METODOLOGIE din 22 noiembrie 2013de constituire şi de funcţionare a Corpului evaluatorilor de proiecte de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 14 martie 2014     +  Articolul 1 (1) Prezenta metodologie reglementează constituirea şi funcţionarea Corpului evaluatorilor de proiecte de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar. (2) Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, denumit în continuare CNEE, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, denumit în continuare MEN, asigură: a) selectarea cadrelor didactice care vor face parte din Corpul evaluatorilor de proiecte de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar; b) formarea cadrelor didactice selectate; c) constituirea şi coordonarea Corpului evaluatorilor de proiecte de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar.  +  Articolul 2În sensul prezentei metodologii, se definesc următorii termeni: a) criterii tehnice de calitate - norme în baza cărora proiectele de manuale şcolare sunt acceptate sau neacceptate; b) evaluator de proiecte de manuale şcolare - cadru didactic cu statut de expert care are atribuţii în evaluarea proiectelor de manuale şcolare; evaluatorul proiectelor de manuale şcolare are specialitatea disciplinei/a modulului de pregătire pentru care se propune proiectul şi a parcurs un program de formare în evaluarea proiectelor de manuale şcolare; c) fişă-tip de evaluare a calităţii proiectului de manual şcolar - instrument de evaluare, completat în format electronic şi tipărit de către evaluatorii de proiecte de manuale şcolare, care cuprinde criteriile tehnice de calitate; d) grilă pentru evaluarea calităţii proiectelor de manuale şcolare - instrument de lucru al evaluatorului, în care sunt detaliate criteriile tehnice de calitate; e) ofertanţi - autori individuali/grupuri de autori/unităţi economice care au capacitate de realizare şi distribuţie a manualelor şcolare; f) program de formare în evaluarea proiectelor de manuale şcolare - curs de instruire/pregătire/perfecţionare, organizat pentru cadre didactice, care vizează problematica specifică activităţilor de evaluare a proiectelor de manuale şcolare; g) proiect de manual şcolar - propunere de manual şcolar, prezentată în conformitate cu specificaţiile tehnice din caietul de sarcini, depusă de către un ofertant, în vederea evaluării şi a aprobării prin ordin al ministrului educaţiei naţionale; h) sesiune de evaluare a proiectelor de manuale şcolare - perioadă de timp determinată, pe parcursul căreia se desfăşoară evaluarea proiectelor de manuale şcolare.  +  Articolul 3Pentru constituirea Corpului de evaluatori ai proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar, CNEE întreprinde următoarele acţiuni: a) întocmeşte lista disciplinelor/modulelor de pregătire pentru care sunt necesare manuale şcolare; b) elaborează Calendarul pentru evaluarea proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar care cuprinde termene în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru procedura de licitaţie deschisă, denumit în continuare Calendar; c) realizează selecţia cadrelor didactice pentru evaluarea proiectelor de manuale şcolare; d) realizează/actualizează baza de date cu evaluatorii de proiecte de manuale şcolare, pentru fiecare disciplină/modul de pregătire; e) organizează şi desfăşoară cursuri de formare/perfecţionare pentru cadrele didactice, în vederea evaluării proiectelor de manuale şcolare; f) stabileşte evaluatorii de proiecte de manuale şcolare care fac parte din comisiile de evaluare la fiecare sesiune de evaluare; g) desemnează coordonatorii procesului de evaluare a proiectelor de manuale şcolare, pentru fiecare disciplină/modul de pregătire; h) monitorizează procesul de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare prin verificarea completării de către fiecare evaluator a fişei-tip de evaluare a calităţii proiectului de manual şcolar, pe baza grilei pentru evaluarea calităţii proiectelor de manuale şcolare.  +  Articolul 4 (1) Condiţiile de înscriere a cadrelor didactice pentru a participa la evaluarea calităţii proiectelor de manuale şcolare sunt: a) desfăşurarea de activităţi de predare-învăţare-evaluare în cadrul învăţământului preuniversitar, corespunzătoare ciclului de învăţământ şi disciplinei/modulului de pregătire pentru care se evaluează proiecte de manuale şcolare; b) abilităţi practice de operare pe calculator. (2) În procesul de selecţie a evaluatorilor de proiecte de manuale şcolare au prioritate, în ordinea următoare, cadrele didactice care: a) fac parte din corpul evaluatorilor de proiecte de manuale şcolare; b) au gradele didactice I sau II; c) au absolvit cursuri/module care vizează problematica