HOTĂRÂRE nr. 573 din 7 septembrie 1998privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 11 septembrie 1998    În temeiul prevederilor art. 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci este organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului. (2) Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci este autoritate unica pe teritoriul României în asigurarea protecţiei proprietăţii industriale, în conformitate cu legislaţia naţionala în domeniu şi cu prevederile convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care România este parte.  +  Articolul 2Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci elaborează şi supune spre aprobare Guvernului strategia dezvoltării protecţiei proprietăţii industriale în România şi aplica politica Guvernului în domeniu.  +  Articolul 3Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci exercita următoarele atribuţii principale:1. înregistrează şi examinează cererile din domeniul proprietăţii industriale, eliberează titluri de protecţie care conferă titularilor lor drepturi exclusive pe teritoriul României;2. este depozitarul registrelor naţionale ale cererilor depuse şi al registrelor naţionale ale titlurilor de protecţie acordate pentru invenţii, mărci, indicaţii geografice, desene şi modele industriale, topografii ale circuitelor integrate, noi soiuri de plante;3. editează şi publică Buletinul Oficial de Proprietate Industriala al României;4. editează şi publică fasciculele brevetelor de invenţie; 5. administrează, conserva şi dezvolta, inclusiv prin schimburi internaţionale, Colecţia naţionala de proprietate industriala, întreţine şi dezvolta baza de date informatizata în domeniul sau de activitate;6. efectuează, la cerere, servicii de specialitate în domeniul proprietăţii industriale;7. editează şi publică Revista română de proprietate industriala şi alte publicaţii destinate promovării obiectului sau de activitate;8. atesta şi autorizeaza consilierii în domeniul proprietăţii industriale şi tine evidenta acestora în registrul naţional al cărui depozitar este;9. acorda, la cerere, asistenţa de specialitate în domeniul proprietăţii industriale şi organizează cursuri de instruire, seminarii şi simpozioane în domeniu;10. îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul proprietăţii industriale, care decurg din dispoziţiile legale în vigoare şi din acordurile internaţionale la care România este parte.  +  Articolul 4Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci întreţine relaţii cu instituţiile similare din alte state şi cu organizaţiile internaţionale şi regionale de proprietate industriala şi reprezintă România în organizaţiile internaţionale şi regionale de specialitate la care este membra.  +  Articolul 5 (1) În structura organizatorică a Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci funcţionează direcţii conduse de directori şi un departament condus de un şef de departament, asimilat din punct de vedere al salarizarii cu funcţia de director adjunct. Structura organizatorică este prevăzută în anexa. (2) Prin ordin al directorului general se pot organiza servicii, birouri şi colective temporare, prevăzute de lege. (3) Numărul maxim de posturi se stabileşte, anual, în funcţie de posibilităţile financiare ale Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, şi se aproba o dată cu bugetul de venituri şi cheltuieli al acestei instituţii, în condiţiile legii.  +  Articolul 6 (1) Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci este condus de un director general, numit prin decizie a primului-ministru, salarizat potrivit anexei nr. III la Legea nr. 154/1998. (2) Directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci conduce întreaga activitate a acestuia şi îl reprezintă atât în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice, din ţara şi din străinătate, cat şi cu organizaţiile internaţionale de specialitate. Directorul general poate da împuternicire de reprezentare directorului general adjunct sau directorilor din cadrul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul general emite ordine şi instrucţiuni.  +  Articolul 7 (1) Pe lângă directorul general funcţionează colegiul de conducere, ca organ consultativ. Componenta şi atribuţiile colegiului de conducere se stabilesc prin ordin al directorului general. (2) Preşedintele colegiului de conducere este directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, iar în lipsa acestuia atribuţiile preşedintelui sunt îndeplinite de către directorul general adjunct sau de unul dintre directori, desemnat de către directorul general.  +  Articolul 8Atribuţiile şi sarcinile compartimentelor din aparatul propriu se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, care se aproba prin ordin al directorului general.  +  Articolul 9În exercitarea atribuţiilor sale, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci colaborează cu ministerele şi cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului.  +  Articolul 10Cheltuielile de funcţionare şi cheltuielile de investiţii ale Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci se finanţează din veniturile extrabugetare realizate. Pentru constituirea fondurilor necesare finanţării cheltuielilor de capital în vederea consolidării şi extinderii sediului Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, prin legile bugetare anuale acestei instituţii i se pot aloca fonduri de la bugetul de stat. Sumele necheltuite la sfârşitul anului din alocaţiile bugetare se vărsa la bugetul de stat.  +  Articolul 11Salariile personalului se stabilesc în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare.  +  Articolul 12Tarifele referitoare la serviciile efectuate pentru terţi se stabilesc prin ordin al directorului general.  +  Articolul 13În structura Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci se pot înfiinţa, prin ordin al directorului general, respectându-se încadrarea în numărul total de posturi aprobat oficiului, subunitati fără personalitate juridică având ca atribuţii formarea şi pregătirea personalului de specialitate în domeniul proprietăţii industriale în România, precum şi editarea publicaţiilor oficiale şi a unor materiale din domeniul sau de activitate.  +  Articolul 14 (1) Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci poate acorda, la cerere, asistenţa logistica şi de specialitate centrelor regionale de informare în domeniul proprietăţii industriale, asociaţiilor de consilieri în proprietate industriala, precum şi asociaţiilor de inventatori. (2) Asistenţa prevăzută la alin. (1) se stabileşte prin convenţii de colaborare încheiate între părţi, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 15Pentru sprijinirea brevetarii în străinătate a inventiilor româneşti, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci poate aloca o parte din veniturile încasate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 32/1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia Europeană de Brevete privind cooperarea în domeniul brevetelor, semnat la Bucureşti la 9 septembrie 1994, aprobată prin Legea nr. 32/1997.  +  Articolul 16Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci poate utiliza, pentru organizarea de simpozioane, seminarii, manifestări similare sau pentru editarea publicaţiilor de specialitate, sume provenite din taxe de participare, sponsorizări, publicitate, donaţii şi contribuţii, destinate special acestui scop, în condiţiile legii.  +  Articolul 17Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci utilizează un parc auto, stabilit potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 18Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 19Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 222/1995 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 19 aprilie 1995, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRURADU VASILE Contrasemnează:--------------- Directorul general al Oficiuluide Stat pentru Invenţii şi Mărci,Gabor VargaMinistrul industriei şi comerţului,Radu BerceanuMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistrul cercetării şi tehnologiei,Horia EneMinistrul finanţelor,Daniel Daianu  +  Anexa 1             OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI                       ------------------                       | DIRECTOR GENERAL |                       ------------------                                |             ------------------|---------------------            | | |            | ------------------ |            | | DIRECTOR GENERAL | |            | | ADJUNCT | |            | ------------------ |            | | |            | | |     -------------- | ---------------    | | | | DEPARTAMENT |    | DIRECŢIA | | | APELURI |    | ECONOMICĂ | | |---------------|    | | | | STRATEGIE |     -------------- | ---------------                                |              ------------------------------------------------------            | | |   ---------------- ------------------------- -------------------  | | | DIRECŢIA CONTENCIOS, | | DIRECŢIA COLECŢIA |  | DIRECŢIA | | MĂRCI, DESENE ŞI MODELE | | NAŢIONALA, |  | BREVETE | | INDUSTRIALE, COOPERARE | | INFORMATICA, |  | DE INVENŢIE | | INTERNATIONALA | | SERVICII |   ---------------- ------------------------- ----------------------------------