ORDIN nr. 3.136 din 20 februarie 2014privind organizarea, funcţionarea, admiterea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 24 februarie 2014  În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat cu durata de 3 ani, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. (3) Se aprobă Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani pentru anul şcolar 2014-2015, prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, Direcţia generală buget-finanţe şi resurse umane, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ profesional şi tehnic duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei naţionale,Remus PricopieBucureşti, 20 februarie 2014.Nr. 3.136.  +  Anexa 1METODOLOGIE 20/02/2014  +  Anexa 2METODOLOGIE 20/02/2014  +  Anexa 3Calendarul admiterii în învăţământul profesional destat cu durata de 3 ani pentru anul şcolar 2014-2015
  Data-limită/ Perioada Evenimentul
  Pregătirea admiterii
  25 februarie 2014 Unităţile de învăţământ care organizează învăţământ pro- fesional cu durata de 3 ani stabilesc, împreună cu opera- torii economici/instituţiile publice partenere, dacă vor organiza probă de preselecţie a candidaţilor.
  28 februarie 2014 Elaborarea de către unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământ profesional de 3 ani, împreună cu opera- torii economici/instituţiile publice partenere, a proce- durii de preselecţie şi a procedurii de admitere Unităţile de învăţământ transmit spre avizare procedura de preselecţie şi procedura de admitere la inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti.
  1 martie 2014 Transmiterea de către Comisia Naţională de Admitere în Învăţământul Profesional a modelului fişei de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani
  3 martie 2014 Inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti transmite unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământ profesional cu durata de 3 ani avizul pentru procedura de preselecţie şi procedura de admitere. Afişarea, la sediul unităţilor de învăţământ care organi- zează învăţământ profesional cu durata de 3 ani, a proce- durii de preselecţie şi a procedurii de admitere, a listei cu domeniile, calificările, numărul de locuri disponibile pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani şi perioadele de înscriere pentru anul şcolar 2014-2015
  7 martie 2014 Transmiterea de către unităţile de învăţământ care au ofertă educaţională pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani, spre aprobare, la inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, a propunerii privind componenţa comisiei de admitere din unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani, avizată de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ
  14 martie 2014 Transmiterea de către inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti către unităţile de învăţământ care şcolarizează în învăţământul profesional cu durata de 3 ani a aprobării comisiei de admitere din unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani
  30 aprilie 2014 Afişarea ofertei de şcolarizare/ofertei de formare profe- sională aprobată, concretizată în domenii şi calificări profesionale, pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani, la sediul unităţilor de învăţământ gimnazial şi la sediul unităţilor de învăţământ cu ofertă educaţională pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial şi la nivel judeţean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a Tipărirea informaţiilor despre admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani în broşura admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015, într-o secţiune distinctă
  7 mai 2014 Transmiterea în unităţile de învăţământ gimnazial a bro- şurilor cuprinzând informaţiile legate de admiterea în învăţământul liceal şi în învăţământul profesional de stat, pentru anul şcolar 2014-2015
  16 mai 2014 Transmiterea la Ministerul Educaţiei Naţionale a broşu- rilor de admitere ale fiecărui judeţ, în versiune electronică şi tipărită
  Informarea şi consilierea elevilor cu privire la oportunitatea de continuare a studiilor în învăţământul profesional cu durata de 3 ani
  3-31 martie 2014 Informarea de către inspectoratul şcolar judeţean/Inspec- toratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISJ/ISMB) a uni- tăţilor de învăţământ gimnazial de posibilitatea conti- nuării studiilor de către absolvenţii claselor a VIII-a în învăţământul profesional cu durata de 3 ani. Se va realiza prezentarea metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat cu durata de 3 ani, a metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani şi a calendarului admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, precum şi a posibilităţii continuării studiilor după învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani.
