LEGE nr. 259 din 14 decembrie 2010 (*republicată*)siguranței digurilor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 18 martie 2014    *) Republicată în temeiul art. 107 alin. (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 14 august 2013, cu modificările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea siguranței digurilor nr. 259/2010 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 21 decembrie 2010.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta lege stabilește exigențele de siguranță obligatorii pentru toți deținătorii cu orice titlu ai digurilor de apărare împotriva inundațiilor.  +  Articolul 2(1) Drepturile de realizare și de exploatare în siguranță a digurilor de apărare împotriva inundațiilor se exercită în conformitate cu prevederile prezentei legi, ale actelor normative din domeniile apelor, protecției mediului, calității în construcții, precum și cu prevederile convențiilor internaționale la care România este parte.(2) Respectarea exigențelor de performanță referitoare la siguranța digurilor de apărare împotriva inundațiilor este obligatorie în toate etapele de realizare și de exploatare a acestora: proiectare, execuție, exploatare în perioada de execuție, punere în funcțiune, exploatare curentă, conservare, postutilizare sau dezafectare.(3) Deținătorii de diguri de apărare împotriva inundațiilor, cu orice titlu, denumiți în continuare deținători, sunt direct responsabili de realizarea și de menținerea siguranței în exploatare a acestora, în conformitate cu prevederile prezentei legi.(4) Digurile de apărare împotriva inundațiilor existente, pentru care nu există sau nu este cunoscut un deținător, se preiau, în condițiile legii, de către autoritatea publică locală pe teritoriul căreia se găsesc acestea, la solicitarea autorității publice centrale din domeniul apelor.(5) Evaluarea stării de siguranță în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundațiilor se realizează de către experți, în baza unei proceduri elaborate de autoritatea publică centrală din domeniul apelor și aprobate prin ordin al conducătorului acesteia.(6) Experții care evaluează starea de siguranță în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundațiilor sunt atestați de autoritatea publică centrală din domeniul apelor.(7) Atestarea experților prevăzuți la alin. (5) și (6) se efectuează în baza unui regulament care se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale din domeniul apelor.  +  Articolul 3În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) dig de apărare împotriva inundațiilor, denumit în continuare dig - orice lucrare hidrotehnică având o structură existentă sau propusă, realizată din materiale pământoase, anrocamente, beton ori alte materiale, dispusă de-a lungul unui curs de apă, al malului unui lac sau al țărmului mării, cu scopul protejării împotriva inundațiilor a unor localități, a unor obiective socioeconomice sau terenuri, inclusiv terenul de fundare, zona de protecție, construcțiile și instalațiile-anexă aferente;b) categorie de importanță a digurilor - clasificare bazată pe cuantificarea riscului asociat unui dig, utilizându-se un sistem de criterii, indici și notări, conform unei metodologii de încadrare în categorii de importanță pentru aceste tipuri de lucrări;c) dig cu risc sporit - dig care este declarat de autoritatea publică centrală din domeniul apelor ca fiind cu potențial ridicat privind consecințele produse, în cazul cedării, asupra populației, proprietății și mediului social, economic sau înconjurător.  +  Articolul 4(1) Se înființează Comisia Națională pentru Siguranța Digurilor, denumită în continuare CONSIDIG, organism consultativ care funcționează pe lângă autoritatea publică centrală din domeniul apelor.(2) CONSIDIG este constituită din reprezentanți ai autorităților publice centrale din domeniile apelor, lucrărilor publice, îmbunătățirilor funciare, transporturilor și infrastructurii, administrației și internelor, ai deținătorilor de diguri, ai institutelor de cercetare și proiectare, ai societăților de construcții din domeniu, din învățământul superior tehnic de construcții hidrotehnice și de îmbunătățiri funciare și are drept scop coordonarea realizării reglementărilor și normelor tehnice referitoare la siguranța digurilor, precum și coordonarea, îndrumarea și urmărirea activității de supraveghere a digurilor în vederea exploatării în siguranță a acestora.