NORME din 19 iunie 2013 de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 29 iunie 2013  Notă
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 401 din 19 iunie 2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 393 din 29 iunie 2013.
   +  Capitolul I Comisia locală pentru inventarierea terenurilor  +  Secţiunea 1 Procedura de constituire  +  Articolul 1(1) Comisia locală pentru inventarierea terenurilor, denumită în continuare Comisia locală pentru inventariere, se constituie prin ordin al prefectului.(2) Comisia locală pentru inventariere se compune din:a) un reprezentant al instituției prefectului, care are și calitatea de președinte;b) primarul comunei/orașului/municipiului;c) secretarul comunei/orașului/municipiului;d) un specialist în măsurători topografice și în identificarea tarlalelor și parcelelor din cadrul unității administrativ-teritoriale (specialist cadastru, inginer topograf, inginer agricol, subinginer agricol, referent agricol);e) un reprezentant al oficiului teritorial de cadastru și publicitate imobiliară.(3) În funcție de specificul localității, Comisia locală pentru inventariere se completează cu următoarele persoane:a) un reprezentant al Agenției Domeniilor Statului;b) un reprezentant al Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești";c) un reprezentant al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva;d) un reprezentant al Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură.(4) Specificul localității se stabilește de autoritățile și instituțiile publice care au în administrare terenuri aflate în proprietatea publică sau privată a statului.(5) Persoanele prevăzute la alin. (2) lit. a), d) și e), precum și cele prevăzute la alin. (3) sunt desemnate, în condițiile legii, de către conducătorii instituțiilor pe care le reprezintă.(6) Unitățile administrativ-teritoriale care, la data intrării în vigoare a prezentelor norme, nu au încadrat un specialist conform alin. (2) lit. d) sau nu au în derulare un contract de prestări servicii având ca obiect activități specifice acestuia pot contracta servicii cu alți specialiști, plata urmând a se realiza în condițiile legii.(7) Prin specialist în măsurători topografice și în identificarea tarlalelor și parcelelor se înțelege persoana autorizată de Agenția Națională pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară să efectueze și să verifice lucrări în domeniul cadastrului, al geodeziei și al cartografiei pe teritoriul României.(8) Prefectul dispune, în condițiile legii, măsuri pentru asigurarea personalului necesar reprezentării instituției prefectului în comisia constituită potrivit art. 5 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.(9) Persoanele desemnate de către instituția prefectului pot avea calitatea de membru în mai multe comisii locale pentru inventariere.  +  Secţiunea a 2-a Modul de funcționare  +  Articolul 2Comisia locală pentru inventariere se întrunește în termen de 10 zile de la emiterea ordinului prefectului și își stabilește programul și modul de lucru.  +  Articolul 3Lucrările Comisiei locale pentru inventariere se desfășoară în prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul de membri, iar rezultatul dezbaterilor se consemnează într-un proces-verbal de ședință.  +  Articolul 4Comisia locală pentru inventariere întocmește și transmite lunar prefectului un raport cuprinzând stadiul lucrărilor și problemele întâmpinate.  +  Articolul 5La lucrările Comisiei locale pentru inventariere pot fi invitate și alte persoane care pot aduce lămuriri în procesul de inventariere a terenurilor.  +  Secţiunea a 3-a Atribuțiile Comisiei locale pentru inventariere  +  Articolul 6(1) Comisia locală pentru inventariere are următoarele atribuții:a) identifică izlazurile comunale și celelalte terenuri agricole și forestiere aflate în domeniul public sau privat al unității administrativ-teritoriale care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate;b) solicită autorităților și instituțiilor publice care au în administrare terenuri aflate în proprietatea publică sau privată a statului datele necesare completării anexelor nr. 1-9;c) întocmește situația disponibilului de teren pe sectoare cadastrale;d) centralizează și gestionează toate datele și informațiile tehnice puse la dispoziție;e) ia măsuri pentru asigurarea integralității și corectitudinii transpunerii în format digital, pe ortofotoplan, a limitelor terenurilor inventariate sub forma unor polilinii închise, în sistem național de proiecție, în format .dxf;f) propune prefectului sancționarea persoanelor care se fac vinovate de împiedicarea în orice mod a activității comisiei, conform art. 36 din Legea nr. 165/2013;g) sesizează organele competente în situația în care, în procesul de inventariere, se constată existența unor titluri de proprietate emise cu încălcarea dispozițiilor legale;h) întocmește anexele nr. 1-8.