NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 25 august 2006 (*actualizată*)care stabileşte principiile ce reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intră în Comunitatea Europeană din ţări terţe((actualizată până la data de 23 octombrie 2008*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 23 octombrie 2008 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 82 din 29 septembrie 2008.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Articolul 1Controalele veterinare privind produsele provenite din ţări terţe şi introduse în unul dintre teritoriile menţionate în anexa nr. 1 sau în România se efectuează de statele membre ale Uniunii Europene sau de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, în conformitate cu Directiva Consiliului 97/78/CEE, transpusă în legislaţia naţională prin prezenta normă sanitară veterinară, şi cu Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legile pentru furaje şi alimente, sănătate animală şi regulile de bunăstare animală.  +  Articolul 2 (1) În scopurile prezentei norme sanitare veterinare, trebuie să se aplice, după caz, definiţiile prevăzute la art. 2 din Norma sanitară veterinară privind controalele veterinare pentru comerţul dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene cu produse animaliere şi de origine animală, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 21/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 şi 155 bis din 11 martie 2003, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 89/662/CEE, şi la art. 2 din Norma sanitară veterinară privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii şi produse de origine animală, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 11 aprilie 2003, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 90/425/CEE. (2) În plus: a) produse înseamnă produsele de origine animală la care se face referire în norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 21/2003 şi în norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002, în Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.774/2002, ce stabileşte reguli de sănătate referitoare la subprodusele de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, în Norma sanitară veterinară ce stabileşte reguli de sănătate animală care reglementează producţia, procesarea, distribuţia şi introducerea produselor de origine animală destinate pentru consum uman, aprobată prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 39/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 8 martie 2006, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului nr. 2002/99/CE, şi în Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 854/2004 ce stabileşte reguli specifice pentru organizarea controalelor oficiale la produse de origine animală destinate consumului uman, precum şi la produsele din plante stabilite conform procedurii comunitare; b) controlul documentelor înseamnă examinarea certificatelor ori documentelor veterinare sau a altor documente ce însoţesc un transport; c) controlul identităţii înseamnă un control prin inspecţie vizuală pentru a se asigura faptul că certificatul/certificatele veterinar/veterinare sau documentul/documentele veterinar/ veterinare ori alt/alte document/documente prevăzut/ prevăzute de legislaţia veterinară corespunde/corespund cu produsul însuşi; d) control fizic înseamnă un control referitor la produsul în sine, care poate include controlul împachetării şi al temperaturii şi, de asemenea, prelevarea de probe şi testarea de laborator; e) persoana responsabilă de încărcătură înseamnă orice persoană fizică sau juridică ce, în concordanţă cu prevederile Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 referitoare la stabilirea Codului vamal comunitar, are responsabilitatea pentru soluţionarea diferitelor situaţii vizate de prevederile regulamentului, în care se poate găsi transportul, şi de asemenea reprezentantul la care se face referire în art. 5 din regulament, care îşi asumă această responsabilitate în ceea ce priveşte urmărirea controalelor stabilite de prezenta normă sanitară veterinară; f) transport înseamnă o cantitate de produse de acelaşi tip, înscrise în acelaşi/aceleaşi certificat/certificate sau document/documente veterinar/veterinare ori în alt/alte document/documente prevăzut/prevăzute de legislaţia veterinară, transportate cu aceleaşi mijloace de transport şi provenind din aceeaşi ţară terţă sau regiune a unei astfel de ţări terţe; g) post de inspecţie la frontieră înseamnă orice post de inspecţie, desemnat şi aprobat în concordanţă cu art. 6, pentru efectuarea controalelor veterinare privind produsele provenind din ţări terţe şi situat la graniţa unuia dintre teritoriile menţionate în anexa nr. 1 sau pe teritoriul României; h) import înseamnă libera circulaţie a produselor şi intenţia lansării produselor pentru libera circulaţie, în sensul prevederilor art. 79 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92; i) destinaţie vamală a mărfurilor - definiţia prevăzută la art. 4 pct. 15 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 ;-------------Lit. i) a alin. (2) al art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 29 septembrie 2008 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 23 octombrie 2008. j) condiţii de import înseamnă cerinţele veterinare pentru produsele ce urmează a fi importate, aşa cum este stabilit în legislaţia comunitară; k) autoritate competentă înseamnă Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor împuternicită pentru a efectua inspecţii şi controale veterinare sau orice autoritate veterinară căreia i s-au transferat astfel de competenţe.  +  Capitolul I Organizarea şi efectele controalelor  +  Articolul 3 (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor se asigură că niciun transport provenind dintr-o ţară terţă nu este introdus pe unul dintre teritoriile menţionate în anexa nr. 1 sau pe teritoriul României, fără a fi supus inspecţiei şi controalelor veterinare solicitate de prezenta normă sanitară veterinară. (2) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor se asigură că transporturile cu produse sunt introduse pe teritoriile menţionate în anexa nr. 1 sau pe teritoriul României printr-un post de inspecţie la frontieră. (3) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor se asigură că persoanele responsabile de încărcătură sunt obligate să transmită personalului veterinar al postului de inspecţie la frontieră unde aceste produse vor fi prezentate la punctele de control pentru trecerea frontierei informaţii în avans, prin completarea corespunzătoare, atunci când este cazul, a certificatului la care se referă art. 5 alin. (1), ori să furnizeze o descriere detaliată, în formă scrisă sau computerizată, a transportului prevăzut în alin. (1), inclusiv a produselor la care se referă art. 9 şi a produselor vegetale care, ţinând cont de destinaţia lor ulterioară, pot prezenta un risc de propagare a unor boli infecţioase sau contagioase ale animalelor. (4) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate inspecta declaraţia vamală a mijloacelor de transport naval şi aerian şi poate verifica dacă acesta coincide cu documentele şi declaraţiile mai sus menţionate. (5) Autorităţile vamale de care este dependent geografic postul de inspecţie la frontieră trebuie să permită tratamentul aprobat prin vamă al transportului numai în concordanţă cu condiţiile stabilite în certificatul la care se referă art. 5 alin. (1). (6) Reguli detaliate pentru aplicarea prezentului articol, în special lista produselor ce urmează a fi supuse unui control veterinar, se adoptă în concordanţă cu cerinţele Uniunii Europene.  +  Articolul 4 (1) Fiecare transport trebuie supus inspecţiei şi controalelor veterinare la postul de inspecţie la frontieră menţionat la art. 3 alin. (2), de către autoritatea competentă, sub responsabilitatea medicului veterinar oficial, în concordanţă cu art. 6 alin. (1) lit. b). (2) Pentru fiecare transport medicul veterinar oficial trebuie, în baza informaţiilor la care se face referire la art. 3 alin. (3), să consulte baza de date la care se referă anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind computerizarea procedurilor de import veterinare (proiectul Shift), aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 86/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 14 septembrie 2005, ce transpune în legislaţia naţională Decizia Consiliului 92/438/CEE. În plus, pentru fiecare transport destinat importului în teritoriile menţionate în anexa nr. 1 sau pe teritoriul României acesta trebuie, dacă este necesar, să consulte baza de date prevăzută în anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 86/2005. (3) Fiecare transport trebuie supus unui control al documentelor, indiferent de destinaţia vamală, pentru a se stabili: a) că informaţiile din certificatele sau documentele la care se referă art. 7 alin. (1) corespund cu informaţiile trimise anterior, în concordanţă cu art. 3 alin. (3); b) în cazul activităţilor de import, că specificaţiile conţinute în documentele sau certificatele la care se face referire la art. 1 ori în alte documente furnizează garanţiile solicitate. (4) În afara cazurilor specifice stipulate la art. 9-15 medicul veterinar oficial trebuie să efectueze următoarele controale: a) un control al identităţii fiecărui transport pentru a se asigura că produsele corespund informaţiilor care figurează în certificatele sau documentele de însoţire. Cu excepţia loturilor în vrac prevăzute în Norma sanitară veterinară care stabileşte condiţiile de sănătate a animalelor şi de sănătate publică care reglementează comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene şi importul în România de produse care nu sunt supuse cerinţelor şi regulilor specifice, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 98/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 şi 192 bis din 4 martie 2004, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 92/118/CEE, această procedură trebuie să cuprindă:(i) atunci când produsele de origine animală sosesc în containere, verificarea faptului că sigiliile fixate de medicul veterinar oficial (sau de autoritatea competentă), când acesta este solicitat prin legislaţia comunitară, sunt intacte şi că informaţiile ce apar pe acestea corespund celor înscrise pe documentul sau certificatul de însoţire;(îi) în alte cazuri:1. pentru toate tipurile de produse, o verificare a faptului că ştampilele, mărcile oficiale şi mărcile de sănătate ce identifică ţara şi întreprinderea de origine sunt prezente şi conforme celor de pe certificat sau document;2. în plus, pentru produsele ambalate sau împachetate, o verificare privind etichetarea specifică prevăzută de legislaţia veterinară; b) un control fizic pentru fiecare lot;(i) pentru a se asigura că produsele satisfac cerinţele legislaţiei comunitare şi sunt într-o formă proprie pentru a fi utilizate în scopul specificat în certificatul sau documentul de însoţire.Aceste controale trebuie efectuate în concordanţă cu criteriile stabilite în anexa nr. 3;(îi) înainte de efectuarea, în concordanţă cu frecvenţele stabilite înainte de 1 iulie 1999 şi cu cerinţele Uniunii Europene:1. a oricărui examen de laborator la faţa locului;2. a oricărei prelevări oficiale de probe solicitate pentru a le analiza cât mai curând posibil. (5) Reguli detaliate pentru aplicarea prezentului articol trebuie să se adopte în concordanţă cu cerinţele Uniunii Europene.  +  Articolul 5 (1) După efectuarea controalelor veterinare solicitate, medicul veterinar oficial trebuie să emită un certificat pentru transportul respectiv de produse care să certifice rezultatele controalelor, în concordanţă cu modelul prevăzut în Regulamentul Comisiei (CE) nr. 136/2004, adaptat, când este cazul, în concordanţă cu alin. (4). (2) Certificatul la care se face referire la alin. (1) trebuie să însoţească transportul: a) atât timp cât transportul rămâne sub supraveghere vamală, caz în care documentul menţionat face referire la documentul vamal; b) în caz de import, până la prima unitate la care se face referire în norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 21/2003 ori până la primul centru sau prima organizaţie de destinaţie la care se face referire în norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002. (3) Dacă lotul este împărţit, prevederile alin. (1) şi (2) trebuie aplicate pentru fiecare parte. (4) Reguli detaliate pentru aplicarea acestui articol trebuie să fie adoptate în concordanţă cu cerinţele Uniunii Europene.  +  Articolul 6 (1) Posturile de inspecţie la frontieră trebuie: a) să fie localizate în imediata apropiere a unui punct de intrare în unul dintre teritoriile menţionate în anexa nr. 1 sau pe teritoriul României şi într-o zonă care este desemnată de autorităţile vamale în concordanţă cu Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92. Totuşi, atunci când este impus de constrângeri de ordin geografic (cum ar fi rampe de descărcare sau o trecătoare), poate fi acceptat, în concordanţă cu procedura stabilită în alin. (2), un post de inspecţie la frontieră situat la o oarecare distanţă de punctul de intrare, iar în cazul transportului feroviar, la prima staţie de oprire desemnată de autoritatea competentă; b) să fie plasate sub supravegherea unui medic veterinar oficial care este responsabil de controalele veterinare. Medicul veterinar oficial poate fi asistat de personal auxiliar oficial. Medicul veterinar oficial se asigură că este efectuată actualizarea bazei de date a reţelei TRACES.-----------Lit. b) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 29 septembrie 2008 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 23 octombrie 2008. (2) În concordanţă cu cerinţele Uniunii Europene, lista posturilor de inspecţie la frontieră în vigoare la data publicării prezentei norme sanitare veterinare poate fi amendată sau suplimentată ulterior: a) prin adăugarea unor noi posturi de inspecţie la frontieră:(i) propuse de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, după ce autoritatea competentă a verificat conformitatea acestora cu cerinţele prevăzute în anexa nr. 2, precum şi cu prevederile Normei sanitare veterinare privind cerinţele pentru aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale produselor introduse în Comunitatea Europeană, provenind din ţări terţe, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 19/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 22 februarie 2007, care transpune în legislaţia naţională Decizia Comisiei 2001/812/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 306 din 23 noiembrie 2001;(îi) inspectate de către experţii Comisiei Europene în colaborare cu cei ai Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;-----------Lit. a) a alin. (2) al art. 6 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 29 septembrie 2008 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 23 octombrie 2008. b) prin excluderea unui post de inspecţie la frontieră, atunci când acesta este găsit a nu fi conform cu condiţiile stabilite în anexa nr. 2, fie în timpul unui control efectuat de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, fie dacă urmare a inspecţiilor prevăzute de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 882/2004, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor nu ţine cont de concluziile acestei inspecţii, în cadrul unui interval rezonabil de timp, în special în cazurile când inspecţiile au condus la constatarea unui risc grav pentru sănătatea publică sau a animalelor. (3) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate, în cazuri grave, în special din motive de sănătate publică sau de sănătate a animalelor, să suspende autorizarea unui post de inspecţie la frontieră situat pe teritoriul României. Aceasta trebuie să informeze Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene despre suspendare şi motivele ei. Postul de inspecţie la frontieră poate fi reintrodus pe listă numai în concordanţă cu alin. (2) lit. a).  +  Articolul 7 (1) Fiecare transport de produse destinat importului în unul dintre teritoriile menţionate în anexa nr. 1 sau pe teritoriul României trebuie să fie însoţit de certificatele ori documentele veterinare originale sau de alte documente originale, aşa cum este solicitat de legislaţia veterinară. Certificatele sau documentele originale trebuie să rămână la postul de inspecţie la frontieră. (2) Fără a se prejudicia prevederile art. 10, fiecare transport de produse provenit dintr-o ţară terţă şi destinat importului în unul dintre teritoriile menţionate în anexa nr. 1 sau în România trebuie să fie supus unui control al identităţii şi unui control fizic, după cum este precizat la art. 4 alin. (4). (3) Fără a se aduce atingere reglementărilor vamale şi prevederilor speciale adoptate în conformitate cu procedura comunitară, autorităţile vamale permit importul loturilor de produse numai dacă se face dovada că au fost realizate controale veterinare cu rezultate satisfăcătoare, că s-a eliberat certificatul corespunzător în concordanţă cu art. 5 alin. (1) şi se garantează autorităţii competente că taxele de inspecţie prevăzute de Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 882/2004/CE privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 165 din 30 aprilie 2004, au fost sau vor fi achitate în concordanţă cu prevederile acestuia.------------Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 29 septembrie 2008 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 23 octombrie 2008. (4) Dacă transportul îndeplineşte condiţiile de import, medicul veterinar oficial trebuie să furnizeze persoanei responsabile o copie autentificată a certificatelor sau documentelor originale şi trebuie să emită, în concordanţă cu art. 5 alin. (1), un certificat prin care se atestă că transportul îndeplineşte aceste condiţii în baza inspecţiei şi controalelor veterinare efectuate la postul de inspecţie la frontieră prin care au fost importate produsele. (5) Comerţul cu produse la care se referă norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 21/2003 şi norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002 şi admise pe unul dintre teritoriile menţionate în anexa nr. 1 sau pe teritoriul României, în baza prevederilor alin. (3), trebuie să se efectueze în concordanţă cu regulile stabilite în normele menţionate, în special în capitolul II din prezenta normă sanitară veterinară. (6) Reguli detaliate pentru aplicarea acestui articol trebuie să se adopte în concordanţă cu cerinţele Uniunii Europene.  +  Articolul 8 (1) Atunci când: a) produsele sunt destinate României sau unei zone din România care a obţinut cerinţe specifice în baza legislaţiei comunitare, b) prelevările de probe au fost efectuate, dar rezultatele nu sunt cunoscute atunci când mijloacele de transport părăsesc postul de inspecţie la frontieră, c) sunt implicate activităţi de import autorizate pentru scopuri specifice, în cazurile prevăzute de legislaţia comunitară,trebuie comunicate informaţii suplimentare autorităţii competente, prin intermediul reţelei TRACES la care se referă norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002. (2) Fiecare transport de produse la care se referă alin. (1) lit. a) şi c) şi destinat altui stat membru al Uniunii Europene trebuie să fie supus controlului documentelor, controlului identităţii şi controlului fizic, stabilite la art. 4 alin. (3) şi (4), la postul de inspecţie la frontieră prin care produsele sunt introduse, situat pe teritoriul României, pentru a se verifica, în special, dacă produsele respective se conformează regulilor comunitare aplicabile unui stat membru al Uniunii Europene sau României. Totuşi, vânatul sălbatic cu blană importat nejupuit trebuie supus unui control al identităţii sau unui control fizic, în afară de controlul de sănătate şi cel de depistare a reziduurilor, prevăzute de Norma sanitară veterinară privind măsurile de supraveghere şi control al unor substanţe şi al reziduurilor acestora la animalele vii şi la produsele lor, precum şi al reziduurilor de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 82/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din 14 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 96/23/CE, controale care trebuie efectuate conform Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 853/2004 la întreprinderea de destinaţie unde carnea trebuie expediată sub supraveghere vamală în concordanţă cu alin. (4) lit. a), împreună cu certificatul la care se referă art. 5 alin. (1). Rezultatele controalelor trebuie transmise autorităţii veterinare responsabile pentru postul de inspecţie la frontieră pe unde au intrat produsele. În funcţie de rezultate, măsurile prevăzute la art. 20 sunt implementate dacă este necesar. (3) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor se asigură că, în cazul produselor la care se face referire la alin. (1) lit. a) şi c) şi care sunt introduse într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, trebuie să fie luate toate măsurile pentru a se asigura că transportul implicat ajunge în statul membru al Uniunii Europene de destinaţie. (4) Produsele care urmează să fie monitorizate, în concordanţă cu legislaţia comunitară, de la postul de inspecţie la frontieră de la sosire către întreprinderea de la locul de destinaţie, trebuie să fie trimise în baza următoarelor condiţii: a) transportul în cauză trebuie să fie expediat de la postul de inspecţie la frontieră de la sosire către întreprinderea de la locul de destinaţie sub supravegherea autorităţii competente, în vehicule sau containere etanşe şi sigilate de autorităţile competente. Produsele la care se referă alin. (1) lit. c) trebuie să rămână sub supraveghere vamală până când ajung la locul de destinaţie în concordanţă cu procedura T5 stabilită de Regulamentul Comisiei (CEE) 2.454/93 ce stabileşte prevederile pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CEE) 2.913/92 referitor la Codul vamal comunitar, împreună cu certificatul prevăzut la art. 5 alin. (1), stipulând destinaţia autorizată şi, dacă este necesar, tipul de procesare prevăzut; b) medicul veterinar oficial de la respectivul post de inspecţie la frontieră trebuie să informeze autoritatea veterinară responsabilă de întreprinderea de la locul de destinaţie a transportului şi cea de la locul de origine şi locul de destinaţie a produsului prin reţeaua TRACES despre acest transport; c) produsele trebuie să fie supuse tratamentului definit de legislaţia comunitară relevantă în întreprinderea de la locul de destinaţie; d) medicul veterinar oficial de la locul de destinaţie este informat de către conducerea unităţii de destinaţie despre sosirea produselor, iar acesta trebuie să notifice referinţele transportului, în decurs de 15 zile, medicului veterinar oficial de la postul de inspecţie la frontieră care l-a informat cu privire la transport. Acesta din urmă efectuează controale periodice pentru a se asigura că produsele au sosit la unitatea de destinaţie, verificând în special registrele de intrare.------------Lit. d) a alin. (4) al art. 8 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 29 septembrie 2008 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 23 octombrie 2008. (5) Fără a se prejudicia prevederile art. 18, dacă s-a făcut dovada faţă de autoritatea competentă de la postul de inspecţie la frontieră de la intrare că produsele declarate ca fiind destinate pentru o întreprindere autorizată nu au ajuns la destinaţia lor, autoritatea competentă trebuie să ia măsuri corespunzătoare în legătură cu persoana responsabilă de transport. (6) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să trimită Comisiei Europene lista întreprinderilor aprobate la care se referă alin. (4), pentru produsele respective, în concordanţă cu legislaţia comunitară relevantă. (7) Atunci când o întreprindere nu respectă cerinţele de notificare, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate retrage autorizaţia sa de funcţionare şi va aplica sancţiunile care se impun în funcţie de natura riscului implicat. (8) Reguli detaliate pentru aplicarea prezentului articol, elaborate după consultarea cu autoritatea vamală, trebuie adoptate în concordanţă cu procedura comunitară.  +  Articolul 9 (1) Transporturile destinate importului în unul dintre teritoriile menţionate în anexa nr. 1 sau pe teritoriul României, care sosesc la un post de inspecţie la frontieră, dar care sunt destinate importului prin alt post de inspecţie la frontieră din acelaşi teritoriu sau situat în teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, trebuie să fie supuse unui control al identităţii şi unui control fizic la postul de inspecţie la frontieră de destinaţie, cu condiţia ca transportul să aibă loc pe cale maritimă sau aeriană. Următoarele proceduri trebuie aplicate în postul de inspecţie la frontieră de la intrare: a) dacă transportul este transbordat dintr-un avion în altul sau dintr-o navă maritimă în alta, în interiorul zonei vamale a aceluiaşi port sau aeroport, fie direct, fie după ce a fost transportat pe chei sau pe pista de aterizare pentru o perioadă de timp mai scurtă decât minimul perioadei prevăzute la lit. b), autoritatea competentă trebuie să fie informată despre aceasta de către persoana responsabilă de încărcătură. Autoritatea competentă poate, în mod excepţional şi dacă există un risc pentru sănătatea publică sau a animalelor, să efectueze un control al documentelor ce însoţesc produsele, pe baza certificatului sau a documentului veterinar de origine ori a oricărui alt document original care însoţeşte transportul respectiv sau a unei copii autentificate a acestora; b) dacă transportul este descărcat altfel, acesta trebuie:(i) să fie depozitat pentru o perioadă maximă şi minimă şi în condiţii care urmează a fi stabilite conform procedurii prevăzute la alin. (2), sub supravegherea autorităţii competente, în zonele vamale ale portului sau ale aeroportului, până la reexpedierea sa către un alt post de inspecţie la frontieră, pe cale maritimă sau aeriană;(îi) să fie supus unui control al documentelor pentru produsele respective, în legătură cu documentele la care se face referire la lit. a);(iii) fără a se aduce atingere prevederilor art. 18, să fie supus în mod excepţional unui control al identităţii şi unui control fizic, dacă prezintă vreun pericol pentru sănătatea publică sau a animalelor.-------------Pct. (iii) al lit. b) a alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 29 septembrie 2008 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 23 octombrie 2008. (2) Reguli detaliate pentru aplicarea prezentului articol trebuie să fie adoptate în concordanţă cu cerinţele Uniunii Europene.  +  Articolul 10 (1) La cererea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, însoţită de elementele justificative necesare sau acţionând din proprie iniţiativă, în acord cu cerinţele Uniunii Europene, Comisia Europeană poate să decidă reducerea controalelor fizice, în baza unor condiţii şi, în special, în funcţie de rezultatele controalelor anterioare, controale aplicate produselor ale căror condiţii de import sunt armonizate, adică produselor care îndeplinesc următoarele trei condiţii: a) provin din ţări terţe sau regiuni ale ţărilor terţe care oferă garanţii de sănătate satisfăcătoare, cu privire la controalele efectuate în punctul de origine a produselor destinate importului în unul dintre teritoriile Comunităţii Europene menţionate în anexa nr. 1 sau pe teritoriul României; b) provin din întreprinderi înscrise pe o listă elaborată în concordanţă cu legislaţia comunitară; c) au fost emise certificatele de import pentru produsele respective. (2) Reguli detaliate pentru aplicarea prezentului articol vor fi adoptate în concordanţă cu cerinţele Uniunii Europene.  +  Articolul 11 (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, în acord cu toate statele membre ale Uniunii Europene pe teritoriul cărora trebuie să se desfăşoare tranzitul, autorizează numai tranzitul transporturilor dintr-o ţară terţă către altă ţară terţă sau către aceeaşi ţară terţă, dacă: a) aceste transporturi provin dintr-o ţară terţă ale cărei produse nu sunt interzise de a intra pe teritoriile menţionate în anexa nr. 1 sau pe teritoriul României şi sunt destinate unei alte ţări terţe. Autoritatea competentă poate renunţa la această cerinţă în cazul transporturilor efectuate în concordanţă cu art. 9 alin. (1) dintr-un avion în altul sau dintr-o navă în alta, în interiorul zonei vamale a aceluiaşi port sau aeroport, în scopul reexpedierii, fără o altă escală, pe teritoriile menţionate în anexa nr. 1 sau pe teritoriul României, urmând criteriile generale ce trebuie stabilite conform alin. (4); b) o astfel de operaţiune de tranzit a fost anterior autorizată de către medicul veterinar oficial de la postul de inspecţie la frontieră din statul membru al Uniunii Europene sau din România, când transportul intră pentru prima dată în teritoriile menţionate în anexa nr. 1 sau pe teritoriul României; c) persoana responsabilă de încărcătură se angajează în prealabil să reintre în posesia lotului dacă produsele respective sunt respinse şi să le distrugă în concordanţă cu prevederile art. 17. (2) Autorizaţia la care se referă alin. (1) trebuie supusă conformităţii cu următoarele condiţii: a) transporturile prezentate pentru tranzit la postul de inspecţie la frontieră trebuie să fie însoţite de documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) şi dacă este necesar împreună cu traducerile autentificate ale acestor documente; b) transporturile de produse trebuie prezentate la postul de inspecţie la frontieră menţionat, pentru a fi supuse controlului documentelor şi controlului identităţii.Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate acorda o derogare de la controlul documentelor şi controlul identităţii pentru transportul maritim şi aerian, atunci când transportul;(i) nu este descărcat. În acest caz şi fără a se aduce prejudicii prevederilor art. 18, controlul documentelor se va limita doar la controlul manifestului de bord;(îi) este transbordat dintr-un avion în altul sau dintr-o navă în alta, conform art. 9 alin. (1) lit. a), în interiorul zonei vamale a aceluiaşi port sau aeroport.În cazuri excepţionale care pot prezenta un risc pentru sănătatea publică şi pentru sănătatea animalelor sau atunci când sunt suspectate neregularităţi, se va efectua un control fizic suplimentar; c) în cazul tranzitului pe cale rutieră, maritimă sau fluvială prin teritoriile prevăzute în anexa nr. 1 ori prin teritoriul României, un astfel de transport trebuie:(i) să fie expediat sub supraveghere vamală, în concordanţă cu procedura T(1) stabilită de prevederile Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 pentru punctele de ieşire din Comunitatea Europeană, împreună cu documentul solicitat în baza lit. a) şi certificatul la care se referă art. 5 alin. (1), certificând postul de inspecţie la frontieră prin care transportul iese din Comunitatea Europeană;(îi) să fie transportat fără ca produsele să fie descărcate sau împărţite după părăsirea postului de inspecţie la frontieră în vehicule ori containere sigilate de autorităţi. Nu trebuie să fie autorizată nicio manipulare în cursul acestui transport;(iii) să iasă din Comunitatea Europeană printr-un post de inspecţie la frontieră într-un interval maxim de 30 de zile de la plecarea din postul de inspecţie la frontieră de intrare, cu excepţia derogării generale acordate conform procedurii prevăzute la alin. (4), pentru a ţine cont de cazurile de izolare geografică pe deplin motivate; d) medicul veterinar oficial care autorizează transportul trebuie să informeze despre aceasta medicul veterinar oficial de la postul de inspecţie la frontieră de la ieşire, prin intermediul reţelei TRACES; e) medicul veterinar oficial de la postul de inspecţie la frontieră de la ieşire trebuie să ateste pe certificatul prevăzut la art. 5 alin. (1) că transporturile respective au părăsit Comunitatea Europeană şi trebuie să trimită postului de inspecţie la frontieră de la intrare, prin fax sau prin orice alt mijloc, o copie a acestui document.În cazul în care medicul veterinar oficial de la postul de inspecţie la frontieră de la intrare nu a fost informat despre ieşirea din Comunitatea Europeană a produselor respective în perioada specificată la lit. c) pct. (iii), acesta trebuie să sesizeze autoritatea vamală competentă de la intrare, care trebuie să efectueze investigaţiile necesare pentru a stabili destinaţia reală a produselor. (3) Toate cheltuielile efectuate în scopul punerii în aplicare a prezentului articol se suportă de către persoana responsabilă de încărcătură sau de către reprezentantul acesteia, fără despăgubire din partea României, în concordanţă cu Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 882/2004/CE .-------------Alin. (3) al art. 11 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 29 septembrie 2008 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 23 octombrie 2008. (4) Reguli detaliate pentru aplicarea prezentului articol, în special privind schimbul de informaţii între posturile de inspecţie la frontieră de la intrare şi de la ieşire, trebuie adoptate în concordanţă cu cerinţele Uniunii Europene.  +  Articolul 12 (1) Transporturile provenite dintr-o ţară terţă şi destinate unei zone libere, unui depozit liber sau unui depozit vamal, în concordanţă cu Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92, pot fi admise de autoritatea competentă pentru aceste destinaţii, numai dacă persoanele responsabile de încărcătură au declarat anterior că produsele respective sunt destinate în final pentru a fi puse în circulaţie liberă pe teritoriile menţionate în anexa nr. 1 sau pe teritoriul României ori dacă au o altă destinaţie finală ce urmează să fie precizată şi dacă produsele respective îndeplinesc sau nu condiţiile de import. În absenţa unei indicaţii clare privind destinaţia finală, produsele trebuie să fie considerate ca fiind destinate pentru circulaţie liberă pe teritoriile menţionate în anexa nr. 1 sau pe teritoriul României. (2) Astfel de transporturi trebuie supuse controlului documentelor, controlului identităţii şi controlului fizic, la postul de inspecţie la frontieră, pentru a se determina dacă produsele îndeplinesc sau nu condiţiile de import menţionate.Nu trebuie totuşi solicitat un control fizic dacă în urma controlului documentelor rezultă că produsele nu îndeplinesc cerinţele comunitare, cu excepţia suspiciunii unui risc pentru sănătatea publică şi animală.Astfel de transporturi trebuie să fie însoţite de documentele prevăzute la art. 7 alin. (1). Dacă este necesar, trebuie să fie ataşate traducerile autentificate ale acestor documente. (3) Dacă, în urma controalelor la care se face referire la alin. (2), s-a constatat că au fost îndeplinite cerinţele comunitare, medicul veterinar oficial de la postul de inspecţie la frontieră trebuie să emită certificatul la care se face referire la art. 5 alin. (1) în legătură cu documentele vamale. Autorităţile veterinare şi vamale competente de la punctul de control pentru trecerea frontierei trebuie să autorizeze intrarea în acest caz a unui transport într-un depozit dintr-o zonă liberă, într-un depozit liber sau într-un depozit vamal. Astfel de produse trebuie declarate, din punct de vedere veterinar, corespunzătoare pentru a fi puse în liberă circulaţie. (4) Dacă, în urma controalelor la care se face referire la alin. (2), s-a constatat că produsele respective nu îndeplinesc cerinţele comunitare, medicul veterinar oficial de la postul de inspecţie la frontieră trebuie să emită certificatul prevăzut la art. 5 alin. (1) în legătură cu documentele vamale oficiale. Autorităţile vamale şi veterinare de la punctul de control pentru trecerea frontierei pot autoriza, în unele cazuri, intrarea într-un depozit dintr-o zonă liberă, într-un depozit liber sau într-un depozit vamal, numai dacă, fără a se prejudicia prevederile art. 16, sunt îndeplinite următoarele