  7-11 aprilie 2014 La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ care îşi propune să şcolarizeze învăţământ profesional în anul şcolar 2014-2015 se desfăşoară acţiunea "Săptămâna meseriilor" în cadrul căreia se vor organiza următoarele acţiuni: 1. promovarea învăţământului profesional şi tehnic în general şi a modului de organizare şi funcţionare a învă- ţământului profesional cu durata de 3 ani în special, informare privind condiţiile în care elevii pot avea acces la învăţământul profesional cu durata de 3 ani şi bene- ficiile acestei forme de pregătire profesională; 2. consilierea tuturor elevilor din clasa a VIII-a, din învăţământul gimnazial, cu privire la oportunitatea continuării studiilor în învăţământul profesional cu durata de 3 ani.
  12-20 mai 2014 Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezen- tarea procedurilor de preselecţie şi/sau de admitere şi a planului de şcolarizare la învăţământul profesional cu durata de 3 ani
  12 aprilie-21 mai 2014 Fiecare unitate de învăţământ care, în anul şcolar 2013- 2014, şcolarizează elevi în clasa a VIII-a învăţământ gimnazial organizează şi desfăşoară activităţi de orien- tare şi consiliere cu elevii, cu accent pe conştientizarea cerinţelor pieţei muncii şi a oportunităţilor pentru carieră şi de continuare a pregătirii prin învăţământul profesional cu durata de 3 ani. Activităţile de orientare şi consiliere se derulează cu sprijinul consilierilor şcolari ai centrului judeţean de resurse şi de asistenţă educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi de Asistenţă Educaţională (CJRAE/CMBRAE) şi urmăresc pregătirea înscrierii elevilor în învăţământul profesional cu durata de 3 ani.
  7-18 mai 2014 ISJ/ISMB organizează târgul ofertelor educaţionale, cu implicarea unităţilor de învăţământ care şcolarizează elevi în învăţământul profesional cu durata de 3 ani începând cu anul şcolar 2014-2015 şi a operatorilor econo- mici. Târgul ofertelor educaţionale va avea o secţiune dedicată ofertei la nivel regional.
  Înscrierea şi admiterea elevilor la învăţământul profesional cu durata de 3 ani Etapa I A. Înscrierea candidaţilor în vederea admiterii
  22-23 mai 2014 Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial comple- tează, la cererea elevilor şi a părinţilor/reprezentan- ţilor legali pentru minori, fişa de înscriere în învăţă- mântul profesional cu durata de 3 ani. Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a fişei de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, pentru candidaţii care solicită aceasta
  26-27 mai 2014 Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ care şcolarizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani, pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani
  28 mai 2014 Afişarea listei candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional cu durata de 3 ani şi a graficului de desfă- şurare a sesiunii de preselecţie şi/sau a probei suplimen- tare de admitere, după caz
  B. Preselecţia candidaţilor
  29-30 mai 2014 Derularea probei de preselecţie în unităţile de învăţământ în care s-a decis derularea acesteia
  2 iunie 2014 Transmiterea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani, din unităţile de învăţământ care au organizat proba de preselecţie, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani a rezultatelor preselecţiei şi a listei candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional cu durata de 3 ani care au fost declaraţi admişi în urma preselecţiei (listele sunt actualizate inclusiv cu rezultatele probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă).
  3 iunie 2014 Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a muni- cipiului Bucureşti, pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani, a listei candidaţilor înscrişi la învă- ţământul profesional cu durata de 3 ani în unităţile de învăţământ la care s-a organizat sesiune de preselecţie Afişarea rezultatelor sesiunii de preselecţie la sediul unităţii de învăţământ Acolo unde numărul celor admişi în urma preselecţiei este mai mare decât numărul locurilor disponibile, se va pre- ciza că urmează o probă suplimentară de admitere, în urma căreia se va definitivă lista candidaţilor admişi în învăţământul profesional. În listele afişate se va menţiona, în mod expres, anularea înscrierii în învăţământul profesional a candidaţilor care nu promovează clasa a VIII-a.
