PROCEDURĂ din 13 mai 2011 privind evaluarea laboratoarelor de analize și încercări în activitatea de construcții în vederea autorizării
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 8 iunie 2011  Notă
  *) Aprobată prin ORDINUL nr. 1.497 din 13 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 8 iunie 2011.
  Notă
  Conform pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 296 din 23 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2012, în întreg cuprinsul procedurii și în titlul acesteia, cuvântul "analiză" se înlocuiește cu cuvântul "analize".
   +  Capitolul I Scop  +  Articolul 1Prezenta procedură stabilește metodologia de evaluare a laboratoarelor de analize și încercări în activitatea de construcții, denumite în continuare laboratoare, în vederea autorizării, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare, și ale Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de analize și încercări în activitatea de construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 808/2005.-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 296 din 23 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2012, cuvântul "analiză" fiind înlocuit cu cuvântul "analize".  +  Articolul 2(1) Aplicarea prezentei proceduri are drept scop realizarea, în mod unitar, a activității de autorizare a laboratoarelor.(2) Procedura definește cerințele în baza cărora se evaluează laboratoarele în vederea autorizării, respectiv:a) cerințele privind competența tehnică a laboratoarelor în efectuarea analizelor și încercărilor în activitatea de construcții, în conformitate cu prevederile legale;b) nivelul de instruire, formarea profesională și experiența în activitatea de laborator necesare pentru exercitarea funcției de șef laborator în construcții;c) nivelurile de instruire, formarea profesională și experiența în activitatea de laborator necesare pentru personalul care execută încercări nedistructive, denumit în prezenta procedură specialist încercări nedistructive.  +  Capitolul II Domeniul de aplicare  +  Articolul 3Prevederile prezentei proceduri se aplică în vederea autorizării și supravegherii laboratoarelor care execută analize și încercări privind controlul calității pe parcursul execuției lucrărilor de construcții și a laboratoarelor care execută analize și încercări în vederea constatării stării tehnice a construcțiilor existente, necesare în cadrul activităților de expertizare tehnică a construcțiilor și de urmărire a comportării în exploatare a acestora.  +  Articolul 4Sunt exceptate de la prevederile prezentei proceduri laboratoarele de încercări reglementate potrivit Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/1993 și potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul III Cadrul legal  +  Articolul 5Procedura are la bază următoarele acte normative:a) Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare;b) Hotărârea Guvernului nr. 1.335/2010 pentru aprobarea atribuțiilor generale și specifice, a structurii organizatorice și a numărului maxim de posturi, precum și a normării parcului auto și a consumului de carburanți ale Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., cu modificările și completările ulterioare;-------------Litera b) a art. 5 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 296 din 23 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2012.c) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2010 privind trecerea Inspectoratului de Stat în Construcții - ISC din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, aprobată prin Legea nr. 204/2010;d) Ordonanța Guvernului nr. 63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările și completările ulterioare;-------------Litera d) a art. 5 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 296 din 23 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2012.e) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010;f) Regulamentul privind autorizarea laboratoarelor de analize și încercări în activitatea de construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 808/2005;g) Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări - SR EN ISO CEI 17025:2005 și SR EN ISO CEI 17025:2005/AC:2007.  +  Capitolul IV Termeni utilizați  +  Articolul 6(1) În sensul prezentei proceduri, termenii/sintagmele utilizate au următoarele semnificații:a) autorizare - componenta sistemului calității în construcții instituită prin Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare, prin care sunt recunoscute oficial competența tehnică a laboratoarelor de a efectua analize și încercări specifice activității de construcții și competența legală de a emite, în condițiile legii, documente pentru atestarea calității lucrărilor de construcții;b) autorizație - certificat de autorizare emis de Inspectoratul de Stat în Construcții - ISC care atestă autorizarea unui laborator de a efectua analize și încercări specifice activității de construcții și competența legală de a emite, în condițiile legii, documente pentru atestarea calității lucrărilor de construcții;c) laborator de analize și încercări în activitatea de construcții - laborator care execută analize și încercări privind controlul calității pe parcursul execuției lucrărilor de construcții sau în vederea constatării stării tehnice a construcțiilor sau elementelor de construcții existente, necesare în cadrul activităților de expertizare tehnică a construcțiilor și de urmărire a comportării în timp a acestora, denumit în continuare laborator;d) șef laborator în construcții - persoana cu pregătire și experiență tehnică de specialitate, numită prin decizie a conducătorului unității deținătoare a laboratorului, cu responsabilități privind funcționarea acestuia în conformitate cu reglementările tehnice și legislația în vigoare;e) specialist încercări nedistructive - persoana cu pregătire și experiență tehnică de specialitate, cu competențe privind efectuarea încercărilor nedistructive pe elemente și structuri de beton sau metal și competențe privind semnarea raportului de încercări;f) laborator gradul I - laborator de terță parte, funcționând ca o entitate juridică independentă organizatoric față de operatorul economic care execută lucrări de construcții, imparțială și nesupusă niciunei presiuni în măsură să poată influența rezultatele încercărilor - de natură comercială, financiară ori de altă natură - care efectuează încercări și emite rapoarte de încercări, în conformitate cu profilurile autorizate, pentru alte organizații, pe bază contractuală;g) laborator gradul II - laborator de secundă parte, imparțial și nesupus niciunei presiuni în măsură să poată influența rezultatele încercărilor - de natură comercială, financiară ori de altă natură - care efectuează încercări și emite rapoarte de încercări, în conformitate cu profilurile autorizate, atât pentru operatorul economic de care aparține, cât și pe bază contractuală pentru alte organizații;h) laborator gradul III - laborator de primă parte, care efectuează încercări și emite rapoarte de încercări conform profilurilor și încercărilor autorizate, pentru operatorul economic de care aparține;i) evaluator - inspector de specialitate din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., membru al comisiei de autorizare, desemnat să efectueze evaluarea laboratorului;j) punct de contact unic electronic - sistem informatic de utilitate publică, parte integrantă a Sistemului e-guvernare din Sistemul Electronic Național, a cărui realizare, operaționalizare și administrare este în responsabilitatea Centrului Național "România Digitală", aflat în subordinea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale;k) Registrul laboratoarelor de analize și încercări în activitatea de construcții, autorizate - document cu caracter public pentru evidența laboratoarelor autorizate, gestionat de către ISC și publicat pe pagina de internet a acestuia, respectiv www.isc-web.ro.(2) În tot cuprinsul prezentei proceduri se utilizează următoarele abrevieri:– ISC pentru Inspectoratul de Stat în Construcții;– PCU pentru punct de contact unic.-------------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 296 din 23 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2012.  +  Capitolul V Cerințele de autorizare  +  Articolul 7Laboratoarele se autorizează de către ISC pentru profilurile și încercările solicitate, numai dacă îndeplinesc cerințele de autorizare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 8(1) Laboratoarele de gradul I și II pot desfășura activități și în afara sediului, prin laboratoare mobile, de șantier, create pentru un contract/proiect și pentru care își asumă întreaga responsabilitate.(2) Echipamentul și personalul care deservesc laboratorul mobil sunt ale laboratorului titular.(3) Laboratorul titular are obligația de a anunța despre deschiderea unui laborator mobil inspectoratul în construcții în jurisdicția căruia se va amplasa acesta.(4) Anunțul va fi însoțit de fișa de identificare a laboratorului, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, și lista de profile și încercări, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.(5) În urma anunțului, inspectorii evaluatori din cadrul ISC vor evalua laboratorul și vor încheia un proces-verbal de evaluare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, fără însă a fi necesară autorizarea lui.-------------Alin. (5) al art. 8 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 296 din 23 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2012.(6) Rezultatul evaluării va fi comunicat laboratorului titular.(7) O copie a procesului-verbal de evaluare a laboratorului mobil se va arhiva de către evaluator, la dosarul laboratorului titular.  +  Articolul 9O persoană poate îndeplini funcția de șef laborator în construcții dacă îndeplinește cerințele de studii, specializare și experiență în activitatea de laborator prevăzute în anexa nr. 5 și dacă este angajat cu contract individual de muncă.  +  Articolul 10Specialiștii în încercări nedistructive trebuie să îndeplinească cerințele de studii, specializare și experiență în activitatea de laborator prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 11Personalul laboratorului trebuie să dețină cunoștințele, aptitudinile și experiența necesare desfășurării corecte a activităților de laborator, cerințe ce trebuie să fie evaluate ținându-se cont de domeniul de activitate al laboratorului.  +  Capitolul VI Procedura de autorizare  +  Articolul 12Autorizarea laboratoarelor se face de către ISC prin comisia de autorizare.-------------Art. 12 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 296 din 23 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2012.  +  Articolul 13Comisia de autorizare a laboratoarelor se constituie și își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile Regulamentului de organizare și funcționare a comisiilor de autorizare, aprobat prin decizie a inspectorului general al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.-------------Art. 13 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 296 din 23 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2012.  +  Capitolul VII Etapele de desfășurare a procesului de autorizare  +  Articolul 14(1) Procesul de autorizare se declanșează prin transmiterea de către persoana juridică solicitantă la ISC, prin serviciul poștal, electronic sau prin intermediul PCU electronic de la data la care acesta devine funcțional, a dosarului de autorizare, care trebuie să conțină:-------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 14 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 296 din 23 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2012.a) fișa de identificare a laboratorului, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2;b) lista cu profilurile și încercările pentru care se solicită autorizarea, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3;c) copia certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului - O.N.R.C.;d) cererea de autorizare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6;e) chestionarul de informare și autoevaluare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7;f) decizia de numire a șefului de laborator și, acolo unde este cazul, a specialistului în încercări nedistructive.g) documente care atestă îndeplinirea cerințelor de studii și experiență profesională prevăzute în anexa nr. 5.-------------Lit. g) a alin. (1) al art. 14 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 296 din 23 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2012.(2) Nomenclatorul profilurilor de încercări este prevăzut în anexa nr. 8.(3) Abrogat.-------------Alin. (3) al art. 14 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 296 din 23 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2012.  +  Articolul 15(1) Dosarul prevăzut la art. 14 alin. (1) se analizează, din punctul de vedere al conformității cu cerințele prezentei proceduri, de către secretariatul comisiei de autorizare, care verifică dacă:-------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 296 din 23 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2012.a) există lista profilurilor și încercărilor pentru care se solicită autorizarea;b) conține informațiile preliminare furnizate de laboratorul solicitant prin chestionarul de informare și autoevaluare;c) conține toate documentele solicitate.(2) În cazul în care dosarul de autorizare nu conține toate documentele și informațiile solicitate în conformitate cu prevederile prezentei proceduri, comisia de autorizare informează în scris laboratorul solicitant, în termen de 5 zile de la depunerea acestuia, restituindu-se în același timp și dosarul în vederea completării.  +  Articolul 16(1) În situația în care după analizarea dosarului depus în vederea obținerii autorizării laboratorului se constată că acesta conține toate documentele și informațiile prevăzute în mod expres de prezenta procedură, dosarul se transmite comisiei de autorizare.(2) În termen de 10 zile de la primirea dosarului, comisia de autorizare comunică solicitantului data la care va avea loc evaluarea la fața locului a laboratorului.-------------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 296 din 23 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2012.(3) Data evaluării la fața locului se stabilește în cel mult 30 de zile de la data acceptării dosarului și înregistrării acestuia în evidența comisiei de autorizare.(4) Din motive obiective, laboratorul poate solicita comisiei de autorizare modificarea datei de evaluare.(5) Cu ocazia evaluării laboratorului la fața locului se evaluează și cunoștințele profesionale în domeniu ale șefului de laborator în construcții și/sau ale specialistului în încercări nedistructive.(6) Evaluarea cunoștințelor profesionale ale șefului de laborator în construcții se va face pe baza unui chestionar scris, care va cuprinde 20 de întrebări de tip grilă, din domeniul de încercări specific laboratorului, al standardelor SR EN ISO CEI 17025:2005 și SR EN ISO CEI 17025:2005/AC:2007 și al legislației în vigoare în domeniu.(7) Evaluarea cunoștințelor profesionale ale specialistului în încercări nedistructive se va face pe baza unui chestionar scris, care va cuprinde 10 întrebări de tip grilă, din domeniul de încercări nedistructive betoane/metal și al legislației în vigoare în domeniu.(8) Rezultatele evaluării șefului de laborator și/sau a specialistului în încercări nedistructive se consemnează într-o fișă de evaluare, anexă la procesul-verbal de evaluare a laboratorului, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 9. În cazul în care punctajul realizat în urma completării chestionarului este sub 80%, acesta se consemnează drept neconformitate, urmând ca la un termen stabilit de comun acord cu conducerea laboratorului să se organizeze o nouă reevaluare a cunoștințelor șefului de laborator și/sau a specialistului în încercări nedistructive. În cazul în care punctajul realizat în urma completării chestionarului la reevaluarea cunoștințelor șefului de laborator și/sau a specialistului în încercări nedistructive este tot sub 80%, comisia județeană de autorizare a laboratoarelor va notifica societatea de care aparține laboratorul în vederea înlocuirii șefului de laborator.(9) După efectuarea evaluării laboratorului la fața locului, evaluatorii întocmesc un proces-verbal de evaluare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, iar în cazul în care se constată neconformități, se stabilesc măsuri de remediere a acestora. Termenele de soluționare a acestor măsuri se stabilesc de comun acord cu conducerea laboratorului și se consemnează în procesul-verbal.(10) Evaluarea laboratorului la care s-au constatat neconformități se consideră încheiată în doar în momentul remedierii acestora.-------------Alin. (10) al art. 16 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 296 din 23 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2012.(11) Comisia de autorizare analizează dacă sunt îndeplinite criteriile de autorizare de către laboratorul solicitant și întocmește un raport de evaluare în care se consemnează concluziile evaluării, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 10.(12) ISC eliberează autorizația, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 11, în cel mult 15 zile de la data înregistrării raportului de evaluare, pe baza următoarelor documente:-------------Partea introductivă a alin. (12) al art. 16 a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 296 din 23 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2012.a) fișa de identificare a laboratorului care solicită autorizarea;b) cererea de autorizare a laboratorului solicitant;c) lista cu profilurile și încercările pentru care se solicită autorizarea;d) procesul-verbal/procesele-verbale de evaluare a laboratorului solicitant, întocmit/întocmite de evaluatori;e) raportul de evaluare întocmit de comisia de autorizare;f) dovada achitării cheltuielilor de autorizare.  +  Articolul 17Autorizația emisă de către ISC are termen de valabilitate nelimitat, titularul autorizației având obligația să solicite o dată la 4 ani reînnoirea acesteia, cu condiția îndeplinirii continue a cerințelor de autorizare.-------------Art. 17 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 296 din 23 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2012.  +  Articolul 18Laboratoarele autorizate în condițiile prezentei proceduri se înscriu în Registrul laboratoarelor de analize și încercări în activitatea de construcții autorizate, constituit și gestionat de ISC.-------------Art. 18 a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 296 din 23 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2012, cuvântul "analiză" fiind înlocuit cu cuvântul "analize".  +  Articolul 19În situația în care nu se îndeplinesc cerințele de autorizare a laboratorului solicitant, comisia de autorizare comunică acestuia, printr-o notă scrisă, decizia de respingere a cererii de autorizare, care poate fi contestată în termen de 15 zile de la data comunicării.-------------Art. 19 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 296 din 23 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2012.  +  Articolul 20(1) Contestațiile formulate de către persoanele juridice solicitante cărora li s-a respins cererea de autorizare se primesc la ISC și sunt reanalizate de comisia de autorizare împreună cu toate documentele depuse la dosar, care va dispune, după caz, admiterea/respingerea contestației.-------------Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 296 din 23 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2012.(2) În cazul în care soluția comisiei de autorizare este tot de respingere a autorizării, laboratorul solicitant poate formula o nouă cerere de inițiere a procedurii de autorizare în momentul în care consideră că sunt îndeplinite condițiile de autorizare.  +  Articolul 21În situația în care se solicită modificarea gradului laboratorului, se inițiază procedura de autorizare corespunzătoare gradului solicitat.  +  Capitolul VIII Inspecții de supraveghere  +  Articolul 22(1) Laboratoarele se supun, pe toată durata de valabilitate a autorizației, condiției îndeplinirii continue a tuturor cerințelor de autorizare.-------------Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 296 din 23 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2012.(2) Pe durata valabilității autorizației ISC efectuează inspecții de supraveghere programate privind verificarea menținerii condițiilor avute în vedere la autorizarea laboratoarelor.-------------Alin. (2) al art. 22 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 296 din 23 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2012.(3) Inspecțiile prevăzute la alin. (2) se efectuează cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori este necesar, respectiv în cazul unor modificări ale condițiilor avute în vederea autorizării, a unor reclamații documentate, ca urmare a concluziilor inspecției anterioare și alte situații prin care se constată abateri de la condițiile inițiale de autorizare.(4) Echipa de inspecție are ca sarcini principale:a) verificarea laboratorului privind menținerea standardelor de performanță declarate și verificate la autorizarea inițială;b) efectuarea de inspecții și evaluări suplimentare ca urmare a unor reclamații dovedite;c) întocmirea unui proces-verbal de evaluare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, în care se consemnează dacă sunt menținute criteriile de autorizare, stadiul rezolvării măsurilor de remediere dispuse la supravegherea anterioară, neconformitățile depistate în cursul supravegherii, măsuri de remediere, precum și alte informații necesare.-------------Alin. (4) al art. 22 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 296 din 23 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2012.(5) Inspecția de supraveghere se finalizează prin întocmirea procesului-verbal prevăzut la alin. (4) lit. c), în care sunt consemnate rezultatele verificărilor efectuate asupra performanțelor laboratorului, și propune, după caz, menținerea, suspendarea sau retragerea autorizației.(6) Comisia de autorizare analizează activitatea laboratoarelor pe baza proceselor-verbale de evaluare, a sesizărilor și reclamațiilor și a altor informații relevante și stabilește concluziile cu privire la menținerea sau, după caz, suspendarea ori retragerea autorizației.  +  Capitolul IX Extinderea profilurilor și încercărilor autorizate  +  Articolul 23(1) În cazul în care laboratorul autorizat solicită extinderea profilurilor și încercărilor autorizate, se vor parcurge aceleași etape ca și la procesul de autorizare, inclusiv evaluarea cunoștințelor profesionale, în profilurile în care se solicită extinderea, ale șefului de laborator/specialistului în încercări nedistructive, potrivit prevederilor art. 16 alin. (6)-(8).