(3) Structura, atribuțiile specifice, componența și dotarea CONSIDIG se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Siguranța Digurilor, care se elaborează de autoritatea publică centrală din domeniul apelor și se aprobă prin ordin al conducătorului acesteia, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 5(1) Avizarea documentațiilor de evaluare a stării de siguranță a digurilor aflate în exploatare și verificarea respectării exigențelor de performanță referitoare la siguranța în exploatare a proiectelor de realizare a digurilor noi sau de punere în siguranță a digurilor aflate în exploatare se realizează de către o comisie de avizare organizată pe lângă autoritatea publică centrală din domeniul apelor, aflată în coordonarea CONSIDIG.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru lucrările încadrate în categoriile de importanță C și D, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1), conducătorul autorității publice centrale din domeniul apelor poate stabili, prin ordin, ca avizarea să fie efectuată de comisii de avizare teritoriale organizate de Administrația Națională "Apele Române".(3) Comisiile de avizare prevăzute la alin. (1) și (2) sunt înființate conform Instrucțiunilor de organizare și funcționare a comisiilor de avizare a documentațiilor de evaluare a stării de siguranță în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundațiilor, elaborate de autoritatea publică centrală din domeniul apelor, avizate de CONSIDIG și aprobate prin ordin al conducătorului acestei autorități.(4) Comisiile de avizare prevăzute la alin. (1) și (2) emit avize în care sunt precizate concluziile și recomandările experților și ale propriilor membri referitoare la starea de siguranță a lucrărilor analizate.  +  Articolul 6(1) În funcție de criteriile stabilite prin Metodologia de încadrare în categorii de importanță a digurilor de apărare împotriva inundațiilor, digurile sau sectoarele de diguri se încadrează în una dintre următoarele categorii de importanță:a) dig de importanță excepțională (A);b) dig de importanță deosebită (B);c) dig de importanță normală (C);d) dig de importanță redusă (D).(2) Metodologia prevăzută la alin. (1) se elaborează de autoritatea publică centrală din domeniul apelor, se avizează de CONSIDIG și se aprobă prin ordin comun al conducătorului autorității publice centrale din domeniul apelor și al conducătorului autorității publice centrale din domeniul îmbunătățirilor funciare.(3) Încadrarea în categorii de importanță a digurilor reprezintă o obligație legală a proiectanților pentru lucrările noi, respectiv a deținătorilor, în cazul digurilor aflate în exploatare, și este utilizată pentru:a) stabilirea tipului de urmărire a comportării în timp a digurilor - specială sau curentă - în conformitate cu rigorile impuse de sistemul calității în construcții;b) ierarhizarea digurilor în vederea stabilirii programelor de evaluare a stării de siguranță în exploatare a acestora;c) stabilirea listei cuprinzând digurile cu risc sporit;d) stabilirea atribuțiilor de verificare și control al digurilor care revin autorității publice centrale din domeniul lucrărilor publice și, respectiv, al apelor;e) stabilirea obligațiilor ce revin deținătorilor, referitoare la siguranța în exploatare a digurilor, în vederea luării măsurilor corespunzătoare pentru reducerea riscului.(4) La stabilirea categoriei de importanță a digurilor, deținătorii sau, după caz, proiectanții acestor tipuri de lucrări vor ține seama de:a) caracteristicile tehnice și funcționale ale digurilor;b) necesitatea protecției populației, a proprietății și a mediului social, economic sau înconjurător împotriva efectelor negative potențiale produse în cazul cedării digurilor;c) cuantificarea efectelor negative potențiale ale unui incident sau accident la digul respectiv;d) impactul socioeconomic și de mediu în cazul indisponibilității unui dig;e) modul în care digul este proiectat, construit, exploatat, inspectat tehnic periodic, reparat, conservat, postutilizat sau dezafectat.