cerinţe: a) produsele nu trebuie să provină dintr-o ţară terţă supusă interdicţiei prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a); b) depozitele din zonele libere, depozitele libere sau depozitele vamale trebuie să fie autorizate de autoritatea competentă pentru depozitarea produselor. Pentru a fi autorizate, acestea trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:(i) să posede spaţii închise, cu puncte de intrare şi ieşire supuse controlului permanent de către conducerea acestora. Dacă un depozit este situat într-o zonă liberă, întreaga zonă trebuie să fie închisă şi plasată sub control vamal permanent;(îi) să îndeplinească condiţiile de aprobare stabilite de legislaţia comunitară referitoare la depozitele destinate produselor respective sau, în lipsa prevederilor legislaţiei comunitare, de legislaţia naţională;(iii) să dispună de aranjamente pentru o evidenţă zilnică a tuturor transporturilor care intră sau ies din depozit, cu detalii privind natura şi cantitatea produselor din fiecare transport, şi a numelui şi adresei destinatarului. Aceste evidenţe se vor păstra cel puţin 3 ani;(iv) să posede spaţii de depozitare şi/sau refrigerare care să permită depozitarea separată a produselor care nu corespund legislaţiei veterinare. Autoritatea competentă poate totuşi, pentru depozitele existente, să autorizeze stocarea separată a acestor produse în aceleaşi clădiri, atunci când produsele care nu satisfac standardele comunitare sunt depozitate în spaţii ce pot fi încuiate;(v) să dispună de spaţii rezervate personalului care efectuează inspecţia şi controalele veterinare.În cazul în care controalele la care se referă alin. (2) indică faptul că persoana responsabilă de încărcătură a dat o declaraţie falsă în legătură cu prevederile alin. (1), persoana respectivă trebuie să fie obligată să distrugă bunurile, în concordanţă cu art. 17. (5) Autorităţile competente trebuie să ia toate măsurile necesare: a) pentru a se asigura că sunt menţinute condiţiile de autorizare a depozitelor; b) pentru ca produsele care nu îndeplinesc condiţiile veterinare stabilite de legislaţia comunitară să nu fie depozitate în aceleaşi încăperi sau spaţii cu cele care îndeplinesc aceste condiţii; c) pentru a se asigura un control efectiv al intrărilor şi ieşirilor din depozit, iar în cursul orelor de acces în depozit să asigure supravegherea de către autoritatea competentă. Autorităţile competente trebuie să se asigure, în special, că produsele care nu întrunesc cerinţele comunitare nu pot părăsi camerele de depozitare sau unităţile în care sunt depozitate, fără aprobarea autorităţii competente; d) pentru a se efectua toate controalele necesare evitării alterării, substituirii produselor depozitate sau oricărei schimbări de ambalaj, prelucrări ori transformări a acestora. (6) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate să refuze intrarea produselor într-un depozit vamal, depozit liber sau zonă liberă din motive de sănătate animală ori sănătate publică, dacă acestea nu îndeplinesc condiţiile stabilite de legislaţia comunitară. (7) Transporturile nu trebuie să între într-o zonă liberă, depozit liber sau depozit vamal decât dacă sunt prevăzute cu sigilii vamale. (8) Transporturile la care se referă alin. (4) pot părăsi o zonă liberă, un depozit liber sau un depozit vamal pentru a fi expediate către o ţară terţă sau către un depozit prevăzut la art. 13 ori pentru a fi distruse, numai cu condiţia ca: a) expedierea către o ţară terţă să fie în concordanţă cu cerinţele prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) lit. a), c), d) şi e); b) transferul către un depozit, la care se face referire în art. 13, să fie efectuat în baza unui formular de control vamal T(1), cu menţionarea în certificatul prevăzut de acel articol a numelui şi localizării depozitului; c) transportul către locul de distrugere să se realizeze după ce produsele în cauză au fost denaturate.Transportul în cauză trebuie să fie expediat ulterior în astfel de condiţii încât să se asigure faptul că acesta este efectuat, fără ca produsele să fie descărcate, sub supravegherea autorităţii competente şi în vehicule sau containere etanşe, sigilate de către autorităţile competente.Asemenea transporturi nu pot face obiectul transferului între depozite la care se referă prezentul articol. (9) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să înainteze Comisiei Europene lista cu: a) zonele libere, depozitele libere şi depozitele vamale prevăzute la alin. (4); b) operatorii menţionaţi la art. 13. (10) În caz de nerespectare a condiţiilor stabilite la alin. (1)-(9) şi în măsura în care aceste condiţii se aplică depozitelor, autoritatea competentă trebuie să suspende sau să anuleze autorizarea acestuia, la care se face referire în alin. (4) lit. b).Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să informeze Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene despre această anulare.În cazul în care se constată neregularităţi privind transportul, fie deliberate, fie datorită neglijenţei grave, trebuie să se aplice persoanei responsabile pentru transport sancţiunile prevăzute de legislaţia naţională a României, după ce acesta a părăsit depozitul. (11) Reguli detaliate pentru aplicarea prezentului articol, în special procedurile de control efectuate la sosirea şi la plecarea loturilor în şi din aceste zone sau depozite, transportul loturilor între asemenea zone ori depozite, modul de depozitare a produselor şi manipulările autorizate, trebuie să fie adoptate în concordanţă cu cerinţele Uniunii Europene.  +  Articolul 13 (1) Operatorii care aprovizionează direct mijloacele de transport maritim de trecere a frontierei cu produse prevăzute la art. 12 alin. (4) şi destinate consumului de către personalul de bord sau pasageri, în plus faţă de îndeplinirea cerinţelor prevăzute în art. 12 alin. (1), alin. (2), alin. (4) lit. a), alin. (4) lit. b) pct. (îi), (iii), (iv), alin. (5), (6), (7) şi (9), trebuie: a) să fie autorizaţi în prealabil ca operatori de către autoritatea competentă; b) să se aprovizioneze cu produse care nu pot fi prelucrate decât dacă materiile prime îndeplinesc cerinţele legislaţiei comunitare; c) să dispună de spaţii închise cu puncte de intrare şi ieşire, aflate sub controlul permanent al persoanei responsabile de transport. Atunci când depozitul este localizat într-o zonă liberă, trebuie să se aplice cerinţele prevăzute la art. 12 alin. (4) lit. b) pct. (i);-------------Lit. c) a alin. (1) al art. 13 a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 29 septembrie 2008 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 23 octombrie 2008. d) să se angajeze că nu vor pune în consum pe teritoriile menţionate în anexa nr. 1 şi pe teritoriul României produse prevăzute la art. 12 alin. (4); e) să notifice sosirea produselor în depozitul la care se referă lit. c) cât mai curând posibil autorităţii competente. (2) Operatorii la care se referă alin. (1) trebuie: a) să efectueze livrările direct la bordul mijloacelor de transport maritim sau într-un depozit special autorizat din portul de destinaţie, cu condiţia să se ia măsuri pentru a se asigura faptul că produsele respective nu părăsesc sub nicio formă zona portului pentru o altă destinaţie. Transportul produselor de la depozitul de origine la portul de destinaţie trebuie să fie efectuat sub supraveghere vamală, în concordanţă cu procedura T1 prevăzută de Regulamentul Consiliului nr. 2.913/92/CEE de instituire a Codului vamal comunitar, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 302 din 19 octombrie 1992, şi să fie însoţit de un certificat veterinar conform Deciziei Comisiei 2000/571/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 240 din 23 septembrie 2000;------------Lit. a) a alin. (2) al art. 13 a fost modificată de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 29 septembrie 2008 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 23 octombrie 2008. b) să informeze în prealabil autoritatea competentă din zona portuară a statului membru al Uniunii Europene din care sunt livrate produsele, precum şi autorităţile competente din portul statului membru al Uniunii Europene de destinaţie cu privire la data expedierii produselor, oferind detalii despre locul de destinaţie a acestora;------------Lit. b) a alin. (2) al art. 13 a fost modificată de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 29 septembrie 2008 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 23 octombrie 2008. c) să furnizeze dovezi oficiale conform cărora produsele au ajuns la destinaţia finală; d) să ţină un registru de intrări şi ieşiri pentru o perioadă de timp de cel puţin 3 ani. Registrul trebuie să permită efectuarea controlului părţilor de loturi rămase în depozit. (3) Operatorii trebuie să se asigure că nu aprovizionează navele cu produse care nu corespund cerinţelor comunitare, cu excepţia asigurării aprovizionării pasagerilor şi echipajelor din afara zonelor de coastă ale teritoriilor menţionate în anexa nr. 1, definită de reglementărilor naţionale.