  4-5 iunie 2014 Ridicarea de către candidaţii respinşi a fişelor de în- scriere la învăţământul profesional cu durata de 3 ani de la unitatea de învăţământ care a organizat sesiunea de preselecţie
  6 iunie 2014 Înscrierea candidaţilor respinşi la proba de preselecţie la altă unitate de învăţământ care şcolarizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani, care nu a organizat probă de preselecţie
  7 iunie 2014 Afişarea listei candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional cu durata de 3 ani, după înscrierea candida- ţilor respinşi la unităţile de învăţământ care au organi- zat proba de preselecţie Afişarea informaţiilor (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a candidaţilor, alte detalii organizatorice) privind organizarea probei suplimentare de admitere, la unităţile de învăţământ profesional pentru care numărul de candidaţi înscrişi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ
  C. Proba suplimentară de admitere (în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ)
  10 iunie 2014, ora 9,00 Desfăşurarea probei suplimentare de admitere
  12 iunie 2014 Afişarea rezultatelor probei suplimentare de admitere la sediul unităţilor de învăţământ care au organizat proba Depunerea contestaţiilor la proba suplimentară de admitere acolo unde procedura de admitere permite acest lucru
  13 iunie 2014 Afişarea rezultatelor finale la proba suplimentară de admitere, în urma contestaţiilor. În listele afişate se va menţiona expres anularea înscrierii în învăţământul pro- fesional a candidaţilor care nu promovează clasa a VIII-a. Transmiterea de către comisia de admitere din unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru învăţământ profesional cu durata de 3 ani a rezul- tatelor la proba suplimentară de admitere
  D. Admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor
  18 iunie 2014 Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimna- zial către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru învăţământ profesional cu durata de 3 ani a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi
  20 iunie 2014 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti pentru învăţământ profesional cu durata de 3 ani către Comisia Naţională de Admitere în Învăţământul Profesional a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a
  23 iunie 2014 Realizarea listelor cu candidaţii înscrişi la învăţământul profesional cu durata de 3 ani, prin actualizarea de către comisia de admitere din unitatea de învăţământ care orga- nizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani a lis- telor candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional, prin eliminarea candidaţilor corigenţi, repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi şi corectarea eventualelor erori privind mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a Transmiterea de către comisia de admitere din unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru învăţământ profesional cu durata de 3 ani a lis- telor actualizate cu candidaţii înscrişi la învăţământul profesional cu durata de 3 ani
  24 iunie 2014 Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a muni- cipiului Bucureşti pentru învăţământ profesional cu durata de 3 ani a listei candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional cu durata de 3 ani Afişarea listelor actualizate cu candidaţii înscrişi la învăţământul profesional de 3 ani, la sediul unităţilor de învăţământ la care s-au înscris candidaţii
  3 iulie 2014 Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani către unităţile de învăţământ care au organizat înscrierea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani a bazei de date judeţene cuprinzând media de absolvire a învăţământului obligatoriu, precum şi media la probele de la evaluarea naţională de la sfârşitul clasei a VIII-a Realizarea, la nivelul unităţilor de învăţământ care au înscris elevi pentru admitere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, a listelor cu candidaţii admişi la învăţământul profesional cu durata de 3 ani, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere la învăţământul profesional Transmiterea de către comisia de admitere din unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru învăţământ profesional cu durata de 3 ani a lis- telor cu candidaţii admişi la învăţământul profesional cu durata de 3 ani
  4 iulie 2014 Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a muni- cipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani a listei candidaţilor declaraţi admişi în învăţământul profesional cu durata de 3 ani şi afişarea listei în unitatea de învăţământ care a înscris elevi în învăţământul profesional cu durata de 3 ani. Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani la unităţile de învăţământ gimnazial a listei candidaţilor declaraţi admişi şi a celor respinşi la admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani Afişarea, în fiecare unitate de învăţământ gimnazial, a listei candidaţilor declaraţi admişi, în ordinea descres- cătoare a mediilor de admitere în învăţământul profesional şi a celor respinşi la admiterea în învăţământul profe- sional cu durata de 3 ani