(2) În situația prevăzută la alin. (1), ISC, în termen de 15 zile de la finalizarea evaluării, va completa anexa la autorizația în vigoare cu toate profilurile și încercările pentru care se solicită extinderea autorizării, pe baza următoarelor documente:-------------Partea introductivă a alin. (2) al art. 23 a fost modificată de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 296 din 23 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2012.a) fișa de identificare a laboratorului care solicită extinderea profilurilor și încercărilor autorizate;b) cererea laboratorului solicitant de extindere a profilurilor și încercărilor;c) lista cu profilurile și încercările pentru care se solicită extinderea;d) procesul-verbal/procesele-verbale de evaluare a laboratorului solicitant întocmit/întocmite de evaluatori;e) raportul de evaluare întocmit de comisia de autorizare;f) dovada achitării cheltuielilor de autorizare.  +  Capitolul X Modificări survenite pe perioada de valabilitate a autorizației  +  Articolul 24În cazul în care laboratorul autorizat solicită modificarea autorizației ca urmare a schimbărilor survenite în structura sa din punct de vedere juridic, fără să intervină modificări ale celorlalte condiții de autorizare, respectiv organizare și funcționare, echipamente și personal, se va proceda astfel:a) laboratorul autorizat va notifica ISC despre modificările survenite și va transmite un dosar cu același conținut ca acela prevăzut la art. 14 alin. (1) și o declarație pe propria răspundere a conducerii persoanei juridice titulare a laboratorului din care să rezulte că laboratorul îndeplinește în mod continuu cerințele de autorizare;-------------Lit. a) a art. 24 a fost modificată de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 296 din 23 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2012.b) Abrogată.-------------Lit. b) a art. 24 a fost abrogată de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 296 din 23 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2012.c) Abrogată.-------------Lit. c) a art. 24 a fost abrogată de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 296 din 23 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2012.d) ISC va elibera o nouă autorizație în termen de 15 zile de la data înregistrării solicitării de modificare.-------------Lit. d) a art. 24 a fost modificată de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 296 din 23 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2012.  +  Articolul 25În cazul în care pe parcursul duratei de valabilitate a autorizației laboratorului se schimbă șeful de laborator în construcții, se va proceda astfel:a) laboratorul autorizat va transmite o cerere la ISC prin care solicită evaluarea noului șef de laborator;-------------Lit. a) a art. 25 a fost modificată de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 296 din 23 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2012.b) în anexă la cererea depusă se vor atașa, în copie:(i) decizia de numire a noului șef de laborator;(ii) documente care atestă îndeplinirea cerințelor de studii și experiență profesională prevăzute în anexa nr. 5;c) evaluatorul desemnat va evalua noul șef de laborator în construcții, în termen de 30 de zile de la primirea cererii, în condițiile prevăzute la art. 16 alin. (6) și (8).  +  Capitolul XI Reînnoirea autorizațiilor laboratoarelor  +  Articolul 26(1) Reînnoirea autorizației se face gratuit, la cererea laboratorului, o dată la 4 ani de la emiterea acesteia, fără cheltuieli, prin vizarea acesteia de către ISC.(2) În vederea reînnoirii autorizației, laboratorul solicitant transmite ISC prin unul dintre mijloacele prevăzute la art. 14 alin. (1), cu cel puțin 45 de zile înainte de împlinirea termenului de 4 ani de la data emiterii autorizației sau a ultimei reînnoiri, un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente:a) cererea de reînnoire, al cărei model este prevăzut la anexa nr. 12;b) lista profilurilor și încercărilor în construcții pentru care se solicită reînnoirea autorizației;c) fișa de identificare a laboratorului;d) autorizația/autorizațiile și anexele la aceasta/acestea ale laboratorului, în original, pentru autorizațiile emise cu valabilitate nelimitată;e) copii ale autorizației/autorizațiilor și anexele la aceasta/acestea ale laboratorului, pentru autorizațiile emise cu termen de valabilitate;f) notificarea privind orice modificare a datelor cuprinse în fișele de prezentare cu privire la structura de personal, aparatura de măsurare, respectarea condițiilor declarate și a criteriilor de autorizare.-------------Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 296 din 23 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2012.(3) În cazul în care dosarul de reînnoire nu se transmite în termenul prevăzut la alin. (2), se inițiază procedura de autorizare a laboratorului.-------------Alin. (3) al art. 26 a fost introdus de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 296 din 23 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2012.  +  Articolul 27(1) Comisia de autorizare, constituită la nivelul ISC, analizează dosarul depus pentru reînnoirea autorizației laboratorului.-------------Alin. (1) al art. 27 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 296 din 23 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2012.(2) Inspectorii evaluatori se deplasează pentru verificarea la fața locului a oricăror modificări ale datelor cuprinse în fișele de prezentare cu privire la structura de personal, aparatura de măsurare, respectarea condițiilor declarate și a criteriilor de autorizare.(3) În baza documentelor prevăzute la art. 26 alin. (2) și a proceselor-verbale de evaluare întocmite de evaluatori cu ocazia inspecțiilor de supraveghere programate și cu ocazia reînnoirii autorizației, comisia de autorizare propune admiterea sau respingerea cererii pentru reînnoirea autorizației.-------------Alin. (3) al art. 27 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 296 din 23 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2012.  +  Articolul 28(1) Reînnoirea autorizațiilor se va efectua de către ISC în termen de 15 zile de la data înregistrării raportului de evaluare întocmit de comisia de autorizare, pe baza documentelor prevăzute la art. 26 alin. (2) și a procesului-verbal/proceselor-verbale de evaluare în vederea reînnoirii autorizației, întocmit/întocmite de evaluatori.-------------Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 296 din 23 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2012.(2) Confirmarea reînnoirii autorizației și a reînscrierii în Registrul laboratoarelor de analize și încercări în activitatea de construcții, autorizate se realizează de către ISC, care va aplica pe autorizația laboratorului viza de reînnoire și va emite o nouă anexă ce va cuprinde toate profilurile și încercările pentru care s-a reînnoit autorizația.-------------Alin. (2) al art. 28 a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 296 din 23 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2012, cuvântul "analiză" fiind înlocuit cu cuvântul "analize".  +  Articolul 29(1) În cazul în care, cu ocazia reînnoirii autorizației, laboratorul solicită și extinderea unor profiluri și încercări, se va aplica procedura de la cap. IX.(2) În situația prevăzută la alin. (1), confirmarea extinderii profilurilor și încercărilor se va face de către ISC odată cu reînnoirea autorizației, prin cuprinderea în anexa la autorizație a profilurilor și încercărilor pentru care s-a acordat extinderea.  +  Capitolul XII Sancțiuni  +  Articolul 30(1) ISC poate dispune sancțiuni împotriva laboratoarelor autorizate, având în vedere documentele menționate la art. 11 lit. g) din Regulamentul privind autorizarea laboratoarelor de analize și încercări în activitatea de construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 808/2005, pentru următoarele fapte:-------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 30 a fost modificată de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 296 din 23 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2012.a) neîndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor specifice;b) abateri de la cerințele avute în vedere la autorizare;c) reclamații privind abateri grave dovedite;d) documente emise pentru profiluri și încercări neautorizate;e) utilizarea de aparatură neverificată metrologic.(2) Sancțiunile pentru faptele prevăzute la alin. (1) ce pot fi dispuse laboratoarelor autorizate sunt următoarele:a) suspendarea autorizației;b) retragerea autorizației.  +  Articolul 31(1) Suspendarea autorizației pentru unul sau mai multe profiluri și încercări se realizează în situația în care echipele de supraveghere, pe baza declarațiilor laboratorului, a observațiilor proprii și/sau a reclamațiilor privind abaterile dovedite, constată că există deficiențe în activitatea acestora, care fac imposibilă efectuarea unor încercări pentru profilurile și încercările autorizate în condițiile declarate.(2) Decizia de suspendare a autorizației este luată de inspectorul general al ISC. Propunerea privind suspendarea autorizației se face în baza unui referat, elaborat de către direcția de specialitate din cadrul ISC.-------------Alin. (2) al art. 31 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 296 din 23 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2012.(2^1) ISC comunică laboratoarelor decizia de suspendare a autorizației și operează noua situație în Registrul laboratoarelor de analize și încercări în construcții, autorizate.-------------Alin. (2^1) al art. 31 a fost introdus de pct. 26 al art. I din ORDINUL nr. 296 din 23 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2012.(3) După aplicarea/realizarea acțiunilor corective de eliminare a neconformităților care au condus la suspendarea autorizației, laboratorul va notifica/înștiința ISC.-------------Alin. (3) al art. 31 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 296 din 23 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2012.(4) Inspectorii evaluatori vor efectua, la solicitarea comisiei de autorizare, după caz, o inspecție pentru evaluarea modului de eliminare a neconformităților și, în funcție de constatări, vor propune menținerea sau ridicarea suspendării.-------------Alin. (4) al art. 31 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 296 din 23 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2012.  +  Articolul 32(1) Retragerea autorizațiilor se efectuează în cazul în care echipele de supraveghere constată abateri repetate și din culpă în funcționarea laboratoarelor, precum și în cazul constatării unor neconformități care pot influența calitatea activității lor, acestea putând propune retragerea autorizațiilor atât pentru unul, cât și pentru mai multe sau pentru toate profilurile/încercările autorizate.(2) Decizia de retragere a autorizației este luată de inspectorul general al ISC. Propunerea privind retragerea autorizației se face în baza unui referat, elaborat de către direcția de specialitate din cadrul ISC.-------------Alin. (2) al art. 32 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 296 din 23 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2012.(3) ISC comunică laboratoarelor decizia de retragere a autorizației și operează noua situație în Registrul laboratoarelor de analize și încercări în construcții, autorizate.-------------Alin. (3) al art. 32 a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 296 din 23 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2012, cuvântul "analiză" fiind înlocuit cu cuvântul "analize".