NORMĂ din 16 februarie 2006 (*actualizată*)care stabileşte prevederi specifice pentru controlul şi eradicarea bolii limbii albastre(actualizată până la data de 13 august 2012*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • ---------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 13 august 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 291 din 11 decembrie 2006; ORDINUL nr. 7 din 12 februarie 2010; ORDINUL nr. 51 din 27 iulie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Articolul 1Prezenta normă sanitară veterinară stabileşte regulile de control şi măsurile pentru combaterea şi eradicarea bolii limbii albastre (febra catarală).  +  Articolul 2În scopul aplicării prevederilor prezentei norme sanitare veterinare trebuie folosite următoarele definiţii: a) exploataţie - unitate agricolă sau de alt tip unde sunt crescute sau ţinute permanent ori temporar animale din speciile susceptibile la boala limbii albastre; b) specii susceptibile - toate rumegătoarele; c) animal/animale - animalul/animalele aparţinând unei specii susceptibile, cu excepţia animalelor sălbatice, cu privire la care pot fi adoptate prevederi specifice în conformitate cu procedura comunitară;----------Lit. c) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 291 din 11 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 4 ianuarie 2007. d) proprietar sau deţinător - persoana/persoanele fizică/fizice sau juridică/juridice având în proprietate animalele ori responsabilă/responsabile de întreţinerea lor în schimbul sau nu al unei plăţi; e) vector - insectă din specia Culicoidae imicola sau orice altă insectă din genul Culicoides, capabilă de transmiterea bolii limbii albastre care se identifică, în conformitate cu procedura comunitară, pe baza avizului Comitetului veterinar privind lanţul alimentar şi sănătatea animală;---------Lit. e) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 291 din 11 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 4 ianuarie 2007. f) suspiciune - apariţia oricărui semn clinic care sugerează boala limbii albastre la o specie susceptibilă, împreună cu un grup de date epidemiologice care permit ca o astfel de posibilitate să fie prevăzută în mod rezonabil; g) confirmare - declararea de către autoritatea competentă, pe baza rezultatelor de laborator, că virusul bolii limbii albastre circulă într-o zonă specifică; totuşi, în cazul unei epidemii, autoritatea competentă poate confirma, de asemenea, prezenţa bolii pe baza rezultatelor clinice şi/sau epidemiologice; h) autoritate competentă - autoritatea veterinară centrală a României competentă să efectueze controale veterinare sau orice altă autoritate veterinară căreia i-a fost delegată această competenţă; i) medic veterinar oficial - medicul veterinar desemnat de autoritatea veterinară centrală a României. j) vaccinuri vii atenuate - vaccinuri produse prin adaptarea izolatelor sălbatice ale virusului bolii limbii albastre prin intermediul unor pasaje repetate în culturi de ţesut sau în ouă embrionate de găină.------------Lit. j) a art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 51 din 27 iulie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 13 august 2012.  +  Articolul 3Autoritatea veterinară centrală a României trebuie să se asigure că va fi notificată imediat, obligatoriu, dacă se suspectează sau se confirmă circulaţia virusului bolii limbii albastre.  +  Articolul 4 (1) Dacă o exploataţie localizată într-o regiune care nu este supusă restricţiilor, în sensul prezentei norme sanitare veterinare, are unul sau mai multe animale suspectate ca fiind infectate cu boala limbii albastre, medicul veterinar oficial aplică imediat metodele oficiale de investigare pentru a confirma sau a exclude prezenţa bolii.