ORDIN nr. 18 din 19 ianuarie 2014pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 163/540/23/2009
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 • Nr. 18 din 19 ianuarie 2014
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Nr. 251 din 18 februarie 2014
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 10 martie 2014  În temeiul art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 238/2013, al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 163/540/23/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 27 martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Blocurile de locuinţe identificate şi inventariate potrivit alin. (1) lit. c) se grupează, de regulă, pe regimuri de înălţime - până la P+4 etaje şi peste P+4 etaje. În cadrul acestei grupări, inventarierea se realizează în funcţie de perioadele de proiectare, pe tipuri de blocuri cu soluţii constructive similare ale anvelopei, precum şi cu luarea în considerare şi a prevederilor art. 3 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare."2. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Coordonatorul local înştiinţează, după caz, asociaţiile de proprietari despre posibilitatea asigurării de către autorităţile administraţiei publice locale, în baza şi în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie, a finanţării cheltuielilor aferente executării lucrărilor de intervenţie corespunzătoare cotei de contribuţie ce revine proprietarilor/asociaţiilor de proprietari, cu recuperarea sumelor în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (3)-(9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare."3. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Adunarea generală a proprietarilor hotărăşte, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, înscrierea în programul local şi semnarea contractului de mandat transmis de coordonatorul local."4. La articolul 7 alineatul (2), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) întocmirea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie şi verificarea acestora pentru respectarea cerinţei fundamentale «securitate la incendiu», precum şi, după caz, a altor cerinţe fundamentale în funcţie de complexitatea soluţiilor tehnice dezvoltate;".5. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Auditul energetic se realizează de către un auditor energetic pentru clădiri, persoană fizică atestată gradul profesional I, specialitatea construcţii şi instalaţii."6. La articolul 10, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Sinteza documentaţiei de avizare, întocmită de proiectant, semnată de expertul tehnic şi auditorul energetic pentru clădiri, însuşită de coordonatorul local se înaintează la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, însoţită de acordul scris al asociaţiei de proprietari cu privire la nivelul maximal al cheltuielilor corespunzătoare cotei de finanţare ce revine acesteia prevăzut la art. 21 lit. c^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în copie, precum şi copia contractului de mandat perfectat de coordonatorul local cu asociaţia de proprietari."7. La articolul 10, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Auditorul energetic pentru clădiri semnează şi parafează partea scrisă din documentaţia tehnică avizare din punct de vedere al respectării soluţiilor stabilite prin raportul de audit energetic."8. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Indicatorii tehnico-economici din documentaţia de avizare întocmită pentru fiecare obiectiv de investiţii se aprobă de consiliul local, condiţionat de însuşirea acestora de către coordonatorul local, primirea acordului scris al asociaţiei de proprietari cu privire la nivelul maximal al cheltuielilor corespunzătoare cotei de finanţare ce revine asociaţiei, precum şi de obţinerea avizului conform şi prealabil al Consiliului tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice."9. La articolul 11, după alineatul (1) se introduc cinci noi alineate, alineatele (1^1)-(1^5), cu următorul cuprins:"(1^1) Indicatorii tehnico-economici din documentaţia de avizare întocmită pentru fiecare obiectiv de investiţii se transmit, de către coordonatorul local, cu adresă, cu cel mult 30 de zile lucrătoare anterioare aprobării acestora de către consiliul local, asociaţiei de proprietari pentru luarea la cunoştinţă şi transmiterea acordului scris cu privire la nivelul maximal al cheltuielilor corespunzătoare cotei de finanţare ce revine asociaţiei.(1^2) În vederea transmiterii acordului scris cu privire la nivelul maximal al cheltuielilor corespunzătoare cotei de finanţare ce revine asociaţiei, preşedintele asociaţiei de proprietari afişează la avizierul asociaţiei indicatorii tehnico-economici din documentaţia de avizare, pentru luarea la cunoştinţă, şi convoacă, în condiţiile legii, adunarea generală a proprietarilor.(1^3) Adunarea generală a proprietarilor hotărăşte, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, transmiterea, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea acestora, acordului scris precizat la art. 11 alin. (2^2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare.(1^4) Modelul hotărârii adunării generale a proprietarilor este prevăzut în anexa nr. 3^1.(1^5) Netransmiterea acordului scris în termen conduce la întreruperea procedurii de avizare/aprobare prevăzută la art. 11 alin. (2^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi, respectiv, la rezilierea contractului de mandat încheiat cu asociaţia de proprietari."10. La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Odată cu notificarea, coordonatorul local comunică asociaţiei de proprietari documentaţia de avizare pentru lucrările de intervenţie şi indicatorii tehnico-economici aprobaţi de către consiliul local cu specificarea cotei-părţi de finanţare ce revine asociaţiei de proprietari pentru finanţarea executării lucrărilor de intervenţie, termenul şi graficul de execuţie a lucrărilor de intervenţie aprobat."11. După articolul 34 se introduce un nou articol, articolul 34^1, cu următorul cuprins:"Art. 34^1. - (1) În conformitate cu prevederile art. 13^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, finanţarea unor activităţi/lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe poate fi asigurată şi din fondurile structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene şi se realizează strict în conformitate cu regulamentele şi procedurile de accesare a acestor fonduri şi în condiţiile stabilite prin documentele procedurale specifice implementării programelor operaţionale prin care se asigură finanţarea unor astfel de intervenţii. (2) Finanţarea cheltuielilor aferente cotei de contribuţie ce revine proprietarilor/asociaţiei de proprietari, conform art. 13^1 alin. (3), pentru activităţile/lucrările prevăzute la art. 13^1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi recuperarea acestor sume avansate de către autorităţile administraţiei publice locale pentru asigurarea cotei de contribuţie proprie a proprietarilor/asociaţiilor de proprietari, în cazul finanţării activităţilor/lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din fondurile structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene, se fac în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) şi (4)-(10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare."12. La anexa nr. 2, a doua liniuţă de la ultimul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:"- hotărârea privind înscrierea în programul local, adoptată în adunarea generală a asociaţiei de proprietari, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare;".13. După anexa 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3^1, al cărei conţinut este prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.14. Anexele nr. 3, 4, 8 şi 11 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 2-5 care fac parte integrantă din prezentul ordin.15. În tot cuprinsul normelor metodologice, sintagmele "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei", "cerinţa esenţială" şi "avizul Consiliului tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului" se înlocuiesc cu sintagmele "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice", "cerinţa fundamentală" şi, respectiv, cu "avizul conform şi prealabil al Consiliului tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice".  +  Articolul IIÎn tot cuprinsul Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 163/540/23/2009, cu modificările şi completările ulterioare, prin sintagma "Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009" se va înţelege "Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare".  +  Articolul IIIPrevederile Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 163/540/23/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin, se aplică în mod corespunzător şi locuinţelor precizate la art. 1^1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de statp. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statp. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Dan Manolescu,secretar de stat  +  Anexa 1-------(Anexa nr. 3^1 la normele metodologice)---------------------------------------- conţinut-cadru -ASOCIAŢIA DE PROPRIETARILocalitatea ..........................Judeţul (Sectorul) ...................Str. ............... nr. ..., bl. ..., codul poştal ..........Codul de înregistrare fiscală: ....................HOTĂRÂREAAdunării generale a proprietarilornr. ...... din data de ...........În baza Adresei consiliul local al municipiului/oraşului/comunei ................../sectorului ...... al municipiului Bucureşti nr. ........ din .............,luând cunoştinţă de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, de conţinutul indicatorilor tehnico-economici din documentaţia de avizare cu privire la nivelul maximal al cheltuielilor corespunzătoare cotei de finanţare ce revine asociaţiei, precum şi de posibilitatea solicitării finanţării cheltuielilor aferente executării lucrărilor de intervenţie corespunzătoare cotei de contribuţie ce revine proprietarilor/asociaţiei de proprietari cu recuperare a sumelor avansate de către autoritatea locală prin taxa de reabilitare termică, afişat la avizierul Asociaţiei de proprietari începând cu data de ......,Adunarea generală a proprietarilor, în şedinţa ordinară/extraordinară din data de ......., în prezenţa a ............. membri din totalul de ............... membri ai asociaţiei,HOTĂRĂŞTE:transmiterea acordului scris al Asociaţiei de proprietari din localitatea ...................., judeţul/sectorul ............, str. ............... nr. ....., bl. ...., codul poştal ..........., codul de înregistrare fiscală .........., cu privire la nivelul maximal al cheltuielilor corespunzătoare cotei de finanţare ce revine asociaţiei, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare.(După caz, hotărăşte să depună la autoritatea locală cererea de finanţare a cheltuielilor aferente executării lucrărilor de intervenţie corespunzătoare cotei de contribuţie ce revine proprietarilor/asociaţiei de proprietari, cu recuperarea sumelor în condiţiile precizate la art. 14 alin. (3) şi (5)-(9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare).Drept pentru care îl împuterniceşte pe preşedintele asociaţiei de proprietari, dna/dl ................., să semneze şi să transmită, în numele şi pentru fiecare dintre proprietarii înscrişi în lista anexată, acordul scris cu privire la nivelul maximal al cheltuielilor corespunzătoare cotei de finanţare ce revine asociaţiei (după caz, îl împuterniceşte pe preşedintele asociaţiei de proprietari să semneze şi să transmită, în numele şi pentru fiecare dintre proprietarii înscrişi în lista anexată, cererea de finanţare a asociaţiei de proprietari).Prezenta hotărâre se afişează la avizierul asociaţiei de proprietari şi va însoţi acordul scris ce urmează a fi transmis coordonatorului local (după caz, se ataşează la acordul scris şi cererea de finanţare a proprietarilor/asociaţiei de proprietari cu specificarea sumelor solicitate de proprietari pentru cofinanţarea executării lucrărilor de intervenţie).                                  Preşedinte,                            .......................                             (numele şi semnătura)                                     L.S.    Contrasemnează:    ---------------    Secretarul Asociaţiei de proprietari ..............    Comitetul executiv al Asociaţiei de proprietari ...........  +  Anexa 2-------(Anexa nr. 3 la normele metodologice)-------------------------------------- conţinut-cadru -  +  CONTRACT DE MANDAT*)Nr. .../........---------- Notă *) Prezentul contract de mandat reprezintă un model care cuprinde clauzele minime şi obligatorii, părţile având libertatea să-l completeze cu alte clauze, după caz.Prezentul contract se încheie în conformitate cu prevederile Codului civil, ale art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în baza înştiinţării aprobării indicatorilor tehnico-economici primarului (coordonator local) al ..................... (municipiul/oraşul/comuna/sectorul ...... al municipiului Bucureşti) nr. ..... din data ......... şi a Hotărârii adunării generale a proprietarilor ............. nr. ..... din data ........ .Prezentul contract se încheie între următoarele părţi:1. Municipiul/Oraşul/Comuna ........................./Sectorul ......... al municipiului Bucureşti, cu sediul în localitatea/sectorul ............., judeţul/municipiul Bucureşti ........................, str. ...................... nr. ...., telefon .........., fax ................, reprezentat de dna/dl ...................., primar (coordonator local), în calitate de mandatar,şi2. Asociaţia de proprietari ..............., cu sediul în localitatea ................., judeţul ........./sectorul ....., str. ............ nr. ..., bl. ..., telefon ..............., fax ............, cont IBAN ....................... deschis la ..................., cod fiscal .............., reprezentată prin dna/dl ............................., în calitate de preşedinte, posesoare/posesor a/al actului de identitate tip ........., seria .........., nr. ..............., eliberat de ............ la data de ..............., domiciliată/domiciliat în ................./(localitatea)......., str. ................ nr. .....,bl. ......, sc. ....., et. ....., ap. ......, judeţul/sectorul ..................., născută/născut la data de ............/(ziua, luna, anul)..... în ......................, judeţul/sectorul ..........., fiica/fiul lui .................. şi a/al ..................., cod numeric personal ..............., în calitate de mandant.  +  Capitolul I Obiectul contractuluiArt. 1. - Obiectul prezentului contract îl constituie mandatarea de către asociaţia de proprietari (mandant), beneficiar al investiţiei, a coordonatorului local (mandatar) să stabilească şi să efectueze, în numele şi pentru mandant, cu titlu gratuit, măsurile şi acţiunile ce se impun, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul II Obligaţiile părţilor contractanteArt. 