(4) În cazul retragerii autorizației, laboratorul are obligația să predea autorizația/autorizațiile în original la ISC în termen de 10 zile de primirea comunicării.-------------Alin. (4) al art. 32 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 296 din 23 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2012.  +  Articolul 33Eliberarea de rapoarte de analize/încercări de către laboratoare după suspendarea sau retragerea autorizației se sancționează în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 34Deciziile de suspendare și retragere a autorizațiilor pot fi contestate la ISC în termen de 15 zile de la data comunicării.  +  Articolul 35Laboratoarele cărora li s-a retras autorizația pot solicita o nouă autorizare, după remedierea deficiențelor, nu mai devreme de 6 luni de la comunicarea deciziei de retragere a autorizației, prin inițierea procedurii de autorizare.-------------Art. 35 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDINUL nr. 296 din 23 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2012.  +  Articolul 36Cheltuielile de autorizare sunt în valoare de 200 lei pentru un set de 5 încercări și se modifică prin decizie a inspectorului general al ISC.-------------Art. 36 a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDINUL nr. 296 din 23 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2012.  +  Articolul 37(1) În situația desființării/întreruperii activității unui laborator autorizat, conducerea unității tutelare va informa în scris ISC, în termen de 10 zile de la desființare/întreruperea activității.-------------Alin. (1) al art. 37 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDINUL nr. 296 din 23 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2012.(2) Autorizația își pierde valabilitatea în cazul întreruperii activității unui laborator timp de 2 ani consecutiv.(3) ISC operează noua situație în Registrul laboratoarelor de analize și încercări în construcții, autorizate.-------------Alin. (3) al art. 37 a fost introdus de pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 296 din 23 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2012.  +  Capitolul XIII Dispoziții finale  +  Articolul 38(1) Autorizațiile emise de ISC anterior intrării în vigoare a prezentei proceduri își mențin valabilitatea până la expirarea termenelor pentru care au fost eliberate, acestea fiind înscrise în Registrul laboratoarelor de analize și încercări în construcții, autorizate, cu respectarea prevederilor prezentei proceduri.(2) ISC va consemna în Registrul laboratoarelor de analize și încercări în construcții, autorizate situațiile de retragere și/sau suspendare a autorizațiilor laboratoarelor, precum și laboratoarele desființate.-------------Alin. (2) al art. 38 a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 296 din 23 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2012, cuvântul "analiză" fiind înlocuit cu cuvântul "analize".  +  Articolul 39Autorizațiile cuprind în anexă lista cu profilurile și încercările pentru care s-a autorizat laboratorul.  +  Articolul 40Documentele emise de laboratoare sunt valabile în următoarele condiții:a) laboratorul emitent este autorizat, potrivit legii;b) documentele sunt emise de laborator corespunzător profilurilor și încercărilor de competență, autorizate.  +  Articolul 41(1) În cazul pierderii sau deteriorării unei autorizații se poate elibera un duplicat.(1^1) Cheltuielile pentru emiterea duplicatului sunt în valoare de 100 lei.-------------Alin. (1^1) al art. 41 a fost introdus de pct. 33 al art. I din ORDINUL nr. 296 din 23 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2012.(2) În vederea eliberării duplicatului unei autorizații, laboratorul solicitant va depune la ISC următoarele documente:a) o cerere din care să reiasă motivul pentru care se solicită eliberarea unui duplicat;b) anunțul pierderii autorizației, prin care se declară nulă, publicat într-un ziar de mare tiraj, sau autorizația deteriorată, după caz.c) originalul autorizației deteriorate împreună cu anexele;-------------Lit. c) a alin. (2) al art. 41 a fost introdusă de pct. 34 al art. I din ORDINUL nr. 296 din 23 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2012.d) dovada achitării cheltuielilor pentru emiterea duplicatului.-------------Lit. d) a alin. (2) al art. 41 a fost introdusă de pct. 34 al art. I din ORDINUL nr. 296 din 23 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2012.  +  Articolul 42Autorizarea laboratoarelor de către ISC nu implică transferul de responsabilități de la persoana juridică autorizată la ISC și nici nu o exonerează pe aceasta de obligațiile ce îi revin potrivit legii și prezentei proceduri.  +  Articolul 43Urmărirea aplicării și controlul respectării prevederilor prezentei proceduri se fac de către ISC.-------------Art. 43 a fost modificat de pct. 35 al art. I din ORDINUL nr. 296 din 23 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2012.  +  Articolul 44Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa nr. 1la procedurăCERINȚE GENERALEde competență în vederea autorizării laboratoarelorde analize și încercări în activitatea de construcții-------------Titlul anexei 1 la procedură a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 296 din 23 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2012, cuvântul "analiză" fiind înlocuit cu cuvântul "analize".1. Exigențe organizatorice1.1. Laboratorul trebuie să dispună de o organizare care să îi permită desfășurarea activității astfel încât rezultatul încercărilor efectuate să nu fie influențat negativ, sub nicio formă, de eventuale deficiențe din acest domeniu, și anume:a) laboratorul trebuie să aibă o structură juridică bine definită, acesta putând funcționa ca o entitate juridică sau în cadrul unei entități juridice. Laboratorul poate fi structurat în mai multe unități tehnice corespunzătoare profilelor de încercări.b) relațiile de subordonare ale laboratorului în cadrul instituției sau operatorului economic în care funcționează trebuie să fie astfel stabilite încât să nu permită exercitarea de presiuni financiare sau de orice natură care să influențeze imparțialitatea, integritatea și credibilitatea activității laboratorului. În acest sens laboratorul de încercări va fi subordonat direct conducătorului instituției/operatorului economic respectiv.c) laboratorul trebuie să dispună de un sistem de management al calității corespunzător domeniului său de activitate, care să cuprindă informații explicite privind organizarea și funcționarea lui.d) laboratorul va fi organizat astfel încât fiecare persoană să aibă responsabilități riguros definite ca arie de desfășurare și limite de competență; șeful de laborator în construcții și personalul tehnic trebuie să aibă autoritatea și resursele necesare realizării sarcinilor.1.2. Laboratorul trebuie să dispună, în conformitate cu domeniul specific de activitate, de următoarele:a) documentația tehnică în vigoare - standarde, norme tehnice, specificații, instrucțiuni etc. - care reglementează condițiile și modul de efectuare a încercărilor pentru care solicită autorizarea;b) legislația în vigoare specifică laboratoarelor de încercări în construcții;c) SR EN ISO CEI 17025:2005 și SR EN ISO CEI 17025:2005/AC:2007 - Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări;d) documentele sistemului de management al calității aplicabile activității de laborator - manual, proceduri, instrucțiuni, planul calității și altele asemenea.2. Personal2.1. Cerințe generalea) Laboratorul trebuie să dispună de personal în număr suficient pentru a asigura efectuarea la frecvența din reglementări a încercărilor pentru care solicită autorizarea și pentru asigurarea continuității în executarea și luarea deciziilor, avându-se în vedere și eventualele evenimente neprevăzute care pot apărea.b) Șeful de laborator în construcții trebuie să fie personal permanent angajat al laboratorului.c) Personalul trebuie să aibă pregătirea tehnică și experiența profesională necesară îndeplinirii atribuțiilor postului pe care îl deține; să cunoască și să aplice politica și procedurile sistemului de management al calității aferente activității lor.d) Personalul care execută încercări nedistructive pe elemente și structuri de beton și metal trebuie să îndeplinească cerințele de studii și experiență profesională prevăzute în anexa nr. 5 la procedură.e) Laboratorul trebuie să fie condus de un șef de laborator care trebuie să îndeplinească cerințele de studii și experiență profesională cuprinse în anexa nr. 5 la procedură.f) Laboratorul trebuie să aibă toate documentele necesare dovedirii competenței profesionale a personalului de laborator, respectiv calificare profesională, experiență profesională, dovezi de instruire, certificate de absolvire.g) Laboratorul trebuie să mențină fișe ale postului pentru tot personalul - șef laborator, specialist încercări nedistructive etc., astfel încât fiecare să își cunoască atribuțiile, sarcinile, responsabilitățile, nivelurile de decizie și de competență.h) Laboratorul trebuie să aibă un Program anual de instruire a personalului de laborator și trebuie să prezinte dovezi privind realizarea acestuia.2.2. Evaluarea șefului de laborator și/sau a specialistului încercări nedistructive se va realiza de către inspectorii de specialitate responsabili cu evaluarea laboratorului în vederea autorizării, la sediul laboratorului, după cum urmează:a) evaluarea șefului de laborator în construcții se va efectua pe baza:(i) documentelor care atestă îndeplinirea cerințelor de studii și experiență profesională: diplomă de studii, curriculum vitae, carte de muncă/declarație pe propria răspundere pentru îndeplinirea condițiilor de experiență profesională, certificate de absolvire, adeverințe/diplome privind instruiri profesionale;(ii) unui chestionar scris, cuprinzând 20 de întrebări tip grilă, din domeniul de încercări specifice laboratorului, al standardelor SR EN ISO CEI 17025:2005, SR EN ISO CEI 17025:2005/AC:2007 și al legislației în domeniu în vigoare;b) evaluarea specialiștilor în încercării nedistructive se va efectua pe baza:(i) documentelor care atestă îndeplinirea cerințelor de studii și experiență profesională: diplomă de studii, curriculum vitae, carte de muncă/declarație pe propria răspundere pentru îndeplinirea condițiilor de experiență profesională, certificate de absolvire, adeverințe/diplome privind instruiri profesionale;(ii) unui chestionar scris, cuprinzând 10 întrebări tip grilă, din domeniul de încercări nedistructive betoane/metal și al legislației în domeniu în vigoare;c) când laboratorul solicită autorizarea și pentru încercări nedistructive și șeful de laborator nu este aceeași persoană cu specialistul în încercări nedistructive, aceștia vor fi evaluați separat.3. Condiții de spațiu și mediua) Laboratorul trebuie să dispună de spațiul și utilitățile necesare executării corecte a tuturor activităților pentru fiecare profil de încercări autorizat.b) Spațiul și utilitățile de care dispune laboratorul trebuie să asigure condițiile impuse de reglementările tehnice în vigoare pentru stocarea și pregătirea probelor supuse încercărilor, înainte și după încercare, efectuarea încercărilor, înregistrările și prelucrarea datelor.c) Spațiul și utilitățile aferente trebuie să garanteze menținerea permanentă a condițiilor de igienă, temperatură, umiditate, protecție împotriva noxelor și protecția muncii prevăzute pentru domeniul de activitate al laboratorului, protecția mediului înconjurător, eliminarea influenței factorilor externi.d) Spațiul destinat activității de laborator trebuie să fie astfel dimensionat și ordonat încât să asigure desfășurarea corectă a încercărilor, să nu conducă la interferări de fluxuri, să asigure spații de arhivare și depozitare a echipamentelor neconforme etc.e) Localul în care își desfășoară activitatea laboratorul trebuie să fie precis și bine delimitat de eventuale spații vecine în care se desfășoară alte activități.f) Condițiile de acces în localul laboratorului trebuie să asigure ținerea sub control a accesului persoanelor străine în conformitate cu regulile stabilite de conducerea laboratorului, în vederea asigurării confidențialității rezultatelor încercărilor.g) Laboratorul trebuie să dispună de mobilier corespunzător care să asigure condițiile din standarde privind efectuarea încercărilor și pentru asigurarea condițiilor de păstrare a documentelor în condiții de confidențialitate.4. Echipamente de măsură și încercări4.1. Laboratorul trebuie să dispună de echipamentul de măsură și încercare, precum și de materialele, produsele și dispozitivele auxiliare necesare efectuării încercărilor pentru care solicită autorizarea, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare.4.2. Gradul de precizie a echipamentelor de măsurare și încercare trebuie să fie cel puțin cel indicat de standardul sau norma tehnică de încercare.4.3. Echipamentele de măsurare și încercare utilizate la efectuarea încercărilor trebuie să fie în bună stare de funcționare, confirmată prin avize de verificare și etalonarea metrologică la zi, eliberate de organisme sau persoane autorizate legal în acest scop.