METODOLOGIE din 22 noiembrie 2013de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 14 martie 2014   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta metodologie reglementează procesul de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare, în vederea aprobării pentru utilizarea în învăţământul preuniversitar.  +  Articolul 2În sensul prezentei metodologii, se definesc următorii termeni: a) calendarul pentru evaluarea proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar - termene stabilite în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru procedura de licitaţie deschisă, denumit în continuare Calendar; b) criterii tehnice de calitate - norme în baza cărora proiectele de manuale şcolare sunt acceptate sau neacceptate; c) evaluator de proiecte de manuale şcolare - cadru didactic cu statut de expert care are atribuţii în evaluarea proiectelor de manuale şcolare; evaluatorul proiectelor de manuale şcolare are specialitatea disciplinei/a modulului de pregătire pentru care se propune proiectul şi a parcurs un program de formare în evaluarea proiectelor de manuale şcolare; d) fişă-tip de evaluare a calităţii proiectului de manual şcolar - instrument de evaluare, completat în format electronic şi tipărit de către evaluatorii de proiecte de manuale şcolare, care cuprinde criteriile tehnice de calitate; e) ofertanţi - autori individuali/grupuri de autori/unităţi economice care au capacitate de realizare şi distribuţie a manualelor şcolare; f) program de formare în evaluarea proiectelor de manuale şcolare - curs de instruire/pregătire/perfecţionare organizat pentru cadre didactice, care vizează problematica specifică activităţilor de evaluare a proiectelor de manuale şcolare; g) proiect de manual şcolar - propunere de manual şcolar, prezentată în conformitate cu specificaţiile tehnice din caietul de sarcini, depus de către un ofertant, în vederea evaluării şi aprobării prin ordin al ministrului educaţiei naţionale; h) sesiune de evaluare a proiectelor de manuale şcolare - perioadă de timp determinată, pe parcursul căreia se desfăşoară evaluarea proiectelor de manuale şcolare; i) titlu de manual şcolar - ansamblu de informaţii care conduc la identificarea manualelor şcolare după denumirea disciplinei/a modulului de pregătire, clasa/nivelul de studiu, filiera, profilul, specializarea, numărul ordinului ministrului educaţiei naţionale cu care a fost aprobat, ofertant.  +  Capitolul II Evaluarea calităţii proiectelor de manuale şcolare  +  Articolul 3 (1) Procesul de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare se declanşează după stabilirea comisiilor de evaluare şi formarea specifică a acestora. (2) Evaluarea calităţii fiecărui proiect de manual şcolar este realizată de către 5 evaluatori de proiecte de manuale şcolare. (3) În situaţia în care există proiecte de manuale şcolare elaborate în limba de predare a minorităţilor naţionale, în comisiile de evaluare vor fi cuprinşi şi evaluatori de proiecte de manuale şcolare specialişti în domeniu şi buni cunoscători ai limbii materne respective. (4) Fiecare evaluator de proiecte de manuale şcolare pentru o disciplină/un modul de pregătire primeşte, în vederea evaluării, toate proiectele de manuale şcolare corespunzătoare aceleiaşi clase/aceluiaşi nivel de studiu. (5) Activitatea de evaluare a proiectelor de manuale şcolare se desfăşoară, în mod independent, de către fiecare evaluator de proiecte de manuale şcolare. (6) Procesul de evaluare a proiectelor de manuale şcolare este confidenţial până în momentul comunicării rezultatelor către ofertanţi. Pentru respectarea caracterului de confidenţialitate a evaluării, fiecare evaluator de proiecte de manuale şcolare depune, în momentul primirii proiectelor de manuale şcolare în vederea evaluării, angajamentul de confidenţialitate completat, care se păstrează la Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE); formularul-tip al angajamentului de confidenţialitate este prevăzut în anexa la Metodologia de constituire şi funcţionare a Corpului evaluatorilor de proiecte de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar, prevăzută în anexa nr. 4 la ordin. (7) Un evaluator de proiecte de manuale şcolare poate primi, potrivit competenţei şi experienţei sale didactice, în vederea evaluării, proiecte de manuale şcolare la mai multe discipline/module de pregătire.  +  Articolul 4 (1) Evaluatorul de proiecte de manuale şcolare analizează fiecare proiect de manual şcolar şi completează fişa-tip de evaluare a acestuia, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie. (2) Evaluatorul de proiecte de manuale şcolare menţionează în fişa de evaluare argumente/exemple care susţin punctajul acordat fiecărui indicator.  +  Articolul 5 (1) Dacă între oricare două punctaje finale diferenţele sunt mai mici de 5 puncte, se calculează punctajul final al proiectului de manual şcolar ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a punctajelor finale pentru criteriile tehnice de calitate, acordate de fiecare dintre cei 5 evaluatori. (2) Pentru cazurile în care se constată diferenţe mai mari sau egale cu 5 puncte între oricare două punctaje finale pentru criteriile tehnice de calitate acordate de evaluatorii de proiecte de manuale şcolare, se aplică o procedură internă elaborată de CNEE în baza prevederilor legale. Rezultatul aplicării procedurii se consemnează într-un proces-verbal în care se menţionează punctajul final al proiectului de manual şcolar.  +  Articolul 6 (1) Fiecare fişă-tip de evaluare a calităţii proiectului de manual şcolar cuprinde codul proiectului de manual şcolar, disciplina/modulul de pregătire, clasa/nivelul de studiu, filiera, profilul, specializarea, numărul ordinului ministrului educaţiei naţionale pentru aprobarea programei şcolare, titlul şi numărul de pagini al proiectului de manual şcolar, numele, prenumele şi semnătura evaluatorului. (2) Fişele-tip de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare sunt centralizate la CNEE. (3) Rezultatele sesiunii de evaluare a proiectelor de manuale şcolare sunt comunicate la finalizarea procedurii de licitaţie în perioada stabilită prin Calendar.  +  Articolul 7Evaluarea traducerii din limba română a manualelor şcolare pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale se realizează, pentru fiecare titlu de manual şcolar tradus, de către o comisie formată din 2 evaluatori, specialişti în domeniu şi buni cunoscători ai limbii române, precum şi ai limbii în care a fost tradus manualul.  +  Articolul 8 (1) Evaluatorii traducerii manualelor şcolare analizează corectitudinea traducerii conţinutului manualului şcolar repartizat de către CNEE şi redactează un raport în baza căruia manualul şcolar tradus este declarat "admis" sau "respins". (2) Evaluatorii traducerii manualelor şcolare asigură confidenţialitatea evaluării traducerii manualelor şcolare până la comunicarea rezultatelor către ofertanţi; înaintea începerii evaluării, fiecare evaluator depune la CNEE angajamentul de confidenţialitate conform prevederilor art. 3 alin. (6).  +  Articolul 9Manualele şcolare elaborate în limba de predare a minorităţilor naţionale pentru disciplinele limba şi literatura maternă, istoria şi tradiţiile minorităţilor naţionale, educaţie muzicală pentru minorităţi, precum şi manualele şcolare din import pentru limba şi literatura maternă, care corespund programelor şcolare în vigoare, în cazul titlurilor nerealizate din cauza tirajului redus, sunt evaluate conform prevederilor art. 3 alin. (6).  +  Articolul 10 (1) CNEE organizează evaluarea adaptării manualelor şcolare aprobate pentru învăţământul special în conformitate cu nevoile de instruire şi formare ale elevilor, în funcţie de tipul şi gradul deficienţei. (2) Evaluarea adaptării manualelor şcolare aprobate pentru învăţământul special se realizează de către o comisie din care fac parte şi cadre didactice din învăţământul special.  +  Anexa FIŞĂ-TIP DE EVALUAREa calităţii proiectului de manual şcolar*)-------- Notă *) Se completează de către evaluatorii de proiecte de manuale şcolare.Numele şi prenumele evaluatorului: ................ Codul proiectului de manual şcolar: ...........Titlul disciplinei/modulului de pregătire: ............... clasa: ..... filiera, profilul şi specializarea: .................. nr. de pagini: .......Ordinul ministrului educaţiei naţionale pentru aprobarea programei: nr. ............./......CRITERII TEHNICE DE CALITATE
    IndicatoriPunctaj maximPunctaj acordatArgumente/Exemple
    CRITERIUL I Corectitudinea conţinutului ştiinţific      
