REGULAMENT nr. 4 din 28 februarie 2014privind agenţii delegaţi şi pentru modificarea Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 14 martie 2014  În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) şi art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor din şedinţa Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 26 februarie 2014,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezentul regulament stabileşte reguli şi proceduri cu privire la autorizarea şi activitatea desfăşurată de agenţii delegaţi în aplicarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 297/2004. (2) Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., este autoritatea naţională competentă să aplice prevederile prezentului regulament, prin exercitarea prerogativelor sale legale.  +  Articolul 2Termenii, abrevierile şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţia prevăzută în Legea nr. 297/2004.  +  Articolul 3În cazul în care agenţii delegaţi sunt utilizaţi de către instituţii de credit ori de către intermediari din state membre sau nemembre, în aplicarea prevederilor prezentului regulament, termenul societate de servicii de investiţii financiare, denumită în continuare S.S.I.F., se va înlocui, după caz, cu denumirea corespunzătoare a celorlalte categorii de intermediari.  +  Articolul 4 (1) Agenţii delegaţi desemnaţi de S.S.I.F. vor fi autorizaţi şi înscrişi în Registrul public al A.S.F. (2) S.S.I.F. poate fi acţionar/asociat la o persoană juridică ce va desfăşura activitate de agent delegat numai dacă S.S.I.F. va solicita autorizarea persoanei juridice respective în această calitate.  +  Articolul 5 (1) S.S.I.F. are obligaţia să verifice dacă agenţii delegaţi ce vor acţiona în numele acesteia au o bună reputaţie şi posedă suficiente cunoştinţe profesionale şi comerciale pentru a fi în măsură să comunice cu acurateţe clienţilor sau potenţialilor clienţi toate informaţiile relevante privind serviciile şi activităţile de investiţii ce urmează a fi promovate sau prestate. (2) S.S.I.F. care utilizează agenţi delegaţi este pe deplin şi în mod necondiţionat răspunzătoare de orice acţiune sau omisiune a agentului delegat care acţionează în numele respectivei S.S.I.F. (3) S.S.I.F. trebuie să se asigure că agentul delegat va face cunoscute clienţilor sau potenţialilor clienţi, la momentul contactării acestora ori înaintea prestării serviciilor, calitatea pe care acesta o îndeplineşte şi denumirea societăţii în numele căreia lucrează. (4) S.S.I.F. are obligaţia supravegherii, în baza unor proceduri interne, a activităţii agenţilor delegaţi pentru a asigura respectarea de către societate a prevederilor Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale prezentului regulament şi ale altor reglementări incidente activităţii acestora.  +  Articolul 6Agenţii delegaţi nu pot fi implicaţi în operaţiunile de tranzacţionare sau de decontare şi nu pot efectua operaţiuni de încasări şi plăţi de la sau pentru clienţii S.S.I.F.  +  Articolul 7Agenţii delegaţi, persoane juridice, îşi desfăşoară activitatea exclusiv prin persoane fizice desemnate care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentul regulament, fiindu-le interzisă externalizarea activităţii de agent delegat.  +  Articolul 8Agenţii delegaţi vor fi evidenţiaţi distinct în secţiunea agenţilor din Registrul public al A.S.F., lista acestora fiind transmisă de S.S.I.F. şi pieţelor reglementate/sistemelor alternative de tranzacţionare sau oricăror altor sisteme supravegheate la care S.S.I.F. are acces la tranzacţionare şi care vor publica lista respectivă pe site-ul propriu.  +  Articolul 9Prevederile art. 4 sunt aplicabile şi agenţilor delegaţi ai S.S.I.F. înscrişi în registrele agenţilor delegaţi ţinute de autorităţile competente din alte state membre.  +  Capitolul II Condiţii de autorizare şi de retragere a autorizaţiilor  +  Secţiunea 1 Agenţii delegaţi persoane fizice ai S.S.I.F.  +  Articolul 10 (1) Pentru a fi autorizată de A.S.F. în calitate de agent delegat, o persoană fizică trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) să fie reprezentant al unei singure S.S.I.F.; b) să aibă cel puţin studii medii; c) să fi promovat cursul de pregătire specific agentului delegat, organizat de un organism de formare profesională atestat de A.S.F.; d) să nu fie acţionar semnificativ sau asociat, după caz, să nu deţină nicio altă funcţie de conducere sau de execuţie în cadrul altui intermediar decât cel în numele căruia acţionează, al unui agent delegat, al unui trader autorizat de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.)