2. - Obligaţiile mandatarului (coordonator local) sunt următoarele: a) să elaboreze documentaţia de atribuire a contractelor de proiectare şi execuţie a lucrărilor de intervenţie; b) să organizeze procedurile de achiziţie publică, să semneze şi să gestioneze contractele de achiziţie publică pentru prestarea serviciilor de proiectare şi execuţie a lucrărilor de intervenţie; c) să asigure întocmirea documentaţiei de avizare pentru lucrările de intervenţie şi să supună aprobării, conform legii, indicatorii tehnico-economici pentru lucrările de intervenţie; d) să transmită indicatorii tehnico-economici din documentaţia de avizare pentru lucrările de intervenţie în vederea luării la cunoştinţă de către asociaţia de proprietari despre conţinutul acestora în vederea transmiterii acordului scris cu privire la nivelul maximal al cheltuielilor corespunzătoare cotei de finanţare ce revine asociaţiei; e) să notifice mandantului documentaţia de avizare pentru lucrările de intervenţie şi indicatorii tehnico-economici aprobaţi care stau la baza completării contractului de mandat, prin act adiţional, cu valorile şi durata lucrărilor de intervenţie şi sumele aferente cotelor de participare ale părţilor; f) să transmită mandantului actul adiţional la prezentul contract de mandat, cuprinzând valoarea lucrărilor de intervenţie, cota-parte ce revine mandantului pentru executarea lucrărilor şi durata de execuţie a lucrărilor de intervenţie; g) să contracteze executarea lucrărilor de intervenţie după semnarea actului adiţional la contractul de mandat; h) să emită certificatul de urbanism, autorizaţia de construire şi ordinul de începere a lucrărilor; i) să organizeze recepţia la terminarea lucrărilor şi recepţia finală după expirarea garanţiei de bună execuţie; j) să predea mandantului documentaţia legală pentru completarea cărţii tehnice a construcţiei; k) să deschidă un cont separat în numele unităţii administrativ-teritoriale la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului pentru finanţarea execuţiei lucrărilor de intervenţie, în condiţiile legii; l) să efectueze plata lucrărilor de intervenţie executate, în cotele şi în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, conform documentelor de plată; m) să solicite mandantului virarea sumei aferente părţii ce îi revine, pe baza deconturilor de plată a lucrărilor executate; n) să desfăşoare orice acţiuni necesare executării în condiţii de eficienţă a lucrărilor de intervenţie la blocul de locuinţe; o) să înştiinţeze mandantul asupra existenţei oricărei situaţii de natură să îi prejudicieze interesele, precum şi asupra acţiunilor întreprinse; p) să stabilească, după caz, pentru recuperarea sumelor avansate de către autoritatea locală, taxa de reabilitare termică, a proprietarilor/asociaţiei de proprietari care au/a depus cerere pentru asigurarea cofinanţării de către autoritatea locală a executării lucrărilor de intervenţie.Art. 3. - Actele juridice încheiate de către mandatar, în limitele mandatului, sunt opozabile terţilor.Art. 4. - Obligaţiile mandantului (asociaţia de proprietari) sunt următoarele:A. Obligaţiile membrilor asociaţiei de proprietari sunt: a) să ia cunoştinţă de conţinutul indicatorilor tehnico-economici din documentaţia de avizare şi să transmită acordul scris cu privire la nivelul maximal al cheltuielilor corespunzătoare cotei de finanţare ce revine asociaţiei; b) să hotărască, după caz, cu privire la depunerea cererii de finanţare, a proprietarilor/asociaţiei de proprietari, pentru asigurarea cofinanţării de către autoritatea locală a sumelor reprezentând cota-parte ce revine în sarcina asociaţiei pentru executarea lucrărilor de intervenţie - sumele avansate de către autoritatea locală urmează a fi recuperate prin taxa de reabilitare termică; c) să îşi însuşească valorile şi durata de execuţie cuprinse în documentaţia de avizare pentru lucrările de intervenţie şi în indicatorii tehnico-economici; d) să împuternicească preşedintele asociaţiei de proprietari să semneze actul adiţional la contractul de mandat; e) să constituie suma necesară cofinanţării corespunzătoare cotei-părţi prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, să transmită cererea de finanţare, a proprietarilor/asociaţiei de proprietari, pentru asigurarea cofinanţării de către autoritatea locală pentru executarea lucrărilor de intervenţie;++ f) să desemneze un reprezentant pentru recepţia la terminarea lucrărilor şi pentru recepţia finală.B. Obligaţiile preşedintelui asociaţiei de proprietari, ca reprezentant împuternicit de aceasta, sunt: a) să informeze membrii asociaţiei de proprietari, prin afişarea la avizierul asociaţiei a tuturor documentelor primite/transmise de la/la mandatar; b) să convoace, conform legii, adunarea generală a proprietarilor imediat după primirea de la mandatar a documentaţiei de avizare pentru lucrările de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici, în vederea aducerii la cunoştinţă a valorilor şi a duratei de execuţie, precum şi pentru stabilirea cotelor de participare în sarcina fiecărui proprietar; c) să supună aprobării adunării generale a proprietarilor:- transmiterea acordului scris cu privire la nivelul maximal al cheltuielilor corespunzătoare cotei de finanţare ce revine asociaţiei pentru asigurarea cofinanţării executării lucrărilor de intervenţie;- transmiterea, după