LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 (*republicată*)privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 18 martie 2014    _____________ Notă *) Republicată în temeiul art. 107 alin. (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 14 august 2013, cu modificările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 22 iulie 2003, iar ulterior a mai fost modificată şi completată prin:- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2005 pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 10 martie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 151/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 25 mai 2005;- Legea nr. 9/2007 pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 17 ianuarie 2007;- Legea nr. 40/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 9 martie 2010;- Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificată, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Paza şi protecţia sunt activităţi desfăşurate prin forţe şi mijloace specifice, în scopul asigurării siguranţei obiectivelor, bunurilor şi valorilor împotriva oricăror acţiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate, existenţa materială a acestora, precum şi a protejării persoanelor împotriva oricăror acte ostile care le pot periclita viaţa, integritatea fizică sau sănătatea. (2) Paza şi protecţia se realizează prin forţe şi mijloace militare sau civile, de către instituţiile specializate ale autorităţilor administraţiei publice, sau în regim privat, de către proprietarii sau deţinătorii obiectivelor, bunurilor sau valorilor, precum şi de către societăţile specializate de pază şi protecţie.  +  Articolul 2 (1) Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de natura capitalului social, precum şi alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unităţi, sunt obligate să asigure paza acestora. (2) Persoanele fizice pot apela pentru protecţia personală la serviciile unor societăţi specializate de pază şi protecţie, în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 3 (1) În funcţie de importanţa, specificul şi valoarea bunurilor pe care le deţin, conducătorii unităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1), cu sprijinul de specialitate al poliţiei, pentru sistemele civile de pază, sau al jandarmeriei, pentru cele militare, stabilesc modalităţi concrete de organizare şi de executare a pazei, după caz, cu efective de jandarmi, pază cu poliţişti locali, pază proprie sau pază prin societăţi specializate. (2) Unităţile grupate pe un anumit spaţiu pot organiza, cu avizul poliţiei, paza în comun cu poliţişti locali, pază proprie sau prin societăţile specializate de pază. Conducătorii acestor unităţi stabilesc forma de pază, obligaţiile şi răspunderile fiecărui beneficiar, inclusiv cele privind întocmirea planului de pază. (3) La unităţile unde nu este posibilă realizarea unui sistem de pază organizat, conducătorii acestora sunt obligaţi să execute împrejmuiri, grilaje, obloane, încuietori sigure, iluminat de securitate, sisteme de alarmă sau alte asemenea mijloace necesare asigurării pazei şi integrităţii bunurilor. (4) Protecţia demnitarilor români şi a celor străini pe timpul şederii în România, a familiilor acestora, paza sediilor de lucru şi a reşedinţelor acestora se asigură de Serviciul de Protecţie şi Pază, conform atribuţiilor prevăzute în legea specială de organizare şi funcţionare a acestuia. (5) Protecţia magistraţilor, a poliţiştilor şi jandarmilor, precum şi a membrilor de familie ai acestora, în cazurile în care viaţa, integritatea corporală sau avutul acestor persoane sunt supuse unor ameninţări, se asigură de Ministerul Afacerilor Interne, potrivit legii.  +  Articolul 4Răspunderea pentru luarea măsurilor de asigurare a pazei bunurilor şi valorilor deţinute cu orice titlu revine conducătorilor unităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1).  +  Articolul 5 (1) Paza se organizează şi se efectuează potrivit planului de pază, întocmit de unitatea ale cărei bunuri sau valori se păzesc, cu avizul de specialitate al poliţiei. Acest aviz este obligatoriu pentru fiecare caz de modificare a planului de pază. (2) Pentru unităţile la care paza se asigură cu efective de jandarmi, avizul poliţiei nu este obligatoriu. (3) Prin planul de pază se stabilesc în principal: caracteristicile obiectivului păzit, în zona respectivă, numărul de posturi şi amplasarea acestora, necesarul de personal pentru pază, amenajările, instalaţiile şi mijloacele tehnice de pază şi de alarmare, consemnul posturilor, legătura şi cooperarea cu alte organe cu atribuţii de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi persoanelor şi modul de acţiune în diferite situaţii. De asemenea, vor fi prevăzute şi regulile de acces, potrivit dispoziţiilor conducătorului unităţii, precum şi documentele specifice serviciului de pază. (4) În cazul unităţilor în care paza se asigură cu efective ale jandarmeriei, ale societăţilor specializate de pază şi protecţie, ale poliţiştilor locali sau combinat, întocmirea planului de pază se face de către conducătorii unităţilor beneficiare împreună cu comandanţii/şefii acestor efective. (5) Documentele specifice necesare executării şi evidenţei serviciului de pază, cu excepţia celui executat cu efective de jandarmi, şi modelele acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Capitolul II Formele de pază  +  Secţiunea 1 Paza cu efective de jandarmi  +  Articolul 6 (1) Paza obiectivelor de importanţă deosebită pentru apărarea ţării, activitatea statului, economie, ştiinţă, cultură şi artă, ale unor instituţii din domeniul financiar-bancar, a localurilor misiunilor diplomatice sau ale unor agenţii şi reprezentanţe economice străine, a sediilor unor organizaţii internaţionale, precum şi a transporturilor valorilor deosebite sau speciale se asigură cu efective de jandarmi. (2) Paza cu efective de jandarmi se poate asigura şi la sediile unor organisme internaţionale care desfăşoară activităţi pe teritoriul ţării, la cererea expresă a acestora, adresată Guvernului României. (3) Unităţile bugetare şi sediile misiunilor diplomatice, precum şi unităţile de interes strategic care deţin instalaţii ori obiective de o deosebită importanţă naţională, beneficiare de pază cu efective de jandarmi, care sunt exceptate de la plată, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (4) Obiectivele de importanţă deosebită care nu sunt asigurate cu pază militară în timp de pace şi se iau în pază, la mobilizare, de către Jandarmeria Română se stabilesc, din timp de pace, prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării şi se aprobă, la declararea mobilizării, prin hotărâre a Guvernului. (5) Obiectivele şi valorile prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi personalul, mijloacele materiale şi financiare necesare asigurării pazei cu efective de jandarmi se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (6) La solicitarea persoanelor fizice sau juridice, în situaţii care nu suferă amânare, la propunerea comandantului Jandarmeriei Române, ministrul afacerilor interne poate aproba asigurarea temporară a pazei cu efective de jandarmi a unor obiective, bunuri, valori şi transporturi speciale, altele decât cele prevăzute la alin. (1) şi (2). (7) Prin situaţii care nu suferă amânare se înţelege stările de fapt caracterizate prin tensiuni interne, acte de dezordine şi tulburarea gravă a ordinii publice, dezastre, furturi frecvente din proprietatea publică sau privată, care impun luarea de îndată sub pază cu efective de jandarmi a unor obiective, amplasamente, suprafeţe de teren, altele decât cele prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi situaţiile în care organele de stat cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, în caz de pericol iminent, solicită expres această intervenţie. (8) Paza cu efective de jandarmi, aprobată în condiţiile alin. (6), se ridică după încetarea situaţiei deosebite care a impus instituirea acesteia. (9) Ridicarea pazei cu efective de jandarmi se realizează, de regulă, prin hotărâre a Guvernului, în cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2), respectiv prin ordin al ministrului afacerilor interne, la propunerea comandantului Jandarmeriei Române, în toate situaţiile în care beneficiarii pazei, indiferent de modalitatea prin care a fost instituită aceasta, nu respectă obligaţiile prevăzute de lege sau cele contractuale, refuză încheierea ori reactualizarea contractului. (10) Ridicarea pazei de la obiectivele asigurate cu efective de jandarmi se poate face în termen de 60 de zile de la atenţionarea în scris a conducătorilor acestora, prin ordin al ministrului afacerilor interne, la propunerea comandantului Jandarmeriei Române. (11) În situaţia în care unităţile cărora li s-a prevăzut prin acte normative asigurarea pazei cu efective de jandarmi îşi schimbă, îşi restrâng sau îşi încetează activitatea ori renunţă la această formă de pază, prin hotărâre a Guvernului de ridicare a pazei, se vor stabili şi modalităţile de redistribuire a efectivelor disponibilizate şi a alocaţiilor bugetare aprobate în acest sens. (12) Instalarea pazei se va face numai după asigurarea de către beneficiarul serviciului de pază a condiţiilor stabilite prin contractul încheiat cu unitatea de jandarmi şi prin planul de pază întocmit.  +  Articolul 7 (1) Unităţile care beneficiază de pază cu efective de jandarmi încheie contracte de prestări de servicii cu unităţile de jandarmi, la nivelul eşalonului care are organ financiar propriu. (2) Serviciul de pază cu efective de jandarmi se efectuează contra cost, pe baza tarifelor stabilite de Ministerul Afacerilor Interne, potrivit legii. (3) Serviciul de pază se poate efectua şi în condiţiile în care, în contrapartidă, beneficiarul prestărilor de servicii oferă, la rândul său, bunuri sau servicii, dacă acestea sunt necesare Jandarmeriei Române. (4) Condiţiile efectuării serviciului de pază, conform alin. (3), se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (5) Veniturile realizate din pază şi prestarea altor servicii, organizate şi executate, potrivit legii, de unităţile de jandarmi se reţin integral de către acestea ca venituri extrabugetare cu titlu permanent, care vor fi utilizate pentru acoperirea unor cheltuieli curente şi de capital.  +  Articolul 8 (1) Paza cu efective de jandarmi se organizează şi se execută potrivit planului de pază, cu respectarea prevederilor art. 5. (2) Efectivele de jandarmi care asigură paza la obiective cu grad sporit de dificultate vor beneficia de aceleaşi sporuri pentru condiţii periculoase, vătămătoare sau grele de muncă, după caz, ca şi personalul din obiectivul respectiv.  +  Articolul 9În unităţile unde, concomitent cu paza asigurată cu efective de jandarmi, funcţionează şi paza proprie, cu poliţişti locali sau prin societăţi specializate de pază şi protecţie, acestea se vor integra, din punct de vedere operativ, în sistemul unic de pază realizat şi condus de către jandarmerie.  +  Secţiunea a 2-a Paza cu poliţişti locali şi paza proprie  +  Articolul 10Paza bunurilor şi a valorilor deţinute de persoane fizice sau juridice se poate asigura, în condiţiile legii, şi prin Corpul gardienilor publici*), conform Legii nr. 26/1993 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Corpului gardienilor publici**).__________ Notă *) Corpul gardienilor publici, reglementat prin Legea nr. 26/1993, s-a reorganizat succesiv în Poliţia Comunitară prin Legea nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare, iar aceasta în poliţia locală prin Legea poliţiei locale nr. 155/2010, cu modificările ulterioare. Notă **) Această lege a fost abrogată prin Legea nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 27 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare. Legea nr. 371/2004, cu modificările şi completările ulterioare, a fost abrogată, cu excepţia art. 20 şi 21 referitoare la serviciile publice destinate asigurării pazei obiectivelor de interes judeţean, prin Legea poliţiei locale nr. 155/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 din 15 iulie 2010, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 11Paza proprie se organizează în raport cu natura obiectivelor, a bunurilor şi valorilor ce urmează a fi păzite, cu amplasarea, întinderea şi vulnerabilitatea pe care le prezintă unele unităţi şi locuri din incinta acestora, cu numărul de schimburi în care se desfăşoară activitatea, punctele de acces şi cu alte criterii specifice.  +  Articolul 12 (1) Paza proprie se realizează cu personal calificat, angajat al unităţii beneficiare, conform legii. (2) În funcţie de numărul personalului de pază, conducerea unităţii va numi un şef de serviciu sau un împuternicit care să asigure selecţia, încadrarea, echiparea, dotarea cu armament şi mijloace de protecţie, precum şi pentru instruirea, planificarea şi controlul acestuia. (3) La unităţile unde numărul posturilor de pază este de peste 20, structura de conducere necesară este formată din şeful serviciului de pază şi şeful de tură. (4) La celelalte unităţi unde numărul de paznici este sub 20, activităţile specifice de pază se îndeplinesc de către un împuternicit al conducerii unităţii. (5) Şeful serviciului de pază sau împuternicitul cu paza se subordonează direct conducerii unităţii şi stabileşte împreună cu aceasta măsurile cele mai eficiente de pază.  +  Articolul 13 (1) Personalul de pază proprie se compune din paznici, portari, controlori de acces sau alte persoane stabilite de conducerea unităţii, din persoanele desemnate să asigure instruirea, controlul şi coordonarea activităţii de pază. Se asimilează personalului de pază şi persoanele care cumulează atribuţiile de pază cu alte atribuţii de serviciu. (2) Personalul din paza proprie se dotează cu uniforme, echipament de protecţie şi însemne distinctive, pe care le poartă pe timpul executării serviciului.  +  Articolul 14 (1) Cu avizul poliţiei, personalul din paza proprie a unităţilor poate fi dotat cu arme de foc, bastoane din cauciuc sau tip tomfe, sprayuri lacrimogene şi alte mijloace, în raport cu importanţa obiectivelor, a bunurilor şi valorilor păzite. (2) La unităţile unde funcţionează paza proprie şi paza cu efective de jandarmi, dotarea cu arme de foc, avizarea, instruirea şi controlul personalului de pază se efectuează de către unitatea de jandarmi care coordonează sistemul unic de pază.  +  Secţiunea a 3-a Paza în mediul rural  +  Articolul 15Unităţile situate pe teritoriul localităţilor rurale îşi organizează paza conform prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 16Persoanele fizice sau juridice care deţin, cu orice titlu, terenuri agricole îşi pot organiza, în asociere sau individual, pază de câmp, prin una dintre formele de pază prevăzute de lege.  +  Articolul 17Paza căilor ferate, a pădurilor, a terenurilor forestiere, a fondurilor de vânătoare şi de pescuit, a conductelor pentru transportul hidrocarburilor şi al produselor petroliere, a sistemelor de irigaţii, a reţelelor telefonice şi de transport al energiei electrice se asigură de către operatorii economici de profil, în formele prevăzute de lege.  +  Articolul 18 (1) În localităţile rurale se organizează paza comunală. (2) Primarul este obligat să ia măsuri pentru a asigura paza bunurilor publice şi ale cetăţenilor şi răspunde pentru întocmirea planului de pază a comunei. (3) Întocmirea planului de pază, instruirea şi controlul personalului de pază din localităţile rurale se efectuează de către organele locale de poliţie sau de structurile implicate în activitatea de pază. (4) Modalităţile de efectuare a pazei în mediul rural se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, după consultarea prealabilă a locuitorilor, în formele prevăzute de lege. (5) Plata serviciilor de pază în mediul rural, precum şi procurarea de echipamente de protecţie, însemne şi mijloace de apărare sau utilitare, necesare bunei executări a serviciului de pază, se asigură din bugetul local. Pentru plata serviciilor de pază, consiliile locale pot institui taxe speciale, conform legii.  +  Secţiunea a 4-a Paza şi protecţia prin societăţi specializate  +  Articolul 19 (1) Societăţile specializate de pază şi protecţie sunt societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, private care se constituie şi funcţionează potrivit legislaţiei comerciale şi prevederilor prezentei legi, având ca obiect de activitate paza obiectivelor, bunurilor sau valorilor, paza transporturilor de bunuri şi valori, în condiţii de maximă siguranţă a acestora, precum şi protecţia persoanelor. (2) Societăţile specializate de pază şi protecţie funcţionează în baza licenţei eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu avizul prealabil al Serviciului Român de Informaţii, pentru cel puţin unul dintre obiectele de activitate prevăzute la alin. (4), care poate fi reînnoită la fiecare 3 ani. Retragerea avizului prealabil al Serviciului Român de Informaţii poate constitui temei pentru anularea licenţei de funcţionare. (3) Pentru obţinerea licenţei de funcţionare este necesară întrunirea următoarelor condiţii: a) prezentarea regulamentului de organizare şi funcţionare a societăţii; b) prezentarea listei cu mijloacele materiale, tehnice, de transport, de comunicaţii, cu mijloacele audiovideo, aparatura de recunoaştere şi identificare, sistemele de alarmă împotriva efracţiei, sistemele de cronometrare şi numărare, cu centrele de supraveghere şi dispeceratele, tehnica de calcul şi softul utilizat, cu armamentul şi alte mijloace tehnice care vor face parte din dotarea societăţii, în funcţie de obiectul de activitate; c) prezentarea dovezilor de înregistrare cu denumirea societăţii şi a însemnelor distinctive înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci; d) prezentarea notificării prin care se încunoştinţează consiliul judeţean sau, după caz, Consiliul General al Municipiului Bucureşti despre faptul că societatea va avea sediul social în zona de responsabilitate a acestora; e) prezentarea dovezii de achitare a taxei pentru obţinerea licenţei de funcţionare; f) prezentarea atestatului profesional pentru persoanele care execută activităţi de pază şi protecţie. (4) Societăţile specializate de pază şi protecţie pot avea unul sau mai multe dintre următoarele obiecte de activitate: a) servicii de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor, precum şi servicii de consultanţă în domeniu; b) servicii de pază a transporturilor de bunuri şi valori, precum şi servicii de consultanţă în domeniu; c) servicii de protecţie personală specializată, denumită gardă de corp, şi servicii de consultanţă în domeniu. (5) Prin servicii de pază se înţelege: a) paza proprietăţii împotriva accesului neautorizat sau a ocupării abuzive; b) paza proprietăţii împotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum şi a altor acţiuni producătoare de pagube materiale; c) detectarea substanţelor, armelor, explozibililor sau a materialelor de orice natură care pot provoca o pagubă; d) paza proprietăţii intelectuale; e) paza mediului înconjurător; f) furnizarea către autorităţile competente a informaţiilor legate de incidentele apărute în timpul activităţii de pază. (6) Prin servicii de pază a transporturilor de bunuri şi valori se înţelege: a) organizarea şi asigurarea pazei transportului terestru, pe apă sau aerian al unor bunuri de importanţă deosebită, valori sau al oricărui alt obiect pe care beneficiarul serviciului îl denumeşte astfel; b) organizarea şi asigurarea pazei transportului unor date şi informaţii, indiferent de suportul pe care acestea se află şi de modalitatea aleasă pentru transmitere; c) organizarea şi asigurarea, potrivit legislaţiei în vigoare, a protejării mijloacelor de comunicaţii; d) organizarea şi asigurarea transportului pentru persoanele care solicită să fie transportate în condiţii de maximă siguranţă; e) furnizarea către autorităţile competente a datelor despre incidentele apărute în timpul activităţii de transport. (7) Prin serviciu de protecţie specializată a persoanei - gardă de corp - se înţelege: a) protejarea vieţii şi integrităţii corporale a persoanei aflate sub protecţie; b) protejarea persoanei aflate sub protecţie împotriva hărţuirii, pedepsită de lege; c) protejarea persoanei aflate sub protecţie în timpul transportului; d) furnizarea către autorităţile competente a informaţiilor legate de incidentele apărute în timpul activităţii de protecţie. (8) Prin serviciu de consultanţă se înţelege: a) asistenţă cu privire la activităţile care fac obiectul prevederilor alin. (5)-(7); b) întocmirea de analize, evaluări şi rapoarte asupra riscurilor la adresa securităţii persoanei, proprietăţii sau mediului. (9) Conducătorul societăţii specializate de pază şi protecţie trebuie să obţină avizul inspectoratului de poliţie judeţean sau al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, în a cărei rază teritorială îşi are sediul societatea respectivă. (10) Unitatea de poliţie competentă poate acorda avizul persoanei prevăzute la alin. (9), care are cetăţenie română sau cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European, a împlinit vârsta de 21 de ani, posedă pregătire corespunzătoare atribuţiilor ce îi revin, este cunoscută ca având o bună conduită cetăţenească şi nu a suferit condamnări pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie.  +  Articolul 20 (1) Personalului din societăţile specializate de pază şi protecţie îi este interzis să culeagă date şi informaţii. (2) În situaţia în care intră în posesia unor date şi informaţii care vizează siguranţa naţională, personalul menţionat la alin. (1) are obligaţia să informeze, de îndată, autorităţile competente cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale.  +  Articolul 21 (1) Conducătorii societăţilor specializate de pază şi protecţie sunt obligaţi să asigure respectarea prevederilor legale şi a regulamentelor proprii în organizarea şi funcţionarea acestei forme de pază, în angajarea, pregătirea şi controlul personalului, portul uniformei şi al însemnelor distinctive, precum şi în dotarea cu mijloace de intervenţie şi apărare individuală, conform legii. (2) Plata serviciilor de pază şi protecţie prestate de către societăţile specializate se face pe baza contractelor încheiate cu beneficiarii. (3) Societăţile specializate de pază şi protecţie au obligaţia de a păstra evidenţa contractelor în registre speciale. (4) Societăţile specializate de pază şi protecţie nu pot adopta însemne, uniforme, legitimaţii, accesorii de echipament sau denumiri identice, asemănătoare sau de natură să conducă la confuzii între acestea, precum şi cu cele ale autorităţilor publice ori ale organismelor internaţionale la care România este parte. (5) Modelul echipamentului personalului de pază şi protecţie se stabileşte prin hotărâre a Guvernului şi se inscripţionează cu denumirea şi sigla societăţii, aprobate cu ocazia acordării licenţei. Pe autovehiculele din dotarea societăţilor specializate se inscripţionează numai denumirea, sigla, obiectul de activitate pentru care s-a emis licenţă de către poliţie şi numerele de telefon ale societăţii. Montarea şi folosirea de mijloace de semnalizare luminoasă sau acustică pe autovehiculele societăţilor de pază şi protecţie sunt interzise. (6) Societăţile specializate de pază şi protecţie se pot asocia cu societăţi sau firme străine de profil, cu respectarea prevederilor legii.  +  Secţiunea a 5-a Garda de corp  +  Articolul 22 (1) Garda de corp se asigură de către societăţile specializate de pază şi protecţie care au primit licenţă în acest scop, numai prin personal special atestat. (2) Persoanele fizice pot angaja gardă de corp numai pe bază de contract încheiat cu societăţile specializate de pază şi protecţie prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 23Personalul care execută serviciul de gardă de corp este obligat ca în activităţile desfăşurate să respecte legile în vigoare şi să nu lezeze în vreun fel drepturile şi libertăţile cetăţenilor.  +  Capitolul III Paza transporturilor bunurilor şi valorilor, precum şi a transporturilor cu caracter special  +  Articolul 24 (1) Paza transporturilor bunurilor şi valorilor, constând în sume de bani, titluri de credite, cecuri sau alte înscrisuri de valoare, metale şi pietre preţioase, se asigură cu mijloace de transport anume destinate şi se realizează, după caz, cu jandarmi, personal propriu sau al unei societăţi specializate de pază şi protecţie, înarmaţi cu arme de foc, în condiţiile legii. (2) Paza transporturilor produselor cu caracter special, care constau în: arme, muniţii, tehnică de luptă, materii explozive, stupefiante, substanţe toxice, materiale nucleare sau alte materii radioactive ori alte materii sau substanţe periculoase, se efectuează cu mijloace de transport anume destinate şi se asigură cu efective de jandarmi, cu excepţia celor organizate şi executate cu efective ale Ministerului Apărării Naţionale. (3) Paza transporturilor bunurilor şi valorilor sau a produselor cu caracter special, aflate în tranzit pe teritoriul României, pe calea ferată ori rutieră, se asigură cu efective de jandarmi.  +  Articolul 25 (1) Paza transporturilor de bunuri şi valori sau a celor cu caracter special se organizează şi se execută potrivit prevederilor planului de pază, întocmit de unitatea ale cărei bunuri sau valori se transportă împreună cu unitatea prestatoare, cu avizul poliţiei, care este obligatoriu şi în cazul modificării acestuia. Acest aviz nu este necesar în cazul unităţilor la care paza transportului se asigură cu efective de jandarmi sau cu cele aparţinând unor instituţii cu atribuţii în domeniul apărării şi siguranţei naţionale. (2) Prin planul de pază se stabilesc în principal: bunurile şi valorile de transportat, condiţiile de mediu adecvate naturii bunurilor şi valorilor care se transportă, situaţia operativă, durata transportului, mijloacele de transport folosite, variantele de transport, dispozitivul de pază, consemnul general şi particular pentru personalul implicat, dotarea cu mijloace tehnice şi de autoapărare, modul de acţiune în diferite situaţii, potrivit reglementărilor legale în vigoare. (3) De regulă, transporturile de bunuri sau valori ori transporturile produselor cu caracter special se efectuează pe timp de zi. (4) Indiferent de natura transportului, paza acestuia se va asigura de cel puţin o persoană înarmată, în cadrul localităţii, şi de minimum două, în afara acesteia. (5) Efectivele necesare pazei transporturilor bunurilor şi valorilor, precum şi a celor speciale, prevăzute la art. 24, se stabilesc de comun acord, de către conducătorul unităţii care asigură efectivele de pază şi cel al unităţii beneficiare, prin planul de pază şi prin contract. (6) Pentru efectivele care asigură paza transporturilor bunurilor şi valorilor, inclusiv a celor cu caracter special prevăzute la art. 24 alin. (2), beneficiarii vor asigura, după caz, condiţii corespunzătoare pentru executarea serviciului, astfel: a) compartiment de serviciu sau vagoane tip corp de gardă, pentru transportul pe calea ferată; b) autovehicule blindate, semiblindate sau special amenajate, pentru transportul valorilor sau produselor speciale, precum şi pentru echipajele care asigură paza acestora; c) compartimente special amenajate sau rezervate, pentru transporturi navale sau aeriene. (7) Bunurile şi valorile prevăzute la art. 24 se asigură la o societate de asigurări de către beneficiarul contractului de transport ori de către transportator, după caz, potrivit înţelegerii dintre părţi.  +  Articolul 26 (1) Mijloacele auto destinate transportului bunurilor şi valorilor sau celui cu caracter special, prevăzute la art. 24, se dotează cu dispozitive tehnice de pază, alarmare, monitorizare, localizare şi supraveghere, destinate să asigure securitatea persoanelor însoţitoare, a bunurilor, a valorilor şi produselor speciale transportate, şi se echipează cu tehnică de comunicaţii radio pe frecvenţele aprobate conform legii. (2) În cazul transporturilor bunurilor şi valorilor constând în valori ştiinţifice, tehnice, de cultură şi artă sau al celor cu caracter special prevăzute la art. 24 alin. (2), conducătorul unităţii asigură cel puţin un echipaj de însoţire pentru paza şi protecţia bunurilor sau a valorilor respective. (3) Transportatorii de bunuri sau valori au obligaţia monitorizării permanente a derulării transporturilor şi sesizării de urgenţă a poliţiei în caz de pericol. (4) Cerinţele minime pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport prevăzute la art. 24 alin. (1) şi (2), pentru protecţia personalului însoţitor şi a valorilor transportate, se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Capitolul IV Sisteme tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei  +  Secţiunea 1 Mijloace de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei  +  Articolul 27 (1) Conducătorii unităţilor care deţin bunuri, valori, suporturi de stocare a documentelor, a datelor şi informaţiilor cu caracter secret de stat sunt obligaţi să asigure paza, mijloacele mecano-fizice de protecţie şi sistemele de alarmare împotriva efracţiei în locurile de păstrare, depozitare şi manipulare a acestora, precum şi în locurile unde se desfăşoară activităţi care au un asemenea caracter. (2) Proiectele sistemelor de alarmare se avizează de Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti ori de inspectoratul de poliţie judeţean pe raza căruia se află obiectivul, sub aspectul respectării cerinţelor minime de securitate împotriva efracţiei. (3) Elementele de protecţie mecano-fizice încorporate imobilelor destinate păstrării, depozitării şi manipulării bunurilor şi valorilor de orice fel trebuie să fie rezistente la efracţie, corespunzător gradului de siguranţă impus de caracteristicile obiectivului păzit, în conformitate cu cerinţele tehnice stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (4) În sensul prezentei legi, prin elemente de protecţie mecano-fizice se înţelege: ziduri, plase, blindaje, case de fier, seifuri, dulapuri metalice, geamuri şi folie de protecţie, grilaje, uşi şi încuietori. (5) În sensul prezentei legi, prin sistem de alarmare împotriva efracţiei se înţelege ansamblul de echipamente electronice care poate fi compus din centrală de comandă şi semnalizare optică şi acustică, detectoare, butoane şi pedale de panică, control de acces şi televiziune cu circuit închis cu posibilităţi de înregistrare şi stocare a imaginilor şi datelor, corespunzător gradului de siguranţă impus de caracteristicile obiectivului păzit. (6) Instalarea, modificarea, inclusiv punerea în funcţiune a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei se avizează şi se controlează potrivit prevederilor alin. (2). (7) Proiectele sistemelor de alarmare împotriva efracţiei se întocmesc în mod obligatoriu pentru obiectivele care sunt supuse avizării poliţiei, iar elaborarea acestora se face cu respectarea cerinţelor tehnice minime stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 28În proiectele de execuţie a construcţiilor destinate producerii, păstrării sau deţinerii unor bunuri ori valori importante sau a lucrărilor de modernizare, modificare şi transformare a acestora trebuie să se prevadă construirea sau introducerea mijloacelor de protecţie mecano-fizice şi instalarea sistemelor tehnice de pază şi alarmare împotriva efracţiei.  +  Articolul 29Beneficiarii, conducătorii şi personalul societăţilor specializate în domeniul sistemelor de alarmare şi al mijloacelor de protecţie mecano-fizice sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea informaţiilor referitoare la sistemele instalate sau avute în întreţinere.  +  Articolul 30Clasificarea sistemelor de alarmare împotriva efracţiei se face în raport cu importanţa bunurilor şi a valorilor ce urmează a fi apărate şi cu categoria de importanţă a construcţiei de către societăţile de asigurare.  +  Secţiunea a 2-a Licenţierea societăţilor specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei  +  Articolul 31 (1) Persoanele fizice sau juridice pot desfăşura activităţi de proiectare, instalare, modificare sau întreţinere a componentelor sau sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, numai pe baza licenţei eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Române, prelungită la fiecare 3 ani, şi cu avizul prealabil al Serviciului Român de Informaţii, eliberat în termen de 30 de zile. (2) Persoanele fizice sau juridice prevăzute la alin. (1) sunt obligate ca, în termen de 15 zile, să comunice în scris unităţii de poliţie competente orice modificare intervenită în structura şi organizarea activităţii pentru care a fost eliberată licenţa. (3) Conducătorii persoanelor juridice, personalul tehnic al acestora şi persoanele fizice care desfăşoară activităţile prevăzute la alin. (1) se avizează de inspectoratele de poliţie judeţene sau de Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti pe raza cărora/căreia societatea îşi are sediul, respectiv persoana fizică, domiciliul. (4) Persoanele licenţiate sau autorizate într-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European pot desfăşura activităţile prevăzute la alin. (1) şi (3) după notificarea Inspectoratului General al Poliţiei Române.  +  Articolul 32 (1) Societăţilor specializate în domeniul sistemelor de alarmare le sunt interzise culegerea de informaţii, înregistrările audio sau video care excedează obiectului de activitate pentru care li s-a acordat licenţă, precum şi instalarea de echipamente disimulate care să le permită executarea acestor activităţi. (2) Conducătorii societăţilor specializate în proiectarea, producerea, instalarea şi întreţinerea sistemelor de alarmare împotriva efracţiei sunt obligaţi să asigure respectarea prevederilor legale şi a regulamentelor proprii de organizare şi funcţionare, aprobate cu ocazia acordării licenţei. (3) Societăţile specializate în domeniul sistemelor de alarmare se pot asocia cu societăţi sau firme de profil străine, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi.  +  Secţiunea a 3-a Dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare  +  Articolul 33 (1) Unităţile de jandarmi, poliţiştii locali, societăţile specializate de pază şi protecţie, precum şi cele din domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracţiei pot înfiinţa dispecerate de zonă care să monitorizeze şi să transmită alarmele de la sistemele electronice conectate la echipajele de intervenţie. (2) Înfiinţarea dispeceratelor de zonă, potrivit alin. (1), se face numai după avizarea regulamentului de organizare şi funcţionare de către Inspectoratul General al Poliţiei Române. Fac excepţie unităţile de jandarmi, pentru dispeceratele proprii. (3) Plata serviciilor de monitorizare prin dispecerat a sistemului de alarmare local se face pe baza contractelor încheiate cu beneficiarii acestora. (4) Intervenţia echipajelor mobile în cazul receptării semnalelor de alarmă de la abonaţii conectaţi se va realiza cu personal calificat din cadrul jandarmeriei, al poliţiştilor locali ori al societăţilor specializate de pază şi protecţie. (5) În situaţiile în care intervenţia este confirmată şi forţele proprii sunt depăşite de amploarea evenimentelor, prin dispecerat se anunţă unitatea de poliţie competentă, în vederea prinderii infractorilor şi a cercetării locului faptei. În celelalte cazuri, după prinderea infractorilor, aceştia vor fi predaţi de îndată unităţilor de poliţie competente teritorial. (6) Menţionarea în planul de pază a faptului că obiectivul este asigurat prin conectarea sistemului de alarmă la un dispecerat de monitorizare şi transmitere a semnalelor de alarmă este obligatorie.  +  Capitolul V Selecţia, atestarea, angajarea, pregătirea şi dotarea personalului de pază şi gardă de corp  +  Secţiunea 1 Selecţia şi angajarea personalului de pază şi gardă de corp  +  Articolul 34Răspunderea pentru selecţia, angajarea, nivelul pregătirii, echiparea şi dotarea personalului de pază şi gardă de corp revine angajatorului.  +  Articolul 35Personalul cu atribuţii de pază se compune din: agenţi de pază, portari, controlori de acces, supraveghetori, însoţitori de valori sau alte persoane stabilite de conducerea unităţii ori desemnate să asigure instruirea, controlul şi coordonarea activităţii de pază.  +  Articolul 36Persoana care urmează să îndeplinească atribuţii de pază sau protecţie trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) să fie cetăţean român sau cetăţean al unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European şi să aibă vârsta de cel puţin 18 ani; b) să fie apt medical pentru exercitarea funcţiei; c) să nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie; d) să fie atestat profesional, potrivit prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 37 (1) Angajarea personalului cu atribuţii de pază sau gardă de corp se face pe baza atestatului eliberat în condiţiile prevăzute la art. 38 şi a certificatului de cazier judiciar. (2) Conducătorii unităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1), care deţin secrete de stat sau care desfăşoară activităţi de interes strategic, sunt obligaţi să solicite şi avizul Serviciului Român de Informaţii, pentru personalul angajat în vederea executării serviciului de pază. (3) Conducătorii unităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1) pot angaja pe durată determinată persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 36 lit. a)-c), dar nu mai mult de 3 luni şi doar la prima angajare, cu scopul de a asigura perioada necesară pentru finalizarea procedurilor de angajare şi de obţinere a atestatului profesional.  +  Secţiunea a 2-a Atestarea şi pregătirea personalului de pază şi gardă de corp  +  Articolul 38 (1) Atestarea personalului pentru executarea activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi de gardă de corp se face de către Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau, după caz, de inspectoratul de poliţie judeţean în raza căruia persoana îşi are domiciliul sau reşedinţa, după absolvirea cursurilor de calificare profesională de bază şi promovarea examenului, pe baza documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 36 lit. a)-c). (2) Atestatul eliberat potrivit alin. (1) acordă dreptul persoanei deţinătoare de a practica ocupaţia de bază în domeniul reglementat de prezenta lege. (3) Ocupaţiile care fac obiectul activităţilor de pază, tipul de formare profesională necesar pentru practicarea acestor ocupaţii şi modelul atestatului se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (4) Pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, atestatul se poate elibera pe baza documentelor doveditoare, eliberate de autorităţile competente din statul de origine sau de provenienţă, persoanelor care cunosc limba română, scris şi vorbit. (5) Sunt exceptate de la obligaţia obţinerii certificatului de absolvire a cursului de calificare profesională persoanele care deţin un certificat de competenţe profesionale, dobândit potrivit legii, şi care fac dovada că au avut calitatea de poliţist sau cadru militar ori au avut, pentru o perioadă de cel puţin un an, calitatea de soldat sau gradat voluntar.  +  Articolul 39 (1) Formarea profesională a personalului pentru executarea activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi de gardă de corp se realizează prin furnizori de formare profesională din sectorul public sau privat, autorizaţi în condiţiile legii. (2) Furnizorul de formare profesională are obligaţia de a aproba înscrierea la cursurile de calificare profesională doar a persoanelor care fac dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 36 lit. a)-c). (3) Examenul de absolvire a cursurilor de calificare profesională se susţine în faţa unei comisii constituite potrivit dispoziţiilor art. 42 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată. Din comisie trebuie să facă parte şi un reprezentant al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau, după caz, al inspectoratului de poliţie judeţean în raza căruia furnizorul de formare profesională îşi are sediul. (4) Tematica programelor de formare profesională se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Secţiunea a 3-a Dotarea personalului de pază  +  Articolul 40Angajatorii sunt obligaţi să doteze personalul de pază şi gardă de corp cu uniformă, însemne distinctive şi, după caz, echipament de protecţie, pe care acesta le poartă numai în timpul executării serviciului.  +  Articolul 41Personalul de pază sau gardă de corp are obligaţia de a purta în timpul serviciului un ecuson de identificare cu numele şi prenumele, precum şi cu denumirea unităţii la care este angajat.  +  Articolul 42 (1) Uniforma şi însemnele se stabilesc de către angajator. Aceasta va fi inscripţionată numai cu denumirea şi sigla societăţii angajatoare. (2) Este interzis societăţilor private de pază să adopte însemne, uniforme, accesorii sau denumiri similare ori asemănătoare cu cele ale autorităţilor publice. Societăţilor private de pază li se interzice şi folosirea de cagule, măşti pentru protecţia feţei şi cătuşe metalice.  +  Articolul 43 (1) În raport cu importanţa şi natura obiectivelor, bunurilor şi valorilor păzite, cu avizul poliţiei sau al jandarmeriei, după caz, personalul de pază sau gardă de corp poate fi dotat cu arme de foc, bastoane de cauciuc sau tomfe, pulverizatoare iritant-lacrimogene de capacitate mică şi alte mijloace de apărare, autorizate prin lege. (2) Dotarea cu arme de foc a personalului de pază sau gardă de corp se face numai după avizarea, după caz, de către poliţie sau jandarmerie a planului de pază/protecţie a obiectivului/persoanei ori a transportului de bunuri şi valori speciale sau a produselor cu caracter special.  +  Articolul 44 (1) Armamentul şi muniţia se asigură prin închiriere, contra cost, de către unitatea de poliţie sau jandarmi competentă teritorial. (2) Cel puţin semestrial, sub supravegherea unităţilor de poliţie sau jandarmi competente teritorial, se vor organiza trageri de antrenament cu personalul de pază şi gardă de corp dotat cu arme de foc. (3) Contravaloarea muniţiei consumate se suportă de angajator.  +  Capitolul VI Atribuţiile personalului de pază şi gardă de corp  +  Secţiunea 1 Atribuţiile personalului de pază  +  Articolul 45Personalul de pază este obligat să cunoască şi să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru paza şi integritatea obiectivelor, bunurilor şi valorilor încredinţate.  +  Articolul 46În timpul serviciului, personalul de pază este obligat: a) să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii unităţilor păzite; b) să păzească obiectivul, bunurile şi valorile nominalizate în planul de pază şi să asigure integritatea acestora; c) să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările legale şi cu dispoziţiile interne; d) să oprească şi să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvârşit infracţiuni ori alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele care încalcă normele interne stabilite prin regulamentele proprii, iar în cazul infracţiunilor flagrante, să prindă şi să prezinte poliţiei pe făptuitor, să oprească şi să predea poliţiei bunurile ori valorile care fac obiectul infracţiunii sau al altor fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces-verbal pentru luarea acestor măsuri. Procesul-verbal astfel întocmit constituie act de sesizare a organelor de urmărire penală; e) să încunoştinţeze de îndată şeful său ierarhic şi conducerea unităţii beneficiare despre producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului şi despre măsurile luate; f) în caz de avarii produse la instalaţii, conducte sau rezervoare de apă, combustibili ori de substanţe chimice, la reţelele electrice sau telefonice şi în orice alte împrejurări care sunt de natură să producă pagube, să aducă de îndată la cunoştinţă celor în drept asemenea evenimente şi să ia primele măsuri pentru limitarea consecinţelor evenimentului; g) în caz de incendii, să ia imediat măsuri de stingere şi de salvare a persoanelor, a bunurilor şi a valorilor, să sesizeze pompierii şi să anunţe conducerea unităţii şi poliţia; h) să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor şi de evacuare a bunurilor şi a valorilor în caz de dezastre; i) să sesizeze poliţia în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul unităţii şi să-şi dea concursul ori de câte ori este solicitat de către organele de urmărire penală sau de organele de poliţie; j) să păstreze secretul de stat şi cel de serviciu, dacă, prin natura atribuţiilor, are acces la asemenea date şi informaţii; k) să poarte numai în timpul serviciului mijloacele de apărare, de protecţie şi armamentul cu care este dotat şi să facă uz de armă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege; l) să poarte uniforma şi însemnele distinctive numai în timpul serviciului, cu excepţia locurilor de muncă unde se impune o altă ţinută; m) să nu se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice şi nici să nu consume astfel de băuturi în timpul serviciului; n) să nu absenteze fără motive temeinice şi fără să anunţe în prealabil conducerea unităţii despre aceasta; o) să execute întocmai dispoziţiile şefilor ierarhici, cu excepţia celor vădit nelegale, şi să fie respectuos în raporturile de serviciu; p) să execute, în raport de specificul obiectivului, bunurile sau valorile păzite, precum şi orice alte sarcini care i-au fost încredinţate, potrivit planului de pază; q) să respecte consemnul general şi particular al postului.  +  Articolul 47- Şeful formaţiei de pază, pe lângă obligaţiile prevăzute la art. 46, are şi următoarele atribuţii: a) să organizeze, să conducă şi să controleze activitatea de pază, precum şi modul de executare a serviciului de către personalul din subordine; b) să informeze de îndată conducerea unităţii şi poliţia despre evenimentele produse pe timpul activităţii de pază şi să ţină evidenţa acestora; c) să propună conducerii unităţii măsuri pentru perfecţionarea activităţii de pază; d) să ţină evidenţa armamentului şi a muniţiei din dotarea personalului de pază, să asigure păstrarea, întreţinerea, depozitarea şi folosirea acestora, potrivit legii; e) să execute programul de pregătire profesională specifică a personalului de pază din subordine.  +  Secţiunea a 2-a Atribuţiile gărzii de corp  +  Articolul 48 (1) În timpul serviciului, personalul care execută garda de corp are, pe lângă obligaţiile prevăzute la art. 46 lit. d) şi j)-o), şi următoarele obligaţii specifice: a) să apere persoana căreia îi asigură garda de corp împotriva unor atacuri care pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea sau bunurile acesteia; b) să ia primele măsuri pentru salvarea persoanei beneficiare de gardă de corp, când aceasta a fost rănită; c) să nu execute, la cererea beneficiarului de gardă de corp, activităţi care depăşesc limita atribuţiilor sale legale; d) să anunţe unitatea de poliţie de îndată ce intră în posesia unor date sau informaţii despre iminenta pregătire sau săvârşire a unor infracţiuni; e) să oprească şi să imobilizeze, în funcţie de posibilităţi, persoanele care au săvârşit fapte de natură a pune în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea sau bunurile persoanei căreia îi asigură protecţia şi să sesizeze de îndată cea mai apropiată unitate de poliţie; f) să participe, la cererea autorităţilor statului, la îndeplinirea misiunilor ce revin acestora pentru prinderea infractorilor, fără a încălca obligaţiile faţă de persoana pe care o are în pază; g) să coopereze cu autorităţile statului care au atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale. (2) Personalului prevăzut la alin. (1) îi este interzis portul armamentului în sediile instituţiilor publice.  +  Articolul 49Modul de acţiune al personalului care execută serviciul de gardă de corp se stabileşte prin planul de protecţie întocmit de societatea specializată de pază, avizat de unitatea de poliţie competentă teritorial.  +  Capitolul VII Obligaţiile conducătorilor de unităţi  +  Articolul 50Conducătorii unităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1), în care funcţionează sisteme de pază, au următoarele obligaţii: a) răspund de organizarea şi funcţionarea pazei unităţilor, bunurilor şi valorilor pe care le deţin, cu orice titlu; b) analizează temeinic nevoile stricte de pază şi stabilesc efectivele necesare, în raport cu natura, importanţa, mărimea şi vulnerabilitatea unităţilor respective, cu specificul producţiei şi cu locul de dispunere a acestora; în obiectivele în care paza se execută cu efective de jandarmi, analiza şi stabilirea măsurilor se realizează împreună cu comandantul unităţii de jandarmi care a aprobat planul de pază; c) asigură, pentru executarea serviciului de pază, selecţionarea persoanelor cu profil moral corespunzător, cu aptitudini fizice şi profesionale necesare acestei activităţi; d) iau măsuri de instruire specifică a personalului de pază şi controlează modul în care acesta îşi execută atribuţiile de serviciu; e) asigură executarea amenajărilor şi a instalaţiilor necesare desfăşurării serviciului de pază, precum şi introducerea, întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţionare a sistemelor tehnice de legătură, de pază şi de alarmă împotriva efracţiei; f) asigură echiparea personalului de pază cu uniformă şi însemne distinctive, în condiţiile legii; g) asigură corp de gardă sau încăpere de serviciu pentru efectivele de jandarmi, poliţişti locali ori cele ale societăţilor specializate destinate serviciului de pază şi fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare a acestuia; h) încheie contracte de prestări de servicii în domeniul pazei, gărzii de corp, pentru instalarea sistemelor de alarmă împotriva efracţiei, numai cu societăţile sau persoanele ori prin poliţia locală cărora li s-a acordat licenţa, după caz, de către Inspectoratul General al Poliţiei Române; i) asigură spaţiile şi amenajările necesare păstrării în deplină siguranţă a armamentului şi a muniţiei destinate serviciului de pază; j) stabilesc reguli privind accesul şi circulaţia în interiorul obiectivului păzit; k) stabilesc responsabilităţi pentru şefii compartimentelor de muncă, în ceea ce priveşte paza şi siguranţa utilajelor şi instalaţiilor.  +  Articolul 51Îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 50 se realizează, după caz, cu sprijinul de specialitate al unităţilor de poliţie sau jandarmi competente teritorial.  +  Capitolul VIII Obligaţiile Ministerului Afacerilor Interne  +  Articolul 52Ministerul Afacerilor Interne asigură, prin structurile de specialitate, coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor de pază şi protecţie pe teritoriul României.  +  Articolul 53În scopul asigurării pazei şi a siguranţei obiectivelor, bunurilor şi valorilor, Poliţiei Române îi revin următoarele atribuţii principale: a) avizează planurile de pază ale unităţilor la care paza nu este asigurată cu efective de jandarmi şi stabileşte, după caz, necesitatea dotării personalului implicat cu armament şi muniţie aferentă, în condiţiile existenţei documentelor care atestă dreptul de proprietate sau, după caz, dreptul de folosinţă asupra obiectivului; b) acordă sprijin de specialitate în organizarea pazei la aceste unităţi în pregătirea personalului de pază şi urmăreşte executarea întocmai a măsurilor stabilite prin planul de pază; c) eliberează licenţe de funcţionare societăţilor specializate de pază şi emite avizul pentru conducătorii acestora, în condiţiile legii; d) eliberează atestate pentru încadrarea personalului de pază sau retrage atestatul acordat, când nu mai sunt îndeplinite condiţiile legale care au stat la baza eliberării acestuia; e) avizează, după caz, planurile tematice de pregătire a personalului de pază şi gardă de corp; f) avizează proiectele sistemelor tehnice de alarmare contra efracţiei, propuse a se instala în unităţile prevăzute la art. 2 alin. (1); g) îndrumă şi supraveghează, după caz, executarea şedinţelor de tragere cu armamentul din dotare al personalului de pază şi gardă de corp; h) acordă asistenţă în organizarea activităţii de pază şi gardă de corp şi asigură, în mod gratuit, armamentul necesar în vederea dotării personalului instituţiilor publice autorizate prin lege de înfiinţare, organizare şi funcţionare să deţină şi să folosească arme de foc şi muniţii, cu excepţia celor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională; i) asigură, prin închiriere, contra cost, în limita disponibilului, armamentul necesar dotării personalului de pază pentru celelalte unităţi; j) controlează modul în care se respectă dispoziţiile legale cu privire la paza obiectivelor, a bunurilor şi a valorilor, precum şi a celor privind garda de corp şi stabileşte măsurile ce urmează să fie luate; k) avizează regulamentele de organizare şi funcţionare a dispeceratelor de zonă care monitorizează sisteme de alarmă; l) eliberează licenţe de funcţionare societăţilor specializate în activităţi de proiectare, producere, instalare şi întreţinere a sistemelor de alarmă împotriva efracţiei sau a componentelor acestora şi de monitorizare a alarmelor în obiective sau retrage licenţa acestora, în condiţiile legii; m) avizează conducătorii şi personalul tehnic al societăţilor specializate sau retrage acest aviz când nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege; n) avizează personalul de pază şi gardă de corp pentru portarmă; o) controlează şi îndrumă activitatea societăţilor specializate; p) ţine evidenţa licenţelor, atestatelor şi a avizelor acordate, precum şi a celor retrase şi furnizează, la cererea beneficiarilor serviciilor de pază şi protecţie, date în acest sens.  +  Articolul 54În scopul asigurării pazei şi siguranţei obiectivelor, bunurilor şi valorilor, Jandarmeriei Române îi revin următoarele atribuţii principale: a) asigură paza cu efective de jandarmi a obiectivelor, bunurilor şi valorilor, precum şi a transportului produselor cu caracter special, stabilite prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin ordin al ministrului afacerilor interne, în condiţiile prezentei legi; b) avizează planurile de pază la unităţile la care paza este asigurată cu efective de jandarmi şi stabileşte, după caz, necesitatea dotării personalului implicat cu armament şi muniţie aferentă; c) acordă sprijin de specialitate în organizarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor în pregătirea personalului de pază, asigură în mod gratuit armamentul necesar în vederea dotării personalului de pază şi urmăreşte executarea întocmai a măsurilor stabilite prin planul de pază a instituţiilor publice autorizate; d) asigură, prin închiriere, contra cost, în limita disponibilului, armamentul necesar dotării personalului de pază pentru celelalte unităţi; e) organizează cursuri de calificare, în condiţiile legii; f) îndrumă şi supraveghează, după caz, executarea şedinţelor de tragere cu armamentul din dotare al personalului de pază numai pentru unităţile unde funcţionează pază mixtă cu jandarmi.  +  Capitolul IX Răspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 55Nerespectarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, materială, disciplinară, contravenţională sau penală.  +  Articolul 56Desfăşurarea în scop comercial de activităţi de pază sau protecţie, de proiectare, producere, instalare şi întreţinere a sistemelor de alarmă împotriva efracţiei sau a componentelor acestora fără atestat ori fără licenţa de funcţionare prevăzută de lege constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.  +  Articolul 57Implicarea conducătorilor unităţilor cu pază proprie sau a personalului societăţilor specializate de pază şi protecţie în desfăşurarea de acţiuni de forţă, executări silite, recuperări de debite, conflicte de muncă ori de opunere la desfăşurarea acţiunilor de restabilire a ordinii de drept de către autorităţile publice competente, precum şi nerespectarea dispoziţiilor art. 20 se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.  +  Articolul 58Constituie contravenţii la prezenta lege următoarele fapte: a) neluarea măsurilor de organizare şi funcţionare a pazei, prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (3), art. 5 alin. (1), art. 17 şi la art. 18 alin. (2) şi (3); b) neluarea măsurilor prevăzute la art. 24 şi la art. 26 alin. (1)-(3); c) neîntocmirea planului de pază, conform art. 5 alin. (3), sau a celui de transport de bunuri ori valori, conform art. 25 alin. (1), şi neîndeplinirea sarcinilor prevăzute în acestea ori a măsurilor stabilite de unitatea de jandarmi; d) încadrarea sau menţinerea în funcţie a personalului de pază de orice fel, cu încălcarea dispoziţiilor art. 19 alin. (10), art. 21 alin. (1) şi (4) şi ale art. 36; e) încălcarea de către personalul de pază ori gardă de corp a obligaţiilor prevăzute la art. 46-49; f) neîndeplinirea de către conducătorii unităţilor a obligaţiilor prevăzute la art. 50; g) nerespectarea prevederilor art. 23, art. 31 alin. (2), art. 37, art. 39 alin. (2) şi art. 40; h) instalarea de sisteme tehnice de alarmă împotriva efracţiei sau de componente ale acestora, cu încălcarea prevederilor art. 27 alin. (6) şi (7), precum şi nerespectarea prevederilor art. 28; i) refuzul de a asigura accesul reprezentanţilor autorităţilor publice aflaţi în exerciţiul funcţiunii, al personalului poliţiei sau al jandarmeriei, special desemnat pentru exercitarea atribuţiilor legale de control, pentru luarea măsurilor de prevenire în obiectivele păzite sau asistate prin mijloace tehnice antiefracţie şi în organizarea activităţii de gardă de corp; j) depăşirea limitelor obiectului de activitate al societăţii specializate sau al poliţiştilor locali; k) refuzul de a furniza datele, informaţiile sau documentele solicitate de către reprezentanţii autorităţilor publice competente, potrivit legii, aflaţi în exerciţiul funcţiunii; l) executarea, în fapt, a atribuţiilor de organizare şi funcţionare a activităţii societăţilor specializate de către persoane care au suferit condamnări pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie; m) nerespectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării licenţei de funcţionare.  +  Articolul 59 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 58 se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, contravenţiile prevăzute la lit. g)-m); b) cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, contravenţiile prevăzute la lit. a)-d) şi f); c) cu amendă de la 100 lei la 300 lei, contravenţia prevăzută la lit. e). (2) Sancţiunea amenzii poate fi aplicată şi persoanei juridice.  +  Articolul 60 (1) Licenţa de funcţionare se anulează în următoarele cazuri: a) la săvârşirea uneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 58 lit. i)-k), dacă făptuitorul are calitatea de conducător al societăţii care are ca obiect de activitate paza şi/sau protecţia, precum şi a contravenţiilor prevăzute la art. 58 lit. l) şi m); b) la repetarea, în interval de un an, a faptelor care atrag măsura suspendării; c) la săvârşirea uneia dintre infracţiunile prevăzute la art. 57; d) la săvârşirea de către conducătorii societăţilor specializate de pază şi protecţie, ai celor licenţiate în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracţiei ori al componentelor acestora sau al celor de monitorizare a sistemelor de alarmare a unor infracţiuni în legătură cu activitatea acestor societăţi. (2) Anularea licenţei de funcţionare se dispune de către Inspectoratul General al Poliţiei Române sau, după caz, de către instanţa de judecată şi se comunică oficiului registrului comerţului pe raza căruia funcţionează societatea specializată de pază şi protecţie, în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a procesului-verbal de contravenţie sau a hotărârii judecătoreşti prin care s-a respins plângerea împotriva procesului-verbal de contravenţie. (3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d), anularea licenţei se dispune după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de condamnare a făptuitorului. (4) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d), anularea licenţei se dispune în baza actului de constatare motivat, întocmit de agentul constatator din cadrul inspectoratului judeţean de poliţie sau al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe raza căreia îşi are sediul societatea sancţionată, şi se comunică Inspectoratului General al Poliţiei Române şi societăţii respective. (5) După anularea licenţei de funcţionare, conducătorul societăţii specializate de pază este obligat să rezilieze contractele încheiate cu beneficiarii, în termen de 10 zile de la comunicarea în scris a acestei măsuri. (6) Măsura anulării licenţei de funcţionare poate fi atacată în justiţie, potrivit legii, de către societatea sancţionată, iar până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti nu se aplică prevederile alin. (5), referitoare la rezilierea contractelor cu beneficiarii. (7) La nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române se organizează evidenţa informatizată a tuturor societăţilor care au primit licenţă de funcţionare în domeniul pazei, gărzii de corp, instalării sistemelor de alarmare împotriva efracţiei şi monitorizării acestor sisteme.  +  Articolul 61 (1) Măsura retragerii atestatului personalului de pază sau gărzii de corp revine Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau, după caz, inspectoratului de poliţie judeţean în raza căruia persoana îşi are domiciliul ori reşedinţa şi se ia în mod obligatoriu în următoarele situaţii: a) persoana a săvârşit o infracţiune în legătură cu serviciul sau o infracţiune cu intenţie; b) persoana a fost sancţionată contravenţional de cel puţin două ori în 6 luni pentru încălcarea dispoziţiilor art. 46-48 sau a normelor de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice; c) persoana şi-a pierdut aptitudinile fizice necesare în vederea îndeplinirii funcţiei de paznic sau gardă de corp ori a fost declarată iresponsabilă, potrivit legii. (2) Măsura retragerii atestatului se propune de agentul constatator sau de angajatorul care a sesizat că personalul de pază sau garda de corp se află în vreuna dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) şi se dispune de către unitatea din care face parte agentul constatator, comunicându-se acest lucru de îndată angajatorului şi persoanei sancţionate. (3) Persoana căreia i s-a retras atestatul poate contesta această măsură în justiţie, în condiţiile legii. (4) Cererea de reprimire a atestatului se poate face după un an de la luarea măsurii, cu excepţia situaţiei în care instanţa de judecată constată nevinovăţia persoanei. (5) La nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române va fi organizată o evidenţă informatizată a tuturor persoanelor care au fost atestate pentru serviciul de pază, precum şi a celor cărora le-au fost retrase atestatele de către unităţile competente ale Ministerului Afacerilor Interne.  +  Articolul 62Săvârşirea într-un interval de 3 luni a cel puţin două dintre contravenţiile prevăzute la art. 58 lit. g) şi h) atrage suspendarea, pe o perioadă de la o lună la 3 luni, a dreptului societăţii sancţionate de a încheia noi contracte şi de a angaja personal.  +  Articolul 63Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta lege se fac de către poliţişti, jandarmi, precum şi de către primari sau împuterniciţi ai acestora, conform competenţelor ce le revin, potrivit legii.  +  Articolul 64Contravenţiilor prevăzute la art. 58 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 65Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază teritorială s-a săvârşit contravenţia.  +  Capitolul X Dispoziţii finale  +  Articolul 66 (1) Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi persoanelor, precum şi a transporturilor cu caracter special aparţinând structurilor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale se asigură în conformitate cu reglementările stabilite în cadrul acestora. (2) Serviciul de Protecţie şi Pază coordonează acţiunea tuturor forţelor de pază şi protecţie de la unităţile care beneficiază de pază proprie, în care demnitarii din competenţa sa îşi desfăşoară activitatea permanent sau temporar.  +  Articolul 67Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aprobă prin hotărâre a Guvernului*).__________ Notă *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 17 mai 2012, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 68Societăţile specializate de pază şi protecţie şi cele care desfăşoară activităţi de proiectare, producere, instalare şi întreţinere a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, înfiinţate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, precum şi dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare, înfiinţate până la aceeaşi dată, sunt obligate ca, până la data de 10 septembrie 2005, să obţină licenţele şi avizele de funcţionare, completându-şi, după caz, regulamentele de organizare şi funcţionare cu activităţile prevăzute de lege.  +  Articolul 69Personalul de pază care nu a urmat cursurile de calificare în condiţiile prevăzute la cap. V şi care este încadrat în una dintre formele de pază prevăzute la secţiunile 2-5 ale cap. II va fi supus atestării în condiţiile prezentei legi, în termen de un an de la data intrării în vigoare a acesteia.  +  Articolul 70 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La aceeaşi dată, Legea nr. 18/1996 privind paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor şi valorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 11 aprilie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 23 septembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă._________