(2) Membrii Comisiei locale pentru inventariere au următoarele atribuții specifice:1. reprezentantul instituției prefectului convoacă în ședințe de lucru comisia, ori de câte ori este nevoie, astfel încât procesul de inventariere să se realizeze în termenul stabilit de Legea nr. 165/2013;2. primarul unității administrativ-teritoriale asigură logistica și spațiile de lucru necesare desfășurării activității Comisiei locale pentru inventariere;3. secretarul unității administrativ-teritoriale:a) pune la dispoziție anexele și hotărârile comisiei județene de fond funciar sau, după caz, ale Comisiei de fond funciar a municipiului București privind suprafețele validate, în care evidențiază pozițiile/suprafețele pentru care au fost eliberate titluri de proprietate, adeverințe de proprietate, procese-verbale de punere în posesie, precum și pozițiile/suprafețele pentru care urmează să fie eliberate titluri de proprietate;b) pune la dispoziție inventarele actualizate ale bunurilor din domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale, inclusiv situația izlazurilor comunale;4. specialiștii în măsurători topografice și în identificarea tarlalelor și parcelelor transpun, în format digital, pe ortofotoplan, limitele terenurilor inventariate sub forma unor polilinii închise, în sistem național de proiecție, în format .dxf;5. reprezentantul oficiului teritorial de cadastru și publicitate imobiliară:a) îndrumă din punct de vedere tehnic Comisia locală pentru inventariere;b) pune la dispoziția Comisiei locale pentru inventariere următoarele produse cartografice în format digital:(i) ortofotoplan aferent teritoriului administrativ, fișiere de tip .ecw sau .tif georeferențiat cu reprezentarea limitelor administrative-teritoriale rămase definitive în baza Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;(ii) reprezentarea sectoarelor cadastrale în format vectorial în fișier de tip .dxf, stabilite în conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;(iii) fișier de tip .xls cuprinzând denumirea și codul SIRUTA al unității administrativ-teritoriale, numărul și suprafața aferentă fiecărui sector cadastral;c) asigură accesul la aplicația informatică de evidență a titlurilor de proprietate prin utilizator și parolă.(3) Membrii Comisiei locale pentru inventariere desfășoară orice alte activități necesare pentru realizarea atribuțiilor acesteia.  +  Articolul 7(1) Agenția Domeniilor Statului, Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură au obligația să pună la dispoziția Comisiei locale pentru inventariere limitele tuturor terenurilor pe care le administrează, identificate sub forma unor polilinii închise, în sistem național de proiecție, în format .dxf., astfel încât Comisia locală pentru inventariere să poată transpune aceste limite pe planul de ansamblu.(2) Regia Națională a Pădurilor - Romsilva are obligația să transmită Comisiei locale pentru inventariere situația terenurilor forestiere din proprietatea statului, pe care le administrează, și conturul acestora evidențiat pe hărți amenajistice la scara de 1:5000 sau 1: 10000, scanate în formatul .tif/.jpg.  +  Articolul 8Autoritățile și instituțiile publice au obligația de a furniza Comisiei locale pentru inventariere toate informațiile de care dispun cu privire la suprafețele de terenuri care fac obiectul inventarierii.  +  Capitolul II Întocmirea situației terenurilor  +  Articolul 9(1) În termen de 180 de zile de la data constituirii, Comisia locală pentru inventariere întocmește situația terenurilor care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate.(2) Situația prevăzută la alin. (1) se întocmește pe baza formularelor prevăzute în anexele nr. 1-9, care au următorul cuprins:a) Anexa nr. 1 - rezerva comisiei locale;b) Anexa nr. 2 - terenurile agricole de pe raza unității administrativ-teritoriale, aflate în proprietatea publică și privată a statului, cu sau fără investiții, și în administrarea unor autorități și instituții publice;c) Anexa nr. 3 - terenurile forestiere aflate în proprietatea statului;d) Anexa nr. 4 - terenurile agricole administrate de institute și stațiuni de cercetare, cu sau fără investiții;e) Anexa nr. 5 - terenurile ocupate de izlazuri;f) Anexa nr. 6 - alte terenuri identificate ca disponibile în vederea restituirii.(3) În baza anexelor prevăzute la alin. (2) se întocmesc următoarele situații centralizatoare:a) Anexa nr. 7 - terenurile agricole și forestiere care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate;b) Anexa nr. 8 - terenurile agricole, cu sau fără investiții, aflate în proprietatea publică și privată a statului și în administrarea unor autorități, instituții publice, institute și stațiuni de cercetare;c) Anexa nr. 9 - anexa grafică cu reprezentarea categoriilor de suprafețe prevăzute la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 165/2013.  +  Articolul 10(1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme, autoritățile și instituțiile publice, precum și institutele și stațiunile de cercetare care administrează terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale transmit Comisiei locale pentru inventariere datele necesare completării anexelor.