caz, a cererii de finanţare a proprietarilor/asociaţiei de proprietari pentru asigurarea cofinanţării de către autoritatea locală a executării lucrărilor de intervenţie, cu recuperarea sumelor avansate de către autoritatea locală prin taxa de reabilitare termică;- lucrările de intervenţie fundamentate în documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie;- cuantumul sumei necesare cofinanţării executării lucrărilor de intervenţie, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare;- cotele de participare la fondul de reparaţii stabilite în sarcina fiecărui proprietar, direct proporţional cu cota-parte indiviză de proprietate, pentru constituirea sumei necesare cofinanţării executării lucrărilor de intervenţie; d) să semneze şi să transmită coordonatorului local, în maximum 15 zile lucrătoare, acordul scris cu privire la nivelul maximal al cheltuielilor corespunzătoare cotei de finanţare ce revine asociaţiei, însoţit, după caz, de cererea de finanţare, a proprietarilor/asociaţiei de proprietari, pentru asigurarea cofinanţării de către autoritatea locală a sumelor reprezentând cota-parte ce revine în sarcina asociaţiei, cu recuperarea sumelor avansate de către autoritatea locală prin taxa de reabilitare termică; e) să semneze şi să transmită coordonatorului local, în maximum 30 de zile lucrătoare, actul adiţional la prezentul contract de mandat, în care se prevede valoarea lucrărilor de intervenţie; f) să vireze pe numele mandatarului suma ce îi revine, conform legii, pentru plata lucrărilor de intervenţii executate.Art. 5. - Mandantul nu poate solicita modificări ale proiectului în baza căruia s-a emis autorizaţia de construire.Art. 6. - În cazul în care adunarea generală a asociaţiei de proprietari nu aprobă transmiterea acordului scris cu privire la nivelul maximal al cheltuielilor corespunzătoare cotei de finanţare ce revine asociaţiei de proprietari sau nu aprobă executarea lucrărilor de intervenţie fundamentate în documentaţia de avizare, hotărârea motivată a adunării generale a proprietarilor va fi transmisă mandatarului.  +  Capitolul III Termenul contractuluiArt. 7. - (1) Prezentul contract de mandat intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi. (2) Contractul are valabilitate până la data procesului-verbal de recepţie finală.  +  Capitolul IV Încetarea contractuluiArt. 8. - Prezentul contract încetează de plin drept, fără somaţie şi fără îndeplinirea altor formalităţi, în cazul în care: a) în urma raportului de expertiză tehnică se prevede necesitatea executării unor lucrări de consolidare/reparaţii care condiţionează executarea lucrărilor de intervenţie, iar coordonatorul local dispune încetarea contractului; b) mandantul nu transmite acordul scris, prevăzut la art. 11 alin. (2^2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la nivelul maximal al cheltuielilor corespunzătoare cotei de finanţare ce revine asociaţiei de proprietari; c) mandantul hotărăşte că nu este de acord cu executarea lucrărilor de intervenţie, după luarea la cunoştinţă a documentaţiei de avizare pentru lucrările de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici aprobaţi; d) la data semnării procesului-verbal de recepţie finală a lucrărilor de intervenţie la blocul de locuinţe nr. ..... .  +  Capitolul V Forţa majorăArt. 9. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.Art. 10. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de mandat, pe toată perioada în care aceasta acţionează.Art. 11. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.Art. 12. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.Art. 13. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.  +  Capitolul VI NotificăriArt. 14. - În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi depusă la adresa/sediul prevăzută/prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.Art. 15. - În cazul în care notificarea se face prin poştă, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.Art. 16. - Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în ziua expediată, dacă aceasta a fost zi lucrătoare şi dacă transmiterea s-a făcut până la ora 17,00, sau în prima zi lucrătoare, dacă ziua expedierii faxului era nelucrătoare.Art. 17. - Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la articolele precedente.  +  Capitolul VII LitigiiArt. 18. - În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente din România.  +  Capitolul VIII Clauze finaleArt. 19. - (1) În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. (2) Termenul zi ori zile sau orice referire la zile reprezintă zile lucrătoare, dacă nu se specifică în mod diferit.Art. 20. - Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.Art. 21. - Fac parte integrantă din prezentul contract următoarele anexe:- anexa nr. 1 - Hotărârea adunării generale a proprietarilor nr. ... din data de ..... (în original);- anexa nr. 2 - Lista proprietarilor din blocul de locuinţe.Art. 22. - Prezentul contract, împreună cu anexele care fac parte integrantă din acesta, reprezintă voinţa părţilor.Art. 23. - Limba care guvernează contractul este limba română.Art. 24. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.Art. 25. - Prezentul contract de mandat a fost încheiat astăzi, ..........., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeaşi valoare juridică.                       Mandant Mandatar   (asociaţia de proprietari, prin preşedinte), (coordonator local, primar),     ....................................... .........................              (numele şi semnătura) (numele şi semnătura)                       L.S. L.S.           Nr. ....... din data ......... Nr. ...... din data ......  +  Anexă-----la modelul de contract de mandat--------------------------------ACT ADIŢIONAL Nr. 1*)la Contractul de mandat nr. ..../......---------- Notă *) Prezentul act adiţional reprezintă un model care cuprinde clauzele minime şi obligatorii, părţile având libertatea să îl completeze cu alte clauze, după caz.Prezentul act adiţional la contractul de mandat se încheie în conformitate cu prevederile Codului civil şi ale art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în baza notificării primarului (coordonator local) al ................................ (municipiul/oraşul/comuna/sectorul ......................... al municipiului Bucureşti) nr. .......................... din data de ................................. şi a Hotărârii adunării generale a proprietarilor ....................... nr. .............. din data de ......... .Prezentul act adiţional se încheie între următoarele părţi:1. Municipiul/Oraşul/Comuna ................................./Sectorul .......................... al municipiului Bucureşti, cu sediul în localitatea .........................., judeţul/sectorul .................., str. .................... nr. ........, telefon ..................., fax ......................, reprezentat de dna/dl ................................, primar (coordonator local), în calitate de mandatar,şi2. Asociaţia de proprietari .........................................., cu sediul în localitatea ................................., judeţul/sectorul .............................., str. ................................. nr. ......, bl. ........, telefon .............., fax ..............., cont IBAN .................... deschis la ..................., cod fiscal ......................, reprezentată prin dna/dl .........................., în calitate de preşedinte, posesoare/posesor a/al actului de identitate tip ............, seria .......... nr. ..................., eliberat de ................ la data de ........................, domiciliată/domiciliat în ........./(localitatea)..........., str. ......................................... nr. ......, bl. ....., sc. .........., et. ...., ap. .........., sectorul/judeţul ..........................., născută/născut la data de .../(ziua, luna, anul).......... în ...../(localitatea).................., sectorul/judeţul ............., fiica/fiul lui ................... şi a/al ...................., cod numeric personal ................................, în calitate de mandant.Art. 1. - Obiectul prezentului act adiţional îl constituie exprimarea acordului mandantului (asociaţia de proprietari) pentru executarea lucrărilor de intervenţie la blocul de locuinţe.Art. 2. - (1) Mandantul a luat act de conţinutul documentaţiei de avizare pentru lucrările de intervenţie, de indicatorii tehnico-economici aprobaţi, aferenţi blocului de locuinţe situat în ............, precum şi de graficul şi durata de execuţie a lucrărilor şi cota-parte ce revine asociaţiei de proprietari pentru finanţarea executării lucrărilor. (2) Mandantul îşi exprimă acordul privind valoarea lucrărilor de intervenţie şi aprobă constituirea sumei necesare cofinanţării corespunzătoare cotei-părţi prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi aprobă executarea lucrărilor de intervenţie.Art. 3. - (1) Valoarea lucrărilor de intervenţie este de .............. mii lei. (2) Cota-parte ce revine asociaţiei de proprietari este de ............ mii lei. (3) Durata de executare a lucrărilor de intervenţie este de ........... luni.Art. 4. - Cofinanţarea în cuantum de .......... se constituie prin contribuţii ale proprietarilor la fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari, direct proporţional cu cota-parte indiviză deţinută.Art. 5. - Mandantul (asociaţia de proprietari) îl mandatează pe mandatar (coordonatorul local) să contracteze executarea lucrărilor de intervenţie la blocul de locuinţe la valoarea prevăzută la art. 3 alin. (1) şi în termenul prevăzut la art. 3 alin. (3).Art. 6. - Mandantul este de acord cu virarea sumei aferente cotei-părţi ce îi revine pe baza deconturilor lunare de plată a lucrărilor executate.Art. 7. - Prezentul act adiţional completează Contractul de mandat nr. .............. încheiat în data de ............. .Art. 8. - Prezentul act adiţional a fost încheiat astăzi, ........., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeaşi valoare juridică.             Mandant Mandatar   (asociaţia de proprietari, (coordonator local, primar),        prin preşedinte),   .......................... ..........................    (numele şi semnătura) (numele şi semnătura)            L.S. L.S.   Nr. ... din data ......... Nr. ... din data .........  +  Anexa 3-------(Anexa nr. 4 la normele metodologice)-------------------------------------- conţinut-cadru -ASOCIAŢIA DE PROPRIETARILocalitatea .....................Judeţul (Sectorul) ...................Str. ............... nr. ..., bl. ..., codul poştal ..........Codul de înregistrare fiscală ...........HOTĂRÂREAAdunării generale a proprietarilor nr. .........din data de ..................În baza Înştiinţării municipiului/oraşului/comunei ......................./sectorului .... al municipiului Bucureşti nr. ..... din ..........,luând cunoştinţă de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, de indicatorii tehnico-economici aprobaţi, de durata de execuţie a lucrărilor şi cota-parte ce revine asociaţiei de proprietari pentru finanţarea executării lucrărilor, precum şi de conţinutul contractului de mandat afişat la avizierul Asociaţiei de proprietari începând cu data de ......,Adunarea generală a proprietarilor, în şedinţa ordinară/extraordinară din data de ......., în prezenţa a ............. membri din totalul de ............... membri ai asociaţiei,HOTĂRĂŞTE:înscrierea Asociaţiei de proprietari din localitatea ..................., judeţul/sectorul .................................., str. ......................... nr. ....., bl. ........., codul poştal ................., codul de înregistrare fiscală ..........., în Programul local privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare.Drept pentru care îl împuterniceşte pe preşedintele asociaţiei de proprietari, dna/dl ...................., să semneze, în numele şi pentru fiecare dintre proprietarii înscrişi în lista anexată, contractul de mandat transmis de către coordonatorul local şi să solicite în scris acestuia înscrierea în programul local.Prezenta hotărâre se afişează la avizierul asociaţiei de proprietari şi va însoţi documentaţia ce urmează a fi transmisă coordonatorului local.                                  Preşedinte,                             .....................                             (numele şi semnătura)                                      L.S.    Contrasemnează:    ---------------    Secretarul Asociaţiei de proprietari .....................    Comitetul executiv al Asociaţiei de proprietari ....................  +  Anexa 4-------(Anexa nr. 8 la normele metodologice)-------------------------------------- conţinut-cadru -AUDITUL ENERGETIC1. Informaţii generale privind blocul de locuinţe ........................... - conform anexei la certificatul de performanţă energetică al clădirii, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8 la Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor - partea a III-a "Auditul şi certificatul de performanţă a clădirii", aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 şi 126 bis din 21 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.2. Evaluarea performanţei energetice a blocului de locuinţe(Se utilizează Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/2007, cu modificările şi completările ulterioare.)Auditul energetic se efectuează de către un auditor energetic pentru clădiri .................... (numele şi prenumele) atestat gradul profesional I, specialităţile construcţii şi instalaţii, posesor al Certificatului/Certificatelor de atestare seria ......... nr. ........ .3. Certificatul de performanţă energetică*)---------- Notă *) Se completează certificatul de performanţă energetică al blocului de locuinţe, corespunzător stării iniţiale.4. Lucrările de intervenţie la blocul de locuinţe prevăzute la art. 4 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, care au ca scop scăderea consumului specific pentru încălzire sub 100 kWh/mp şi an, în condiţii de eficienţă economică.Se realizează calculul transferului de masă prin elementele de construcţie exterioare pentru blocul de locuinţe izolat termic (verificarea asigurării parametrilor de confort interior şi evitarea apariţiei condensului în structură şi pe suprafaţa interioară a elementelor opace de anvelopă ale blocului de locuinţe).Se precizează adaptarea şi reglarea sistemului de încălzire al blocului de locuinţe la necesarul de căldură redus ca urmare a executării lucrărilor de intervenţie la anvelopa blocului de locuinţe.5. Analiza eficienţei economice a lucrărilor de intervenţie.Date necesare:● costul unităţii de căldură nesubvenţionat, conform datelor comunicate de furnizorul agentului termic (lei/kWh, lei/GJ), în cazul racordării blocului de locuinţe la sistemul centralizat de încălzire;● costul specific al fiecărei lucrări de intervenţie, cu indicarea surselor de informare (lei/mp);● estimarea costurilor în lei, pentru realizarea lucrărilor de intervenţie (pentru fiecare lucrare de intervenţie în parte).Date de calcul şi rezultate obţinute:
  Măsuri (conform pct. 4) Costul specific (lei/m) Costul lucrărilor de intervenţie (mii lei) Economie de energie (kWh/an) Durata de recuperare a investiţiei, N(R), (ani)
  a) ............
  b) ............