În acest sens, laboratorul trebuie să dispună de:a) programe de întreținere și verificare curentă a echipamentelor;b) program anual de verificare metrologică și etalonare a echipamentelor;c) set de etalonare, în cazul efectuării în cadrul laboratorului a operațiunilor de etalonare a unor aparate;d) contract de prestări servicii încheiat cu o unitate specializată în verificări metrologice.4.4. Laboratorul trebuie să dispună de un sistem clar și actualizat permanent de gestionare a echipamentelor de măsurare și încercare, care să cuprindă:a) evidența centralizată a echipamentelor (aparate de măsurare, încercare, dispozitive auxiliare);b) fișe individuale pentru aparatura de încercare, care vor cuprinde următoarele date:b.1). denumirea aparaturii;b.2). destinația echipamentului;b.3). producătorul, anul fabricației, tipul, numărul de înregistrare;b.4). caracteristicile tehnice;b.5). data punerii în funcțiune;b.6). verificările metrologice necesare: frecvența, modul de realizare;b.7). condițiile speciale de utilizare;b.8). localizarea în cadrul laboratorului;b.9). documentele de atestare a efectuării verificărilor metrologice;b.10). documentele de atestare a unor operații de verificare periodică, întreținere și reparații;c) o evidență completă cu materialele, produsele și dispozitivele auxiliare (consumabile și neconsumabile) necesare efectuării încercărilor;d) un sistem de identificare, evidență și depozitare a aparaturii defecte sau care în urma verificării metrologice nu a primit aviz de utilizare, în așa fel încât:(i) identificarea să fie clară, prin etichetare;(ii) depozitarea să fie făcută în spații special destinate acestui scop.5. Raportarea rezultatelora) Laboratorul trebuie să utilizeze pentru înregistrarea rezultatelor încercărilor rapoarte de încercare.b) Forma și conținutul rapoartelor de încercare vor fi conforme cu prevederile reglementărilor tehnice aplicabile, dacă este cazul.c) Rapoartele de încercare trebuie să cuprindă informațiile cerute de metoda de încercare utilizată, informațiile cerute de client și necesare pentru interpretarea rezultatelor.d) Rapoartele de încercare trebuie să cuprindă cel puțin informațiile impuse de SR EN ISO CEI 17025: 2005 și SR EN ISO CEI 17025: 2005/AC: 2007.6. Proceduri de lucrua) Laboratorul trebuie să utilizeze pentru efectuarea încercărilor autorizate metode de încercare și moduri de lucru precizate prin reglementări tehnice.b) Laboratorul trebuie să dispună de proceduri și instrucțiuni de lucru scrise privind eșantionarea și efectuarea încercărilor.c) Instrucțiunile vor reglementa toate aspectele privind executarea încercărilor: caracteristicile probelor supuse încercării, păstrarea și pregătirea probelor, executarea încercării, înregistrarea și prelucrarea rezultatelor, buletinul sau raportul de încercare, condițiile de acceptare, echipamentele de încercare, măsurarea incertitudinilor, materialele consumabile și personalul responsabil cu efectuarea și validarea rezultatelor încercărilor.7. Sistemul de management al calitățiiLaboratorul trebuie să facă dovada instituirii și implementării unui sistem propriu de management al calității corespunzător structurii sale de organizare, cu respectarea prevederilor SR EN ISO CEI 17025: 2005, SR EN ISO CEI 17025: 2005/AC: 2007 și ISO 9001/2008.8. Documente administrativeLaboratorul trebuie să dispună de un sistem bine definit de înregistrare a evidenței și de arhivare a documentelor primite și emise de laborator, astfel încât:a) înregistrările să cuprindă toate informațiile necesare identificării expeditorului și destinatarului după codificare;b) să fie asigurată confidențialitatea conținutului documentelor, conform hotărârilor conducerii laboratorului;c) să asigure condiții sigure de arhivare și păstrare a documentelor.  +  Anexa nr. 2la procedurăFIȘA DE IDENTIFICARE LABORATOR    Date generale    1. Date privind instituția tutelară (laborator independent)    1.1. Denumirea: ..........................................................    1.2. Adresa: .............................................................    1.3. Nr. de telefon/Fax: .................................................    1.4. E-mail: ..........................; web: ............................    1.5. Statutul juridic ....................................................    1.6. Cod unic de înregistrare ............................................    1.7. Nr. de ordine la registrul comerțului ...............................    1.8. Persoana de conducere delegată pentru reprezentare ..................    2. Date privind laboratorul de încercări    2.1. Denumirea/gradul ....................................................    2.2. Adresa ..............................................................    2.3. Nr. de telefon/Fax ..................................................    2.4. Efectiv total personal laborator: ..................................,         din care personal tehnic: ...........................................Conducătorul unității,.......................(numele și prenumele).......................(semnătura)L.S.Data: ...............  +  Anexa nr. 3la procedurăSocietatea ................................Laboratorul ...............................LISTAprofilurilor și încercărilor pentru carese solicită autorizarea/extinderea/reînnoirea
  Nr. crt.     Profilul       Denumirea încercării     Standardul sau norma care stabilește cum se face încercarea    Aparatura utilizată de laborator pentru efectuarea încercării și impusă de normele tehnice
               
     
     
               
     
     
  Conducătorul unității,.........................(numele și prenumele).........................(semnătura)L.S.Șef laborator.........................(numele și prenumele).........................(semnătura)Data ..................
   +  Anexa nr. 4ANTETUL INSPECTORATULUIDE STAT ÎN CONSTRUCȚII - I.S.C.PROCES-VERBAL DE EVALUARE LABORATORÎncheiat astăzi, ............
  Evaluare în vederea autorizării   Evaluare în vederea menținerii autorizării   
  Date de identificare laborator
  Proprietar laborator:  Nr. de înregistrare la registrul comerțului:
  Adresă proprietar:   CUI societate:
  Nr. de telefon:
  Adresă laborator: Banca/cod IBAN:
  Numele și prenumele inspectorilor în construcții Nr. legiti- mație  Numerele de înregistrare de la:   
    I.S.C.  
    Unitatea evaluată  
  1. Baza legală a inspecției:
  - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare - Ordonanța Guvernului nr. 63/2001privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările și completările ulterioare - Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții, apro-bat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994- Regulamentul privind autorizarea laboratoarelor de analize și încercări în activitatea de construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 808/2005- SR EN ISO CEI 17025:2005 și SR EN ISO CEI 17025:2005/AC: 2007 - Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalo- nări - Procedura privind evaluarea labora-toarelor de analiză și încercări în activitatea de construcții în vederea autorizării, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regi-onale și turismului nr. 1.497/2011, cu modificările și completările ulterioare - Reglementări tehnice (regulamente, proceduri, specificații, normative, instrucțiuni, ghiduri, metodologii, manuale etc.) - Regulamentul privind activitatea demetrologie în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997, cu modificările și completările ulterioare      
  2. Inspecția s-a efectuat în prezența reprezentanților laboratorului:
  Numele și prenumele Calitatea Telefon:
     
     
     
  3. La inspecție au mai participat:
  Numele și prenumele Calitatea  
     
     
  4. Stadiul realizării măsurilor constatate anterior
  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  5. Alte mențiuni
  .......................................................................................................................................................................................................................................
  6. Controlul documentelor (organizare generală și resurse umane): Răspuns posibil: DA, NU, N/A (nu se aplică), O (observații în caz de necon- formitate sau completări)
  6.1. Autorizația laboratorului nr. ............../....................  
  6.2. Autorizația de construire a laboratorului nr. ......./............  
  6.3. Certificat sistem calitate nr. ............../....................  
  6.4. Regulament de organizare și funcționare (Nu este obligatoriu dacă organizarea și funcționarea sunt documentate în sistemul de management.)    
  6.5. Organigrame oficiale (ale organizației din care face parte laboratorul, ale laboratorului)   
  6.6. Organizarea permite activitatea fără presiuni.  
  6.7. Manual management calitate (propriu)  
  6.8. Proceduri generale (sistem și operaționale)  
  6.9. Proceduri de lucru încercări de laborator  
  6.10. Laboratorul dispune de standarde, normative, legislație etc. corespunzătoare activității autorizate.   
  6.11. Laboratorul folosește personal angajat permanent (lista personaluluide laborator permanent și/sau cu contract de colaborare).   
  6.12. Decizia de numire a șefului de laborator nr. ........../...........  
  6.13. Decizia de numire a specialistului de încercări nedistructive nr. ......../......   
  6.14. Personal tehnic corespunzător profesional și numeric  
  6.15. Fișe post  
  6.16. Se ține o evidență corespunzătoare a înregistrărilor privind verificările pct. 6 (conform pct. 4.13 din SR EN ISO/CEI 17025:2005/ AC:2007).    
  7. Observații la pct. 6:
  .......................................................................................................................................................................................................................................
