LEGE Nr. 75 din 14 decembrie 1991pentru modificarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 251 din 16 decembrie 1991    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Legea sanitară veterinara nr. 60/1974 se modifica după cum urmează:1. Denumirea capitolului VI "Organele de stat prin care se realizează activitatea sanitară veterinara, îndrumarea şi controlul acesteia" se înlocuieşte cu "Organizarea şi funcţionarea serviciilor sanitare veterinare".2. Articolul 31 alineatul 2 va avea următorul cuprins:"Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, prin Direcţia generală sanitară veterinara, stabileşte normele sanitare veterinare unice şi obligatorii pentru toate persoanele juridice sau fizice deţinătoare de animale, pentru cele care prelucreaza, depozitează, transporta şi valorifica produse de origine animala, participa la elaborarea proiectelor sau avizează, în condiţiile legii, convenţiile şi acordurile sanitare veterinare internaţionale."3. Articolul 34 va avea următorul cuprins:"Art. 34. - Reţeaua sanitară veterinara de stat se organizează ca sector distinct şi autonom în cadrul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, este coordonata de către ministru şi are în structura sa: a) Direcţia generală sanitară veterinara; b) instituţii centrale de specialitate; c) direcţii sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti; d) unităţi şi circumscripţii teritoriale."4. După articolul 34 se introduc articolele 34.1. - 34.3., cu următorul cuprins:"ART. 34.1. - Direcţia generală sanitară veterinara coordonează şi controlează întreaga activitate din domeniul sanitar veterinar şi are în componenta sa: a) Direcţia antiepizootica şi de asistenţa sanitară veterinara; b) Direcţia de igiena şi sănătate publică; c) Poliţia sanitară veterinara.În subordinea sa tehnica şi administrativă funcţionează instituţiile centrale de profil şi direcţiile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti.Direcţia generală sanitară veterinara coordonează şi controlează producţia de biopreparate strategice, activitatea de cercetare finanţată de la bugetul administraţiei centrale, aprovizionarea cu produse şi materiale de uz veterinar, avizează şi controlează producţia de medicamente de uz veterinar.ART. 34.2. - Poliţia sanitară veterinara controlează aplicarea şi respectarea prevederilor Legii sanitare veterinare şi a normelor unitare, emise, în toate domeniile de activitate.ART. 34.3. - Formatiile de asistenţa sanitară veterinara din cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale, asociaţiilor şi societăţilor agricole, precum şi serviciile medicale veterinare particulare, realizate prin cabinete, clinici, spitale, farmacii şi altele, îşi desfăşoară activitatea cu avizul şi sub îndrumarea tehnica a reţelei sanitare veterinare de stat.Formatiile sanitare veterinare şi serviciile prevăzute la alin. 1 se organizează şi funcţionează în baza unui regulament elaborat de către Direcţia generală sanitară veterinara."  +  Articolul 2Următoarele denumiri şi expresii din cuprinsul Legii nr. 60/1974 se înlocuiesc după cum urmează: a) "obştesc" cu "public"; b) "Republica Socialistă România" cu "România"; c) "Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor" cu "Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei"; d) "comitetul executiv al consiliului popular" sau "consiliul popular" cu "consilii locale sau judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti", după caz; e) "Consiliul de Miniştri" cu "Guvernul" f) "Ministerul Industriei Chimice" cu "Ministerul Industriei"; g) "Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii" cu "Ministerul Mediului"; h) "medic veterinar inspector de stat" cu "medic veterinar de stat"; i) "organizaţii socialiste", "organe" sau "organizaţii" cu "unităţi"; j) "organe sanitare veterinare" cu "autorităţi sanitare veterinare".  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, art. 31 alin. 1, art. 33, art. 37 lit. a) şi art. 38 din Legea sanitară veterinara nr. 60/1974, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga.Legea sanitară veterinara nr. 60/1974, cu modificările aduse prin prezenta lege, se republică în Monitorul Oficial al României.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 9 decembrie 1991.PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 decembrie 1991.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORMARŢIAN DAN---------------------