PROCEDURA din 22 noiembrie 2013de achiziţie a manualelor şcolare pentru învăţământul preuniversitar
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 14 martie 2014     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta procedură reglementează modul în care se realizează achiziţionarea manualelor şcolare din fondurile alocate de Ministerul Educaţiei Naţionale, denumit în continuare MEN, în vederea utilizării lor în învăţământul preuniversitar. (2) Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, denumit în continuare CNEE, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în coordonarea MEN, asigură organizarea licitaţiei în vederea achiziţionării manualelor şcolare.  +  Articolul 2În sensul prezentei proceduri, se definesc următorii termeni: a) achiziţionare de manuale şcolare - cumpărarea din fondurile alocate de MEN a manualelor şcolare noi şi/sau a manualelor şcolare reeditate; b) acord-cadru de furnizare a manualelor şcolare - înţelegere scrisă intervenită între un ofertant şi CNEE, al cărei scop este stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care stau la baza contractelor de achiziţie publică ce urmează a fi atribuite pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitate de extindere pentru încă 2 ani; c) calendarul pentru evaluarea proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar - termene stabilite în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru procedura de licitaţie deschisă, denumit în continuare Calendar; d) catalogul manualelor şcolare aprobate pentru învăţământul preuniversitar - listă oficială care cuprinde titlurile de manuale şcolare aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, denumit în continuare Catalog; e) contract de achiziţie publică a manualelor şcolare - contract subsecvent acordului-cadru de furnizare a manualelor şcolare, având ca obiect furnizarea/achiziţionarea de manuale şcolare noi şi reeditate; f) criterii tehnice de calitate - norme în baza cărora proiectele de manuale şcolare sunt acceptate sau neacceptate; g) evaluator de proiecte de manuale şcolare - cadru didactic cu statut de expert care are atribuţii în evaluarea proiectelor de manuale şcolare; evaluatorul proiectelor de manuale şcolare are specialitatea disciplinei/a modulului de pregătire pentru care se propune proiectul şi a parcurs un program de formare în evaluarea proiectelor de manuale şcolare; h) ofertanţi - autori individuali/grupuri de autori/unităţi economice care au capacitate de realizare şi distribuţie a manualelor şcolare; i) proiect de manual şcolar - propunere de manual şcolar, prezentată în conformitate cu specificaţiile tehnice din caietul de sarcini, depusă de către un ofertant, în vederea evaluării şi a aprobării prin ordin al ministrului educaţiei naţionale; j) sesiune de evaluare a proiectelor de manuale şcolare - perioadă de timp determinată, pe parcursul căreia se desfăşoară evaluarea proiectelor de manuale şcolare; k) specificaţii tehnice din caietul de sarcini - set de parametri care cuprind cerinţele obligatorii pentru realizarea proiectului de manual şcolar.  +  Articolul 3Achiziţionarea manualelor şcolare cuprinde următoarele etape: a) anunţarea licitaţiei în vederea achiziţionării manualelor şcolare se face pe website-urile MEN, CNEE şi în Sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP); b) depunerea la CNEE a ofertelor corespunzătoare proiectelor de manuale şcolare în forma precizată prin caietul de sarcini; pentru proiectele de manuale şcolare elaborate în limba de predare a minorităţilor naţionale se depune şi traducerea în limba română a acestora; c) evaluarea proiectelor de manuale şcolare, în baza criteriilor tehnice de calitate prevăzute de Metodologia de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar, cuprinsă în anexa nr. 3 la ordin; d) transmiterea către ofertanţi a cererilor de clarificări asupra calităţii proiectului de manual şcolar; e) comunicarea rezultatelor evaluării proiectelor de manuale şcolare la finalizarea procedurii de licitaţie; f) depunerea de către ofertanţi a eventualelor contestaţii privind rezultatul evaluării proiectelor de manuale şcolare; g) elaborarea listei proiectelor de manuale şcolare care au fost declarate acceptate în urma procedurii de licitaţie; h) încheierea contractelor de achiziţie publică a manualelor şcolare.  +  Capitolul II Desfăşurarea licitaţiei de manuale şcolare  +  Articolul 4 (1) Pentru achiziţionarea manualelor şcolare pentru învăţământul obligatoriu, CNEE organizează o procedură de licitaţie deschisă, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, criteriul de atribuire fiind oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. (2) Licitaţia în vederea achiziţionării manualelor şcolare este organizată pe loturi.  +  Articolul 5 (1) Licitaţia în vederea achiziţionării manualelor şcolare se realizează pe baza criteriilor tehnice de calitate şi a ofertei financiare. (2) Criteriile tehnice de calitate sunt cuprinse în Metodologia de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar, prevăzută în anexa nr. 3 la ordin. (3) Modul de acordare a punctajului pentru fiecare criteriu tehnic de calitate şi pentru oferta financiară se publică odată cu caietul de sarcini, la momentul postării procedurii de achiziţie în SEAP. (4) Ponderea punctajului rezultat în urma evaluării pe baza criteriilor tehnice de calitate este de 50% din punctajul total. (5) Ponderea punctajului preţ rezultat în urma evaluării ofertei financiare de proiecte de manuale şcolare este de 50% din punctajul total.  +  Articolul 6 (1) Ofertanţii pot participa la sesiunile de evaluare a proiectelor de manuale şcolare cu unul sau cu mai multe proiecte de manuale şcolare pentru aceeaşi disciplină/modul de pregătire pentru o clasă/nivel de studiu, filieră, profil, specializare. (2) Ofertanţii îşi asumă răspunderea cu privire la respectarea prevederilor legale în domeniul drepturilor de autor şi al drepturilor conexe, printr-o declaraţie autentificată, depusă la CNEE odată cu proiectul de manual şcolar. (3) În vederea acceptării pentru evaluare, ofertanţii trebuie să respecte următoarele cerinţe: a) proiectul de manual şcolar trebuie să fie depersonalizat, astfel încât să nu conţină numele autorilor, numele ofertanţilor, sigla, alte semne particulare sau date care pot conduce la identificarea acestora; b) proiectul de manual şcolar trebuie să conţină pe prima pagină, în ordine: titlul disciplinei/al modulului de pregătire, în limba română sau, după caz, în limba română şi în limbile minorităţilor naţionale, clasa, filiera, profilul, specializarea, numărul ordinului ministrului educaţiei naţionale pentru aprobarea programei, numărul de pagini al variantei tipărite.  +  Articolul 7Depunerea ofertelor de proiecte de manuale şcolare se face la CNEE în termenul stabilit prin procedura de licitaţie şi este consemnată în registrul de intrare-ieşire al CNEE.  +  Articolul 8 (1) În cadrul comisiei de evaluare constituite de CNEE vor fi cooptaţi şi experţi evaluatori din cadrul corpului evaluatorilor de manuale şcolare. (2) Evaluarea pe baza criteriilor tehnice de calitate se realizează conform Metodologiei de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar, prevăzută în anexa nr. 3 la ordin. (3) Comisia de evaluare constituită de CNEE întocmeşte Raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie de manuale şcolare, denumit în continuare Raportul procedurii, pe baza rapoartelor de evaluare întocmite de experţii evaluatori pentru fiecare proiect de manual şcolar; în Raportul procedurii se calculează punctajul final al proiectului de manual şcolar ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a punctajelor finale pentru criteriile tehnice de calitate, acordate de evaluatori. (4) Raportul procedurii cuprinde proiectele de manuale şcolare acceptate, respectiv neacceptate în urma procesului de evaluare pe baza criteriilor tehnice de calitate. (5) Proiectele de manuale şcolare care au obţinut cel puţin 43 de puncte din 50 posibile se consemnează ca fiind proiecte de manuale şcolare acceptate în urma procesului de evaluare pe baza criteriilor tehnice de calitate.  +  Articolul 9 (1) Comisia de evaluare constituită de CNEE evaluează oferta financiară a proiectelor de manuale şcolare astfel: pentru cel mai mic preţ ofertat se alocă punctajul maxim posibil, de 50 de puncte, iar pentru celelalte oferte se acordă un punctaj care se calculează după formula:Punctaj preţ = (cel mai mic preţ ofertat/preţ ofertă) x 50. (2) Punctajul preţ pentru oferta financiară se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. (3) Ofertele de preţ care au obţinut cel puţin 43 de puncte din 50 posibile se consemnează ca fiind proiecte de manuale şcolare acceptate în urma evaluării financiare.  +  Capitolul III Depunerea, rezolvarea contestaţiilor şi stabilirea câştigătorilor licitaţiei de manuale şcolare  +  Articolul 10Contestarea rezultatului procedurii de licitaţie se face în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 11Rezolvarea contestaţiilor licitaţiei se derulează în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul IV Achiziţionarea manualelor şcolare pentru învăţământul obligatoriu  +  Articolul 12În vederea achiziţionării manualelor şcolare pentru învăţământul de stat şi pentru învăţământul obligatoriu, CNEE declară câştigătoare ale licitaţiei proiectele de manuale şcolare ale căror punctaje cumulate sunt de minimum 86 de puncte.  +  Articolul 13CNEE monitorizează achiziţionarea manualelor şcolare pentru învăţământul de stat şi pentru învăţământul obligatoriu, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate, pe baza comenzilor inspectoratelor şcolare.  +  Articolul 14 (1) Achiziţionarea manualelor şcolare pentru învăţământul de stat obligatoriu are la bază încheierea unui acord-cadru de furnizare a manualelor şcolare între CNEE, ca autoritate contractantă, şi ofertanţii interesaţi, ca operatori economici, care prevede: a) obligaţiile pe care ofertanţii şi le-au asumat, conform specificaţiilor tehnice ale exemplarului de referinţă; b) obligaţiile ofertanţilor de realizare şi distribuţie a manualelor şcolare; c) specificarea preţului unitar de achiziţie; d) acordarea dreptului de liber acces pe toată durata de viabilitate a manualului şcolar. (2) Acordul-cadru de furnizare a manualelor şcolare se încheie pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de extindere a perioadei, în urma unei reevaluări, pentru încă 2 ani. (3) În acordul-cadru de furnizare a manualelor şcolare se prevede, în mod expres, faptul că ofertanţii au obligaţia de a asigura un stoc de manuale şcolare reeditate, la preţul unitar calculat, anual, după formula:P(s) = P(ia) + [P(ia) x R(i)],unde:P(s) reprezintă preţul de achiziţie a manualului şcolar din noul stoc;P(ia) reprezintă preţul iniţial de achiziţie a manualului;R(i) reprezintă rata de indexare, în procente. (4) Rata de indexare este calculată de către Institutului Naţional de Statistică, denumit în continuare INS, ca indice al preţurilor de consum pentru postul de cheltuieli Cărţi şcolare, pentru perioada cuprinsă între luna în care s-a încheiat contractul de achiziţie şi luna premergătoare celei în care se face solicitarea către INS.  +  Articolul 15 (1) La nivel local, inspectoratele şcolare monitorizează distribuţia manualelor şcolare în unităţile de învăţământ. (2) Pentru activitatea de distribuţie a manualelor şcolare în unităţile de învăţământ, fiecare depozit judeţean de carte şcolară din cadrul inspectoratelor şcolare primeşte o cotă de distribuţie de 10% din preţul de achiziţie a fiecărui manual şcolar. Cota de 10% se reţine de CNEE din sumele datorate către operatorii economici pentru manualele achiziţionate şi se virează către fiecare inspectorat şcolar.  +  Capitolul V Completarea stocurilor cu manuale şcolare reeditate pentru învăţământul obligatoriu  +  Articolul 16Completarea stocurilor cu manuale şcolare reeditate pentru învăţământul obligatoriu se realizează anual prin achiziţionarea de manuale şcolare, în format tipărit şi digital.  +  Articolul 17 (1) CNEE monitorizează completarea stocurilor cu manuale şcolare reeditate pentru învăţământul obligatoriu, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate, pe baza comenzilor inspectoratelor şcolare. (2) Procesul de completare a stocurilor cu manuale şcolare reeditate vizează numai acele titluri din Catalog care, la rubrica "Mod de achiziţie", au specificaţia MEN. (3) Manualele şcolare pentru clasa I sunt achiziţionate anual pentru toţi elevii.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 18Sesiunile de evaluare a proiectelor de manuale şcolare sunt organizate astfel încât depunerea la CNEE de către ofertanţi a proiectelor de manuale şcolare, în vederea evaluării, să fie făcută la minimum 6 luni după momentul aprobării programelor şcolare pentru care MEN solicită manuale.  +  Articolul 19Specificaţiile tehnice pentru proiectele de manuale, inclusiv limba în care se realizează evaluarea, sunt făcute publice în caietul de sarcini din cadrul procedurii de licitaţie.  +  Articolul 20Procesul de evaluare a traducerii din limba română a manualelor şcolare pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale cuprinde următoarele etape: a) depunerea la CNEE de către ofertanţi a manualelor şcolare traduse; b) stabilirea membrilor comisiilor de evaluare a traducerilor; c) evaluarea corectitudinii traducerii din limba română a manualelor şcolare pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale; d) redactarea raportului în baza căruia manualul şcolar tradus este declarat admis sau respins; e) comunicarea către ofertanţi a rezultatelor evaluării traducerilor şi postarea rezultatelor pe website-ul CNEE, în termenul stabilit prin Calendar; f) realizarea proiectului de ordin al ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea manualelor şcolare traduse din limba română în limbile minorităţilor naţionale, declarate admise.  +  Articolul 21 (1) Rezultatul evaluării traducerii din limba română a manualelor şcolare pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale nu poate fi contestat. (2) Manualele şcolare traduse, declarate respinse după sesiunea de evaluare a traducerii, pot participa la o nouă verificare după remediere.  +  Articolul 22 (1) Procesul de verificare a adaptării manualelor şcolare pentru învăţământul de masă, în vederea utilizării în învăţământul special, cuprinde următoarele etape: a) depunerea la CNEE de către ofertanţi a manualelor şcolare adaptate învăţământului special; b) stabilirea membrilor comisiilor de verificare, pe tipuri de deficienţă; c) verificarea corectitudinii adaptării manualelor şcolare pentru învăţământul special; d) redactarea raportului în baza căruia manualul şcolar adaptat este declarat admis sau respins; e) comunicarea către ofertanţi a rezultatelor procesului de verificare a adaptării manualelor şcolare pentru învăţământul de masă şi postarea rezultatelor pe website-ul CNEE, în termenul stabilit prin Calendar; f) realizarea proiectului de ordin al ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea manualelor şcolare adaptate, declarate admise. (2) Manualele şcolare aprobate, adaptate învăţământului special, eliminate după sesiunea de verificare, pot participa la o sesiune ulterioară de verificare după remediere.--------