LEGE nr. 27 din 19 martie 2014pentru modificarea şi completarea Legii nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 21 martie 2014    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 2 decembrie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Fostele cadre militare active care au intrat în armată sau în comandamentele şi unităţile de grăniceri până cel târziu la 30 decembrie 1947 şi care au fost îndepărtate abuziv în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961 din considerente politice, religioase, etnice sau sociale au dreptul la reparaţii morale şi materiale, potrivit dispoziţiilor prezentei legi."2. La articolul 3, alineatul (2), litera e) a alineatului (3) şi alineatul (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Sunt considerate cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată, şi persoanele care au trecut în cadrul disponibil al armatei, dar nu au beneficiat de despăgubirile prevăzute de Legea nr. 433/1946 pentru crearea cadrului disponibil al Armatei......................................................................... e) au îndeplinit funcţii politice în armată sau în comandamentele şi unităţile de grăniceri, cu excepţia celor care au făcut disidenţă politică şi/sau au suferit condamnări din motive politice......................................................................... (5) Dovedirea situaţiilor prevăzute la alin. (1) şi alin. (3) lit. e) - în ceea ce îi priveşte pe cei care au făcut disidenţă politică şi/sau au suferit condamnări din motive politice - se face de persoanele în cauză cu documente oficiale eliberate de organele competente, iar în cazul în care aceasta nu este posibilă, prin orice alt mijloc de probă prevăzut de lege, în condiţiile stabilite de normele metodologice de aplicare a prezentei legi."3. La articolul 3 alineatul (3), litera c) se abrogă.4. La articolul 4, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Fostelor cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată sau din comandamentele şi unităţile de grăniceri, prevăzute la art. 3 alin. (1), (2) şi alin. (3) lit. e) - în ceea ce îi priveşte pe cei care au făcut disidenţă politică şi/sau au suferit condamnări din motive politice -, li se acordă o indemnizaţie reparatorie lunară, calculată prin aplicarea unui coeficient de 0,5 la câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, începând cu luna următoare obţinerii calităţii de cadru militar activ, îndepărtat abuziv din armată. (3) Plata drepturilor prevăzute la alin. (2) se efectuează de către casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Afacerilor Interne, pe baza hotărârilor pronunţate de comisii."5. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1), (2) şi alin. (3) lit. e) - în ceea ce îi priveşte pe cei care au făcut disidenţă politică şi/sau au suferit condamnări din motive politice - care nu au calitatea de veteran de război beneficiază de asistenţă medicală gratuită în toate instituţiile medicale civile de stat sau militare şi de medicamente gratuite, atât pe perioada tratamentelor ambulatorii, cât şi pe timpul spitalizării, de scutirea de la plata abonamentelor de telefon şi de radioteleviziune, precum şi de acces la cercurile militare, casele de odihnă, sanatoriile, căminele de garnizoană şi alte amenajări recreative sau sportive aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale sau a Ministerului Afacerilor Interne, după caz. (2) Condiţiile de acordare a drepturilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi."6. La articolul 7, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu următorul cuprins:"(2) Dovedirea îndeplinirii condiţiei prevăzute la art. 3 alin. (2) şi a neîncadrării în situaţiile enunţate la art. 3 alin. (3) lit. d) se face de către soţia supravieţuitoare cu documente oficiale eliberate de organele competente. (3) În situaţia în care soţia supravieţuitoare se află în imposibilitatea de a face dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la art. 3 alin. (2) şi a neîncadrării în situaţiile enunţate la art. 3 alin. (3) lit. d), se consideră că soţul decedat se încadrează în cerinţele prevăzute la art. 3 alin. (2) şi că nu a fost condamnat pentru infracţiuni contra păcii şi omenirii, până la realizarea probei contrarii de către orice persoană interesată. (4) În cazul în care faptele prevăzute la art. 3 alin. (3) sunt constatate după stabilirea calităţii de cadru militar activ, îndepărtat abuziv din armată, soţia supravieţuitoare este obligată să restituie sumele încasate potrivit prevederilor prezentei legi, precum şi contravaloarea facilităţilor de care a beneficiat având această calitate."7. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Cererile pentru stabilirea drepturilor prevăzute de prezenta lege se depun direct la comisiile constituite potrivit art. 2 alin. (1), la centrele militare zonale, judeţene sau la cele ale sectoarelor municipiului Bucureşti."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCUBucureşti, 19 martie 2014.Nr. 27.__________