(2) Datele necesare completării anexelor se transmit însoțite de reprezentarea grafică a terenurilor pe ortofotoplan, sub forma unor poligoane, în sistem național de proiecție, în format .dxf, și de actele doveditoare ale dreptului de proprietate/administrare.  +  Articolul 11(1) Situațiile prevăzute la art. 9 alin. (1), întocmite de comisiile locale pentru inventariere, se vizează de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prin oficiile de cadastru și publicitate imobiliară, în termen de 20 de zile de la depunerea lor.(2) Prin vizarea documentelor prevăzute la alin. (1), oficiile teritoriale certifică corectitudinea calculului analitic al suprafețelor restituibile și introducerea acestora în baza de date a sistemului integrat de cadastru și carte funciară.(3) Situațiile prevăzute în anexele nr. 7-9 se întocmesc în 3 exemplare originale și se transmit Comisiei locale de fond funciar, Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară și Comisiei județene de fond funciar, respectiv a municipiului București.  +  Articolul 12(1) Terenurile agricole afectate de investiții pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate în conformitate cu prevederile legilor fondului funciar și ale Legii nr. 165/2013.(2) Prin investiții se înțelege următoarele:a) plantații de orice fel - vii, livezi, pepiniere viticole, pomicole, plantații de hamei și duzi, sere, solarii, răsadnițe și altele asemenea;b) capacități de producție din zootehnie și instalații zootehnice;c) platforme betonate și spații de depozitare care servesc nevoilor producției agricole, fabrici de nutrețuri combinate dezafectate sau active;d) sedii de societăți comerciale agricole, sedii de ferme agricole, cantine, dormitoare, ateliere mecanice;e) amenajări piscicole;f) instalații hidrotehnice, hidroelectrice sau de hidroameliorații;g) alte construcții civile sau industriale.(3) Comisia locală pentru inventariere identifică terenurile cu investiții care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate, prin constatare la fața locului. Constatările privind identificarea tipului de investiție, suprafața aferentă acesteia, precum și existența acordului administratorului terenului privind realizarea investiției se vor consemna într-un proces-verbal semnat de membrii Comisiei locale pentru inventariere și de proprietarul investiției. Comisia solicită investitorului orice documente din care să rezulte data realizării investiției, valoarea investiției, inclusiv evaluarea acesteia făcută de un expert evaluator autorizat.  +  Articolul 13(1) La cererea comisiilor județene de fond funciar, respectiv a municipiului București, Agenția Domeniilor Statului pune la dispoziția comisiilor locale de fond funciar terenurile care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate.(2) Cererea Comisiei județene de fond funciar, respectiv a municipiului București, se transmite însoțită de tabelul nominal prevăzut în anexa nr. 10, hotărârea Comisiei județene, respectiv a municipiului București, de validare a întinderii dreptului de proprietate și a amplasamentului pe care urmează a fi puse în posesie persoanele îndreptățite, procesul-verbal de delimitare a suprafețelor care vor face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate, însoțit de fișa suprafețelor și planurile cadastrale pentru amplasamente sau schițele de amplasament.(3) Procesul-verbal de delimitare a suprafețelor care vor face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate, fișa suprafețelor și planurile cadastrale pentru amplasamente sau schițele de amplasament vor fi semnate de primar, prefect, reprezentantul teritorial al Agenției Domeniilor Statului și reprezentantul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară.  +  Articolul 14Agenția Domeniilor Statului predă, prin protocol de predare-preluare, comisiilor locale de fond funciar și subcomisiilor municipiului București terenurile agricole a căror retrocedare se solicită în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Legii nr. 165/2013.  +  Articolul 15Documentația înaintată de Comisia județeană de fond funciar, respectiv a municipiului București, în vederea întocmirii protocolului de predare-preluare a unui teren agricol de la Agenția Domeniilor Statului către comisiile locale de aplicare a legilor fondului funciar, va conține următoarele:a) cererea Comisiei județene de fond funciar sau, după caz, a municipiului București, privind punerea la dispoziție a terenului. În cerere se face mențiunea privind parcurgerea ordinii de opțiune prevăzute de art. 12 din Legea nr. 165/2013;b) anexele întocmite conform Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și anexa nr. 10, semnate și ștampilate pe fiecare pagină de către reprezentantul teritorial al Agenției Domeniilor Statului;c) hotărârea Comisiei județene de fond funciar sau, după caz, a municipiului București, pentru validarea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și a amplasamentului acestora;d) procesul-verbal de delimitare a suprafețelor care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate, însoțit de fișa suprafețelor, semnate și ștampilate pe fiecare pagină de primar, prefect, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară și reprezentantul teritorial al Agenției Domeniilor Statului;e) planurile cadastrale, la scara 1:5000 sau 1:10000, cu amplasamentul stabilit pentru terenurile retrocedate, sau schițele de amplasament, vizate de primar, prefect, reprezentantul teritorial al Agenției Domeniilor Statului și Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.  +  Articolul 16(1) Comisiile locale de fond funciar au obligația să comunice persoanelor cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate, în scris, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, data și locul unde se va face punerea în posesie.(2) În cazul în care persoanele cărora li s-a făcut comunicarea sau împuterniciții acestora nu se prezintă la data și locul stabilite, punerea în posesie și întocmirea proceselor-verbale se face în prezența unor martori, de regulă proprietari vecini. Titlurile de proprietate, precum și procesele-verbale de punere în posesie se comunică prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.(3) Prevederile alin. (1) și (2) sunt aplicabile și persoanelor care refuză terenul pus la dispoziție din categoriile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 165/2013.  +  Articolul 17În sensul Legii nr. 165/2013, prin teren forestier se înțelege totalitatea pădurilor, a terenurilor destinate împăduririi, a terenurilor care servesc nevoilor de cultură, producție sau administrație silvică, a iazurilor, a albiilor pâraielor, a altor terenuri cu destinație forestieră și neproductive, cuprinse în amenajamente silvice la data de 1 ianuarie 1990 sau incluse în acestea ulterior, în condițiile legii, a zăvoaielor, a tufărișurilor și a pășunilor împădurite.  +  Articolul 18Restituirea pe alt amplasament a terenurilor forestiere solicitate se face din terenurile forestiere aflate în proprietatea statului, pe raza unității administrativ-teritoriale în care se află fostul amplasament sau pe raza unei alte unități administrativ-teritoriale din județ, în următoarea ordine:a) pe terenurile forestiere predate în temeiul Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de ocoalele silvice din structura Romsilva comisiilor locale de fond funciar, pe bază de protocol și nepuse în posesie;b) pe terenurile forestiere, inclusiv cele cu altă destinație la data preluării, care au intrat în proprietatea statului sau au fost incluse în amenajamente silvice după anul 1948;c) pe terenurile forestiere care s-au aflat în proprietatea statului român înainte de anul 1948, numai în situația în care nu mai sunt disponibile suprafețe prevăzute la lit. a) și b).  +  Articolul 19În situația în care la nivelul unității administrativ-teritoriale, al localității învecinate sau, după caz, al județului nu există disponibil de teren în vederea reconstituirii dreptului de proprietate, comisia locală de fond funciar întocmește tabelul nominal prevăzut în anexa nr. 11, pe care o înaintează, împreună cu întreaga documentație, Comisiei județene de fond funciar, respectiv a municipiului București, în vederea analizării și transmiterii unei propuneri de acordare de măsuri compensatorii, potrivit prevederilor Legii nr. 165/2013.  +  Capitolul III Procedura de valorificare în numerar a punctelor  +  Articolul 20(1) În situația în care drepturile care decurg din deciziile de compensare se transmit, în tot sau în parte, sau se valorifică parțial în cadrul licitațiilor naționale de imobile ori în numerar, Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților emite certificate de deținător de puncte.(2) În baza deciziei de compensare emise pe numele titularului dreptului de proprietate se emit, cu titlu individual, certificate de deținător de puncte, în următoarele situații:a) în situația transmiterii drepturilor recunoscute prin decizia de compensare - dobânditorului de puncte și, în cazul transmiterii parțiale, pentru punctele netransmise, transmițătorului de drepturi;b) în situația valorificării parțiale a drepturilor recunoscute prin decizia de compensare/certificatul de deținător de puncte - titularului deciziei de compensare/certificatului de deținător de puncte, pentru punctele nevalorificate în cadrul licitațiilor naționale de imobile sau în numerar;c) în situația decesului titularului deciziei de compensare/certificatului de deținător de puncte-moștenitorilor, în cotele cuvenite acestora.(3) Forma, modul de înregistrare și termenul de emitere a certificatului de deținător de puncte se stabilesc prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților.(4) Decizia de compensare care a stat la baza emiterii certificatului de deținător de puncte se reține de către Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților.  +  Articolul 21(1) Solicitarea privind valorificarea în numerar a punctelor se depune, personal sau prin mandatar cu procură în formă autentică, la sediul Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, însoțită de decizia de compensare sau certificatul de deținător de puncte, în original, și de actul de identitate al solicitantului. În situația în care solicitarea se face în calitate de moștenitor, este necesară depunerea actelor care fac dovada acestei calități.(2) În cazul în care decizia de compensare a fost emisă pe numele mai multor persoane, fără a se stabili cotele cuvenite fiecăreia, se emite un singur titlu de plată. În cazul în care prin decizia de compensare a fost stabilit numărul de puncte cuvenit fiecărui titular, titlul de plată se emite individual.(3) La emiterea fiecărui titlu de plată se emite un nou certificat de deținător de puncte, corespunzător punctelor rămase de valorificat.(4) Titlul de plată se comunică, în original, Ministerului Finanțelor Publice și persoanelor îndreptățite.(5) La stabilirea valorii titlului de plată se face conversia unui punct la valoarea de 1 leu.(6) Procedura de plată se stabilește de Ministerul Finanțelor Publice, până la data de 31 decembrie 2016, și se aprobă prin ordin.  +  Articolul 22(1) Titlurile de plată aferente titlurilor de despăgubire se emit în ordinea de înregistrare a dosarelor de opțiune constituite la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților anterior intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013 și a titlurilor de despăgubire emise în condițiile art. 41 din aceeași lege.(2) Pentru fiecare tranșă anuală, Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților emite un titlu de plată. Titlul de plată, în original, se comunică în 5 zile de la emitere Ministerului Finanțelor Publice și persoanelor îndreptățite.(3) Procedura de plată a titlurilor prevăzute la alin. (1) se stabilește de Ministerul Finanțelor Publice, până la data de 31 decembrie 2013 și se aprobă prin ordin.  +  Capitolul III^1Mecanismul și condițiile privind compensarea cu bunuri oferite în echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist (la 17-02-2014, Capitolul III^1 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 89 din 12 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 17 februarie 2014. )  +  Articolul 22^1(1) Măsura reparatorie a compensării cu bunuri oferite în echivalent, prevăzută de art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013, cu modificările și completările ulterioare, se aplică de către entitatea învestită cu soluționarea cererii formulate în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și constă în acordarea de bunuri, libere de orice sarcini, în echivalent valoric.(2) Bunurile care pot face obiectul compensării, în condițiile legii, sunt terenurile, cu sau fără construcții, și construcțiile finalizate sau nefinalizate.(3) Echivalența valorică între bunurile care au făcut obiectul cererii formulate în baza Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și bunurile care se acordă în compensare se stabilește prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, cu modificările și completările ulterioare.(4) În cazul construcțiilor nefinalizate, valoarea se stabilește proporțional cu stadiul de execuție, stabilit prin raport de expertiză tehnică, întocmit de un expert autorizat, în condițiile legii.(5) Situația bunurilor care pot fi acordate în compensare se afișează la sfârșitul fiecărei luni atât pe site-ul entității învestite cu soluționarea cererii formulate în baza Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cât și la sediul acesteia. (la 17-02-2014, Art. 22^1 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 89 din 12 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 17 februarie 2014. )  +  Articolul 22^2Măsura compensării se aplică numai cu acordul persoanei îndreptățite. (la 17-02-2014, Art. 22^2 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 89 din 12 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 17 februarie 2014. )  +  Articolul 22^3Măsura compensării se dispune prin dispoziția, decizia sau, după caz, ordinul conducătorului entității învestite cu soluționarea cererii formulate în baza Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 17-02-2014, Art. 22^3 a fost introdus de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 89 din 12 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 17 februarie 2014. )  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 23Sumele reprezentând indemnizațiile de care beneficiază membrii Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor se acordă din bugetul fiecărei instituții care are reprezentanți în această comisie.  +  Articolul 24Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa nr. 1la normeJudețul .....................................Unitatea administrativ-teritorială ..................