  5-6 iulie 2014 Depunerea dosarelor de înscriere la unităţile şcolare la care candidaţii au fost declaraţi admişi
  5-6 iulie 2014 Ridicarea fişelor de înscriere la învăţământul profesional cu durata de 3 ani de către candidaţii declaraţi respinşi, precum şi de către cei declaraţi admişi care renunţă la locul ocupat în învăţământul profesional
  6 iulie 2014 Afişarea listei candidaţilor înmatriculaţi în învăţământul profesional cu durata de 3 ani după retragerea celor care optează pentru participarea la admiterea în liceu Transmiterea de către comisia de admitere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani din unitatea de învăţământ, în format electronic şi în scris, către comisia de admi- tere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor finale cu candidaţii înmatriculaţi la învăţământul profesional cu durata de 3 ani
  7 iulie 2014 Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ care organi- zează învăţământ profesional a locurilor rămase libere după etapa I
  Înscrierea şi admiterea elevilor la învăţământul profesional cu durata de 3 ani Etapa a II-a A. Înscrierea candidaţilor în vederea admiterii
  25-26 iulie 2014 Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a fişelor de înscriere pentru învăţământ profesional cu durata de 3 ani pentru candidaţii care solicită să parti- cipe la admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani - etapa a II-a
  27-28 iulie 2014 Înscrierea elevilor la unităţile de învăţământ profesional pe baza fişelor de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani
  29 iulie 2014 Afişarea listei candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional cu durata de 3 ani şi a graficului de desfă- şurare a preselecţie şi/sau a probei suplimentare de admitere, după caz
  B. Preselecţia candidaţilor
  30-31 iulie 2014 Derularea probei de preselecţie în unităţile de învăţământ în care s-a decis derularea acesteia Transmiterea de către comisia de admitere din unitatea de învăţământ care orga- nizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru învăţământ profesional cu durata de 3 ani a rezultatelor preselecţiei
  1-2 august 2014 Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a muni- cipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani a listei candidaţilor admişi şi respinşi la preselecţie Afişarea rezultatelor sesiunii de preselecţiei la sediul unităţii de învăţământ Ridicarea fişelor de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani de la unitatea de învăţământ care a organizat sesiunea de preselecţie de către candidaţii respinşi
  3-4 august 2014 Înscrierea elevilor respinşi la sesiunea de preselecţie la altă unitate de învăţământ care şcolarizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani fără preselecţie Transmiterea de către comisia de admitere din unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani a listei candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional cu durata de 3 ani
  5 august 2014 Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a munici- piului Bucureşti pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani a listei candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional cu durata de 3 ani Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani a listelor candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional cu durata de 3 ani Afişarea informaţiilor (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a candidaţilor, alte detalii organizatorice) privind organizarea probei suplimentare de admitere, la unităţile de învăţământ profesional pentru care numărul de candidaţi înscrişi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ
  C. Proba suplimentară de admitere (în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ)
  7 august 2014, ora 9,00 Desfăşurarea probei suplimentare de admitere
  D. Admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor
  8 august 2014 Afişarea rezultatelor probei suplimentare de admitere la sediul unităţilor de învăţământ care au organizat proba suplimentară de admitere Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor la proba suplimen- tară de admitere acolo unde procedura de admitere permite acest lucru
  9 august 2014 Afişarea rezultatelor finale la proba suplimentară de admitere, în urma contestaţiilor Realizarea la nivelul unităţilor de învăţământ care au înscris elevi pentru admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani a listelor cu candidaţii admişi Transmiterea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani a listelor cu candidaţii admişi în învăţământul profesional cu durata de 3 ani
  10 august 2014 Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a muni- cipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani a listei candidaţilor declaraţi admişi în învăţământul profesional cu durata de 3 ani Afişarea listei candidaţilor declaraţi admişi în ordinea descrescătoare a mediei şi a celor respinşi la admitere la învăţământul profesional în unitatea de învăţământ care a înscris elevi în învăţământul profesional cu durata de 3 ani
  11-12 august 2014 Candidaţii declaraţi admişi depun, la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere.
