ORDIN nr. 206 din 25 august 2006 (*actualizat*)pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte principiile ce reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intră în Comunitatea Europeană din ţări terţe(actualizat până la data de 23 octombrie 2008*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 23 octombrie 2008 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 82 din 29 septembrie 2008.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorVăzând Referatul de aprobare nr. 34.216 din 26 august 2006, întocmit de Direcţia generală de inspecţie şi coordonare PIF din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinară care stabileşte principiile ce reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intră în Comunitatea Europeană din ţări terţe, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare centrale şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3 (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 71/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte principiile care reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele care intră în România din ţări terţe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 şi 157 bis din 12 martie 2003. (2) Abrogat.------------Alin. (2) al art. 3 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 29 septembrie 2008 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 23 octombrie 2008.  +  Articolul 4Prezentul ordin transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 97/78/CEE care stabileşte principiile ce reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intră în Comunitatea Europeană din ţări terţe, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 24 din 30 ianuarie 1998, modificată ultima dată prin Directiva Consiliului 2006/104/CE ce actualizează anumite directive în domeniul agriculturii (legislaţia veterinară şi fitosanitară), ca urmare a aderării Bulgariei şi României, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 63 din 30 decembrie 2006.------------Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 82 din 29 septembrie 2008 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 23 octombrie 2008.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intră în vigoare la 1 ianuarie 2007.p. PreşedinteleAutorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Radu Cheţan RoatişBucureşti, 25 august 2006.Nr. 206.  +  AnexăNORMA 25/08/2006