  8. Sistemul de management Răspuns posibil: DA, NU, N/A (nu se aplică), O (observații în caz de neconformitate sau completări)
  8.1. Documentele sistemului de management sunt aprobate.  
  8.2. Documentele modificate sunt reexaminate și aprobate.  
  8.3. Documentele sunt identificate și difuzate în ediția în vigoare la locurile de utilizare.   
  8.4. Se ține o evidență corespunzătoare a documentelor.  
  8.5. Este specificat modul de arhivare a documentelor perimate.  
  8.6. Este realizată analiza Sistemului de management al calității -SMC- decătre managementul de vârf la intervale planificate pentru a-i asigura continua conformitate, adecvare și eficacitate.    
  8.7. Înregistrările analizei de management sunt păstrate.  
  8.8. Este realizată analiza cerințelor privind încercările înaintea emiterii ofertei și înaintea acceptării contractului/comenzii/modifică- rilor la contract/comandă.    
  8.9. Este asigurat controlul încercărilor subcontractate.  
  8.10. Program audit intern anul ... .  
  8.11. Este asigurată efectuarea la intervale planificate de audituri interne pentru a stabili dacă se mențin cerințele sistemului de managementși cerințele SR EN ISO CEI 17025:2005/AC:2007.    
  8.12. Managementul responsabil pe zona auditată a adoptat acțiuni pentru a elimina neconformitățile detectate și cauzele acestora, acolo unde a fost cazul.    
  8.13. Au fost întocmite rapoarte de neconformitate.  
  8.14. Au fost întocmite rapoarte de acțiuni corective/preventive.  
  8.15. S-a efectuat verificarea implementării acțiunilor stabilite.  
  8.16. Registru de reclamații  
  8.17. Program instruire personal anul ......./Înregistrări privind realizarea instruirii   
  8.18. Se ține o evidență corespunzătoare a înregistrărilor privind verificări ale pct. 8 (conform pct. 4.13 din SR EN ISO/CEI 1702517025: 2005/AC:2007)    
  8.19. Se arhivează corespunzător documentele.  
  9. Observații la pct. 8:
  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  10. Organizare și dotare - spațiu și mediu laborator: Răspuns posibil: DA, NU, N/A (nu se aplică), O (observații în caz de neconformitate sau completări)
  10.1. Laboratorul este prevăzut cu utilitățile necesare.  
  10.2. Spații corespunzătoare pentru păstrarea probelor  
  10.3. Spații și dotări corespunzătoare pentru efectuarea încercărilor  
  10.4. Spațiu special amenajat cu fișete metalice/dulapuri sigure, pentru arhivarea documentelor specifice laboratorului   
  10.5. Flux de încercări organizat corespunzător  
  11. Observații la pct. 10:  
  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  12. Verificare aparatură și dispozitive de măsurare Răspuns posibil: DA, NU, N/A (nu se aplică), O (observații în caz de neconformitate sau completări)
  12.1. Aparatura de laborator [echipamente metrologice de măsură (EMM, echipamente auxiliare) este identificată/etichetată (în corelare cu lista de profiluri și încercări în care este specificată aparatura/dispozitive auxiliare utilizate de laborator pentru fiecare încercare).     
  12.2. Registrul de evidență a aparaturii și echipamente de laborator/ Fișe de evidență   
  12.3 Laboratorul dispune de tot echipamentul de măsură și încercare, precum și de materialele, produsele și dispozitivele auxiliare necesare efectuării încercărilor, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare.     
  12.4. Instrucțiuni de utilizare, funcționare, întreținere aparatură de laborator.   
  12.5. Aparatura și dispozitivele de măsurare defecte sunt identificate.  
  12.6. Aparatura și dispozitivele de măsurare defecte sunt izolate.  
  12.7. Gradul de precizie a echipamentelor de măsurare și încercare este cel puțin cel indicat de standardul sau de norma tehnică de încercare.   
  12.8. Programe etalonări/verificări metrologice, verificări aparatură din laborator anul....... .   
  12.9. Se efectuează etalonarea/verificarea metrologică a echipamentelor demăsurare și încercare din laborator.   
  12.10. Se ține o evidență corespunzătoare a etalonărilor/verificărilor metrologice a aparaturii din laborator.   
  12.11. Se ține o evidență corespunzătoare a înregistrărilor privind verificări ale pct. 12 (conform pct. 4.13 din SR EN ISO/CEI 1702517025: 2005/AC:2007)    
  13. Observații la pct. 12:
  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  14. Verificare realizare încercări/emiterea rapoartelor de încercări
  14.1. Contracte/Comenzi scrise pentru încercările efectuate  
  14.2. Plan control calitate verificări și încercări (PCCVI) întocmit pe tipuri de materiale, faze de control care să includă frecvența de efectuare a încercărilor (se aplică în cazul laboratoarelor care efectuează încercări pentru opera-torul economic de care aparține/în cazul contractelor sau lucrărilor unde este asumată responsabilitatea de către laborator)       
  14.3. Se respectă procedurile de eșantionare, pregătire, efectuare încercări (după caz).   
  14.4. Raportarea rezultatelor; rapoarte de încercări (corectitudinea redactării, a transmiterii)(conform anexei nr. 1 pct. 5 Procedura de autorizare și cap. 5.10 din SR EN ISO/CEI 1702517025:2005/AC:2007)    
  14.5. Asigurarea trasabilității încercărilor și rezultatelor  
  14.6. Se ține o evidență corespunzătoare a înregistrărilor privind verificări ale pct. 14 (conform pct. 4.13 din SR EN ISO/CEI 17025:2005 /AC:2007)    
  15. Diverse Răspuns posibil: DA, NU, N/A (nu se aplică), O (observații în caz de neconformitate sau completări)    
  15.1. A fost dispusă suspendarea autorizației laboratorului.  
  15.2. A fost dispusă retragerea autorizației.  
  15.3. După remedierea neconformităților care au dus la suspendarea autorizației, reînceperea activității s-a efectuat pe baza reconfirmării certificatului de autorizare de către comisia de autorizare.    
  16. Observații la pct. 15:
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  17. Alte constatări
  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  18. Neconformități constatate: Abateri față de:
  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  19. Măsuri dispuse
  01      Termen:
  Răspunde:
  02      Termen:
  Răspunde:
  03      Termen:
  Răspunde:
  04      Termen:
  Răspunde:
  Responsabilii desemnați în prezentul raport de eva-luare vor prezenta în scris la I.S.C modul de ducere la îndeplinire a măsurilor stabilite. Termen:   
  20. Paginile anexate, în număr de ................, fac parte integrantă din prezentul proces-verbal.
  Prezentul proces-verbal de evaluare a fost întocmit în ......... exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.
  SEMNĂTURI
  Din partea I.S.C. Numele: Prenumele: Semnătura: Din partea:    
  Notă
  În cazul în care spațiile alocate rubricilor sunt insuficiente, se pot atașa pagini care devin parte integrantă a procesului-verbal de evaluare.
  -------Anexa 4 a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 3.483 din 10 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 16 decembrie 2013, potrivit pct. 1 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 5la procedurăCerințe de studii și experiență profesională pentru evaluarea personaluluiȘef laborator în construcții
  Grad labora- tor   Cerințe de calificare
  Studii   Vechimea în activitatea de laborator
  III                             Tehnician - specializarea: construcții/chimist (materiale de construcții)  5 ani
  Studii de scurtă durată/Subinginer/Licență - specializarea: 2 ani            
  - Construcții civile, industriale și agricole, Căi ferate, drumuriși poduri, Amenajări și construcții hidrotehnice, Îmbunătățiri funciare, Instalații, Inginerie civilă
  - Chimie anorganică
  - Chimie (materiale de construcții)
  - Alte specializări - conform domeniului de activitate al labora- torului (energetică și electrotehnică, tehnologia sudurii etc.)
  Studii de lungă durată/Inginer/Master/Doctorat - specializarea: 1 an             
  - Construcții civile, industriale și agricole, Căi ferate, drumuriși poduri, Amenajări și construcții hidrotehnice, Îmbunătățiri funciare, Instalații, Inginerie civilă
  - Chimie anorganică
  - Chimie (materiale de construcții)
  - Alte specializări - conform domeniului de activitate al labora- torului (ing. geolog, energetică și electrotehnică, tehnologia sudurii etc.)
  II                           Studii de scurtă durată/Subinginer/Licență - specializarea: 5 ani             
  - Construcții civile, industriale și agricole, Căi ferate, drumuriși poduri, Amenajări și construcții hidrotehnice, Îmbunătățiri funciare, Instalații, Inginerie civilă
  - Chimie anorganică
  - Chimie (materiale de construcții)
  - Alte specializări - conform domeniului de activitate al labora- torului (ing. geolog, energetică și electrotehnică, tehnologia sudurii etc.)
  Studii de lungă durată/Inginer/Master/Doctorat - specializarea: 2 ani             
  - Construcții civile, industriale și agricole, Căi ferate, drumuriși poduri, Amenajări și construcții hidrotehnice, Îmbunătățiri funciare, Instalații, Inginerie civilă
  - Chimie anorganică
  - Chimie (materiale de construcții)
  - Alte specializări - conform domeniului de activitate al labora- torului (ing. geolog, energetică și electrotehnică, tehnologia sudurii etc.)
  I             Studii de lungă durată/Inginer/Master/Doctorat - specializarea: 3 ani             
  - Construcții civile, industriale și agricole, Căi ferate, drumuriși poduri, Amenajări și construcții hidrotehnice, Îmbunătățiri funciare, Instalații, Inginerie civilă
  - Chimie anorganică
  - Chimie (materiale de construcții)
  - Alte specializări - conform domeniului de activitate al labora- torului (ing. geolog, energetică și electrotehnică, tehnologia sudurii etc.)