------------Alin. (3) al art. 13 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 29 septembrie 2008 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 23 octombrie 2008. (4) Autoritatea competentă a zonei portuare a statului membru al Uniunii Europene din care sunt furnizate produsele trebuie să notifice autorităţii competente a zonei portuare a statului membru al Uniunii Europene de destinaţie despre transport, prin reţeaua TRACES, nu mai târziu de momentul expedierii produselor, informând-o asupra locului de destinaţie a acestora. (5) În cazul nerespectării condiţiilor prezentului articol, autoritatea competentă trebuie să retragă autorizaţia la care se referă alin. (1) lit. a). Aceasta trebuie să informeze Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene despre această retragere. (6) Reguli detaliate pentru aplicarea prezentului articol, în special privind procedurile pentru controalele ce trebuie să se efectueze la plecare, în timpul transportului şi al livrării produselor direct către mijloacele de transport maritim şi aerian, inclusiv dovada că aceste produse au ajuns la destinaţia lor legală, trebuie adoptate în concordanţă cu cerinţele Uniunii Europene.  +  Articolul 14 (1) Produsele a căror destinaţie vamală sau utilizare admisă, în sensul Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92, este alta decât cea prevăzută la art. 7 şi art. 12 alin. (3) trebuie, în afară de cazul în care sunt distruse sau returnate, să fie supuse unui control al identităţii sau unui control fizic, pentru a se stabili dacă îndeplinesc sau nu condiţiile de import. (2) Reguli detaliate pentru aplicarea acestui articol trebuie adoptate, atunci când este necesar, în concordanţă cu cerinţele Uniunii Europene.  +  Articolul 15 (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să autorizeze reimportul unui transport de produse de origine comunitară şi care a fost refuzat de o ţară terţă, dacă: a) produsele sunt însoţite:(i) fie de certificatul original, fie de o copie autentificată de autoritatea competentă care a emis certificatul ce însoţeşte produsele, împreună cu detalii privind motivele refuzului şi cu garanţia că au fost respectate condiţiile ce reglementează depozitarea şi transportul produselor şi precizând că produsele în cauză nu au fost supuse niciunei manipulări;(îi) în cazul containerelor sigilate, de un certificat din partea transportatorului, precizând că nu a fost manipulat sau descărcat conţinutul transportului; b) produsele în cauză sunt supuse unui control al documentelor şi unui control al identităţii, iar în cazurile prevăzute la art. 18, unui control fizic; c) transportul este returnat direct, în baza condiţiilor prevăzute la art. 8 alin. (4), către unitatea de origine din statul membru al Uniunii Europene, unde a fost emis certificatul, şi dacă este implicat tranzitul unui alt stat membru al Uniunii Europene, a fost anterior autorizat de către medicul veterinar oficial de la postul de inspecţie şi controale veterinare de frontieră din statul membru al Uniunii Europene unde transportul a ajuns prima dată în unul dintre teritoriile Comunităţii Europene menţionate în anexa nr. 1 sau în România, în numele tuturor statelor membre ale Uniunii Europene pe care transportul le tranzitează. (2) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor nu se poate opune reintroducerii unui transport de produse de origine comunitară refuzat de o ţară terţă, dacă autoritatea competentă care a emis certificatul original este de acord să reprimească transportul şi dacă sunt îndeplinite condiţiile stabilite la alin. (1).-----------Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 29 septembrie 2008 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 23 octombrie 2008. (3) În circumstanţele prezentate la alin. (1) şi (2), produsele în cauză trebuie expediate în astfel de condiţii încât transportul să fie efectuat până la întreprinderea de origine, în concordanţă cu procedura stabilită la art. 8 alin. (4), în mijloace de transport sigilate şi identificate de autoritatea competentă, astfel încât sigiliile să fie distruse ori de câte ori containerul este deschis. (4) Medicul veterinar oficial care autorizează transportul trebuie să informeze, prin reţeaua TRACES, autoritatea competentă de la locul de destinaţie despre plecarea transportului. (5) Reguli detaliate pentru aplicarea acestui articol trebuie adoptate conform cerinţelor Uniunii Europene.  +  Articolul 16 (1) Prezentul capitol nu se va aplica produselor care: a) fac parte din bagajele personale ale călătorilor şi sunt destinate pentru consumul lor personal, în măsura în care cantitatea respectivă nu o depăşeşte pe cea stabilită în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene şi cu condiţia să provină dintr-un stat membru al Uniunii Europene ori dintr-o ţară terţă sau parte a unei ţări terţe care figurează pe lista adoptată în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene şi din care importul nu este interzis; b) sunt expediate ca transporturi mici către persoane private, cu condiţia să fie vorba despre importuri lipsite de orice caracter comercial, în măsura în care cantitatea expediată nu o depăşeşte pe cea stabilită în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene şi cu condiţia ca produsele să provină dintr-o ţară terţă sau parte a unei ţări terţe care figurează pe lista adoptată conform reglementărilor comunitare şi din care nu sunt interzise importurile; c) se găsesc la bordul mijloacelor de transport care operează internaţional şi care sunt destinate consumului echipajului şi pasagerilor, cu condiţia să nu fie introduse pe teritoriile menţionate în anexa nr. 1 sau pe teritoriul României. Atunci când astfel de produse sau deşeuri de bucătărie sunt descărcate, acestea trebuie distruse. Totuşi, nu este necesar să se distrugă produsele atunci când acestea sunt transferate direct dintr-un mijloc de transport care operează internaţional într-un alt mijloc de transport, în acelaşi port sau aeroport şi sub control vamal; d) atunci când cantitatea lor nu depăşeşte o valoare stabilită în concordanţă cu cerinţele Uniunii Europene, au fost supuse unui tratament termic în recipiente ermetice, la o valoare Fo de 3,00 sau mai mare şi:(i) fac parte din bagajele personale ale călătorilor şi sunt destinate consumului lor personal;(îi) sunt trimise ca mici colete private, cu condiţia să fie vorba de import lipsit de orice caracter comercial; e) sunt expediate ca mostre comerciale sau sunt destinate expoziţiilor, cu condiţia să nu fie destinate comercializării şi să fi fost autorizate în acest scop de autoritatea competentă; f) sunt destinate studiilor sau analizelor speciale, în măsura în care controlul oficial permite verificarea faptului că aceste produse nu sunt furnizate pentru consum uman, iar la terminarea expoziţiei ori când studiile sau analizele speciale au fost efectuate, aceste produse, cu excepţia cantităţilor utilizate pentru analize, sunt distruse ori reexpediate în baza condiţiilor stabilite de autoritatea competentă.În cazul situaţiei prevăzute la lit. e), România, ca ţară de destinaţie, trebuie să se asigure că produsele respective nu vor fi utilizate în alte scopuri decât cele pentru care au fost importate pe teritoriul său. (2) Prevederile alin. (1) nu trebuie să afecteze reglementările referitoare la carnea proaspătă şi produsele din carne, în concordanţă cu Regulamentul Comisiei (CE) nr. 745/2004. (3) Reguli detaliate pentru introducerea produselor de origine animală în aprovizionarea echipajelor şi pasagerilor din mijloacele de transport internaţional şi pentru produsele de origine animală, comandate de la distanţă şi livrate consumatorilor, trebuie să se stabilească în acord cu art. 25 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 882/2004.  +  Articolul 17 (1) Transporturile care au fost introduse fraudulos pe unul dintre teritoriile Comunităţii Europene, fără a fi supuse controalelor veterinare în concordanţă cu cerinţele art. 3 şi 4, trebuie să fie confiscate, iar autoritatea competentă trebuie să decidă fie distrugerea lor, conform alin. (2) lit. (b), fie reexpedierea lor în concordanţă cu alin. (2) lit. (a). (2) Atunci când controalele la care se referă prezenta normă sanitară veterinară au arătat autorităţii competente că produsul nu satisface condiţiile de import sau când au relevat o neregularitate legată de acesta, autoritatea competentă trebuie să decidă, după consultarea cu persoana responsabilă de încărcătură sau cu reprezentantul său, următoarele: a) fie reexpedierea produsului dincolo de graniţele teritoriilor menţionate în anexa nr. 1 sau pe teritoriul României din acelaşi post de inspecţie la frontieră pe unde a intrat spre o destinaţie convenită cu persoana responsabilă de încărcătură a acestuia, folosindu-se acelaşi mijloc de transport, într-o perioadă de maximum 60 de zile, atunci când nu este interzis de rezultatele inspecţiei veterinare şi de cerinţele de sănătate. În acest caz, medicul veterinar oficial de la postul de inspecţie la frontieră trebuie:(i) să activeze procedura de informare prevăzută la art. 1 alin. (1) din norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 86/2005;(îi) după modalităţile care vor fi stabilite de Comisia Europeană, în concordanţă cu procedura la care se face referire în alin. (7), să invalideze certificatele sau documentele veterinare ce însoţesc produsul respins, în aşa fel încât să nu fie posibilă reintroducerea produselor respinse printr-un alt post de inspecţie şi controale veterinare de frontieră; b) fie, dacă reexpedierea este imposibilă sau a expirat perioada de 60 de zile la care se face referire la lit. a) ori dacă persoana responsabilă de încărcătură îşi dă imediat acordul, se procedează la distrugerea produselor în instalaţia cea mai apropiată de postul de inspecţie şi controale veterinare de frontieră, prevăzută în acest scop, conform Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.774/2002.Până la reexpedierea produselor prevăzute la prezentul punct sau până la confirmarea motivelor respingerii, autoritatea competentă trebuie să stocheze produsele în cauză, sub supravegherea autorităţii competente, pe cheltuiala persoanei responsabile de încărcătură. (3) Prevederile art. 20 trebuie aplicate atunci când controalele prevăzute la alin. (1) şi (2) scot în evidenţă faptul că au avut loc o încălcare gravă sau încălcări repetate ale legislaţiei comunitare. (4) Prevederile alin. (2) nu trebuie să se aplice atunci când autoritatea competentă a autorizat utilizarea produselor în concordanţă cu Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.774/2002, cu condiţia ca acestea să nu prezinte niciun risc pentru sănătatea publică şi sănătatea animalelor. (5) Persoana responsabilă de încărcătură sau reprezentantul său trebuie să suporte costul indus de cheltuielile de reexpediere ori de distrugerea lotului incriminat sau utilizarea produsului în alte scopuri. În plus, atunci când se constată că o neregularitate este rezultatul unei grave neglijenţe sau al unei încălcări deliberate a prevederilor, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să aplice sancţiuni faţă de persoana responsabilă de încărcătură. (6) Reguli detaliate pentru aplicarea alin. (1), (2) şi (3), în special privind standardizarea criteriilor de evaluare, pentru a decide refuzul, confiscarea sau distrugerea lotului, trebuie adoptate în concordanţă cu cerinţele Uniunii Europene.  +  Articolul 17^1Produsele proaspete din peşte, descărcate imediat de pe un vas de pescuit ce arborează steagul unei ţări terţe, în conformitate cu Regulamentul Consiliului nr. 1.093/94/CE ce stabileşte condiţiile în care vasele de pescuit din ţări terţe pot să-şi descarce direct captura şi s-o comercializeze în porturile Comunităţii, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 121 din 12 mai 1994, înainte de a putea fi importate în unul dintre teritoriile enumerate în anexa nr. 1, se supun controalelor veterinare prevăzute pentru peştele descărcat imediat de pe vasele de pescuit care arborează steagul unui stat membru. Prin derogare de la art. 3 alin. (2), autoritatea competentă poate, în conformitate cu procedura comunitară, să fie autorizată să efectueze controalele prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară, în cazul tonului refrigerat sau congelat, care nu a fost decapitat sau eviscerat în prealabil, descărcat direct de pe un vas aparţinând societăţilor comerciale, conform dispoziţiilor comunitare aplicabile, cu condiţia ca: a) autoritatea competentă din cel mai apropiat post de inspecţie la frontieră să efectueze aceste controale în unitatea de procesare de destinaţie autorizată să prelucreze respectivele produse; b) unitatea de prelucrare să fie situată la maximum 75 de km de postul de inspecţie la frontiera de intrare; c) produsele să fie transferate sub control vamal de la locul de debarcare la unitatea de prelucrare, conform procedurii stabilite la art. 8 alin. (4) lit. a).------------Art. 17^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 29 septembrie 2008 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 23 octombrie 2008.  +  Articolul 18 (1) Fără a prejudicia prevederile acestui capitol, medicul veterinar oficial sau autoritatea competentă trebuie, în caz de suspiciune a nerespectării legislaţiei veterinare ori de dubiu în ceea ce priveşte: a) identitatea sau destinaţia reală a produsului; b) dacă produsul corespunde garanţiilor stabilite de legislaţie pentru fiecare tip de produs; c) respectarea garanţiilor de sănătate publică stabilită de legislaţia comunitară, să efectueze orice controale veterinare pe care le consideră corespunzătoare pentru a confirma sau infirma suspiciunea respectivă.Produsele controlate trebuie să rămână sub supravegherea autorităţii competente până la obţinerea rezultatelor controalelor.Dacă suspiciunile sunt confirmate, controalele privind produsele de aceeaşi origine trebuie intensificate în concordanţă cu art. 17 alin. (3). (2) Reguli detaliate pentru aplicarea acestui articol trebuie adoptate în concordanţă cu cerinţele Uniunii Europene.  +  Capitolul II Prevederi de siguranţă  +  Articolul 19Dacă vreunul dintre controalele prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară indică faptul că un transport de produse este susceptibil să prezinte un risc pentru sănătatea publică sau animală, autoritatea competentă trebuie să ia de urgenţă următoarele măsuri:(i) să confişte şi să distrugă lotul de produse în cauză;(îi) să informeze imediat celelalte posturi de inspecţie şi controale veterinare de frontieră şi Comisia Europeană despre constatările şi originea produselor, în concordanţă cu prevederile normei sanitare veterinare aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 86/2005.  +  Capitolul III Inspecţia şi controalele  +  Articolul 20 (1) Atunci când controalele prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară oferă motive pentru a concluziona că legislaţia comunitară a fost serios şi în repetate rânduri încălcată, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să ia următoarele măsuri cu privire la produsele implicate în astfel de utilizare sau în originea unor astfel de produse: a) să informeze Comisia Europeană despre natura produselor utilizate şi transportul în cauză; b) să efectueze controale mai stringente pentru loturile de produse care au aceeaşi origine. c) informează Comisia Europeană cu privire la rezultatele controalelor prevăzute la lit. b).-----------Lit. c) a alin. (1) al art. 20 a fost introdusă de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 29 septembrie 2008 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 23 octombrie 2008.În special, următoarele 10 transporturi din aceeaşi origine trebuie să fie sechestrate şi trebuie constituit un depozit financiar pentru acoperirea costurilor de inspecţie de la postul de inspecţie şi controale veterinare de frontieră pentru efectuarea de controale fizice, incluzând recoltarea de probe şi testări de laborator prevăzute în anexa nr. 3.Atunci când controalele suplimentare confirmă nerespectarea legislaţiei comunitare, lotul sau părţile din lot trebuie distruse conform art. 17. (2) Când controalele evidenţiază o depăşire a limitelor maxime de reziduuri, trebuie să se recurgă la controalele prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 21 (1) Atunci când, în urma controalelor efectuate la punctul unde are loc comercializarea produsului, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor consideră că dispoziţiile prezentei norme sanitare veterinare nu au fost respectate de un post de inspecţie la frontieră sau de un depozit vamal, o zonă liberă sau un depozit liber, la care se referă art. 12, al unui stat membru al Uniunii Europene, trebuie să contacteze fără întârziere autoritatea competentă centrală a acelui stat membru al Uniunii Europene. Aceasta din urmă trebuie să ia toate măsurile necesare şi să informeze Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor despre natura controalelor efectuate, deciziile luate şi despre raţionamentele acestor decizii. (2) Dacă Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor consideră că măsurile luate sunt insuficiente, trebuie să examineze împreună cu autoritatea competentă a statului membru al Uniunii Europene în cauză posibilele căi pentru remedierea situaţiei şi, dacă este necesar, prin vizitarea statului membru al Uniunii Europene în cauză. (3) Atunci când controalele la care se referă alin. (1) demonstrează nerespectarea repetată a dispoziţiilor acestei norme sanitare veterinare, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să informeze Comisia Europeană şi statul membru al Uniunii Europene în cauză. (4) Drepturile de apel disponibile în baza legislaţiei în vigoare în România împotriva deciziilor luate de autorităţile competente nu trebuie să fie afectate de prezenta normă sanitară veterinară. (5) Deciziile luate de autoritatea competentă şi motivele care au stat la baza acestor decizii trebuie comunicate persoanei responsabile de încărcătură sau reprezentantului său. (6) Dacă persoana responsabilă de încărcătură sau reprezentantul său solicită astfel, deciziile şi motivele menţionate trebuie comunicate autorităţii competente în scris, împreună cu detalii ale drepturilor de apel de care dispune conform legislaţiei în vigoare în România, precum şi procedura şi data limită în care se poate introduce recursul. (7) Reguli detaliate pentru aplicarea acestui articol trebuie adoptate în concordanţă cu cerinţele Uniunii Europene.  +  Articolul 22 (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să elaboreze un program pentru schimbul de experţi cu statele membre ale Uniunii Europene, abilitaţi să efectueze controale privind produsele ce provin din ţările terţe. (2) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a permite implementarea programelor. (3) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să ţină cont de experienţa dobândită pentru ameliorarea şi dezvoltarea programelor de schimburi.  +  Articolul 23Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să se asigure că medicii veterinari de la posturile de inspecţie la frontieră participă la programele speciale de pregătire la care se referă prezentul articol.  +  Capitolul IV Prevederi generale  +  Articolul 24Anexele nr. 1 şi 3 pot fi suplimentate în concordanţă cu cerinţele Uniunii Europene.  +  Articolul 25Prezenta normă sanitară veterinară se va aplica fără a prejudicia obligaţiile ce rezultă din regulile vamale.  +  Articolul 26Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.  +  Articolul 27Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor informează Comisia Europeană cu privire la actele normative şi cele administrative necesare pentru implementarea prezentei norme sanitare veterinare.-----------Art. 27 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 29 septembrie 2008 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 23 octombrie 2008.  +  Anexa 1 ────────la norma sanitară veterinară────────────────────────────TERITORIILEprevăzute la art. 1 din norma sanitară veterinară1. Teritoriul Regatului Belgiei2. Teritoriul Republicii Bulgaria3. Teritoriul Republicii Cehe4. Teritoriul Regatului Danemarcei, cu excepţia Insulelor Feroe şi a Groenlandei5. Teritoriul Republicii Federale Germania6. Teritoriul Republicii Estonia7. Teritoriul Republicii Elene8. Teritoriul Regatului Spaniei, cu excepţia insulelor Ceuta şi Melilla9. Teritoriul Republicii Franceze10. Teritoriul Irlandei11. Teritoriul Republicii Italiene12. Teritoriul Republicii Cipru13. Teritoriul Republicii Letonia14. Teritoriul Republicii Lituania15. Teritoriul Marelui Ducat al Luxemburgului16. Teritoriul Republicii Ungare17. Teritoriul Republicii Malta18. Teritoriul Regatului Ţărilor de Jos19. Teritoriul Republicii Austria20. Teritoriul Republicii Polone21. Teritoriul Republicii Portugheze22. Teritoriul României23. Teritoriul Republicii Slovenia24. Teritoriul Republicii Slovace25. Teritoriul Republicii Finlanda26. Teritoriul Regatului Suediei27. Teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord------------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 82 din 29 septembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 23 octombrie 2008, conform modificării aduse de pct. 17 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2 ────────la norma sanitară veterinară─────────────────────────────CONDIŢIIde aprobare pentru posturile de inspecţie la frontierăPentru a obţine autorizarea recunoscută de Comisia Europeană, posturile de inspecţie la frontieră trebuie să dispună de:1. personal necesar pentru controlul documentelor (certificate de sănătate publică ori de sănătate animală sau orice alt document stabilit de legislaţia comunitară transpusă în legislaţia naţională) ce însoţesc produsele;2. un număr suficient de medici veterinari şi personal auxiliar special pregătit pentru a efectua controale privind corespondenţa produselor cu documentele de însoţire, controale ale identităţii, controlul documentelor şi controlul sistematic al fiecărui transport de produse, în raport cu cantitatea de produse care trec prin posturile de inspecţie la frontieră;3. personal suficient pentru a recolta şi prelucra probele aleatorii privind loturile de produse prezentate la un post de inspecţie la frontieră dat;4. clădiri suficiente, aflate la dispoziţia personalului responsabil de efectuarea controalelor veterinare;5. clădiri şi instalaţii corespunzătoare din punct de vedere igienic pentru efectuarea analizelor de rutină şi recoltarea de probe în concordanţă cu prezenta normă sanitară veterinară;6. clădiri şi facilităţi corespunzătoare din punct de vedere igienic pentru recoltarea de probe şi prelucrarea acestora pentru controale de rutină prevăzute de legislaţia comunitară (standarde microbiologice);7. serviciile unui laborator specializat, capabil să efectueze analize speciale pentru probele ce provin de la acel post;8. clădiri şi instalaţii frigorifice pentru depozitarea părţilor de loturi prelevate pentru analize şi a produselor a căror liberă circulaţie nu a fost autorizată de către medicul veterinar de la postul de inspecţie şi controale veterinare la frontieră de care este responsabil;9. echipamente corespunzătoare pentru schimbul rapid de informaţii, în special cu celelalte posturi de inspecţie şi controale veterinare la frontieră (prin intermediul sistemului computerizat prevăzut la art. 15 din norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002 sau al proiectului Shift);10. serviciul unei întreprinderi calificate să efectueze tratamentul prevăzut în Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CEE) nr. 1.774/2002.  +  Anexa 3 ───────la norma sanitară veterinară─────────────────────────────CONTROLUL FIZIC AL PRODUSELOR1. Scopul controlului fizic al produselor de origine animală este acela de a se asigura că produsele întrunesc în continuare dezideratul menţionat de certificatul sau documentul veterinar: trebuie să se verifice garanţiile de la origine, certificate de către ţara terţă şi care să dea o siguranţă că transportul ulterior de produse nu a modificat condiţiile originale garantate la plecare. Aceasta se realizează prin: a) examinări organoleptice: miros, culoare, consistenţă, gust; b) teste fizice şi chimice simple: secţionare, decongelare, gătire; c) teste de laborator pentru depistarea reziduurilor, germenilor patogeni, modificărilor evidente, precum şi a alterării prezente.2. Indiferent de tipul produsului, trebuie efectuate următoarele: a) un control asupra condiţiilor şi mijloacelor de transport pentru a se identifica, în special, deficienţele sau întreruperile în lanţul frigorific; b) greutatea reală a transportului trebuie comparată cu cea din certificatul sau documentul veterinar, prin cântărirea întregului transport, dacă este necesar; c) verificarea materialelor de ambalare şi a tuturor marcajelor (ştampile, etichete) pentru a se asigura concordanţa lor cu legislaţia comunitară; d) un control al respectării temperaturii pentru transportul produselor, cerută în timpul transportului de legislaţia comunitară; e) în cazul produselor în vrac, o serie întreagă de ambalaje sau probe trebuie examinate înainte de efectuarea examenului senzorial, fizic şi chimic şi a testelor de laborator.3. Aceste teste trebuie efectuate pe o serie întreagă de probe prelevate din transportul care poate fi parţial descărcat, dacă este necesar, pentru a se permite accesul la întregul conţinut al transportului.4. Examinarea trebuie să acopere 1% din numărul obiectelor sau pachetelor dintr-un transport, cu un minim de 2 şi un maxim de 10.5. Totuşi, în funcţie de produs şi de circumstanţe, autorităţile veterinare pot impune controale mai extensive.6. În cazul produselor în vrac, trebuie recoltate cel puţin 10 mostre de produs din diferite părţi ale transportului.7. Atunci când rezultatele testelor de laborator realizate prin sondaj nu sunt imediat disponibile şi nu există pericol imediat pentru sănătatea publică sau sănătatea animalelor, lotul poate fi pus în circulaţie. Totuşi, când testele de laborator au fost efectuate în baza unei suspiciuni de neregularitate sau când testele anterioare au avut rezultate pozitive, loturile nu pot fi puse în circulaţie până când rezultatele testelor sunt negative.8. Mijloacele de transport pot fi descărcate în totalitate numai în următoarele cazuri: a) încărcarea a fost efectuată în aşa fel încât accesul la întregul lot nu este posibil decât prin descărcare parţială; b) controlul prin sondaj a scos la iveală neregularităţi; c) loturile precedente au prezentat neregularităţi; d) medicul veterinar oficial suspectează neregularităţi.9. Odată ce controlul fizic a fost terminat, autoritatea competentă trebuie să certifice controlul prin închiderea şi ştampilarea oficială a tuturor ambalajelor deschise şi prin resigilarea tuturor containerelor, cu înscrierea numărului sigiliului în documentul de trecere a frontierei._____________