din cadrul Autorităţii de Audit criteriile pentru majorarea salariilor de bază cu până la 25 de clase de salarizare succesive faţă de clasa deţinută, în condiţiile alin. (1), se aprobă prin hotărâre a plenului Curţii de Conturi, la propunerea preşedintelui Autorităţii de Audit. Hotărârea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Evaluarea activităţii personalului prevăzut la alin. (1) se face cel puţin o dată pe an, ocazie cu care numărul de clase de salarizare suplimentare ce urmează a fi acordate personalului ca majorare a salariului de bază se poate modifica în funcţie de rezultatele activităţii proprii."4. Articolul 4 se abrogă.  +  Articolul IIÎn termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Fondurilor Europene va supune Guvernului, spre adoptare, proiectul actului normativ de modificare în mod corespunzător a Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCUBucureşti, 19 martie 2014.Nr. 29.-------