/A.S.F. sau al unui consultant de investiţii autorizat de C.N.V.M./A.S.F; e) să nu fie agent pentru servicii de investiţii financiare sau analist financiar ori consultant de investiţii; f) să nu fi fost sancţionat de C.N.V.M., C.S.A., Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.), respectiv de A.S.F. sau de Banca Naţională a României (B.N.R.), cu interzicerea desfăşurării de activităţi pe pieţele supravegheate de acestea; g) să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, ori pentru alte infracţiuni de natură economică. (2) O persoană fizică ce acţionează ca agent delegat al unei S.S.I.F. şi prestează şi serviciul de investiţii prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 297/2004, prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. b), trebuie să aibă studii superioare absolvite cu examen de licenţă sau de diplomă.  +  Articolul 11În vederea autorizării şi înscrierii agentului delegat, persoană fizică, în Registrul public al A.S.F., S.S.I.F. va depune la A.S.F. o cerere întocmită conform anexei nr. 1A, însoţită de următoarele documente: a) copia actului de identitate; b) copia legalizată a actului de studii; c) declaraţie pe propria răspundere a persoanei fizice, sub semnătură olografă, întocmită în forma prezentată în anexa nr. 1B; d) certificat de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată; e) certificat de cazier fiscal aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată; f) copia atestatului profesional eliberat de A.S.F. cu privire la promovarea cursului de pregătire, conform art. 10 alin. (1) lit. c), recunoscut de A.S.F.; g) declaraţia conducătorului S.S.I.F. cu privire la îndeplinirea şi respectarea cerinţelor menţionate la art. 5 alin. (1), pentru agenţii delegaţi; h) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului pentru autorizarea şi înscrierea în Registrul public al A.S.F. în calitate de agent delegat.  +  Articolul 12 (1) Persoana fizică străină care îşi va desfăşura activitatea ca agent delegat al S.S.I.F. pe teritoriul unui alt stat membru, în temeiul liberei circulaţii sau prin stabilirea unei sucursale, este exceptată de la prevederile art. 10 alin. (1) lit. c), dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) nu urmează cursul de pregătire specific agentului delegat organizat de un organism de formare profesională atestat de A.S.F. şi nu susţine examenul aferent, dar S.S.I.F. asigură persoanei respective o pregătire profesională similară celei efectuate de un organism de formare profesională. În această situaţie, în locul copiei atestatului menţionat la art. 11. lit. f), S.S.I.F. va depune declaraţia conducătorului S.S.I.F. cu privire la această instruire; b) nu urmează cursul de pregătire specific agentului delegat organizat de un organism de formare profesională atestat de A.S.F., dar a urmat un curs organizat de o entitate a pieţei de capital din alt stat sau a promovat un examen de absolvire a cursurilor organizate de entităţi ale pieţei de capital din state membre ale Uniunii Europene, recunoscute de A.S.F., conform prevederilor art. 38 din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 36/2010, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul S.S.I.F. care solicită autorizarea ca agent delegat a unei persoane fizice străine ce îşi va desfăşura activitatea pe teritoriul României.  +  Articolul 13Persoana fizică străină ce îşi va desfăşura activitatea ca agent delegat al S.S.I.F. pe teritoriul unui alt stat membru trebuie să fie înscrisă în registrul agenţilor delegaţi ţinut de autoritatea competentă din acel stat şi să depună la A.S.F. dovada acestei înscrieri, de îndată ce aceasta este disponibilă, dar nu mai târziu de 15 zile de la data înscrierii în respectivul registru.  +  Articolul 14 (1) Retragerea autorizaţiei şi radierea din Registrul public al A.S.F. a unui agent delegat, persoană fizică, poate fi efectuată în următoarele cazuri: a) ca urmare a solicitării scrise formulate de către S.S.I.F., întocmită conform anexei nr. 1C; b) ca sancţiune. (2) S.S.I.F. are obligaţia să solicite A.S.F. retragerea autorizaţiei agentului delegat şi radierea acestuia din Registrul public al A.S.F. cel târziu la data încetării relaţiilor contractuale. (3) S.S.I.F. va transmite pieţelor reglementate/sistemelor alternative de tranzacţionare sau oricăror altor sisteme supravegheate la care S.S.I.F. are acces la tranzacţionare o notificare privind agenţii delegaţi, în termen de maximum 24 de ore de la data încetării relaţiilor contractuale, în vederea radierii acestora de pe site-ul pieţelor reglementate/sistemelor alternative de tranzacţionare sau oricăror altor sisteme supravegheate la care S.S.I.F. are acces la tranzacţionare.  +  Articolul 15Cererea de retragere a autorizaţiei şi de radiere din Registrul public al A.S.F. a agentului delegat va fi însoţită de: a) precizarea motivului solicitării retragerii sau, după caz, de documente justificative cu privire la data încetării relaţiilor contractuale; b) dovada blocării/dezactivării codului/parolei de acces la sistemul depozitarului central pentru eliberarea extraselor de cont şi a listei de coduri confidenţiale sau declaraţia pe propria răspundere, sub semnătură olografă, a conducătorului S.S.I.F. din care să reiasă că agentului delegat nu i-au fost alocate coduri şi parole la această entitate; c) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului de retragere a autorizaţiei.  +  Secţiunea a 2-a Agenţii delegaţi, persoane juridice, ai S.S.I.F.  +  Articolul 16Pentru a fi autorizată de A.S.F. în calitate de agent delegat, o persoană juridică trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) să fie reprezentant al unei singure S.S.I.F.; b) să fie înregistrată la oficiul registrului comerţului ca societate comercială constituită ca societate pe acţiuni sau ca societate cu răspundere limitată, conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c) activitatea de agent delegat aşa cum apare la art. 4 alin. (1^1) din Legea nr. 297/2004 să fie cuprinsă în obiectul de activitate al societăţii; d) să nu se afle în procedură de insolvenţă, potrivit legii; e) acţionarii/asociaţii semnificativi, precum şi membrii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere şi directorii/membrii directoratului sau administratorul unic, după caz, să nu deţină, direct ori indirect, o poziţie semnificativă în calitate de acţionar al altui agent delegat sau al altui intermediar decât cel pentru care persoana juridică se autorizează ca agent delegat, precum şi să nu deţină nicio altă funcţie de conducere sau de execuţie în cadrul altui intermediar, al altui agent delegat, consultant de investiţii persoană juridică ori al unui trader autorizat de C.N.V.M./A.S.F.; f) membrii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere şi directorii/membrii directoratului sau administratorul unic, după caz, îndeplinesc condiţiile stipulate la art. 10 alin. (1) lit. f) şi g); g) să îşi desfăşoare activitatea prin persoane fizice desemnate care nu sunt autorizate ca agent delegat, care nu au relaţii contractuale cu un alt agent delegat persoană juridică şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b)-g) sau la art. 10 alin. (1) lit. c)-g) şi alin. (2), după caz; h) să aibă un capital social de minimum 25.000 euro, echivalent în lei la cursul de referinţă B.N.R. la data depunerii cererii; i) să nu fie acţionar semnificativ sau asociat, după caz, în cadrul altui intermediar decât cel în numele căruia acţionează, al unui agent delegat, al unui trader autorizat de C.N.V.M./A.S.F. sau al unui consultant de investiţii autorizat de C.N.V.M./A.S.F.  +  Articolul 17În vederea autorizării şi înscrierii în Registrul public al A.S.F. a agentului delegat, persoană juridică, S.S.I.F. va depune la A.S.F. o cerere întocmită conform anexei nr. 2A, însoţită de următoarele documente: a) actul constitutiv al agentului delegat, în original sau în copie legalizată; b) copia încheierii judecătorului delegat de pe lângă oficiul registrului comerţului de constituire şi de înregistrare a agentului delegat; c) copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului; d) extras sau certificat de la oficiul registrului comerţului care să ateste înregistrarea menţiunilor privind data înregistrării, membrii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere