LEGE nr. 15 din 9 ianuarie 2003 (*republicată*)privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 13 martie 2014    ------------- Notă *) Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, cu modificările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 15/2003 a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 18 ianuarie 2008, şi ulterior a fost modificată prin:- Legea nr. 237/2010 pentru modificarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 13 decembrie 2010;- Legea nr. 342/2013 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 din 19 decembrie 2013.  +  Articolul 1 (1) Prezenta lege reglementează regimul atribuirii, la cerere, tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani a unei suprafeţe de teren, din terenurile aflate în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală. (2) Atribuirea terenului se face în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate personală, în limita suprafeţelor disponibile, prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau sectorului municipiului Bucureşti în care este situat terenul. (3) Atribuirea terenurilor se face în ordinea de prioritate stabilită pe baza unor criterii aprobate prin hotărâre a consiliului local.  +  Articolul 2Suprafeţele de teren care pot fi atribuite tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, potrivit prevederilor art. 1, vor fi cuprinse între 150 m² şi 300 m² în municipii şi sectoarele municipiului Bucureşti, între 250 m² şi 400 m² în oraşe şi între 250 m² şi 1.000 m² în comune şi satele aparţinătoare unităţilor administrativ-teritoriale.  +  Articolul 3 (1) De prevederile art. 1 beneficiază, o singură dată, tinerii care, la data depunerii cererii prevăzute la art. 4, au vârsta de până la 35 de ani şi îndeplinesc următoarele condiţii: a) au împlinit vârsta de 18 ani; b) la data depunerii cererii, precum şi la data rezolvării acesteia nu au avut sau nu deţin în proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii unei locuinţe proprietate personală, atât în localitatea în care se solicită atribuirea în folosinţă a unui teren, cât şi în alte localităţi. (2) Consiliile locale pot stabili criterii suplimentare faţă de cele prevăzute la alin. (1), în vederea atribuirii terenurilor disponibile.  +  Articolul 4 (1) Cererea pentru atribuirea terenului se depune la consiliul local al comunei, oraşului, municipiului sau sectorului municipiului Bucureşti în care solicitantul are domiciliul. (2) Cererea cuprinde numele şi prenumele solicitantului şi domiciliul acestuia, la care se anexează o copie de pe certificatul de naştere, o copie de pe cartea de identitate, o declaraţie a solicitantului, pe propria răspundere, în care se menţionează că nu deţine sau nu a deţinut în proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii unei locuinţe; o declaraţie similară se depune şi la data rezolvării cererii.  +  Articolul 5Consiliul local căruia i-a fost adresată cererea de atribuire a terenului pentru construirea unei locuinţe proprietate personală se va pronunţa asupra acesteia, prin hotărâre, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 6 (1) Beneficiarul terenului pentru construirea unei locuinţe proprietate personală este obligat să înceapă construcţia locuinţei în termen de un an de la data atribuirii terenului şi să o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la alin. (1), prin hotărâre a consiliului local i se retrage beneficiarului dreptul de folosinţă asupra terenului atribuit. (3) Planurile urbanistice zonale (PUZ) şi planurile urbanistice de detaliu (PUD) privind ansambluri de locuinţe-tip înşiruite sau cuplate care se realizează pe terenuri identificate potrivit art. 1 alin. (2) se iniţiază şi se finanţează de consiliile locale.  +  Articolul 7 (1) Tinerii prevăzuţi la art. 1 alin. (1), care construiesc locuinţe proprietate personală pe terenul atribuit în baza prezentei legi, pot beneficia de credite în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Tinerii care şi-au construit locuinţele proprietate personală în condiţiile prezentei legi beneficiază de prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 8După finalizarea construirii locuinţei, consiliul local poate hotărî, la solicitarea proprietarului locuinţei, vânzarea directă către acesta a terenului respectiv. Preţul de vânzare se stabileşte prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat şi aprobată de consiliul local.  +  Articolul 9Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice**) va elabora norme metodologice de aplicare a prezentei legi***), în termen de două luni de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.------------- Notă **) Potrivit prevederilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se înfiinţează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi prin preluarea activităţii în domeniul administraţiei publice, a structurilor şi a instituţiilor specializate în acest domeniu de la Ministerul Administraţiei şi Internelor. Notă ***) Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 896/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 588 din 19 august 2003.  +  Articolul 10Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I****).------------ Notă ****) Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 22 ianuarie 2003.----------