HOTĂRÂRE nr. 137 din 6 martie 2014pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 11 martie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 6 punctul IV, subpunctele 1 şi 2 vor avea următorul cuprins:"1. coordonează activitatea sistemului de probaţiune şi a sistemului penitenciar;2. coordonează executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri privative ori neprivative de libertate şi asigură condiţiile pentru respectarea drepturilor persoanelor faţă de care s-au dispus astfel de pedepse sau măsuri;"2. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - Ministerul dispune de un aparat administrativ propriu, organizat la nivel de direcţii, servicii, birouri, denumite în continuare compartimente administrative, şi compus din 309 posturi, exclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului ministrului şi cele ale Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe (DIPFIE) şi Direcţiei Naţionale de Probaţiune (DNP)."3. Articolul 35 va avea următorul cuprins:"Art. 35. - (1) DNP, structură cu personalitate juridică, constituită în temeiul Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune, cu modificările şi completările ulterioare, funcţionează în cadrul Ministerului Justiţiei. (2) Activitatea DNP este coordonată direct de către ministrul justiţiei. (3) Serviciile de probaţiune, aflate în subordinea DNP, funcţionează în fiecare municipiu reşedinţă de judeţ şi în municipiul Bucureşti. Prin decizie a directorului general al Direcţiei Naţionale de Probaţiune pot fi înfiinţate sedii secundare ale serviciilor de probaţiune. (4) Regulamentul de organizare şi funcţionare a sistemului de probaţiune se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei."4. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.5. La anexa nr. 2, nota va avea următorul cuprins:"NOTĂ:Unităţile prevăzute în prezenta anexă pot utiliza un număr maxim de 14.080 de posturi."  +  Articolul IITermenul prevăzut în art. 19 alin. (2) şi (3) şi art. 20 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune se prorogă până la 1 octombrie 2014.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Robert Marius CazanciucMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul muncii, familiei, protecţieisociale şi persoanelor vârstnice,Rovana PlumbBucureşti, 6 martie 2014.Nr. 137.  +  Anexa (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009)*Font 8*    Numărul maxim de posturi: 309 (exclusiv demnitarii,    posturile aferente cabinetului ministrului, DIPFIE şi DNP)                   STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI JUSTIŢIEI                                      ┌─────────────────┐                                      │ MINISTRU │                                      └─┬─┬─┬──┬──┬─┬─┬─┘         ┌─────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ ┌───────────────────────┐         │Colegiul ministerului├────────┘ │ │ │ │ │ └───────┤ Cabinet ministru │         └─────────────────────┘ │ │ │ │ │ └───────────────────────┘         ┌─────────────────────┐ │ │ │ │ │ ┌───────────────────────┐         │Corpul de control al ├──────────┘ │ │ │ └─────────┤ Corpul de consilieri │         │ ministrului │ │ │ │ │ al ministrului │         └─────────────────────┘ │ │ │ └───────────────────────┘         ┌─────────────────────┐ │ │ │ ┌───────────────────────┐         │ Serviciul de ├────────────┘ │ └───────────┤ Direcţia Naţională │         │ audit public intern │ │ │ de Probaţiune **) │         └─────────────────────┘ │ └───────────────────────┘      ┌──────────┬──────────────┬──────────────┼─────────────┬───────────────┬──────────┐      │ │ │ │ │ │ │      │ ┌───────┴────────┐ │ ┌────────┴───────┐ │ ┌────────┴───────┐ │      │ │Secretar de stat│ │ │Secretar de stat│ │ │Secretar de stat│ │      │ └────────────────┘ │ └────────────────┘ │ └────────────────┘ │      │ │ │ │      │ ┌────────┴───────┐ ┌───────────┴────────────┐ │      │ │Secretar general│ │Secretar general adjunct│ │      │ └────────────────┘ └────────────────────────┘ │      └────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┘                                               │                        ┌──────────────────────┴──┬────────────────────────┬────────────────────────────┐                        │ │ │ │┌───────────────────┐ │ ┌────────────────────┐ │ ┌──────────────────┐ │ ┌──────────────────────┐ ││ Direcţia elaborare├─┐ │ │ Direcţia drept │ │ │ Direcţia ├─┐ │ │ Direcţia investiţii ├─┐ ││ acte normative │ │ │ │ internaţional şi ├─┐│ │ resurse umane │ │ │ └──────────────────────┘ │ │└───────────────────┘ │ │ │cooperare judiciară │ ││ └──────────────────┘ │ │ ┌──────────────────────┐ │ │┌───────────────────┐ │ │ └────────────────────┘ ││ ┌──────────────────┐ │ │ │ Direcţia │ │ ││ Direcţia avizare ├─┼─┘ ┌────────────────────┐ ││ │Serviciul profesii│ │ │ │ financiar - contabilă├─┤ ││ acte normative │ │ │ Direcţia ├─┼┘ │ juridice conexe ├─┼─┘ └──────────────────────┘ │ │└───────────────────┘ │ │ afaceri europene │ │ └──────────────────┘ │ ┌──────────────────────┐ ├─┘┌───────────────────┐ │ │şi drepturile omului│ │ ┌──────────────────┐ │ │ Unitatea de │ ││Direcţia contencios├─┘ └────────────────────┘ │ │ Biroul de sta- │ │ │ management public ├─┤└───────────────────┘ ┌────────────────────┐ │ │tistică judiciară ├─┘ └──────────────────────┘ │                          │Oficiul naţional de │ │ └──────────────────┘ ┌──────────────────────┐ │                          │prevenire a crimina-├─┘ │ Direcţia tehnologia ├─┤                          │lităţii şi cooperare│ │ informaţiei │ │                          │ pentru recuperarea │ └──────────────────────┘ │                          │creanţelor provenite│ ┌────────────────────────┐ │                          │ din infracţiuni*) │ │Direcţia de implementare│ │                          └────────────────────┘ │a proiectelor finanţate ├─┤                                                                           │din împrumuturi externe │ │                                                                           └────────────────────────┘ │                                                                            ┌───────────────────────┐ │                                                                            │ Direcţia programe ├─┤                                                                            │ europene │ │                                                                            └───────────────────────┘ │                                                                            ┌───────────────────────┐ │                                                                            │ Serviciul comunicare ├─┤                                                                            │ şi relaţii publice │ │                                                                            └───────────────────────┘ │                                                                            ┌───────────────────────┐ │                                                                            │ Serviciul informaţii ├─┘                                                                            │ clasificate │                                                                            └───────────────────────┘ ─────────────────── ──────────────────── ────────────────── ───────────────────────     PILONUL I PILONUL II PILONUL III PILONUL IV  Afaceri juridice Afaceri internaţionale Sistem judiciar Suport logistic---------    *) Organizat la nivel de birou    Notă:    Pilonii instituiţi prin organigramă nu produc efecte juridice. Rolul pilonilor este exclusivde a structura, în funcţie de domeniile de activitate, compartimentele din cadrul instituţiei.    **) Structură cu personalitate juridică-------