ORDIN nr. 99 din 26 aprilie 2006 (*actualizat*)pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controlul pestei porcine africane(actualizat până la data de 23 februarie 2010*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • ----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 23 februarie 2010 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 99 din 11 aprilie 2007; ORDINUL nr. 11 din 19 februarie 2008; ORDINUL nr. 7 din 12 februarie 2010.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorVăzând Referatul de aprobare nr. 22.564 din 7 aprilie 2006, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinară privind controlul pestei porcine africane, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.------------*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 bis în afară abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, Sos. Panduri nr. 1  +  Articolul 2Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare centrale şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3 (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 22/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte prevederi specifice pentru controlul pestei porcine africane şi modifică Norma sanitară veterinară privind măsurile generale pentru controlul unor boli ale animalelor şi măsurile specifice referitoare la boala veziculoasă a porcului, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 188/2002, în ceea ce priveşte pesta porcina africană, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 şi 197 bis din 2 martie 2006. (2) Abrogat.--------Alin. (2) al art. 3 a fost abrogat de art. I din ORDINUL nr. 11 din 19 februarie 2008 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 7 martie 2008.  +  Articolul 4Prezentul ordin transpune Directiva 2002/60/CE a Consiliului din 27 iunie 2002 de stabilire a dispoziţiilor specifice de combatere a pestei porcine africane şi de modificare a Directivei 92/119/CEE în ceea ce priveşte boala Teschen şi pesta porcină africană, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) seria L 192 din 20 iulie 2002, astfel cum a fost modificată de Directiva 2008/73/CE a Consiliului din 15 iulie 2008 de simplificare a procedurilor de întocmire a listelor şi publicare a informaţiilor în domeniul veterinar şi zootehnic şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE , 77/504/CEE , 88/407/CEE , 88/661/CEE , 89/361/CEE , 89/556/CEE , 90/426/CEE , 90/427/CEE , 90/428/CEE , 90/429/CEE , 90/539/CEE , 91/68/CEE , 91/496/CEE , 92/35/CEE , 92/65/CEE , 92/66/CEE , 92/119/CEE , 94/28/CE , 2000/75/CE , a Deciziei 2000/258/CE şi a Directivelor 2001/89/CE , 2002/60/CE şi 2005/94/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L 219 din 14 august 2008.-----------Art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. XV din ORDINUL nr. 7 din 12 februarie 2010 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 23 februarie 2010.  +  Articolul 5 (1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 5 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 99 din 11 aprilie 2007 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 16 aprilie 2007.Preşedintele Autorităţii NaţionaleSanitare Veterinare şi pentruSiguranţa Alimentelor,Ion AgafiteiBucureşti, 26 aprilie 2006.Nr. 99.  +  AnexăNORMA 26/04/2006