LEGE nr. 25 din 19 martie 2014pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 24 martie 2014    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88 din 18 septembrie 2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 20 septembrie 2013, cu următoarea modificare:- La articolul 39, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) investiţie publică - investiţia realizată de către sau în numele unei instituţii publice, conform definiţiei prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv al unei instituţii publice locale, conform definiţiei prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care proiectul este cofinanţat din fonduri alocate de la bugetul de stat sau ale unui operator economic asupra căruia statul deţine controlul şi este reclasificat în sectorul administraţiei publice potrivit Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naţionale şi regionale din Uniunea Europeană, cu modificările şi completările ulterioare. Se consideră investiţii publice şi investiţiile realizate din credite bancare garantate de către stat, contractate de o unitate administrativ-teritorială sau de un operator economic asupra căruia statul deţine controlul şi este reclasificat în sectorul administraţiei publice potrivit Regulamentului (UE) nr. 549/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi investiţiile care fac obiectul unui parteneriat public-privat pentru elaborare, implementare, operare şi/sau finanţare; c) proiect de investiţii - setul de activităţi desfăşurate într-un anumit interval de timp, ca parte a unui program de cheltuieli publice, în scopul realizării unei investiţii publice;".Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCUBucureşti, 19 martie 2014.Nr. 25.-------