specifică activităţilor de evaluare a proiectelor de manuale şcolare/de abilitare curriculară/de evaluare de proces; d) au titlul ştiinţific de doctor în domeniul disciplinei/modulului de pregătire sau în domenii conexe celui pentru care aplică; e) au titlul ştiinţific de doctor sau au absolvit un masterat/un curs postuniversitar în domeniul ştiinţelor educaţiei. (3) Evaluatorii proiectelor de manuale şcolare se află în situaţie de incompatibilitate, atunci când: a) sunt autori de proiecte de manuale şcolare la disciplina/modulul de pregătire pentru care solicită înscrierea ca evaluator de proiecte de manuale şcolare; b) deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unui agent economic care are capacitate de realizare şi de distribuţie a manualelor şcolare şi care propune proiecte de manuale şcolare; c) au calitatea de soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul IV inclusiv faţă de:- oricare dintre autorii proiectului de manual propus;- oricare dintre acţionarii/salariaţii/colaboratorii unui agent economic care are capacitate de realizare şi de distribuţie a manualelor şcolare;- oricare dintre referenţii proiectelor de manuale şcolare la disciplina/modulul de pregătire pentru care cadrul didactic solicită înscrierea ca evaluator; d) se constată că pot avea orice alt interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe parcursul evaluării/reevaluării şi al aprobării proiectelor de manuale şcolare. (4) Înaintea începerii sesiunii de evaluare a proiectelor de manuale şcolare, evaluatorii proiectelor de manuale şcolare dau declaraţii pe propria răspundere, prin care atestă faptul că nu se află în niciuna dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (3); declaraţiile pe propria răspundere se fac prin semnarea angajamentului de confidenţialitate conform formularului-tip prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie. (5) La disciplinele/modulele de pregătire la care numărul de cadre didactice este redus, prin excepţie de la condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), se pot selecta cadre didactice din cadrul învăţământului preuniversitar sau universitar. (6) Condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. a) intră în vigoare după finalizarea a 3 sesiuni de evaluare a proiectelor de manuale şcolare pentru fiecare disciplină/modul de pregătire, începând de la data aprobării prezentei metodologii.  +  Articolul 5 (1) Actualizarea bazei de date cu evaluatorii de proiecte de manuale şcolare se realizează pentru fiecare sesiune de evaluare a proiectelor de manuale şcolare. (2) Pentru fiecare sesiune de evaluare, CNEE selectează, conform art. 4, lista evaluatorilor de proiecte de manuale şcolare care fac parte din comisiile de evaluare.  +  Articolul 6Evaluatorii de proiecte de manuale şcolare au următoarele atribuţii: a) analizează proiectul de manual repartizat de către CNEE şi completează fişa-tip de evaluare a calităţii proiectului de manual şcolar, pe baza grilei pentru evaluarea calităţii proiectelor de manuale şcolare; b) respectă termenele stabilite prin Calendar; c) răspund de corectitudinea evaluării realizate pentru fiecare proiect de manual şcolar repartizat în vederea evaluării; d) asigură confidenţialitatea evaluării proiectelor de manuale şcolare până la comunicarea rezultatelor către ofertanţi; e) semnează un angajament de confidenţialitate conform formularului-tip prevăzut în anexa la prezenta metodologie.  +  Articolul 7 (1) Înaintea declanşării activităţilor de evaluare a proiectelor de manuale şcolare, CNEE organizează şi desfăşoară un program de formare în evaluarea calităţii proiectelor de manuale şcolare. (2) Activitatea evaluatorilor proiectelor de manuale şcolare este supusă monitorizării, pe baza respectării atribuţiilor prevăzute la art. 6. lit. a), b) şi c). (3) La încheierea sesiunii de evaluare, coordonatorii procesului de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru fiecare disciplină/modul de pregătire întocmesc rapoarte interne privind activitatea evaluatorilor de proiecte de manuale şcolare.  +  Articolul 8Rapoartele privind activitatea evaluatorilor de proiecte de manuale şcolare constituie documente de referinţă ale CNEE pentru: a) actualizarea bazei de date cu evaluatorii de proiecte de manuale şcolare; b) trecerea în corpul evaluatorilor de proiecte de manuale şcolare a cadrelor didactice care au evaluat proiecte de manuale şcolare.  +  Articolul 9 (1) Corpul de evaluatori ai proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar se constituie după 3 sesiuni de evaluare consecutive, pentru fiecare disciplină/modul de pregătire. (2) Cadrele didactice care fac parte din Corpul evaluatorilor de proiecte de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar au statut de experţi. (3) După constituire, Corpul evaluatorilor de proiecte de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar reprezintă principala bază de selecţie pentru cadrele didactice incluse în comisii la sesiunile următoare de evaluare a proiectelor de manuale şcolare. (4) Din Corpul evaluatorilor de proiecte de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar fac parte şi reprezentanţi ai minorităţilor naţionale, specialişti în domeniu.  +  Articolul 10În Corpul evaluatorilor de proiecte de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar sunt cuprinse cadrele didactice care: a) au demonstrat competenţă şi eficienţă/performanţă în activitatea de evaluare a proiectelor de manuale şcolare; b) au fost desemnaţi evaluatori la minimum 3 sesiuni de evaluare a unor proiecte de manuale şcolare pentru fiecare disciplină/modul de pregătire; c) au participat la minimum două programe de formare/perfecţionare în domeniul evaluării calităţii proiectelor de manuale şcolare.  +  Articolul 11Plata evaluatorilor de proiecte de manuale şcolare se face în baza unor reglementări aprobate de către Ministerul Educaţiei Naţionale, la propunerea CNEE, în acord cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 12 (1) Respectarea prevederilor prezentei metodologii este obligatorie pentru toate persoanele implicate în această activitate. (2) Încălcarea normelor prezentei metodologii constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară; personalul din învăţământ implicat în evaluarea proiectelor de manuale şcolare răspunde disciplinar, conform legii, pentru încălcarea îndatoririlor ce îi revin, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare, prin care dăunează interesului învăţământului, prestigiului unităţii de învăţământ şi CNEE. (3) În cazul în care este angajată răspunderea disciplinară, personalul implicat în comisiile de evaluare a proiectelor de manuale şcolare este sancţionat disciplinar în raport cu gravitatea abaterilor, conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 13 (1) În baza monitorizării procesului de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare, dacă este cazul, CNEE sesizează abaterea disciplinară a evaluatorului unităţii de învăţământ de unde provine acesta. (2) Sancţiunile disciplinare care se pot aplica evaluatorilor de proiecte de manuale şcolare sunt: a) observaţie scrisă; b) avertisment; c) diminuarea salariului de bază cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni; d) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ; e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă. (3) Sancţiunea disciplinară se aplică după efectuarea cercetării administrative a faptei sesizate, având la bază procesul-verbal al comisiei de control, audierea celui în cauză şi verificarea susţinerilor făcute de acesta în apărare. (4) Unitatea de învăţământ de la care provine evaluatorul care a fost sancţionat cu una dintre sancţiunile prevăzute la alin. (2) are obligaţia să informeze CNEE în legătură cu sancţiunea aplicată. (5) Pentru situaţiile în care se constată că cei implicaţi în sesiunea de evaluare a proiectelor de manuale şcolare au săvârşit fapte care întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, CNEE sesizează organele de cercetare penală, în condiţiile legii.  +  Anexa ANGAJAMENT DE CONFIDENŢIALITATE(Formular-tip)Subsemnatul, ..............., având funcţia de ........, disciplina/modulul de pregătire .........., la ..............., localitatea ............, posesor al B.I./C.I. seria ......... nr. ............, eliberat de ............, la data de ............, telefon ............., CNP ................., declar pe propria răspundere că nu voi divulga sub nicio formă informaţii legate de procesul de evaluare a proiectelor de manuale şcolare, informaţii de natură să atragă avantaje necuvenite din activitatea pe care o desfăşor sau care să aducă prejudicii imaginii Ministerului Educaţiei Naţionale/Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare.Sunt de acord să îmi îndeplinesc toate sarcinile de lucru primite, respectând termenele stabilite, şi mă angajez că nu voi face publice detalii asupra activităţii desfăşurate în cadrul procesului de evaluare a proiectelor de manuale şcolare la disciplina/modulul de pregătire ........................ şi nu voi publica niciun document de lucru parţial/integral specific acestei activităţi.Sunt conştient că, în cazul în care voi încălca prevederile normative privind protecţia informaţiilor clasificate, voi răspunde, potrivit legii, administrativ, disciplinar, material, civil ori penal, în raport cu natura faptei.Data Semnătura.......... ....................------------