-----------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 291 din 11 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 4 ianuarie 2007. (2) De îndată ce este emisă notificarea despre suspectarea prezenţei bolii, medicul veterinar oficial: a) trebuie să pună exploataţia sau exploataţiile suspecte sub supraveghere oficială; b) trebuie:(i) să deţină un registru al animalelor, indicând pentru fiecare specie numărul de animale deja moarte, infectate sau susceptibile de a fi infectate şi să actualizeze datele din acest registru pentru a ţine seama de animalele care se nasc sau care mor în timpul perioadei în care boala este suspectată, datele din acest registru trebuind să fie prezentate la cererea autorităţii competente şi să poată fi verificate în timpul fiecărei vizite;---------Pct. (i) al lit. b) a alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 291 din 11 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 4 ianuarie 2007.(îi) să alcătuiască un inventar al locurilor probabile care facilitează supravieţuirea sau adăpostirea vectorului şi, în special, al locurilor favorabile reproducerii sale;(iii) să efectueze o supraveghere epidemiologică, în concordanţă cu art. 7; c) trebuie să facă vizite regulate la exploataţie sau exploataţii şi de fiecare dată, să efectueze o examinare clinică detaliată sau o autopsie a animalelor moarte ori suspectate de infecţie şi, când este necesar, să confirme boala prin intermediul testelor de laborator; d) trebuie să se asigure că:(i) este interzisă orice mişcare a animalelor de la sau la exploataţie ori exploataţii;(îi) animalele sunt închise în perioadele când vectorii sunt activi, atunci când consideră că sunt disponibile mijloacele cerute pentru aplicarea acestor măsuri;(iii) animalele, clădirile utilizate pentru adăpostirea lor şi împrejurimile acestora (în special habitatele în care populaţiile de Culicoides se înmulţesc) sunt tratate regulat cu insecticide autorizate. Pentru a preveni pe cât posibil infestarea cu vectori, ritmul tratamentului trebuie să fie stabilit de autoritatea competentă, ţinându-se seama de persistenţa insecticidului utilizat şi de condiţiile climatice;(iv) carcasele animalelor moarte în exploataţie sunt distruse, îndepărtate, incinerate sau îngropate în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1.774/2002/CE ce stabileşte reguli de sănătate cu privire la subprodusele de origine animală, ce nu sunt destinate consumului uman.----------Pct. (iv) al lit. d) a alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 291 din 11 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 4 ianuarie 2007. (3) Până la aplicarea măsurilor menţionate la alin. (2), proprietarul sau deţinătorul oricărui animal suspectat ca fiind infectat cu virusul bolii limbii albastre trebuie să ia toate măsurile de precauţie pentru a respecta prevederile alin. (2) lit. d) pct. (i) şi (îi). (4) Autoritatea competentă poate aplica măsurile menţionate la alin. (2) şi altor exploataţii, în cazul când amplasarea lor, poziţia geografică sau legăturile lor cu exploataţia în care este suspectată boala furnizează motive pentru suspectarea posibilităţii de contaminare. (5) În plus faţă de prevederile alin. (2), pot fi stabilite prevederi specifice pentru rezervaţiile naturale în care animalele trăiesc liber. (6) Măsurile prevăzute în prezentul articol nu vor fi ridicate de medicul veterinar oficial până când prezenţa suspiciunii de boală a limbii albastre nu a fost eliminată de autoritatea competentă.  +  Articolul 5 (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate decide utilizarea de vaccinuri împotriva bolii limbii albastre cu condiţia ca: a) o astfel de decizie să se bazeze pe rezultatul unei evaluări a riscului specific bolii realizate de autoritatea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă; b) Comisia Europeană să fie informată înainte de realizarea vaccinării. (2) Atunci când se utilizează vaccinuri vii atenuate, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor stabileşte: a) o zonă de protecţie care include cel puţin zona de vaccinare; b) o zonă de supraveghere care se compune dintr-o parte din teritoriul României care se întinde cel puţin 50 de km dincolo de limitele zonei de protecţie.------------Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 51 din 27 iulie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 13 august 2012.  +  Articolul 6 (1) Când prezenţa bolii limbii albastre este confirmată oficial, medicul veterinar oficial trebuie: a) să procedeze, informând autoritatea veterinară centrală a României, la tăierea animalelor, necesară pentru a preveni extinderea epidemiei. Autoritatea veterinară centrală a României informează Comisia Europeană despre aceasta;----------Lit. a) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 291 din 11 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 4 ianuarie 2007. b) să comande distrugerea, eliminarea, incinerarea sau îngroparea carcaselor acestor animale, în concordanţă cu Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului 1.774/2002(CE); c) să extindă măsurile prevăzute la art. 4 la exploataţiile amplasate pe o rază de 20 km, cuprinsă în zona de protecţie definită la art. 8, în jurul exploataţiei sau al exploataţiilor infectate;----------Lit. c) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 51 din 27 iulie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 13 august 2012. d) să pună în aplicare dispoziţiile stabilite de Comisia Europeană, în special în ceea ce priveşte iniţierea unui eventual program de vaccinare sau a oricăror altor măsuri alternative;------------Lit. d) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 51 din 27 iulie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 13 august 2012. e) să efectueze o supraveghere epidemiologică în concordanţă cu art. 7. (2) Totuşi, prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. c) şi în conformitate cu procedura comunitară, pot fi adoptate prevederi aplicabile mişcărilor animalelor în zonă.--------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 291 din 11 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 4 ianuarie 2007. (3) Zona menţionată la alin. (1) lit. c) poate fi extinsă sau redusă, pe baza circumstanţelor epidemiologice, geografice, ecologice sau meteorologice, de către autoritatea competentă, care va notifica aceasta Comisiei Europene. (4) Când zona menţionată la alin. (1) lit. c) este amplasată pe un teritoriu care depăşeşte graniţele României, autoritatea competentă a României va coopera cu autoritatea competentă a statului vizat, în baza unui acord de cooperare, pentru demarcarea zonei.  +  Articolul 7 (1) Supravegherea epidemiologică trebuie să se refere la: a) perioada de evoluţie a bolii limbii albastre în exploataţie; b) originea posibilă a bolii limbii albastre în exploataţie şi identificarea altor exploataţii care deţin animale care ar fi putut fi infectate sau contaminate din aceeaşi sursă; c) prezenţa şi difuzarea vectorilor bolii limbii albastre; d) mişcările animalelor de la sau la exploataţia în cauză sau orice ieşire a carcaselor de animale din aceste exploataţii. (2) Trebuie să fie stabilită o unitate naţională de criză care să efectueze coordonarea globală a tuturor măsurilor necesare pentru asigurarea eradicării bolii limbii albastre cât mai repede posibil şi care să conducă supravegherea epidemiologică. Regulile generale privind unitatea naţională de criză vor fi stabilite conform procedurii comunitare.-----------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 291 din 11 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 4 ianuarie 2007.  +  Articolul 8 (1) Autoritatea veterinară centrală a României trebuie să se asigure că, în plus faţă de măsurile menţionate la art. 6, sunt demarcate o zonă de protecţie şi o zonă de supraveghere. Demarcarea zonelor trebuie să ţină cont de factorii geografici, administrativi, ecologici şi epizootologici legaţi de boala limbii albastre şi de aranjamentele de control. (2) a) Zona de protecţie trebuie să constea dintr-o parte a teritoriului României având o rază de cel puţin 100 km în jurul exploataţiei infectate. b) Zona de supraveghere se compune dintr-o parte din teritoriul României care se întinde cel puţin 50 km dincolo de limitele zonei de protecţie şi în care nu s-a efectuat în cursul ultimelor 12 luni nicio vaccinare împotriva bolii limbii albastre cu vaccinuri vii atenuate.-----------Lit. b) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 51 din 27 iulie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 13 august 2012. c) Când zonele sunt amplasate pe un teritoriu care depăşeşte graniţele României, autoritatea veterinară centrală a României va coopera cu autoritatea competentă a statului vizat, în baza unui acord de cooperare, în scopul demarcării zonelor menţionate la alin. (2) lit. a) şi b). d) Totuşi, în cazul în care este necesar, zonele de protecţie şi supraveghere sunt delimitate conform procedurii comunitare.