şi directorii/membrii directoratului sau administratorul unic al agentului delegat, obiectul de activitate şi capitalul social, eliberat cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii; e) copia actului de identitate, certificatul de cazier judiciar şi certificatul de cazier fiscal aflate în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată, pentru membrii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere şi directorii/membrii directoratului sau administratorul unic al agentului delegat; f) dovada vărsării integrale a capitalului social sau bilanţul contabil înregistrat la oficiul registrului comerţului ori depus la administraţia financiară teritorială, după caz, aferent ultimilor 2 ani de activitate, dacă societatea a funcţionat anterior solicitării autorizaţiei; g) lista persoanelor fizice desemnate prin care agentul delegat îşi va desfăşura activitatea, în care se vor menţiona numele complet, seria şi numărul actului de identitate, codul numeric personal, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură olografă, a reprezentantului legal al agentului delegat, cu privire la faptul că aceste persoane îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 16 lit. g); h) declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură olografă, a acţionarilor/asociaţilor semnificativi, a membrilor consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere şi directorilor/membrilor directoratului sau administratorului unic cu privire la respectarea condiţiilor prevăzute la art. 16 lit. e) şi lit. f), după caz; i) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului pentru autorizarea şi înscrierea în Registrul public al A.S.F. în calitate de agent delegat a persoanei juridice.  +  Articolul 18Orice modificare intervenită în modul de organizare şi funcţionare a agentului delegat, persoană juridică, referitoare la valoarea capitalului social, la structura acţionariatului, la modificarea sediului social sau la componenţa consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere, a directorilor/membrilor directoratului sau schimbarea administratorului unic, se notifică A.S.F. de către S.S.I.F., împreună cu documentele aferente prevăzute la art. 17, în termen de 15 zile de la data producerii acesteia sau, după caz, înregistrării la oficiul registrului comerţului.  +  Articolul 19 (1) Agentul delegat, persoană juridică, va întocmi şi va menţine o listă în care va înscrie persoanele fizice desemnate prin care agentul delegat îşi va desfăşura activitatea, data de la care acestea îşi desfăşoară activitatea, respectiv data de la care acestea încetează să îşi desfăşoare activitatea pentru agentul delegat respectiv. (2) Agentul delegat, persoană juridică, are obligaţia de a actualiza ori de câte ori este cazul lista prevăzută la alin. (1). (3) Orice modificare intervenită în componenţa listei prevăzute la alin. (1) va fi notificată de către agentul delegat S.S.I.F. în termen de maximum două zile lucrătoare, iar S.S.I.F. va notifica A.S.F. în termen de maximum 3 zile lucrătoare, transmiţând, dacă este cazul, şi declaraţia prevăzută la art. 17 lit. g). (4) Lista prevăzută la alin. (1) va fi publicată pe site-ul agentului delegat, persoană juridică, şi pe site-ul S.S.I.F. (5) Agentul delegat, persoană juridică, este direct răspunzător pentru toate actele sau omisiunile persoanelor fizice înscrise în lista prevăzută la alin. (1). (6) Agentul delegat, persoană juridică, are obligaţiile prevăzute la art. 5 în relaţia cu persoanele fizice pe care le înscrie în lista prevăzută la alin. (1).  +  Articolul 20Agentul delegat, persoană juridică, şi S.S.I.F. vor ţine şi evidenţa persoanelor înscrise în lista prevăzută la art. 19 alin. (1) şi pentru care s-au obţinut coduri/parole de acces la sistemul depozitarului central pentru eliberarea extraselor de cont şi a listei de coduri confidenţiale.  +  Articolul 21 (1) Prevederile art. 14 şi 15 se aplică în mod corespunzător şi retragerii autorizaţiei agentului delegat, persoană juridică. (2) În vederea retragerii autorizaţiei agentului delegat, persoană juridică, S.S.I.F. va depune o cerere conform anexei nr. 2B. (3) A.S.F. este în drept să retragă autorizaţia unui agent delegat, persoană juridică, în situaţia în care în lista prevăzută la art. 19 alin. (1) acesta, pe o perioadă mai mare de un an, nu are înscrisă nicio persoană fizică desemnată.  +  Secţiunea a 3-a Agenţii delegaţi ai intermediarilor din alte state membre ale Uniunii Europene  +  Articolul 22 (1) În situaţia în care intermediarii din alte state membre ale Uniunii Europene îşi desfăşoară activitatea în România prin agenţi delegaţi stabiliţi în România, agenţii delegaţi respectivi se înscriu în Registrul public al A.S.F. în baza notificării primite de A.S.F. de la autoritatea competentă din statul membru de origine a respectivului intermediar. (2) Radierea din Registrul public al A.S.F. a agenţilor delegaţi prevăzuţi la alin. (1) se face în baza notificării primite de A.S.F. de la autoritatea competentă din statul membru de origine a respectivului intermediar.  +  Capitolul III Sancţiuni  +  Articolul 23Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sancţionează potrivit dispoziţiilor titlului X din Legea nr. 297/2004.  +  Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 24 (1) Toate documentele prevăzute în prezentul regulament necesare autorizării şi înscrierii în Registrul public al A.S.F., respectiv retragerii autorizaţiei şi radierii din acest registru vor fi transmise A.S.F. în limba română. (2) Documentele referitoare la persoanele fizice şi juridice străine, emise într-o altă limbă decât limba română, vor fi prezentate în traducere legalizată. (3) Orice solicitare a A.S.F. de informaţii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la art. 25 alin. (1), care reîncepe să curgă de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 60 de zile de la data solicitării A.S.F., sub sancţiunea respingerii cererii.  +  Articolul 25 (1) Deciziile cu privire la autorizarea sau retragerea autorizaţiilor prevăzute de prezentul regulament vor fi eliberate de către A.S.F. în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului, cu excepţia cazului în care Legea nr. 297/2004 sau prevederile prezentului regulament stabilesc un alt termen. (2) În cazul respingerii unei cereri, A.S.F. va emite o decizie motivată, care poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei.  +  Articolul 26 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 10 alin. (1) lit. c), până cel târziu la data de 31 decembrie 2014, persoanele pentru care se solicită autorizarea ca agent delegat pot urma şi promova cursuri specifice agenţilor pentru servicii de investiţii financiare şi consultanţilor de investiţii. (2) Persoanele înscrise în Registrul public al A.S.F. în calitate de agent delegat au obligaţia de a urma programele de formare profesională continuă în conformitate cu Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2010, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 36/2010, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 27Anexele nr. 1A, 1B, 1C, 2A şi 2B fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Articolul 28Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 şi 103 bis din 12 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 28 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:"c) nominalizarea persoanelor pentru care se solicită autorizarea ca agenţi pentru servicii de investiţii financiare şi, după caz, agenţi delegaţi, precum şi transmiterea documentaţiei în vederea autorizării agenţilor pentru servicii de investiţii financiare şi, după caz, agenţilor delegaţi şi înscrierii acestora în Registrul public al A.S.F., conform prevederilor prezentului regulament şi ale reglementărilor A.S.F. privind agenţii delegaţi;"2. Articolul 62 va avea următorul cuprins:"Art. 62. - Sucursala are obligaţia să notifice A.S.F., în termen de maximum două zile lucrătoare de la data producerii acestora, orice modificare a condiţiilor şi/sau a documentaţiei care au stat la baza acordării autorizaţiei şi să solicite autorizarea/retragerea autorizaţiei, respectiv înscrierea/radierea din Registrul public al A.S.F. a agenţilor pentru servicii de investiţii financiare şi, după caz, a agenţilor delegaţi, precum şi a reprezentanţilor compartimentului de control intern, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale reglementărilor A.S.F. privind agenţii delegaţi."3. La articolul 153 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:"c) raport privind măsurile disciplinare aplicate conducătorilor, agenţilor