  13 august 2014 Transmiterea de către comisia de admitere din unitatea de învăţământ în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, în format electronic şi în scris, către comisia de admi- tere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru învăţă- mântul profesional cu durata de 3 ani a listelor finale cu candidaţii înmatriculaţi la învăţământul profesional cu durata de 3 ani
  Înscrierea şi admiterea elevilor la învăţământul profesional cu durata de 3 ani Etapa a III-a A. Înscrierea candidaţilor în vederea admiterii
  25 august 2014 Afişarea la sediul unităţilor de învăţământ profesional la care au rămas locuri disponibile a graficului înscrierii la învăţământul profesional cu durata de 3 ani şi a grafi- cului probei de preselecţie şi a probei suplimentare de admitere
  1 septembrie 2014 Eliberarea de către unităţile de învăţământ gimnazial a fişelor de înscriere pentru învăţământ profesional cu durata de 3 ani, pentru candidaţii care solicită să parti- cipe la admiterea în învăţământul profesional cu durata de 3 ani - etapa a III-a
  1-2 septembrie 2014 Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ profe- sional care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani
  3 septembrie 2014 Afişarea listei candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional cu durata de 3 ani şi a graficului de desfă- şurare a probei de preselecţie şi/sau a probei suplimen- tare de admitere, după caz Afişarea informaţiilor (data, locul de desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a candidaţilor) privind orga- nizarea probei suplimentare de admitere, la unităţile de învăţământ profesional pentru care numărul de candidaţi înscrişi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ
  B. Preselecţia candidaţilor şi/sau proba suplimentară de admitere, după caz
  4 septembrie 2014 Derularea probei de preselecţie, după caz
  5 septembrie 2014 Transmiterea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani, din unităţile de învăţământ care au organizat proba de preselecţie, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani a rezultatelor preselecţiei şi a listei candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional cu durata de 3 ani care au fost declaraţi admişi în urma preselecţiei
  6 septembrie 2014 Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a munici- piului Bucureşti pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani a listei candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional cu durata de 3 ani în unităţile de învăţământ la care s-a organizat sesiune de preselecţie Afişarea rezultatelor sesiunii de preselecţie la sediul unităţii de învăţământ Acolo unde numărul celor admişi în urma preselecţiei este mai mare decât numărul locurilor disponibile, se va pre- ciza că urmează o probă suplimentară de admitere, în urma căreia se va definitivă lista candidaţilor admişi în învăţământul profesional.
  8 septembrie 2014, ora 9,00 Derularea probei suplimentare de admitere, după caz
  C. Admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor
  8 septembrie 2014 Afişarea rezultatelor probei suplimentare de admitere la sediul unităţilor de învăţământ care au organizat probă suplimentară de admitere Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor la proba suplimen- tară de admitere acolo unde procedura de admitere permite acest lucru
  9 septembrie 2014 Realizarea la nivelul unităţilor de învăţământ care au înscris elevi în învăţământul profesional cu durata de 3 ani a listelor cu candidaţii admişi Transmiterea de către comisiile de admitere din unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani a listelor cu candidaţii admişi în învăţământul profesional cu durata de 3 ani
  9 septembrie 2014 Validarea de către comisia de admitere judeţeană/a muni- cipiului Bucureşti pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani a listei candidaţilor declaraţi admişi şi afişarea listei în unitatea de învăţământ care organizează învăţământ profesional cu durata de 3 ani
  9 septembrie 2014 Candidaţii declaraţi admişi depun la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi dosarele de înscriere.
  ------