  Specialist încercări nedistructive
  Cerințele minime de calificare  Vechimea minimă în activitateade laborator
  Studii de lungă durată Inginer/Master/Doctorat Absolvent de facultate tehnică    4 ani     
  Studii de scurtă durată/ subinginer/Licență
  Curs de instruire în domeniu
  Alte documente eliberate de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, - CNCAN, Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat - ISCIR (după caz)
  -------------Anexa 5 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 296 din 23 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2012, conform pct. 37 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 6la procedură- Model -CERERE DE AUTORIZARELaborator de analize și încercări în activitatea de construcții-------------Titlul anexei 6 la procedură a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 296 din 23 martie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 30 martie 2012, cuvântul "analiză" fiind înlocuit cu cuvântul "analize".*Font 9*                    Autorizare [] Extindere [] Modificare []    Prin prezenta cerere, ......................., reprezentată prin ....................,                          (denumirea instituției)  cu sediul în ......................................, vă solicităm declanșarea procedurii  de autorizare pentru laboratorul .................................... gradul ..........;  în acest sens vă supunem spre analiză dosarul de autorizare anexat, compus din:    1. fișa de identificare a laboratorului;    2. lista profilurilor și încercărilor de laborator pentru care se solicită autorizarea;    3. chestionarul de informare și autoevaluare;    4. decizia de numire a șefului de laborator/specialistului în încercări nedistructive;    5. copia de pe acreditarea din partea organismelor naționale de acreditare din România       sau din țări membre ale Uniunii Europene (dacă este cazul).    Declarăm prin prezenta că am luat cunoștință de prevederile reglementărilor tehnice și  legislației în vigoare aplicabile activității laboratorului pentru care solicităm  autorizarea și ne angajăm să respectăm prevederile acestor reglementări pe toată perioada  de valabilitate a autorizației, în caz contrar suntem de acord cu suspendarea sau  retragerea autorizației.    Vă rugăm ca după analizarea dosarului de autorizare, în cazul în care acesta corespunde  exigențelor stabilite pentru autorizare, să propuneți perioada de efectuare a evaluării  la fața locului a laboratorului.Conducătorul unității,........................(numele și prenumele)........................(semnătura)L.S.Data: ................  +  Anexa nr. 7la procedurăSocietatea ...................CHESTIONARde informare și autoevaluarePrezentul chestionar are drept scop prezentarea principalelor date privind laboratorul de încercări în vederea analizării oportunității vizitei de evaluare preliminară.
  Nr. crt.    Cerința evaluată    Rezultatul autoevaluării
  Da Nu Observații
  A. Organizare generală
  1.      Laboratorul dispune de o organizare care îi permite desfășurarea activității astfel încât să nu se exercite presiuni financiare sau de altă natură care pot influența imparțialitatea, inte- gritatea și credibilitatea activității de laborator?                   
  2.    Sunt asigurate spațiile necesare de desfășurare înbune condiții a încercărilor? (Se precizează anexa care prezintă planul laboratorului.)             
  3.     Sunt stabilite atribuțiile, sarcinile, responsabi-litățile etc. laboratorului într-un regulament de organizare și funcționare al laboratorului sau capitolul din regulamentul de organizare și func- ționare al instituției tutelare?                
  B. Resurse umane
  4.        Laboratorul dispune de personal astfel încât să asigure atât conducerea, cât și efectuarea încer- cărilor pentru care solicită autorizarea cu frec- vența planificată? (Se precizează anexa care pre- zintă lista cu personalul încadrat special pentru laborator - numele, funcția, calificarea; pentru personalul autorizat se completează inclusiv numărul de autorizație.)                         
  5.    Personalul angajat la laborator are fișa postului întocmită astfel încât să cuprindă atribuțiile, sarcinile, responsabilitățile, nivelurile de deci-zie și de competență?             
  6.  Este desemnat un responsabil cu metrologia în laborator?       
  7.    Personalul angajat la laborator are cunoștințele necesare privind legislația, standardele, norma- tivele aplicabile activității desfășurate în laborator?             
  8.  Aveți un program anual de instruire a personaluluidin laborator?       
  C. Sistemul calității
  9.         Aveți implementat un sistem propriu de management al calității? (Se precizează anexa care prezintă lista documentelor sistemului de management al calității - manual, proceduri, instrucțiuni, listăcare include ediția/revizia în vigoare; în cazul în care sistemul calității este inclus în sistemulinstituției tutelare trebuie să se facă specifi- cații clare referitoare la sistemul calității aplicabil activității de laborator.)                            
  10.    La elaborarea sistemului de management al calității s-a avut în vedere respectarea SR EN ISO CEI 17025: 2005 și SR EN ISO CEI 17025: 2005/ AC: 2007?             
  11.  Conducerea laboratorului și-a stabilit politica șiobiectivele în domeniul calității?       
  12.  Documentele sistemului calității sunt accesibile personalului din laborator?       
  13.     Există o procedură pentru gestiunea controlată a înregistrărilor? Procedura definește modalitatea de a asigura: ușurința identificării, arhivării, regăsirii și protecției înregistrărilor, durata depăstrare și destinația finală?                
  14.    Există un sistem de tratare a cererilor de ofertă/oferte și contractelor de încercări pentru a stabili dacă laboratorul are capabilitatea să îndeplinească cerințele clientului?             
  15.    Este asigurat controlul subcontractanților în activitățile de încercări, în sensul conformării acestora la cerințele SR EN ISO CEI 17025: 2005 șiSR EN ISO CEI 17025: 2005/AC: 2007?             
  16.   Laboratorul are un sistem documentat pentru apro- vizionarea, recepția, depozitarea, identificarea produselor utilizate în laborator?          
  17.   Este efectuată evaluarea și selecția furnizorilor pe baza capacității acestora de a furniza produse conforme cu cerințele organizației?          
  18.    Este stabilită procedura de interfață cu clientul privind: modul de comunicare, transmiterea rezul- tatelor încercărilor, reacția clientului, inclusivreclamațiile acestuia etc.?             
  19.     Sunt definite, într-o procedură documentată, metodele de control și responsabilitățile/autori- tatea pentru controlul încercărilor/rezultatelor neconforme? (Se va preciza numărul neconformi- tăților identificate în ultimele 6 luni.)                
  20.      Sunt păstrate înregistrări privind acțiunile corective și preventive rezultate în urma contro- lului lucrărilor neconforme, auditurilor interne sau externe, analiza efectuată de conducere, feedbackul de la client, inclusiv reclamațiile acestuia?                   
  21.  Aveți organizat auditul intern al laboratorului? (Notați data ultimului audit intern efectuat.)       
  22.   Se efectuează periodic analiza de către conducere a activității de laborator? (Precizați intervalul la care se efectuează și data ultimei analize.)          
  D. Cerințe tehnice
  D.1  Metode de încercare și etalonare și validarea metodei       
  23.   Sunt identificate metodele de încercare și stan- dardele, specificațiile etc. după care se efec- tuează încercările?          
  24.    Se efectuează încercări după metode nestandardizate? Dacă da, precizați cine a validat metoda de încercare.             
  25.   Aveți proceduri/instrucțiuni de efectuare a tuturor încercărilor pentru care se solicită autorizarea?          
  26.    Aveți o listă actualizată privind legislația, standardele, normativele etc. aplicabile activi- tății de laborator și care sunt în dotarea labora-torului?             
  D.2 Echipament pentru încercări, măsură, etalonare    
  27.    Laboratorul este dotat cu necesarul de echipamentede eșantionare, măsurare și încercare conforme cu specificațiile relevante pentru încercările/eta- lonările respective? Dacă nu, cum procedați?             
  28.     Există proceduri documentate privind identifi- carea, metodele de verificare utilizate, securi- tatea în manipulare, transportul, depozitarea, utilizarea și mentenanța planificată a echipa- mentului?                
  29.   Este amenajată o zonă din laborator pentru a se depozita echipamentele neconforme? (Se va hașura zona în planul de situație al laboratorului.)          
  30.  Aveți un sistem de evidență al verificărilor metrologice? Dacă da, precizați cum este organizat      
  31.   Aveți stabilite proceduri care descriu selectarea,planul de eșantionare, extragerea și pregătirea eșantioanelor?          
  32.  Aveți un sistem de recepționare, înregistrare, etichetare,depozitare (înainte și după încercare)?      
  33.  După efectuarea încercărilor aveți o procedură de eliminare a deșeurilor?       
       Aveți un plan de control al calității întocmit pe tipuri de materiale, faze de control care să includă frecvența de efectuare a încercărilor? (încazul laboratoarelor care efectuează încercări pentru operatorul economic de care aparține)                
  35.    Aveți instituit un sistem de control privind respectarea normelor tehnice privind efectuarea încercărilor? Cine efectuează controlul?             
  36.  Dar pentru verificarea modului de consemnare în documentele emise? Cine efectuează controlul?       
  37.  Utilizați formulare pentru înscrierea rezultatelorîncercărilor?       
  38.  Formularele/Caietele de lucru/Fișele de lucru suntidentificate pe fiecare tip de încercare?       
  39.  Pentru rezultatele încercărilor efectuate de subcontractanți se emit rapoarte scrise?       
  40.      Înregistrările tehnice ale rezultatelor încercă- rilor asigură trasabilitatea încercărilor (identi-ficarea comenzii/contractului, identificarea per- sonalului responsabil pentru eșantionare, pentru efectuarea încercării, pentru înscrierea/calculul rezultatelor)?                   
  Notă
  În rubrica "Observații" se notează datele solicitate în chestionar sau se identifică documentele care se anexează și care confirmă stadiul de realizare a cerinței evaluate.
  Conducătorul unității,........................(numele și prenumele)........................(semnătura)L.S.Data ..............