pentru servicii de investiţii financiare, agenţilor delegaţi şi reprezentanţilor compartimentului de control intern;"4. La articolul 228, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) se aplică, după caz, S.S.I.F., administratorilor şi conducătorilor S.S.I.F., reprezentantului compartimentului de control intern, agentului pentru servicii de investiţii financiare, agentului delegat, membrilor consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere şi directorilor/membrilor directoratului sau administratorului unic al agentului delegat, precum şi persoanelor fizice desemnate prin care agentul delegat îşi desfăşoară activitatea."5. La anexa nr. 1A, punctul 11 va avea următorul cuprins:
  *Font 8*
  ┌──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐│ "PAGINA 3/4 │ ││ 11. MEMBRII CONSILIULUI DE │ ││ ADMINISTRAŢIE, CONDUCĂTORII SOCIETĂŢII, │ CERERE PENTRU AUTORIZAREA ││ REPREZENTANŢII COMPARTIMENTULUI DE │ SOCIETĂŢII DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE ││ CONTROL INTERN, AGENŢII PENTRU SERVICII │ ││DE INVESTIŢII FINANCIARE, AGENŢII DELEGAŢI│ │├──────────────────────────────────────────┼───────────────────┬──────────────────────────────────────┤│ Numele şi prenumele │ Funcţia*3) │ Codul numeric personal │├──────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤├──────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤├──────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤├──────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤├──────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤├──────────────────────────────────────────┼───────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤├──────────────────────────────────────────┴───────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤│Numele şi prenumele reprezentantului legal: ││.......................................... ││ ││Semnătura reprezentantului legal: ..................................... ││ ││Data: Ştampila societăţii" ││ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘6. La anexa nr. 1A, nota de subsol 3 va avea următorul cuprins:----------"*3) Coloana «Funcţia» se va completa, după caz, cu: CA - membru în consiliul de administraţie, CS - conducătorul societăţii, RCCI - reprezentant compartiment de control intern, ASIF - agent pentru servicii de investiţii financiare, ADEL - agent delegat."
   +  Articolul 29 (1) Prevederile titlului II cap. IV secţiunea a 2-a din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 32/2006, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică corespunzător şi S.S.I.F. care prestează servicii de consultanţă pentru investiţii. (2) Persoanele fizice care acţionează ca agenţi pentru servicii de investiţii financiare ai unei S.S.I.F. sau ca agenţi delegaţi şi prestează serviciul de investiţii prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 297/2004 vor respecta regulile de conduită prevăzute la art. 49 din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 32/2006, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Persoanelor prevăzute la alin. (2) le este interzis: a) să recomande investiţii care ar determina realizarea de profituri personale sau pentru intermediarii ai căror angajaţi sunt; b) să acţioneze în calitate de contraparte în tranzacţiile efectuate în urma recomandărilor.  +  Articolul 30La data intrării în vigoare a prezentului regulament orice dispoziţie contrară se abrogă.  +  Articolul 31Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.Prim-vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,Daniel DăianuBucureşti, 28 februarie 2014.Nr. 4.
   +  Anexa 1A
  *Font 8*
  PAGINA 1/1 CERERE PENTRU AUTORIZAREA dlui/dnei ............................................................ *1) în calitate de agent delegat al societăţii ........................... *2)
  Subscrisa, ..............................*2), solicită autorizarea dlui/dnei ...................., cu domiciliul în ........................, posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ....*3) seria ..... nr. ........, eliberat de ............. la data de ............., valabil până la data de ............ CNP ..................., în calitate de agent delegat al societăţii.
  În scopul autorizării anexăm documentele menţionate mai jos, totalizând un nr. de ...... file.
