HOTĂRÂRE nr. 401 din 19 iunie 2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 29 iunie 2013  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților ia măsurile necesare în vederea stocării pe suport electronic a grilei notariale valabile la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013 și în vederea afișării acesteia pe site-ul instituției.  +  Articolul 3Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, prefecții, primarii, entitățile învestite de lege cu atribuții în procesul de restituire a imobilelor preluate abuziv și de stabilire a măsurilor reparatorii, precum și orice alte instituții abilitate ale statului vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 10 din Regulamentul privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 732 din 11 august 2005, cu modificările și completările ulterioare, și normele metodologice corespunzătoare art. 15, art. 16, pct. 16.1-16.20, art. 17, 18, 18^1, art. 18^2, pct. 18^2.1-18^2.5, art. 18^5, pct. 18^5.1-18^5.2 și art. 22, pct. 22.1-22.14 din titlul VII al Legii nr. 247/2005, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.095/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VII "Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 956 din 27 octombrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, și orice alte dispoziții contrare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Președintele Autorității Naționale
  pentru Restituirea Proprietăților,
  George Băeșu
  Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Vlad Ștefan Stoica
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanțelor publice,
  Daniel Chițoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Ministrul afacerilor interne,
  Radu Stroe
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Daniel Constantin
  Ministrul mediului și schimbărilor climatice,
  Rovana Plumb
  Ministrul delegat pentru ape,
  păduri și piscicultură,
  Lucia Ana Varga
  București, 19 iunie 2013.Nr. 401.  +  AnexăNORMEde aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România