   +  Anexa nr. 8la procedurăNomenclatorul profilurilor de încercări
  Nr. crt. Codul profilului   Denumirea profilului  
  1AchA Analize chimice ape
  2ACS Analize chimice sol
  3 ANCFD  Agregate naturale pentru lucrări de CF, drumuri
  4 AR  Armături de rezistență; din oțel beton, sârmesau plase sudate
  5AVC Acustică și vibrații în construcții
  6BBABP Beton, beton armat, beton precomprimat
  7CAL Construcții din aliaje aluminiu
  8CF Suprastructură CF
  9CL Construcții din lemn
  10CO Construcții din oțel
  11D Drumuri
  12Prefabricate Prefabricate
  13EIC Echipamente înglobate în construcții
  14 EIBBABPZ  Elemente din beton, beton armat, beton precomprimat, zidărie
  15EP Elemente de pavaj
  16F Finisaje
  17Geosintetice Geosintetice
  18GTF Geotehnică și teren de fundare
  19H Etanșarea rosturilor cu mastic bituminos
  20 HITIF  Hidroizolații, izolații termice, izolații fonice
  21IA Instalații de automatizare
  22IAE Instalații și aparatele electrice
  23  ICF   Instalații de contact, semnalizare, centra- lizare bloc, instalații de automatizare pentru CF
  24IDM Încercări distructive metal
  25IDL Încercări distructive lemn
  26IDN Încercări distructive nemetale
  27IEX C Încercări pentru expertizarea construcțiilor
  28IF Instalații frigorifice
  29IGN Instalații de gaze combustibile naturale
  30II Instalații de încălzire
  31INN Încercări nedistructive nemetale
  32 Încercări accelerate ale sistemelor rutiere Încercări accelerate ale sistemelor rutiere  
  33Încercări polietilenă Încercări polietilenă
  34 Încercări pe modele și prototipuri în laborator Încercări pe modele și prototipuri în laborator
  35Încercări produse ceramice Încercări produse ceramice
  36INM Încercări nedistructive metal
  37IS Instalații sanitare
  38IVC Instalații de ventilație și climatizare
  39L INJ Lucrări de injectare
  40LT Lucrări de telecomunicații
  41Materiale pentru învelitoriMateriale pentru învelitori
  42 Materiale pentru produse ceramice Materiale pentru produse ceramice  
  43MBM Materiale pentru betoane și mortare
  44MD Materiale pentru drumuri
  45MNB Materiale pentru noroi bentonitic
  46 MP  Materiale de protecție contra agenților corozivi
  47MTZ Mortare pentru tencuieli și zidării
  48PC Protecție catodică
  49PCI Protecție contra incendiilor
  50PPC Produse polimerice pentru construcții
  51Produse finite Produse finite
  52Produse petroliere Produse petroliere
  53Profil chimic Profil chimic
  54Siguranța circulației Siguranța clientului
  55SP Suduri polietilenă
  56 VNCEC  Verificări nedistructive și a comportării în exploatare a construcțiilor
  57ZP Zidărie și pereți
   +  Anexa nr. 9la procedurăFIȘĂ DE EVALUAREȘef de laborator/Specialist încercări nedistructiveI. DATE DE IDENTIFICARE LABORATOR GRAD .................................Proprietarul laboratorului: .........................................Sediul social: ......................................................Adresa laboratorului: ...............................................Profilurile: ........................................................II. MOD DE ÎNDEPLINIRE A CERINȚELOR PROFESIONALE:Numele și prenumele: ................................................Studii: .............................................................Vechimea în activitatea de laborator: ...............................
  Nr. crt. Cerința evaluată  Conform  Neconform  Observații  
  1.     Cerințe de studii și experiență profesională(conform anexei nr. 5 la procedură)               Dosar personal de laborator (decizie de numire, diplomă de studii, documente dovedi-toare vechime, adeverințe/ diplome privind instruiri profesionale)
  2.   Evaluarea cunoștințelorprofesionale (conform art. 16 alin. (6)-(8) din procedură)         Chestionar de evaluare Punctaj   
  Numele și prenumele evaluatorului IJC/ICB Semnătura Data
     
     
   +  Anexa nr. 10la procedurăANTETUL INSPECTORATULUI DE STAT ÎN CONSTRUCȚII - I.S.C.RAPORT DE EVALUAREa laboratorului de analize și încercări în activitatea de construcțiiÎncheiat astăzi, .............
  Date de identificare laborator
  Instituția tutelară:   Nr. registrul comerțului:
  CUI societate:
  Adresa instituției tutelare:   Nr. telefon:
  Nr. fax:
  Adresa laboratorului:   Nr. telefon laborator:
  Nr. fax laborator:
  Baza legală a atestării:
  - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare - Ordonanța Guvernului nr. 63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., aprobată cu modificăriprin Legea nr. 707/2001, cu modificările și completările ulterioare - Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994 - Regulamentul privind autorizarea laboratoarelor de analize și încercări în activitateade construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 808/2005 - SR EN ISO CEI 17025: 2005 și SR EN ISO CEI 17025: 2005/AC: 2007 - Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări - Procedura privind evaluarea laboratoare- lor de analiză și încercări în activitatea de construcții în vederea autorizării, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltă-rii regionale și turismului nr. 1.497/2011,cu modificările și completările ulterioare - Reglementări tehnice (regulamente, pro- ceduri, specificații, normative, instruc- țiuni, ghiduri, metodologii, manuale etc.) - Regulamentul privind activitatea de metrologie în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997, cu modificările și completările ulterioare      
  Comisia de autorizare compusă din: Numele și prenumele
  Președinte  
  Membru  
  Membru  
  Secretar comisie  
  În urma analizării Dosarului de autorizare de către comisia de autorizare s-au constataturmătoarele:
  Nr. crt.Criteriul analizat  DA  NU  
  1. Fișa de identificare este completată cu toate datele de identificare necesare în faza de autorizare/extindere/modificare/reînnoire?     
  2. Lista documentelor sistemului de management al calității conține documentele necesare funcționării sistemului?     
  3. Lista profilurilor și încercărilor de laborator pentru care se solicităautorizarea     
  4. Chestionarul de informare și autoevaluare s-a completat conform cerin- țelor etapei de autorizare/extindere/modificare/reînnoire?     
  5.  S-a constatat realizarea tuturor acțiunilor corective stabilite în procesul-verbal rezultat în urma verificărilor efectuate în baza chestionarului de informare și autoevaluare?       
  Alte constatări rezultate în urma analizei:
   
   
  Paginile anexate, în număr de ......., fac parte integrantă din prezentul raport de evaluare.
  CONCLUZIA COMISIEI DE AUTORIZARE  În urma analizei documentelor, laboratorul ............, cu sediul ................, ÎNDEPLINEȘTE/NU ÎNDEPLINEȘTE cerințele de autorizare/extindere/modificare/reînnoire.
  Comisia de autorizare Numele și prenumele Semnătura
  Președinte   
  Membru   
  Membru   
  Secretar comisie   
  Prezentul raport de evaluare a fost întocmit în ................... exemplare.-------Anexa 10 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 3.483 din 10 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 16 decembrie 2013, potrivit pct. 2 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 11la procedură--------------NOTĂ(CTCE)Modelul "AUTORIZAȚIE LABORATOR" se găsește în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 16 decembrie 2013, la pagina 14 (a se vedea imaginea asociată).
  Data reînscrierii în Registrul laboratoarelor de analiză și încercări înactivitatea de construcții autorizate:    ........................    Ștampila    Data reînscrierii în Registrul laboratoarelor de analiză și încercări înactivitatea de construcții autorizate:    ........................    Ștampila    Data reînscrierii în Registrul laboratoarelor de analiză și încercări înactivitatea de construcții autorizate:    ........................    Ștampila    Data reînscrierii în Registrul laboratoarelor de analiză și încercări înactivitatea de construcții autorizate:    ........................    Ștampila   
  Data reînscrierii în Registrul laboratoarelor de analiză și încercări înactivitatea de construcții autorizate:    ........................    Ștampila    Data reînscrierii în Registrul laboratoarelor de analiză și încercări înactivitatea de construcții autorizate:    ........................    Ștampila    Data reînscrierii în Registrul laboratoarelor de analiză și încercări înactivitatea de construcții autorizate:    ........................    Ștampila    Data reînscrierii în Registrul laboratoarelor de analiză și încercări înactivitatea de construcții autorizate:    ........................    Ștampila   
  Data reînscrierii în Registrul laboratoarelor de analiză și încercări înactivitatea de construcții autorizate:    ........................    Ștampila    Data reînscrierii în Registrul laboratoarelor de analiză și încercări înactivitatea de construcții autorizate:    ........................    Ștampila    Data reînscrierii în Registrul laboratoarelor de analiză și încercări înactivitatea de construcții autorizate:    ........................    Ștampila    Data reînscrierii în Registrul laboratoarelor de analiză și încercări înactivitatea de construcții autorizate:    ........................    Ștampila   
  -------Anexa 11 a fost înlocuită cu anexa 3 din ORDINUL nr. 3.483 din 10 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 16 decembrie 2013, potrivit pct. 3 al art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 12la procedură- Model -CERERE DE REÎNNOIREa autorizației laboratorului de analizeși încercări în activitatea de construcțiiPrin prezenta, ........(denumirea instituției)......., reprezentată prin ............, cu sediul în ............, vă solicităm declanșarea procedurii de reînnoire a autorizării laboratorului ............ gradul ....... În acest sens vă supunem spre analiză dosarul de autorizare anexat, compus din:1. fișa de identificare a laboratorului;2. lista profilurilor și încercărilor de laborator pentru care se solicită reînnoirea;3. notificarea privind orice modificare a datelor cuprinse în fișele de prezentare cu privire la structura de personal, aparatura de măsurare, respectarea condițiilor declarate și a cerințelor organismului de autorizare.Declarăm prin prezenta că am luat cunoștință de prevederile reglementărilor tehnice și ale legislației în vigoare aplicabile activității laboratorului pentru care solicităm reînnoirea autorizării și ne angajăm să respectăm prevederile acestor reglementări pe toată perioada de valabilitate a autorizației; în caz contrar, suntem de acord cu suspendarea sau retragerea autorizației.Vă rugăm ca după analizarea dosarului de reînnoire, în cazul în care acesta corespunde exigențelor stabilite pentru autorizare, să propuneți perioada de efectuare a evaluării la fața locului a laboratorului.Conducătorul unității,.........................(numele și prenumele)....................(semnătura)Data ...............----