    1. Corectitudinea ştiinţifică a informaţiei oferite explicit prin text/imagine/elemente multimedia     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    2. Relevanţa informaţiei oferite prin text/imagine/elemente multimedia raportată la programa şcolară     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    3. Corectitudinea ştiinţifică a itemilor de evaluare/autoevaluare     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Punctaj criteriul I      
    CRITERIUL II  Abordarea didactică a conţinutului învăţării      
    1. Coerenţa logică a prezentării conţinutului disciplinei/modulului de pregătire     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    2. Adecvarea activităţilor practice şi a exemplelor la formarea/dezvoltarea competenţelor din programa şcolară     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    3. Adecvarea prezentării conţinutului ştiinţific şi a mesajului elementelor multimedia la nivelul de vârstă/de dezvoltare a elevilor şi la specificul disciplinei/modulului de pregătire     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Punctaj criteriul II      
    CRITERIUL III  Organizarea conţinutului proiectului de manual şcolar în vederea formării/dezvoltării de competenţe în conformitate cu programa şcolară      
    1. Structurarea conţinutului proiectului de manual şcolar pentru eficientizarea învăţării     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    2. Formarea/dezvoltarea şi valorificarea competenţelor din programa şcolară     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    3. Utilizarea metodelor/tehnicilor/strategiilor activ-participative     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Punctaj criteriul III      
    CRITERIUL IV  Contribuţia la optimizarea procesului de predare-învăţare- evaluare      
    1. Ponderea temelor recapitulative/de sinteză     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    2. Echilibrarea conţinutului disciplinei/modulului de pregătire cu itemii/testele de evaluare şi asigurarea caracterului aplicativ al metodelor complementare de evaluare     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    3. Gradul de utilizare a achiziţiilor anterioare şi noi în diferite contexte     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Punctaj criteriul IV      
    CRITERIUL V  Calitatea şi accesibilitatea limbajului      
    1. Corectitudinea şi coerenţa lingvistică, respectarea normelor de exprimare academică/de referinţă în vederea formării competenţelor de comunicare, de dezvoltare a limbajului de specialitate în contexte noi     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    2. Utilizarea adecvată a informaţiilor/termenilor/conceptelor în conţinuturi     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    3. Relevanţa titlurilor/subtitlurilor în cadrul proiectului de manual şcolar     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Punctaj criteriul V      
    CRITERIUL VI  Calitatea tehnoredactării şi facilitatea utilizării variantei digitale a proiectului de manual şcolar      
    1. Calitatea tehnoredactării şi aspectele estetice ale proiectului de manual şcolar     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    2. Calitatea tehnică a elementelor multimedia     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    3. Aspectul atractiv şi adecvat nivelului de vârstă/de dezvoltare a elevilor şi specificului disciplinei/modulului de pregătire     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Punctaj criteriul VI      
    CRITERIUL VII  Stilul, unitatea proiectului de manual şcolar şi calitatea pedagogică a activităţilor multimedia de învăţare interactivă      
    1. Elaborarea proiectului de manual şcolar într-o concepţie unitară, care să stimuleze dezvoltarea de valori şi atitudini în contexte fireşti, sincretice, adaptate vârstei     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    2. Menţionarea competenţelor şi a finalităţilor practice grupate pe domenii/teme, precum şi prezenţa cuprinsului     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    3. Forma de prezentare a textului, a imaginilor şi a elementelor multimedia     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Punctaj criteriul VII      
    Punctaj pentru criteriile tehnice de calitate    
  Data Semnătura evaluatorului.............. .....................................--------