ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 9 octombrie 2013 (*actualizată*)privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii(actualizată până la data de 7 martie 2014*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 7 martie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 8 din 28 februarie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn scopul creării unui cadru favorabil pentru valorificarea posibilităţilor actuale de dezvoltare economică a României şi de stimulare a mediului de afaceri, prin dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi prin îmbunătăţirea accesului acestora la finanţare,având în vedere efectele negative ale crizei economice în ceea ce priveşte reducerea numărului de operatori activi pe piaţă, înăsprirea condiţiilor de creditare şi accesul limitat al întreprinderilor mici şi mijlocii la creditare şi garantare şi, în general, gradul scăzut de capitalizare a întreprinderilor mici şi mijlocii,pentru menţinerea activităţii şi creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, dar şi pentru menţinerea şi crearea de locuri de muncă pentru populaţie, în condiţiile unei rate a şomajului îngrijorătoare, în scopul reducerii numărului falimentelor în rândul acestora, cauzate de dificultăţile lor de a gestiona fluxurile de numerar pe timp de criză economică, prin suplinirea nevoilor acestora de lichiditate în vederea desfăşurării activităţii,ţinând cont că unele sectoare din economie, cum ar fi construcţiile şi serviciile, sunt grav afectate de condiţiile economico-financiare actuale,diminuarea creditelor care se acordă de către bănci întreprinderilor mici şi mijlocii se impune a fi stopată urgent, astfel încât acestea să îşi poată continua finanţarea activităţii şi plata obligaţiilor către bugetul general consolidat.Considerând că situaţia economică este una excepţională, se impune luarea unor măsuri urgente care să vizeze accesul întreprinderilor mici şi mijlocii la garantare şi creditare, în cadrul unui program de sprijinire a acestora prin acordarea unei linii de credit pentru capital de lucru, garantată în procent de maximum 50% de către stat, în limita unui plafon de garantare de 2 miliarde lei, plafon disponibil începând cu anul 2013, aşa cum a rezultat din negocierile purtate cu Fondul Monetar Internaţional.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, în limita unui plafon de garantare de 2 miliarde lei, denumit în continuare programul, care are ca obiectiv acordarea de facilităţi de garantare de către stat pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii, denumite în continuare beneficiari, de către instituţiile de credit. Caracteristicile creditelor garantate în cadrul programului se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 8 din 28 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 4 martie 2014. (2) Programul prevăzut la alin. (1) este un program multianual de încurajare şi de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, pe o perioadă de 36 luni de la intrarea în vigoare a normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Programul constă în acordarea întreprinderilor mici şi mijlocii a unei linii de credit pentru capital de lucru garantată de către stat în procent de maximum 50% din valoarea finanţării, exceptând dobânzile, comisioanele şi spezele bancare. Valoarea maximă a unui credit garantat este de 5.000.000 lei/ I.M.M. pe o perioadă de maximum 24 luni, cu posibilitatea prelungirii cu maximum 12 luni, în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în vederea rambursării liniei de credit.  +  Capitolul II Definiţii  +  Articolul 2În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) beneficiarul programului - operatorul economic care se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii în condiţiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă; b) credit - linia de credit pe care instituţia de credit finanţatoare o pune la dispoziţia beneficiarului cu respectarea normelor interne proprii şi în baza unui contract de credit; c) contract de garantare - contractul încheiat între beneficiarul programului, instituţia de credit finanţatoare şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., prin care statul, prin Ministerul Finanţelor Publice - F.N.G.C.I.M.M., se obligă să garanteze creditul acordat de instituţia de credit finanţatoare şi beneficiarul îşi asumă obligaţia să ramburseze statului sumele datorate ca urmare a executării garanţiei de către instituţia de credit finanţatoare, în cazul producerii riscului de credit; d) garant - statul, prin Ministerul Finanţelor Publice - F.N.G.C.I.M.M.; e) procent garantat - partea din credit care este acoperită de garanţia de stat, exprimată în valoare procentuală. Procentul garantat poate fi de maximum 50% din valoarea creditului; f) valoarea garanţiei - valoarea menţionată în contractul de garantare, al cărei nivel poate fi de maximum 50%, din valoarea