  ...............
  ...............
  6. Concluzii: ............................................7. Recomandări: ........................(măsuri recomandate în sarcina proprietarilor pentru:- scăderea consumului de energie pentru apă caldă de consum şi iluminat;- menţinerea/realizarea ventilării corespunzătoare a spaţiilor ocupate.)NOTĂ:În scopul atingerii ţintei de reducere a consumului anual specific de energie pentru încălzire de sub 100 kWh/mp arie utilă şi an, se recomandă utilizarea materialelor/sistemelor izolante care să conducă la obţinerea unor rezistenţe termice minime corectate, R(min), ale elementelor de construcţie la nivelul celor prevăzute de Normativul privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor, indicativ C 107-2005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.055/2005, cu modificările şi completările ulterioare.Ferestrele şi uşile exterioare performante energetic vor fi dotate cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a aerului în spaţiile ocupate (evitarea producerii condensului în jurul ferestrelor şi al altor zone cu rezistenţă termică scăzută, precum şi pentru realizarea ratei minime de aer proaspăt).     Data ............                                              Întocmit                                              --------                                    Auditor energetic pentru clădiri,                                    ................................                                         (numele şi prenumele)                                                L.S.
   +  Anexa 5-------(Anexa nr. 11 la normele metodologice)--------------------------------------- model -ASOCIAŢIA DE PROPRIETARILocalitatea ...................................Judeţul (Sectorul) ..........................Str. .............................. nr. .........,bl. ........, codul poştal ...................Codul de înregistrare fiscală ...........HOTĂRÂREAAdunării generale a proprietarilornr. ........ din data de ............În baza Notificării municipiului/oraşului/comunei/sectorului .............. al municipiului Bucureşti nr. ........... din ...................,luând cunoştinţă de:- conţinutul documentaţiei de avizare care fundamentează indicatorii tehnico-economici privind creşterea performanţei energetice a blocului de locuinţe aprobaţi, respectiv: a) indicatori valorici:- valoarea totală a investiţiei: ............................................., din care:- construcţii-montaj (C + M): ...............................,din care cota-parte ce revine asociaţiei de proprietari, din fondul de reparaţii, conform art. 13 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare: ...............; b) indicatori fizici:- durata de execuţie a lucrărilor de intervenţie: .................;- economia de energie anuală: .......................... kWh/an;- prevederile art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la recuperarea, conform legii, prin taxa de reabilitare termică, a sumelor avansate de către autoritatea locală pentru asigurarea cotei de contribuţie proprie a asociaţiei de proprietari, precum şi de conţinutul actului adiţional la contractul de mandat,Adunarea generală a proprietarilor din cadrul Asociaţiei de proprietari din localitatea ................, judeţul/sectorul .............., str. ................... nr. ....., bl. ....., codul poştal .........., codul de înregistrare fiscală ....................., în şedinţa ordinară/extraordinară din data de .........., în prezenţa tuturor membrilor asociaţiei, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare,HOTĂRĂŞTE:Art. 1. - Se aprobă cofinanţarea în cuantumul valoric de ............ lei comunicat de coordonatorul local, corespunzător cotei-părţi ce revine asociaţiei de proprietari din valoarea lucrărilor de intervenţie, astfel cum este fundamentată în documentaţia de avizare în baza căreia consiliul local a aprobat indicatorii tehnico-economici, prin Hotărârea nr. ..... din ............, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare.Art. 2. - Se aprobă constituirea sumei prevăzute la art. 1 în contul fondului de reparaţii pentru plata executării lucrărilor de intervenţie.Art. 3. - Cota de participare în sarcina fiecărui proprietar este de ..............., proporţional cu cota-parte indiviză de proprietate, conform tabelului anexat.Se anexează, semnată, lista proprietarilor.Având în vedere cele de mai sus, se împuterniceşte preşedintele asociaţiei de proprietari, dna/dl ..............................., să semneze în numele şi pentru asociaţia de proprietari actul adiţional la contractul de mandat transmis de coordonatorul local.Prezenta hotărâre se afişează la avizierul asociaţiei de proprietari.                                  Preşedinte,                             .....................                             (numele şi semnătura)                                      L.S.    Contrasemnează:    ---------------    Secretarul Asociaţiei de proprietari .......................    Comitetul executiv al Asociaţiei de proprietari ............-----