(5) Încadrarea într-o categorie de importanță a unui dig se analizează și se validează de către comisia de avizare în competența căreia se află lucrarea.(6) În scopul protecției populației, a proprietății și a mediului social, economic sau înconjurător, CONSIDIG are drept de control asupra stabilirii categoriei de importanță și, după caz, de modificare a acesteia pentru oricare dintre digurile din România.  +  Articolul 7(1) Stabilirea exigențelor de performanță care definesc sistemul calității în domeniul construcțiilor de diguri, procedurile și reglementările tehnice, precum și controlul respectării acestora sunt realizate prin grija autorității publice centrale din domeniul lucrărilor publice.(2) Reglementările și procedurile cu caracter general aferente sistemului calității în domeniul construcțiilor de diguri se stabilesc prin ordin comun al conducătorului autorității publice centrale din domeniul apelor, al conducătorului autorității publice centrale din domeniul lucrărilor publice și al conducătorului autorității publice centrale din domeniul îmbunătățirilor funciare.(3) Normele tehnice aferente sistemului calității în construcțiile de diguri se elaborează prin grija autorității publice centrale din domeniul lucrărilor publice și se aprobă prin ordin comun al conducătorilor autorităților menționate la alin. (2).(4) Normele tehnice specifice pentru urmărirea comportării în timp a digurilor se elaborează prin grija autorității publice centrale din domeniul lucrărilor publice și se aprobă prin ordin comun al conducătorilor autorităților menționate la alin. (2).  +  Capitolul II Regimul de folosire a digurilor  +  Articolul 8(1) Este obligatoriu să se obțină de la autoritatea publică centrală din domeniul apelor acordul privind respectarea exigențelor de performanță referitoare la siguranța digurilor, denumit în continuare acord, în următoarele situații:a) pentru proiecte de realizare a unor diguri noi;b) pentru intervenții constructive care refac parametrii de bază ai digurilor aflate în exploatare, în vederea punerii în siguranță a acestora;c) pentru intervenții constructive care modifică parametrii de bază ai digurilor aflate în exploatare, în vederea punerii în siguranță a acestora;d) pentru trecerea în conservare, postutilizarea sau dezafectarea digurilor aflate în exploatare.(2) Acordul se solicită de titularul de investiție, în cazul proiectelor de realizare a unor diguri noi, și de către deținător, în toate celelalte cazuri.(3) Acordul se referă la încadrarea în categorii de importanță a digului, la adaptarea soluțiilor de proiectare la condițiile de amplasament, la respectarea normelor și reglementărilor legale privind siguranța digurilor, precum și a celor mai bune practici în domeniu.(4) Acordul este necesar pentru obținerea avizului de gospodărire a apelor care condiționează ulterior emiterea autorizației de construire.(5) Acordul se emite de autoritatea publică centrală din domeniul apelor, în baza avizului favorabil al comisiei de avizare prevăzute la art. 5 alin. (1).(6) Prin excepție de la prevederile alin. (4), pentru lucrările încadrate în categoriile de importanță C și D, conducătorul autorității publice centrale din domeniul apelor poate stabili, prin ordin, ca acordul să fie emis de unitățile teritoriale ale Administrației Naționale "Apele Române", în baza avizului favorabil al comisiilor de avizare teritoriale.(7) Acordul se solicită de la autoritatea publică centrală din domeniul apelor sau, după caz, de la unitățile teritoriale ale Administrației Naționale "Apele Române", în competența căreia se află lucrarea, denumite în continuare autorități competente, în conformitate cu Procedura de emitere a acordului privind respectarea exigențelor de performanță referitoare la siguranța digurilor de apărare împotriva inundațiilor.(8) Acordul își menține valabilitatea pe toată durata execuției lucrărilor, dar nu mai mult de 5 ani, cu condiția respectării prevederilor cuprinse în acesta. Dacă timp de 2 ani de la data emiterii execuția nu a început, acordul își pierde valabilitatea.