  1. Copia actului de identitate []
  2. Copia legalizată a actului de studiu []
  3. Declaraţia pe propria răspundere în original, referitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute pentru agenţii delegaţi, persoane fizice (anexa nr. 2B la Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2014 privind agenţii delegaţi şi pentru modificarea Regulamentului Comisiei naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006) []
  4. Certificat de cazier judiciar
  - original []
  - copie legalizată []
  5. Certificat de cazier fiscal
  - original []
  - copie legalizată []
  6. Copia atestatului eliberat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) cu privire la promovarea cursului de agent delegat []
  7. Declaraţia conducătorului societăţii de servicii de investiţii financiare cu privire la îndeplinirea şi respectarea cerinţelor menţionate la art. 5 alin. (1) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2014 []
  8. Dovada achitării tarifului de autorizare şi înscriere în Registrul public al A.S.F. []
  Numele şi prenumele conducătorului Semnătura conducătorului ............................... .......................... Numele şi prenumele reprezentantului Semnătura reprezentantului compartimentului de control intern compartimentului de control intern ............................... .......................... Data: Ştampila societăţii
  ---------*1) Se completează numele persoanei pentru care se solicită autorizarea.*2) Se completează denumirea societăţii care solicită autorizarea agentului delegat.*3) Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate.
   +  Anexa 1B DECLARAŢIESubsemnatul, ........................., cu domiciliul în ........................., posesor al actului de identitate tip .........*1), seria ..... nr. ..........., eliberat de ................... la data de ................., valabil până la data de..................., CNP ....................., în calitate de reprezentant exclusiv al societăţii ..............................., pe bază contractuală, declar prin prezenta că îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2014 privind agenţii delegaţi şi pentru modificarea Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, şi mă angajez să respect prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale regulamentelor şi instrucţiunilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare/Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi ale pieţelor reglementate şi sistemelor alternative de tranzacţionare.Dată şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.Data ..................Semnătura ....................----------*1) Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate.  +  Anexa 1C
  *Font 8*
  PAGINA 1/1 CERERE PENTRU RETRAGEREA AUTORIZAŢIEI ŞI RADIEREA DIN REGISTRUL PUBLIC AL AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ a dlui/dnei ........................................................... *1) din calitatea de agent delegat al societăţii .......................... *2)
  Subscrisa, ......................*2), solicită retragerea autorizaţiei dlui/dnei ................, ca agent delegat al societăţii, ca urmare a ................................................*3)
  Anexă: - documente justificative cu privire la data încetării relaţiilor contractuale ? [] - dovada blocării/dezactivării codului/parolei de acces la sistemul depozitarului central [] pentru eliberarea extraselor de cont şi a listei de coduri confidenţiale ? - declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură olografă, a conducătorului societăţii [] de servicii de investiţii financiare din care să reiasă că agentului delegat nu i-au fost alocate coduri şi parole la această entitate ? - dovada achitării în contul Autorităţii de Supraveghere Financiară a tarifului de [] retragere a autorizaţiei ?
  Numele şi prenumele conducătorului: Semnătura conducătorului: ............................... .......................... Numele şi prenumele reprezentantului Semnătura reprezentantului compartimentului de control intern: compartimentului de control intern: ............................... .......................... Data: Ştampila societăţii
  ----------*1) Se completează numele persoanei pentru care se solicită retragerea autorizaţiei.*2) Se completează denumirea societăţii care solicită retragerea autorizaţiei agentului delegat.*3) Se va preciza motivul pentru care se solicită retragerea autorizaţiei.
   +  Anexa 2A
  *Font 8*
  PAGINA 1/1 CERERE PENTRU AUTORIZAREA societăţii ........................................................... *1) în calitate de agent delegat al societăţii ........................... *2)
  Subscrisa, ..............................*2), solicită autorizarea societăţii .................*1), CUI......................., în calitate de agent delegat al societăţii.
  În scopul autorizării anexăm documentele menţionate mai jos, totalizând un nr. de ...... file.