  SITUAȚIA
  terenurilor care constituie rezerva comisiei locale de fond funciar
  Nr. crt.Nr. sectorcadastral Suprafață sectorcadastral - ha - Suprafață neretrocedabilă/Total suprafață teren neagricol (ape, drumuri, canale, căi ferate etc.) Suprafața de teren retrocedată în baza titlurilor de proprietate sau a proceselor-verbale de punere în posesie- ha - Total suprafață validată și nepusă în posesie/sentințe civile nepuse în aplicare - ha - Suprafață rezervăretrocedabilă - ha -
  0 1 2 3 4 5 6
  Total UAT:
  Data: ………….Întocmit: ……………Președintele comisiei,………………………...
   +  Anexa nr. 2la normeJudețul ......................................Unitatea administrativ-teritorială ..................
  SITUAȚIA*
  terenurilor agricole aflate în proprietatea publică și privată a statului, cu sau fără investiții,
  și în administrarea unor autorități și instituții publice
  Nr. crt.Nr. sectorcadastral Nr. tarla Nr. parcelă/ administratorul terenului Suprafața/Suprafața aferentă investiției**) - ha - Categoria de folosință Tipul de investiție***) Observații
  0 1 2 3 4 5 6
  Total UAT:
  Data: …..Întocmit: ……….Președintele comisiei,……………………….
  *) Situația se întocmește pe baza datelor comunicate de autoritățile și instituțiile publice și se avizează de reprezentanții autorităților și instituțiilor publice.**) În cazul terenurilor cu investiții se trece și suprafața aferentă investiției constatată de comisia locală de inventariere.***) În coloana 5 se trec și constatările privind identificarea tipului de investiție și valoarea acesteia, consemnate de comisia locală de inventariere.
   +  Anexa nr. 3la normeJudețul .....................................Unitatea administrativ-teritorială ..................
  SITUAȚIA*
  terenurilor forestiere aflate în proprietatea statului
  Nr. crt.Nr. sectorcadastral Nr. unitate de producție- ocol silvic/UP Nr. unitate amenajistică (UA) Suprafața UA/Suprafața aferentă investiției - ha - Categoria de folosință UA Observații**)
  0 1 2 3 4 5 6
  Total UAT:
  Data: ...Întocmit: ……..Președintele comisiei,………………………..
  *) Situația se întocmește pe baza datelor comunicate de autoritățile și instituțiile publice și se avizează de reprezentanții autorităților și instituțiilor publice.**) Se trec terenurile forestiere exceptate de la restituire, cu precizarea suprafeței și a temeiului legal al exceptării.
   +  Anexa nr. 4la normeJudețul .....................................Unitatea administrativ-teritorială ..................
  SITUAȚIA*
  terenurilor agricole administrate de institute și stațiuni de cercetare, cu sau fără investiții
  Nr. crt.Nr. sectorcadastral Nr. tarla Nr. parcelă/ administratorul terenului Suprafața/Suprafața aferentă investiției**) - ha - Categoria de folosință Tipul de investiție***) Observații
  0 1 2 3 4 5 6
  Total UAT:
  Data: ….Întocmit: ………..Președintele comisiei,………………………….
  *) Situația se întocmește pe baza datelor comunicate de autoritățile și instituțiile publice și se avizează de reprezentanții instituțiilor sau ai stațiunilor de cercetare.**) În cazul terenurilor cu investiții se trece și suprafața aferentă investiției constatată de comisia locală de inventariere.***) În coloana 5 se trec și constatările privind identificarea tipului de investiție și valoarea acesteia, consemnate de comisia locală de inventariere.
   +  Anexa nr. 5la normeJudețul .....................................Unitatea administrativ-teritorială ..................
  SITUAȚIA*
  terenurilor ocupate de izlazuri
  Nr. crt.Nr. sectorcadastral Nr. tarla Nr. parcelă Suprafața - ha Categoria de folosință Observații
  0 1 2 3 4 5 6
  Total UAT:
  Data: …..Întocmit: ……….Președintele comisiei,………………………..
  *) Situația se întocmește și se avizează de reprezentantul primăriei.
   +  Anexa nr. 6la normeJudețul .....................................Unitatea administrativ-teritorială ..................