creditului. Dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri generate de participarea la program nu sunt incluse în valoarea garanţiei; g) riscul de credit - neplata parţială sau integrală a creditului, principal, de către beneficiarul programului; h) valoarea de executare a garanţiei - suma rezultată din aplicarea procentului garantat la soldul restant al creditului, principal, sumă care urmează a fi plătită instituţiei de credit finanţatoare de către Ministerul Finanţelor Publice în cazul producerii riscului de credit; i) primă de garantare - suma datorată de beneficiarul programului constituită din comisionul de risc cuvenit Ministerului Finanţelor Publice şi din comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M., al cărei nivel se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget; j) comision de risc - suma datorată de beneficiarul programului destinată acoperirii riscului de garantare şi finanţării anuale a capitalului necesar programului; k) comision de administrare - suma datorată de beneficiarul programului care acoperă costurile de evaluare, acordare şi administrare a garanţiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M.  +  Articolul 3 (1) I.M.M.-urile sunt eligibile în cadrul programului dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii: a) nu se află în dificultate în sensul pct. 9 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (2004/C 244/02), publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 244 din 1 octombrie 2004; b) nu se află în litigiu, în calitate de pârâţi, cu Ministerul Finanţelor Publice şi/sau instituţia de credit parteneră; c) nu figurează cu credite în baza de date a Centralei Riscurilor de Credit (C.R.C.) sau figurează cu credite de categoria A sau B; d) nu figurează cu incidente majore cu cecuri şi bilete la ordin în ultimele 12 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi (C.I.P.); e) împotriva lor nu s-a deschis procedura insolvenţei, în temeiul prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare; f) prezintă instituţiei de credit finanţatoare garanţii colaterale, care, împreună cu garanţia de stat acordată prin prezentul program, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării; g) au cel puţin 3 ani de la înfiinţare şi au realizat bunuri şi/sau servicii şi au întocmit bilanţuri contabile în ultimele două exerciţii financiare consecutive încheiate; h) înregistrează profit din exploatare în ultimul exerciţiu financiar încheiat; i) nu înregistrează restanţe la plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat. (2) Sumele din linia de credit pot fi utilizate numai pentru finanţarea capitalului de lucru, neputând fi utilizate pentru refinanţarea altor credite în derulare ale beneficiarului. (3) Nu sunt eligibile pentru acordarea de garanţii în cadrul programului întreprinderile mici şi mijlocii din sectoarele/domeniile: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protecţie.  +  Articolul 4 (1) Prin derogare de la prevederile art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, prezenta ordonanţă de urgenţă instituie un mecanism de garantare în baza căruia Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să mandateze F.N.G.C.I.M.M. în vederea emiterii de garanţii în numele şi în contul statului în favoarea instituţiilor de credit care urmează să acorde credite I.M.M.-urilor eligibile în cadrul programului. (2) În exercitarea atribuţiilor delegate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, F.N.G.C.I.M.M. este autorizat să mandateze filialele sale în scopul derulării programului. (3) Sursa de plată a garanţiilor acordate de către F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului pentru creditele obţinute de I.M.M.-urile eligibile în cadrul programului este Fondul de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii. (4) Modalitatea de alocare a plafonului menţionat la art. 1 alin. (1), precum şi condiţiile de emitere a garanţiilor se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 5Mecanismul de garantare inclus în program se derulează cu respectarea pct. 3.5 din Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanţii (2008/C 155/02), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 155 din 20 iunie 2008.  +  Capitolul III Finanţarea şi garantarea  +  Articolul 6 (1) Creditul prevăzut la art. 1 alin. (3) se acordă beneficiarilor eligibili care respectă condiţiile programului şi se încadrează în normele şi procedurile interne ale instituţiilor de credit, în condiţiile unei garanţii emise/acordate de către F.N.G.C.I.M.M., în numele şi în contul statului, în calitate de mandatar al Ministerului Finanţelor Publice. (2) Linia de credit, cu garanţie de stat, se acordă pe o perioadă de maximum 24 de luni. Perioada şi modalitatea de rambursare a creditelor sunt stabilite de instituţia de credit care a acordat creditul, conform normelor interne ale acesteia. (3) Valoarea maximă a unei linii de credit care poate fi acordată unui I.M.M. este de 5.000.000 lei. (4) Linia de credit se poate prelungi cu maximum 12 luni, urmând ca, în anul de prelungire, linia de credit să fie rambursată în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (5) Garanţiile se acordă în limita plafonului aprobat şi în funcţie de criteriile specifice prevăzute în normele şi procedurile interne de creditare ale instituţiilor de credit şi în normele de garantare ale F.N.G.C.I.M.M.  +  Articolul 7 (1) Pentru acoperirea riscurilor rezultate din acordarea garanţiilor în cadrul programului, precum şi pentru finanţarea anuală a capitalului se constituie Fondul de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii, denumit în continuare fondul de risc. De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, sumele existente în Fondul de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, constituit potrivit art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 pentru aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderile mici şi mijlocii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 218/2012, se transferă în fondul de risc constituit conform prezentei ordonanţe de urgenţă, care funcţionează ca fond de risc unic pentru ambele programe. (2) Sursele fondului de risc sunt: a) comisionul de risc încasat de la beneficiarii Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi de la beneficiarii Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 218/2012, denumite în continuare programe; b) sumele recuperate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în contul valorii de executare a garanţiilor plătite de către Ministerul Finanţelor Publice în cadrul programelor; c) obligaţiile fiscale accesorii la nivelul celor prevăzute pentru neplata în termen a obligaţiilor fiscale, aplicate creanţelor rezultate din plata garanţiilor în cadrul programelor, calculate şi recuperate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; d) dobânzile bonificate la disponibilul fondului de risc în cadrul programelor; e) în cazul în care disponibilul fondului de risc nu acoperă valoarea de executare a garanţiilor, acesta se alimentează de la bugetul de stat prin alocaţiile bugetare anuale pe perioada 2013-2020, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni Generale.----------Lit. e) a alin. (2) al art. 7 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 8 din 28 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 4 martie 2014. (3) Sumele aflate în fondul de risc constituit în cadrul programelor sunt destinate achitării de către Ministerul Finanţelor Publice a obligaţiilor de plată a valorii de executare a garanţiilor către instituţiile de credit. (4) Fondul de risc se gestionează de către Ministerul Finanţelor Publice, în condiţiile legii, prin contul curent general al Trezoreriei Statului, avându-se în vedere siguranţa, lichiditatea şi rentabilitatea fondurilor. Modul de gestionare a fondului de risc, precum şi înregistrarea în contabilitatea Trezoreriei Statului se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget, care modifică şi completează în mod corespunzător Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.595/2011 pentru aprobarea Normelor privind modul de constituire, administrare şi utilizare a fondului de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi reflectarea acestuia în contabilitatea Trezoreriei Statului. (5) Disponibilităţile fondului de risc existente în contul curent general al Trezoreriei Statului sunt purtătoare de dobândă. Nivelul ratei dobânzii se stabileşte la nivelul dobânzii la vedere practicate de Trezoreria Statului. (6) Disponibilităţile aflate în fondul de risc la sfârşitul anului se regularizează cu bugetul de stat, în limita sumelor alocate din acest buget. Disponibilităţile rămase în fondul de risc la sfârşitul anului după regularizarea cu bugetul de stat se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, pe perioada derulării programelor. (7) Disponibilităţile aflate în fondul de risc la sfârşitul anului 2020 se fac venit la bugetul de stat.----------Alin. (7) al art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 8 din 28 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 4 martie 2014. (8) Începând cu anul 2021, sumele recuperate la fondul de risc de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în contul valorii de executare a garanţiilor plătite de către Ministerul Finanţelor Publice, precum şi al obligaţiilor fiscale accesorii aferente se vor face venit la bugetul de stat în termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea acestora.----------Alin. (8) al art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 8 din 28 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 4 martie 2014.  +  Articolul 8 (1) Între Ministerul Finanţelor Publice şi F.N.G.C.I.M.M. se încheie o convenţie prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor în derularea finanţării prin credite bancare cu garanţie de stat. (2) Beneficiarul programului se obligă să constituie, conform prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, o ipotecă mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise la instituţia de credit finanţatoare, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de acesta în baza contractului de garantare, în limita liniei de credit contractate. (3) Contractul de ipotecă mobiliară prevăzut la alin. (2) va fi înscris/radiat la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare de către instituţia de credit finanţatoare, care va primi un mandat special în acest sens, conform normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.----------Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 8 din 28 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 4 martie 2014. (4) Între instituţia de credit finanţatoare, beneficiarul programului şi statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice - F.N.G.C.I.M.M., se încheie o convenţie prin care se stabileşte că instituţia de credit finanţatoare, fără a solicita consimţământul beneficiarului, va urma instrucţiunile prin care statul român dispune de sumele aflate în cont.  +  Articolul 9 (1) Administratorii şi acţionarii/asociaţii deţinând cel puţin 50% din capitalul beneficiarului programului, precum şi întreprinzătorul persoană fizică ce desfăşoară activităţi economice în mod independent, autorizată potrivit legii, după caz, în calitate de fideiusor, vor garanta prin cel puţin un angajament personal creanţele rezultate din plata garanţiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului, cu renunţarea la beneficiul de discuţiune şi diviziune. (2) Contractele de fideiusiune sunt titluri executorii şi au valoare de înscrisuri autentice.  +  Capitolul IV Executarea garanţiilor, recuperarea creanţelor  +  Articolul 10 (1) Instituţia de credit are dreptul la plata valorii de executare a garanţiei în cazul producerii riscului de credit, în condiţiile programului. (2) Sumele rezultate din executarea garanţiilor de stat acordate de F.N.G.C.I.M.M. prin program, în numele şi în contul statului, se plătesc finanţatorului de către Ministerul Finanţelor Publice din fondul de risc prevăzut la art. 7, pe baza documentelor justificative prezentate de F.N.G.C.I.M.M., şi se recuperează de la beneficiarul programului în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 11 (1) După efectuarea plăţii prevăzute la art. 10 alin. (2), Ministerul Finanţelor Publice informează F.N.G.C.I.M.M. cu privire la efectuarea plăţii şi la data acesteia, iar F.N.G.C.I.M.M. întocmeşte un înscris, act premergător procedurii de executare silită, prin care se individualizează creanţa rezultată prin plată. (2) În termen de 15 zile calendaristice de la data primirii informării prevăzute la alin. (1), F.N.G.C.I.M.M. transmite înscrisul debitorului beneficiar al finanţării garantate. (3) Înscrisul, împreună cu dovada efectuării procedurii de transmitere către debitorul beneficiar al finanţării garantate, însoţit de contractul de garantare şi de documentele prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se înaintează organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pentru aplicarea măsurilor de executare silită, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Contractele de garantare constituie titluri executorii. (5) Pentru sumele prevăzute la art. 10 alin. (2) se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere conform dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din executarea garanţiei şi până la data stingerii inclusiv. (6) Garanţiile prevăzute la art. 8 şi 9 se execută de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală conform dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Convenţia prevăzută la art. 8 alin. (4) va fi dusă la îndeplinire de către organele fiscale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală aplicând în mod corespunzător prevederile art. 149 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 12Sumele recuperate ca urmare a punerii în executare a contractului de garantare şi, respectiv, a contractului/contractelor de fideiusiune de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, precum şi cele recuperate ca urmare a punerii în executare a contractului de ipotecă mobiliară prevăzut la art. 8 se fac venit la fondul de risc.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 13În termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Finanţelor Publice va elabora şi va supune aprobării Guvernului normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────Viceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statp. Ministrul economiei,Bogdan Nicolae Badea,secretar de statMinistrul delegat pentruîntreprinderi mici şi mijlocii,mediul de afaceri şi turism,Maria GrapiniMinistrul afacerilor externe,Titus CorlăţeanBucureşti, 9 octombrie 2013.Nr. 92._________