(9) Reînnoirea acordului este posibilă numai la cerere și numai dacă se respectă integral prevederile cuprinse în actul de reglementare emis anterior. În caz contrar, este necesară obținerea unui alt acord. Solicitarea de reînnoire se face de deținător, la autoritatea competentă, cu cel puțin 60 de zile înainte de data expirării acordului inițial, în conformitate cu prevederile legale.(10) În cazul în care s-au produs evenimente de natură să modifice condițiile de siguranță ale lucrărilor proiectate și/sau în curs de execuție, acordul își pierde valabilitatea, iar deținătorul este obligat să obțină un alt acord de la autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 9(1) Pentru digurile aflate în exploatare, deținătorul este obligat să obțină de la autoritatea publică centrală din domeniul apelor o autorizație de funcționare în condiții de siguranță, denumită în continuare autorizație.(2) Autorizația certifică îndeplinirea exigențelor de performanță referitoare la siguranța în exploatare și condiționează obținerea autorizațiilor de gospodărire a apelor și, respectiv, de protecție a mediului.(3) Autorizația se emite de autoritatea publică centrală din domeniul apelor, în baza avizului favorabil al comisiei de avizare.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), pentru lucrările încadrate în categoriile de importanță C și D, conducătorul autorității publice centrale din domeniul apelor poate stabili, prin ordin, ca autorizația să fie emisă de unitățile teritoriale ale Administrației Naționale "Apele Române", în baza avizului favorabil al comisiei de avizare teritoriale.(5) Autorizația se solicită de la autoritatea publică centrală din domeniul apelor sau, după caz, de la unitățile teritoriale ale Administrației Naționale "Apele Române", în competența căreia se află lucrarea, în conformitate cu Procedura de emitere a autorizației de funcționare în condiții de siguranță a digurilor de apărare împotriva inundațiilor.(6) Autorizația se emite pe o durată determinată de maximum 10 ani, durata fiind stabilită de autoritatea competentă, și se reînnoiește, la cerere, la expirarea perioadei pentru care a fost emisă. Solicitarea de reînnoire se face de deținător cu cel puțin 90 de zile înainte de data expirării autorizației inițiale, în conformitate cu prevederile legale.(7) În cazul producerii unor accidente sau incidente care afectează condițiile de funcționare în siguranță a digului, autorizația își pierde valabilitatea, iar deținătorul este obligat să obțină o altă autorizație de la autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 10Procedura de emitere a acordului privind respectarea exigențelor de performanță referitoare la siguranța digurilor de apărare împotriva inundațiilor și Procedura de emitere a autorizației de funcționare în condiții de siguranță a digurilor de apărare împotriva inundațiilor se elaborează de autoritatea publică centrală din domeniul apelor și se aprobă prin ordin al conducătorului acesteia.  +  Articolul 11Tarifele pentru emiterea avizelor, acordurilor și autorizațiilor, care vor acoperi cheltuielile de funcționare ale comisiilor de avizare și ale CONSIDIG, se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale din domeniul apelor și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 12(1) Îndeplinirea condițiilor de exploatare în siguranță prevăzute în avizele, acordurile și autorizațiile emise conform prevederilor prezentei legi este obligatorie.(2) Realizarea fără acord a unor lucrări în situațiile prevăzute la art. 8 alin. (1) este interzisă.(3) Exploatarea digurilor fără autorizație este interzisă.  +  Articolul 13(1) Deținătorii de diguri sunt obligați să urmărească comportarea în timp a lucrărilor pe baza unor proiecte de urmărire specială sau a unor instrucțiuni de urmărire curentă elaborate prin grija proprie, conform reglementărilor în vigoare.(2) Urmărirea comportării în timp a lucrărilor este obligatorie pe întreaga perioadă de execuție, punere în funcțiune, exploatare, reabilitare, conservare, postutilizare sau dezafectare.(3) Nerespectarea prevederilor proiectului de urmărire specială sau a instrucțiunilor de urmărire curentă a comportării în timp a lucrării atrage suspendarea autorizației pe o perioadă de până la 90 de zile, timp în care deținătorul va realiza conformarea.