  1. Actul constitutiv
  - original []
  - copie legalizată []
  2. Copia încheierii judecătorului delegat de pe lângă oficiul registrului comerţului, de constituire şi de înregistrare a societăţii []
  3. Copie de pe certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului []
  4. Extras sau certificat eliberat de oficiul registrului comerţului care să ateste înregistrarea menţiunilor privind data înregistrării, membrii consiliului de administraţie/ consiliului de supraveghere şi directorii/membrii directoratului sau administratorul unic al agentului delegat, obiectul de activitate şi capitalul social []
  Membrii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere/directorii/ membrii directoratului/ administratorul unic CV Copia actului de identitate Certificat de cazier judiciar, în original sau în copie legalizată Certificat de cazier fiscal, în original sau în copie legalizată
  Numele şi prenumele
  [] [] [] []
  [] [] [] []
  [] [] [] []
  5. Dovada vărsării integrale a capitalului social []
  6. Ultimul bilanţ contabil înregistrat la oficiul registrului comerţului sau depus la administraţia financiară, după caz []
  7. Lista persoanelor fizice desemnate prin care agentul delegat îşi va desfăşura activitatea []
  8. Declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură olografă, a reprezentantului legal al agentului delegat, cu privire la faptul că persoanele fizice prin care agentul delegat îşi va desfăşura activitatea îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 16 lit. g) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2014 privind agenţii delegaţi şi pentru modificarea Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006 []
  9. Declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură olografă, a acţionarilor/asociaţilor semnificativi, a membrilor consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere şi directorilor/membrilor directoratului sau administratorului unic cu privire la respectarea condiţiilor prevăzute la art. 16 lit. e) şi, după caz, lit. f) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2014 Numele şi prenumele
  []
  10. Declaraţia conducătorului societăţii de servicii de investiţii financiare cu privire la îndeplinirea şi respectarea cerinţelor menţionate la art. 5 alin. (1) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2014 []
  11. Dovada achitării tarifului de autorizare şi înscriere în Registrul public al Autorităţii de Supraveghere Financiară []
  Numele şi prenumele conducătorului: Semnătura conducătorului: ............................... .......................... Numele şi prenumele reprezentantului Semnătura reprezentantului compartimentului de control intern: compartimentului de control intern: ............................... .......................... Data: Ştampila societăţii
  ---------*1) Se completează numele agentului delegat.*2) Se completează denumirea societăţii care solicită autorizarea agentului delegat.
   +  Anexa 2B
  *Font 8*
  PAGINA 1/1 CERERE PENTRU RETRAGEREA AUTORIZAŢIEI ŞI RADIEREA DIN REGISTRUL PUBLIC AL AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ a societăţii .......................................................... *1) din calitatea de agent delegat al societăţii .......................... *2)
  Subscrisa, .....................*2), solicită retragerea autorizaţiei societăţii ...............*1) ca agent delegat al societăţii, ca urmare a ................................................*3)
  Anexă: - documente justificative cu privire la data încetării relaţiilor contractuale ? [] - dovada blocării/dezactivării codului/parolei de acces la sistemul depozitarului [] central pentru eliberarea extraselor de cont şi a listei de coduri confidenţiale ? - declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură olografă, a conducătorului societăţii [] de servicii de investiţii financiare, din care să reiasă că agentului delegat nu i-au fost alocate coduri şi parole la această entitate ? - dovada achitării în contul Autorităţii de Supraveghere Financiară a tarifului de [] retragere a autorizaţiei ?
  Numele şi prenumele conducătorului Semnătura conducătorului ............................... .......................... Numele şi prenumele reprezentantului Semnătura reprezentantului compartimentului de control intern compartimentului de control intern ............................... .......................... Data: Ştampila societăţii
  -----------*1) Se completează numele societăţii pentru care se solicită retragerea autorizaţiei de agent delegat.*2) Se completează denumirea societăţii care solicită retragerea autorizaţiei agentului delegat.*3) Se va preciza motivul pentru care se solicită retragerea autorizaţiei de agent delegat.-------