ORDONANTA nr. 124 din 29 august 1998privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 29 august 1998    În temeiul art. 107 alin. (1) şi al art. 114 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi al art. 1 pct. 8 lit. a) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta următoarea ordonanţa:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Cabinetul medical este unitatea fără personalitate juridică, furnizoare de servicii medicale primare de medicina generală, de stomatologie şi de specialitate. (2) Serviciile de sănătate ale cabinetelor medicale se realizează de medici de medicina generală - medici de familie, medici stomatologi, medici specialişti şi alte categorii de personal medical acreditat. (3) Profesia de medic, ca profesie liberala, poate fi exercitată în cadrul cabinetului medical în una dintre următoarele forme: a) cabinet medical individual; b) cabinete medicale grupate; c) cabinete medicale asociate; d) societate civilă medicală.  +  Articolul 2 (1) În cabinetul medical individual îşi exercită profesia medicul titular, care poate avea ca salariaţi sau colaboratori medici sau orice alta categorie de personal. (2) Cabinetele individuale se pot grupa formând cabinete medicale grupate, pentru a-şi crea facilităţi economice comune, pastrandu-şi individualitatea în relaţiile cu terţii. (3) Cabinetele individuale se pot asocia, formând cabinete medicale asociate, în scopul exercitării în comun a activităţii şi al asigurării accesului permanent al pacientilor la servicii medicale complete. Medicii titulari ai unor cabinete asociate îşi păstrează drepturile şi responsabilităţile individuale prevăzute de lege. (4) Societatea civilă medicală este constituită din doi sau mai mulţi medici asociaţi şi poate avea ca salariaţi ori colaboratori medici sau orice alta categorie de personal.  +  Articolul 3 (1) Cabinetele medicale grupate, precum şi cabinetele medicale asociate pot avea patrimoniu comun. (2) Medicul poate schimba oricând forma de exercitare a profesiei, cu înştiinţarea autorităţii care a avizat înfiinţarea şi înregistrarea cabinetului medical.  +  Capitolul 2 Înfiinţarea şi înregistrarea cabinetului medical  +  Articolul 4Denumirea cabinetului medical va reflecta obligatoriu specificul activităţilor care se vor desfăşura, înscrise în autorizaţia de libera practica a medicului, eliberata în condiţiile legii.  +  Articolul 5 (1) Cabinetele medicale se înfiinţează la cererea medicului sau a grupului de medici, în funcţie de forma de organizare, potrivit art. 1 alin. (3). (2) Actul de înfiinţare a cabinetelor medicale este certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale, care se întocmeşte şi se păstrează de autoritatea sanitară publică, respectiv de direcţiile sanitare judeţene sau de Direcţia Sanitară a Municipiului Bucureşti. O copie de pe certificatul de înregistrare se înmânează titularului cabinetului medical. (3) Documentaţia necesară pentru înregistrarea cabinetului medical se stabileşte prin ordin al ministrului sănătăţii.  +  Capitolul 3 Organizarea, funcţionarea şi finanţarea cabinetului medical  +  Articolul 6 (1) Cabinetele medicale pot desfăşura activităţi de învăţământ şi cercetare, dacă au aprobarea Ministerului Sănătăţii şi a Ministerului Educaţiei Naţionale în acest sens. (2) Medicul sau personalul medical care desfăşoară activitate medicală în cadrul cabinetului medical răspunde în mod individual, potrivit legii, pentru deciziile profesionale, în cazul eventualelor prejudicii aduse pacientilor. (3) Controlul privind respectarea normelor legale în furnizarea serviciilor de sănătate se exercită de către Ministerul Sănătăţii şi unităţile sale subordonate, Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România sau de către alte organe abilitate, în condiţiile legii.  +  Articolul 7Cabinetul medical trebuie să dispună de o dotare minima, stabilită prin ordin al ministrului sănătăţii, cu avizul prealabil al Colegiului Medicilor din România, în raport cu specialitatea şi profilul de activitate declarate.  +  Articolul 8Cabinetul medical poate realiza venituri din: a) servicii medicale prestate în baza contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate judeteana sau a municipiului Bucureşti ori cu alte persoane fizice sau juridice; b) servicii medicale cu plata directa din partea beneficiarilor; c) donaţii şi sponsorizări; d) activităţi de consiliere şi avizare în domeniul medical; e) activităţi contractate cu unităţile care coordonează activităţile de învăţământ şi cercetare din reţeaua Ministerului Sănătăţii; f) alte surse obţinute conform dispoziţiilor legale, inclusiv cele provenind din valorificarea aparaturii proprii, uzate fizic sau moral, precum şi a celei excedentare din dotare.  +  Articolul 9Veniturile realizate din activitatea cabinetului medical se impozitează potrivit dispoziţiilor legale privind impunerea veniturilor realizate din activitatea desfăşurată pe bază de libera iniţiativă.  +  Articolul 10Medicul titular al cabinetului medical sau cel delegat de medicii asociaţi reprezintă cabinetul medical în raporturile juridice şi profesionale.  +  Articolul 11 (1) Angajarea personalului mediu sanitar şi a altor categorii de personal se poate face de către medic sau, în cazul medicilor asociaţi, de către medicul delegat. (2) În cabinetele medicale în care sunt încadrate persoane cu contract individual de muncă, salariile se stabilesc prin negociere, cu respectarea nivelurilor minime prevăzute de reglementările legale în vigoare.  +  Articolul 12Cabinetele medicale sunt obligate sa întocmească şi sa transmită situaţiile stabilite prin norme ale Ministerului Sănătăţii privind starea de sănătate şi demografică a populaţiei.  +  Capitolul 4 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 13 (1) Cabinetele medicale se pot înfiinţa în cadrul actualelor dispensare medicale, policlinici sau în alte spaţii puse la dispoziţie de autorităţile publice centrale sau locale ori în spaţii private, special amenajate şi autorizate legal, cu aceasta destinaţie. (2) Bunurile mobile şi imobile aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, utilizate în prezent pentru activităţi medicale, pot fi închiriate, concesionate sau vândute medicilor în vederea infiintarii de cabinete medicale potrivit dispoziţiilor legale. (3) Condiţiile de vânzare sau de concesionare vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 14Cabinetele medicale înfiinţate în temeiul altor acte normative se vor reorganiza, potrivit prezentei ordonanţe, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare.  +  Articolul 15Ministerul Sănătăţii împreună cu Colegiul Medicilor din România vor elabora, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, norme privind formele de exercitare a profesiei prevăzute la art. 1 alin. (3), care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 16Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Hajdu GaborMinistrul muncii şiprotecţiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistrul finanţelor,Daniel Daianu-----------