(4) Activitatea de urmărire a comportării în timp a digurilor se organizează pe 3 niveluri, astfel:a) nivelul I, cuprinzând observațiile directe, măsurătorile la sistemele prevăzute pentru urmărirea comportării în timp și interpretarea primară a rezultatelor, realizate de personalul de exploatare cu sarcini specifice;b) nivelul II, cuprinzând sinteza observațiilor directe, a măsurătorilor și a inspecțiilor tehnice periodice, precum și interpretarea acestora din punctul de vedere al siguranței lucrării, realizate, prin grija deținătorului, de specialiști care întocmesc rapoarte sintetice;c) nivelul III, cuprinzând analiza și avizarea rapoartelor de sinteză realizate de comisii de urmărire a comportării în timp a digurilor, organizate de deținătorii acestora, cu avizul CONSIDIG. În cazul deținătorilor care nu organizează comisii proprii de urmărire a comportării în timp a digurilor, analiza și avizarea rapoartelor de sinteză vor fi realizate fie de comisiile de urmărire a comportării în timp a digurilor aprobate ale altor deținători, fie de grupuri de specialiști constituite sub coordonarea și cu avizul CONSIDIG.(5) La sfârșitul fiecărui an, comisiile de urmărire a comportării în timp a digurilor organizate de deținătorii acestora vor transmite rapoarte de activitate la CONSIDIG, spre analiză și avizare, precum și la Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgență al autorității publice centrale din domeniul apelor.(6) Concluziile analizelor rapoartelor de sinteză ale comisiilor de urmărire a comportării în timp a digurilor se materializează prin decizii ale conducătorilor unităților respective și devin obligatorii pentru deținători.  +  Articolul 14Pentru prevenirea unor accidente sau a unor avarii datorate sabotajelor, vandalismului ori unor acțiuni iresponsabile, deținătorii de diguri care apără zone populate și/sau obiective socioeconomice importante sunt obligați să organizeze și să realizeze un sistem de securitate și pază a lucrărilor, avizat de instituțiile abilitate ale autorității publice centrale din domeniul administrației și internelor.  +  Articolul 15Trecerea în conservare, postutilizarea sau dezafectarea unui dig se realizează potrivit Procedurii de trecere în conservare, postutilizare sau dezafectare a digurilor de apărare împotriva inundațiilor, care se elaborează de autoritatea publică centrală din domeniul apelor și se aprobă prin ordin al conducătorului acesteia.  +  Articolul 16(1) Deținătorii de diguri au obligația de a declara public caracteristicile generale, categoria de importanță și gradul de risc asociat digurilor. Declarația și inventarierea se efectuează conform Procedurii de inventariere a digurilor de apărare împotriva inundațiilor, care se elaborează de autoritatea publică centrală din domeniul apelor și se aprobă prin ordin al conducătorului acesteia.(2) Inventarierea digurilor, inclusiv a zonelor de protecție ale acestora, se realizează sub coordonarea autorității publice centrale din domeniul apelor în baza declarațiilor deținătorilor de diguri, efectuate conform prevederilor alin. (1), se centralizează în Registrul Național al Digurilor din România, denumit în continuare REDIG, și se actualizează la fiecare 5 ani sau după producerea unor viituri importante.(3) REDIG se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale din domeniul apelor și se publică pe site-urile autorităților publice centrale din domeniile apelor și îmbunătățirilor funciare.(4) Inventarierea digurilor aflate în exploatare și întocmirea REDIG se realizează în termen de 3 ani de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Capitolul III Controlul în domeniul siguranței digurilor  +  Articolul 17(1) Controlul îndeplinirii exigențelor de performanță și al respectării prevederilor legale aferente siguranței digurilor se efectuează de către autoritatea publică centrală din domeniul apelor, prin personal împuternicit.(2) Controlul prevăzut la alin. (1) se va desfășura prin acțiuni anuale sau după producerea unor viituri importante, pe baza unei tematici elaborate și aprobate de autoritatea publică centrală din domeniul apelor, în baza avizelor CONSIDIG și ale Comitetului Ministerial pentru Situații de Urgență al autorității publice centrale din domeniul apelor.  +  Articolul 18În scopul îndeplinirii atribuțiilor de control, personalul împuternicit al autorității publice centrale din domeniul apelor are dreptul:a) de acces la diguri, indiferent de deținătorul și destinația acestora, pentru a face constatări privind respectarea prevederilor prezentei legi și ale reglementărilor ce decurg din aceasta;b) de a controla existența și starea sistemelor prevăzute pentru urmărirea comportării în timp a digurilor, în conformitate cu prevederile proiectelor de urmărire specială sau ale instrucțiunilor de urmărire curentă a comportării în timp a lucrărilor;c) de a constata contravenții și de a propune sancțiuni conform competențelor acordate.  +  Articolul 19Pentru efectuarea controlului în unitățile cu regim special de acces, precum și în zonele de frontieră, persoanele prevăzute la art. 18 vor primi aprobare și din partea autorității publice centrale care coordonează unitățile respective sau, după caz, din partea conducătorului unității respective.  +  Capitolul IV Sancțiuni  +  Articolul 20Încălcarea dispozițiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz.  +  Articolul 21Constituie contravenții următoarele fapte:a) exploatarea digurilor fără autorizație, fără proiecte de urmărire specială sau instrucțiuni de urmărire curentă a comportării în timp a lucrărilor;b) nerespectarea prevederilor acordului sau ale autorizației;c) nerealizarea sistemului de securitate și pază prevăzut de prezenta lege.  +  Articolul 22(1) Contravențiile prevăzute la art. 21, săvârșite de persoane fizice sau juridice, se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 50.000 lei.(2) Cuantumul amenzilor se actualizează periodic, prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 23Constituie infracțiuni următoarele fapte:a) lipsa acordului pentru situațiile prevăzute la art. 8 alin. (1);b) exploatarea digurilor fără autorizație, punând în pericol populația, proprietatea ori mediul social, economic sau înconjurător;c) nedeclararea digului deținut și a caracteristicilor acestuia sau declararea eronată a caracteristicilor digului în scopul obținerii de avantaje de orice natură;d) neîndeplinirea măsurilor stabilite prin expertize avizate de comisiile competente, dacă fapta pune în pericol siguranța construcției și produce urmări grave pentru populație, proprietate ori pentru mediul social, economic sau înconjurător;e) deteriorarea sau distrugerea cu intenție a digurilor, precum și a sistemelor de urmărire a comportării în timp montate la diguri și/sau în zonele de protecție ale acestora;f) realizarea unor construcții, depozite, amenajări sau a altor activități în ampriza digurilor ori în zonele de protecție ale acestora.  +  Articolul 24Infracțiunile prevăzute la art. 23 se pedepsesc cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei sau cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.  +  Articolul 25Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 21 și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 22 se fac de către personalul împuternicit din cadrul autorității publice centrale din domeniul apelor sau al Administrației Naționale "Apele Române".  +  Articolul 26Prevederile art. 21 și 22 referitoare la contravenții se completează cu cele ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 27(1) Infracțiunile prevăzute în prezenta lege se constată de organele de cercetare penală, direct sau la sesizarea personalului împuternicit din cadrul autorității publice centrale din domeniul apelor ori al Administrației Naționale "Apele Române".(2) Actele încheiate de personalul împuternicit prevăzut la alin. (1) sunt acte de constatare, potrivit art. 61 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul V Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 28Deținătorii de diguri aflate în exploatare la momentul intrării în vigoare a prezentei legi sunt obligați să își autorizeze toate digurile din patrimoniu în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 29Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.