  SITUAȚIA*
  cu alte terenuri identificate ca disponibile în vederea restituirii
  Nr. crt.Nr. sectorcadastral Nr. tarla Nr. parcelă Suprafața - ha Categoria de folosință Observații
  0 1 2 3 4 5 6
  Total UAT:
  Data: …..Întocmit: ……….Președintele comisiei,………………………..
  * Situația se întocmește și se avizează de reprezentantul primăriei sau al autorităților și instituțiilor publice.
   +  Anexa nr. 7la normeJudețul ......................................Unitatea administrativ-teritorială ..................
  SITUAȚIA*)
  terenurilor agricole și forestiere care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate
  Nr. crt.Nr. sector cadastral Suprafață rezerva retrocedabilă- ha - Total suprafață Anexa nr. 2 - ha - Total suprafață**)Anexa nr. 3 - ha - Total suprafață Anexa nr. 4 - ha - Total suprafață Anexa nr. 5 - ha - Total suprafață Anexa nr. 6 - ha - Total suprafață coloanele 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 - ha -
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  Total UAT:
  Data: …..Întocmit: ……….Președintele comisiei,………………………..
  *) Situația se întocmește de specialistul în măsurători și se avizează de comisie.**) Se stabilește ca diferență între suprafața totală și cea exceptată de la restituire.
   +  Anexa nr. 8la normeJudețul ......................................Unitatea administrativ-teritorială ..................
  SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
  a terenurilor agricole, cu sau fără investiții, aflate în proprietatea publică și privată a statului și în administrarea
  unor autorități, instituții publice, institute și stațiuni de cercetare - anexele nr. 2, 4 și 6*)
  Nr. crt.Nr. sector cadastral Denumirea administratorului terenului Regimul juridic al terenului Suprafața/Suprafața aferentă investiției**) - ha - Categoria de folosință/Tipul de investiție***)Observații
  domeniul public domeniul privat
  0 1 2 3 4 5 6 7
  Total sector cadastral:
  Total sector cadastral:
  Data: …..Întocmit: ……….Președintele comisiei,………………………..
  *) Situația se întocmește de specialistul în măsurători și se avizează de comisie.**) În cazul terenurilor cu investiții se trece și suprafața aferentă investiției constatată de comisia locală de inventariere.***) În coloana 6 se trec și constatările privind identificarea tipului de investiție și valoarea acesteia, consemnate de comisia locală de inventariere.
   +  Anexa nr. 9la norme
  ANEXA GRAFICĂ
  cu reprezentarea categoriilor de suprafețe menționate la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 165/2013
  privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent,
  a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
  (model)
  Data: ................Întocmit: ...................Comisia de inventariere ................O.C.P.I. ..........................
   +  Anexa nr. 10la norme
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând persoanele fizice pentru care, la nivelul unității administrativ-teritoriale, nu există teren agricol
  disponibil în vederea reconstituirii dreptului de proprietate solicitat prin cerere și cărora li se va acorda diferența
  de teren în conformitate cu prevederile Legii nr. 165/2013
  Nr. crt.Numele și Prenumele autorului Numele și prenumele titularului dreptuluide proprietate Adresa titularuluidreptului de proprietate Hotărârea Comisiei județenede fond funciar de validarea dreptului de proprietate și a amplasamentului Suprafața validată - ha - Datele de identificare a amplasamentului validatObservații
  Întocmit: Comisia locală de fond funciar
  Primar,……………………..Agenția Domeniilor Statului (sucursala)………………………………………Oficiiul de CadastruȘi Publicitate Imobiliară
   +  Anexa nr. 11la norme
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând persoanele fizice și juridice pentru care nu există disponibil de teren agricol
  sau forestier la nivelul unității administrativ-teritoriale, respectiv al județului, în vederea reconstituirii dreptului
  de proprietate solicitat prin cerere și pentru care se propune acordarea de măsuri compensatorii
  Nr. crt.Numele și prenumeleautorului Numele și prenumele titularului dreptuluide proprietate Adresa titularilordreptului de proprietate Hotărârea Comisiei județenede fond funciar privind propunerea de acordare de măsuri compensatorii Suprafața propusă pentru acordarea de măsuri compensatorii- ha - Suprafața restituită potrivit legilor fondului funciar Observații
  Primar,…………O.C.P.I.………………Prefect,……………
  ----------