LEGE nr. 8 din 28 februarie 2014pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 4 martie 2014    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92 din 9 octombrie 2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 11 octombrie 2013, cu următoarele modificări:1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Se aprobă Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, în limita unui plafon de garantare de 2 miliarde lei, denumit în continuare programul, care are ca obiectiv acordarea de facilităţi de garantare de către stat pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii, denumite în continuare beneficiari, de către instituţiile de credit. Caracteristicile creditelor garantate în cadrul programului se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă."2. La articolul 7, litera e) a alineatului (2) şi alineatele (7) şi (8) vor avea următorul cuprins:"e) în cazul în care disponibilul fondului de risc nu acoperă valoarea de executare a garanţiilor, acesta se alimentează de la bugetul de stat prin alocaţiile bugetare anuale pe perioada 2013-2020, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni Generale.................................................................... (7) Disponibilităţile aflate în fondul de risc la sfârşitul anului 2020 se fac venit la bugetul de stat. (8) Începând cu anul 2021, sumele recuperate la fondul de risc de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în contul valorii de executare a garanţiilor plătite de către Ministerul Finanţelor Publice, precum şi al obligaţiilor fiscale accesorii aferente se vor face venit la bugetul de stat în termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea acestora."3. La articolul 8, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Contractul de ipotecă mobiliară prevăzut la alin. (2) va fi înscris/radiat la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare de către instituţia de credit finanţatoare, care va primi un mandat special în acest sens, conform normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCUBucureşti, 28 februarie 2014.Nr. 8.-------