ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 26 februarie 2014pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014    Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 210 din 31 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora Autoritatea de management este responsabilă pentru managementul şi implementarea programelor operaţionale conform principiului unui management financiar riguros şi transparent,ţinând cont de faptul că Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" şi, respectiv, Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" au fost presuspendate în 2012 cu impact negativ asupra absorbţiei fondurilor europene şi, implicit, asupra bugetului de stat şi economiei,pentru a evita menţinerea unor practici ineficiente şi neperformante,în vederea eliminării dificultăţilor întâmpinate în implementarea proiectelor din perioada curentă ce vor afecta demararea optimă a noilor programe operaţionale,luând în considerare necesitatea respectării angajamentelor luate de România faţă de Comisia Europeană în ceea ce priveşte asigurarea funcţionalităţii sistemului aferent perioadei de programare 2014-2020, în regim de urgenţă, astfel încât România să aibă programele operaţionale aprobate şi proiectele aferente lansate în cursul acestui an, concomitent cu asigurarea măsurilor privind tranziţia la un sistem suplu şi eficient privind utilizarea coordonată a fondurilor,pentru evitarea dezangajării automate a fondurilor alocate României şi pentru a înregistra o creştere continuă a gradului de absorbţie în scopul atingerii ţintei de 100% până la sfârşitul anului 2015,ţinând cont de faptul că lipsa intervenţiei directe şi susţinute a Ministerului Fondurilor Europene în gestionarea efectivă a fondurilor şi activităţilor aferente celor două programe operaţionale poate conduce la creşterea riscului de dezangajare automată a acestor fonduri,având în vedere că neadoptarea măsurilor propuse poate conduce la imposibilitatea asigurării gradului de absorbţie a fondurilor alocate României,în considerarea faptului că aceste aspecte vizează interesul public şi constituie o situaţie urgentă şi extraordinară a cărei reglementare nu mai poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Începând cu data de 1 martie 2014, Ministerul Fondurilor Europene preia activitatea şi structurile cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" de la Ministerul Economiei şi pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, rol definit la art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999.  +  Articolul 2 (1) Începând cu data de 1 martie 2014, Ministerul Fondurilor Europene preia posturile vacante şi personalul structurilor cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" şi pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane", în condiţiile legii, fără a fi afectate drepturile salariale. (2) Personalul preluat potrivit alin. (1) este salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 3Începând cu data de 1 martie 2014, Ministerul Fondurilor Europene se substituie în drepturile şi obligaţiile care decurg din preluarea personalului, precum şi din actele normative, contractele, convenţiile, înţelegerile, protocoalele în care Ministerul Economiei, prin Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice", şi, respectiv, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane", sunt părţi, inclusiv în litigiile aferente activităţilor acestora.  +  Articolul 4Cu data de 1 martie 2014 se încheie protocoale de predare-preluare între Ministerul Fondurilor Europene şi Ministerului Economiei, respectiv Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prin care se preiau numărul şi structura posturilor, prevederile bugetare pe anul 2014 aferente activităţii autorităţilor de management pentru Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" şi pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane", execuţia bugetară la momentul predării-preluării, precum şi patrimoniul aferent activităţilor preluate potrivit art. 1, stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5 (1) Până la data semnării protocoalelor de predare-preluare prevăzute la art. 4, finanţarea cheltuielilor de personal şi a altor cheltuieli aferente personalului preluat de Ministerul Fondurilor Europene se asigură din bugetele ordonatorilor principali de credite din structura cărora se preiau. (2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă în structura bugetului de stat şi a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2014, precum şi în volumul şi structura bugetelor Ministerului Fondurilor Europene, Ministerului Economiei şi Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, la propunerea ordonatorilor principali de credite. (3) Se autorizează ordonatorii principali de credite ai Ministerului Fondurilor Europene, Ministerului Economiei şi Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice să detalieze modificările prevăzute la alin. (2) pe articole şi alineate de cheltuieli în structura bugetelor proprii, să introducă modificările corespunzătoare în anexele la acestea şi să le comunice Ministerului Finanţelor Publice. (4) Efectuarea modificărilor în execuţia bugetului de stat se face de către ordonatorii principali de credite, pe baza instrucţiunilor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.  +  Articolul 6Începând cu data de 1 martie 2014, Ministerul Fondurilor Europene îndeplineşte rolul de Autoritate de management în înţelesul Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, pentru următoarele programe operaţionale: Programul operaţional "Competitivitate", Programul operaţional "Capital uman" şi Programul operaţional "Asistenţă tehnică".  +  Articolul 7Începând cu data de 1 martie 2014, articolul 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 22 decembrie 2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:1. Alineatele (2), ( 4 ), (6) şi (7) vor avea următorul cuprins:"(2) Ministerul Fondurilor Europene coordonează, potrivit competenţelor sale, atât structurile din cadrul instituţiilor care exercită atribuţiile autorităţilor de management şi ale organismelor intermediare, cât şi structurile din cadrul instituţiilor care exercită atribuţiile operatorului de program, potrivit prevederilor anexei B la Memorandumul de înţelegere privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 şi ale anexei B la Memorandumul de înţelegere privind implementarea Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014................................................................................................ (4) În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Fondurilor Europene este responsabil pentru: a) coordonarea pregătirii, dezvoltării, armonizării şi funcţionării cadrului legislativ, instituţional şi procedural pentru gestionarea şi controlul instrumentelor structurale 2007-2013 şi fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020, a instrumentelor de preaderare PHARE şi ISPA, a instrumentului financiar provizoriu Facilitatea de tranziţie, a Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European pentru perioadele 2004-2009 şi 2009-2014, a Programului de cooperare norvegian pentru creştere economică şi dezvoltare durabilă 2004-2009, a Mecanismului financiar norvegian pentru perioada 2009-2014 şi a mecanismelor financiare SEE şi norvegian 2014-2019; b) coordonarea procesului de elaborare, negociere, modificare, monitorizare şi evaluare a implementării Acordului de parteneriat 2014-2020 şi a programelor finanţate prin fondurile europene structurale şi de investiţii 2014-2020 şi prin mecanismele financiare SEE şi norvegian 2014-2019................................................................................................ (6) Ministerul Fondurilor Europene este autorizat să emită ordine şi instrucţiuni, potrivit competenţelor sale, privind procesul de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020, instrumentelor de preaderare PHARE şi ISPA, instrumentului financiar provizoriu Facilitatea de tranziţie, a Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European pentru perioadele 2004-2009 şi 2009-2014, a Programului de cooperare elveţiano-român, a Programului de cooperare norvegian pentru creştere economică şi dezvoltare durabilă 2004-2009, a Mecanismului financiar norvegian pentru perioada 2009-2014 şi a mecanismelor financiare SEE şi norvegian 2014-2019, în vederea implementării corecte şi eficiente a acestora. (7) Ordinele emise în comun cu ordonatorii principali de credite responsabili, precum şi instrucţiunile cu caracter tehnic şi financiar emise de ministrul fondurilor europene potrivit competenţelor prevăzute la alin. (6) sunt obligatorii pentru structurile care au ca obiect de activitate coordonarea şi gestionarea instrumentelor structurale 2007-2013, fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020, instrumentelor de preaderare PHARE şi ISPA, instrumentului financiar provizoriu Facilitatea de tranziţie, a Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European pentru perioadele 2004-2009 şi 2009-2014, a Programului de cooperare elveţiano-român, a Programului de cooperare norvegian pentru creştere economică şi dezvoltare durabilă 2004-2009, a Mecanismului financiar norvegian pentru perioada 2009-2014 şi a mecanismelor financiare SEE şi norvegian 2014-2019."2. La alineatul (5), literele c), d ), j) şi n) vor avea următorul cuprins:"c) de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale 2007-2013, a fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020 şi a fondurilor alocate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian 2014-2019; d) de Autoritate de management pentru: Programul operaţional Asistenţă tehnică, Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice şi Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane pentru perioada de programare 2007-2013 şi pentru: Programul operaţional Competitivitate, Programul operaţional Capital uman şi Programul operaţional Asistenţă tehnică pentru perioada de programare 2014-2020;............................................................................................... j) de punct naţional de contact pentru programele de înfrăţire instituţională şi de asistenţă tehnică cu statele care beneficiază de finanţări nerambursabile din partea Uniunii Europene;............................................................................................... n) de reglementare privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri europene, asistenţa financiară acordată României prin instrumentele de preaderare PHARE şi ISPA, instrumentul financiar provizoriu Facilitatea de tranziţie, instrumentele structurale 2007-2013, fondurile europene structurale şi de investiţii 2014-2020, Mecanismul financiar norvegian 2009-2014, Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European 2004-2009 şi 2009-2014 şi fondurile alocate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian 2014-2019;".PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:-----------------Ministrul fondurilor europene,Eugen Orlando TeodoroviciMinistrul interimar al muncii,familiei, protecţiei sociale şipersoanelor vârstnice,Adriana Doina PanăMinistrul interimar al economiei,Constantin Niţăp. Viceprim-ministru, ministrulinterimar al finanţelor publice,Dan Manolescu,secretar de statMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 26 februarie 2014.Nr. 9.-------