----------Lit. d) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 291 din 11 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 4 ianuarie 2007. (3) Autoritatea veterinară centrală a României poate înainta Comisiei o cerere justificată corespunzător în vederea luării unei decizii privind schimbarea delimitării zonelor definite la alin. (2), conform procedurii comunitare, ţinându-se seama de: a) amplasarea lor geografică şi factorii ecologici; b) condiţiile meteorologice; c) prezenţa şi difuzarea vectorului; d) rezultatele studiilor epidemiologice efectuate conform art. 7; e) rezultatele testelor de laborator; f) aplicarea măsurilor de combatere, în special dezinsecţia.---------Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 291 din 11 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 4 ianuarie 2007.  +  Articolul 9 (1) Autoritatea veterinară centrală a României trebuie să se asigure că în zona de protecţie sunt aplicate următoarele măsuri: a) identificarea tuturor exploataţiilor cu animale din interiorul zonei; b) aplicarea unui program de supraveghere epidemiologică bazat pe monitorizarea grupelor-santinelă de bovine (sau, în absenţa lor, a altor specii de rumegătoare) şi a populaţiilor de vectori; acest program poate fi stabilit în conformitate cu procedura comunitară;---------Lit. b) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 291 din 11 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 4 ianuarie 2007. c) interdicţia animalelor de a părăsi zona. Totuşi, în baza procedurii comunitare, pot fi decise excepţii de la interdicţia de ieşire, în special pentru animalele situate în acea parte a zonei în care este demonstrată absenţa circulaţiei virusului sau a vectorilor.-----------Lit. c) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 291 din 11 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 4 ianuarie 2007. (2) În plus faţă de măsurile stabilite la alin. (1), pot fi decise vaccinarea animalelor împotriva bolii limbii albastre şi identificarea acestora în zona de protecţie, în conformitate cu procedura comunitară sau la iniţiativa autorităţii veterinare centrale a României, informându-se Comisia Europeană despre aceasta.-----------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 291 din 11 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 4 ianuarie 2007.  +  Articolul 10Autoritatea veterinară centrală a României trebuie să se asigure că:1. în zona de supraveghere se aplică măsurile prevăzute la art. 9 alin. (1);2. în zona de supraveghere este interzisă orice vaccinare împotriva bolii limbii albastre cu vaccinuri vii atenuate.-----------Pct. 2 al art. 10 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 51 din 27 iulie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 13 august 2012.  +  Articolul 11Măsurile luate conform art. 6, 8, 9 şi 10 vor fi modificate sau abrogate în concordanţă cu procedura comunitară.----------Art. 11 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 291 din 11 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 4 ianuarie 2007.  +  Articolul 12 (1) Prin derogare de la prevederile art. 9 şi 10, vor fi elaborate prevederi aplicabile mişcărilor animalelor în şi din zonele de protecţie şi de supraveghere, în concordanţă cu procedura comunitară.----------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 291 din 11 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 4 ianuarie 2007. (2) Odată cu adoptarea prevederilor menţionate la alin. (1), regulile aplicabile comerţului cu aceste animale trebuie să fie stabilite conform procedurii comunitare.----------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 291 din 11 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 4 ianuarie 2007.  +  Articolul 13Dacă într-o regiune dată epidemia de boala limbii albastre are un caracter de o gravitate excepţională, orice măsuri suplimentare ce urmează să fie luate de către autoritatea veterinară centrală a României vor fi adoptate conform procedurii comunitare.-----------Art. 13 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 291 din 11 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 4 ianuarie 2007.  +  Articolul 14Autoritatea veterinară centrală a României trebuie să se asigure că sunt luate toate măsurile necesare astfel încât toate persoanele din zonele de protecţie şi de supraveghere să fie informate corect în legătură cu restricţiile în vigoare şi să facă orice aranjamente cerute pentru aplicarea adecvată a măsurilor vizate.  +  Articolul 15 (1) Laboratorul naţional de referinţă pentru boala limbii albastre responsabil cu efectuarea testelor de laborator prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară este organizat în cadrul Institutului de Diagnostic şi Sănătate Animală. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor pune la dispoziţia celorlalte state membre ale Uniunii Europene şi a publicului informaţii privind laboratorul respectiv şi orice schimbări survenite ulterior. (2) Competenţele laboratorului naţional menţionat la alin. (1) sunt enumerate în anexa nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară. (3) Laboratorul naţional prevăzut la alin. (1) colaborează cu laboratorul comunitar de referinţă menţionat la art. 16.------------Art. 15 a fost modificat de pct. 2 al art. XIII din ORDINUL nr. 7 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 23 februarie 2010.  +  Articolul 16Laboratorul comunitar de referinţă pentru boala limbii albastre este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta normă sanitară veterinară, sarcinile acestui laborator fiind precizate cu titlu informativ în anexa nr. 2 pct. 2.  +  Articolul 17 (1) Experţii Comisiei Europene pot să efectueze, când este cazul, controale la faţa locului în România, în colaborare cu autoritatea veterinară centrală a României, pentru a se asigura de aplicarea uniformă a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. În acest scop ei pot inspecta un procent reprezentativ de exploataţii pentru a verifica dacă autorităţile competente supraveghează respectarea prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. Comisia Europeană va informa autoritatea veterinară centrală a României despre rezultatele controalelor efectuate. (2) Când este efectuat un astfel de control, autoritatea veterinară centrală a României trebuie să asigure experţilor tot sprijinul necesar în îndeplinirea sarcinilor lor.  +  Articolul 18 (1) Autoritatea veterinară centrală a României trebuie să elaboreze un plan de contingenţă care să indice mijloacele prin care se aplică măsurile stabilite în prezenta normă sanitară veterinară. (2) Acest plan trebuie să prevadă accesul în unitate, la echipamente, personal şi orice alt dispozitiv adecvat necesar pentru eradicarea rapidă şi efectivă a bolii. (3) Criteriile minime ce urmează să se aplice pentru elaborarea planului menţionat la alin. (1) sunt stabilite în anexa nr. 3 la prezenta normă sanitară veterinară. (4) Planul elaborat cu respectarea acestor criterii trebuie să fie supus spre examinare Comisiei Europene nu mai târziu de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare. (5) Comisia Europeană va examina acest plan pentru a evalua dacă acesta permite ca obiectivul dorit să fie atins şi poate sugera autorităţii veterinare centrale a României orice modificare necesară, printre altele, pentru a garanta că planul este compatibil cu planurile statelor membre ale Uniunii Europene. (6) Planul de contingenţă poate fi ulterior modificat sau completat, în concordanţă cu procedura comunitară, pentru a ţine seama de evoluţia situaţiei.----------Alin. (6) al art. 18 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 291 din 11 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 4 ianuarie 2007.  +  Articolul 19Autoritatea veterinară centrală a României informează Comisia Europeană cu privire la actele normative şi la prevederile administrative necesare pentru implementarea prezentei norme sanitare veterinare.-----------Art. 19 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 291 din 11 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 4 ianuarie 2007.  +  Articolul 20Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.  +  Anexa 1 ────────la norma sanitară veterinară────────────────────────────-----------Pct. 1 al anexei 1 a fost abrogat de pct. 3 al art. XIII din ORDINUL nr. 7 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 23 februarie 2010.2. Laboratorul naţional pentru boala limbii albastre are ca responsabilităţi coordonarea standardelor şi metodelor de diagnostic stabilite de către fiecare laborator de diagnostic, utilizarea reagenţilor şi testarea vaccinurilor. În acest scop: a) poate furniza reagenţi de diagnostic laboratoarelor de diagnostic care îi solicită; b) controlează calitatea tuturor reagenţilor de diagnostic utilizaţi în România; c) organizează teste comparative la intervale regulate; d) conservă izolatele virusului bolii limbii albastre prelevat din cazurile confirmate de boală; e) asigură confirmarea rezultatelor pozitive obţinute în laboratoarele regionale de diagnostic.  +  Anexa 2 ────────la norma sanitară veterinară────────────────────────────1. Laboratorul comunitar de referinţă pentru boala limbii albastre este AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Woking, Surrey GU24 ONF, United Kingdom, telefon: (44-1483) 23 24 41, fax: (44-1483) 23 24 48, e-mail: philip-mellor@bbsrc.ac.uk.2. Laboratorul comunitar de referinţă are următoarele atribuţii: (1) coordonarea, în consultare cu Comisia Europeană, a metodelor de diagnostic pentru boala limbii albastre în statele membre ale Uniunii Europene, în special prin: a) specificarea, deţinerea şi furnizarea tulpinilor de virus al bolii limbii albastre în scopul testelor serologice şi al preparării de antiser; b) furnizarea unui ser de referinţă şi a altor reagenţi de referinţă laboratoarelor naţionale de referinţă în scopul standardizării testelor şi reagenţilor utilizaţi în fiecare stat membru al Uniunii Europene; c) stabilirea şi conservarea unei colecţii de tulpini şi izolate ale virusului bolii limbii albastre; d) organizarea regulată a testării comparative comunitare a procedurilor de diagnostic; e) colectarea şi confruntarea datelor şi informaţiilor cu privire la metodele de diagnostic utilizate şi a rezultatelor testelor efectuate în Comunitatea Europeană; f) clasificarea izolatelor virusului bolii limbii albastre, utilizând metodele cele mai avansate, pentru a furniza o înţelegere mai bună a epizootologiei bolii limbii albastre; g) monitorizarea evoluţiilor mondiale în domeniul supravegherii, epizootologiei şi prevenirii bolii limbii albastre; (2) sprijinirea activă a identificării focarelor de boală a limbii albastre în statele membre ale Uniunii Europene prin studierea izolatelor virale trimise pentru confirmarea diagnosticului, clasificare şi studii epizootologice; (3) facilitarea asigurării cursurilor de pregătire şi perfecţionare pentru experţii în diagnosticul de laborator, în vederea armonizării tehnicilor de diagnostic în întreaga Comunitate Europeană; (4) schimbul mutual şi reciproc de informaţii cu Laboratorul Mondial pentru Boala Limbii Albastre, desemnat de Oficiul Internaţional de Epizootii (OIE), în special cu privire la evoluţiile globale ale bolii limbii albastre.  +  Anexa 3 ────────la norma sanitară veterinară────────────────────────────Criterii minime aplicabile planului de contingenţăPlanul de contingenţă trebuie să prevadă cel puţin următoarele:1. stabilirea la nivel naţional a unei unităţi de criză pentru coordonarea tuturor măsurilor de urgenţă;2. o listă a centrelor locale de urgenţă echipate adecvat în scopul coordonării măsurilor de control la nivel local;3. informaţii detaliate cu privire la personalul responsabil cu măsurile de urgenţă, calificările şi responsabilităţile acestuia;4. posibilitatea contactării rapide, de către fiecare centru local, a persoanelor sau organizaţiilor direct ori indirect afectate de un focar;5. disponibilitatea echipamentului şi materialelor necesare pentru aplicarea adecvată a măsurilor de urgenţă;6. instrucţiuni exacte cu privire la etapele de urmat, inclusiv mijloacele de distrugere a carcaselor, când sunt suspectate şi confirmate cazuri de infecţie sau contaminare;7. programe de instruire pentru actualizarea şi îmbunătăţirea cunoştinţelor cu privire la procedurile în teren şi procedurile administrative;8. pentru laboratoarele de diagnostic, un compartiment de autopsie, capacitatea cerută pentru efectuarea testelor serologice şi histologice etc. şi actualizarea tehnicilor de diagnostic rapid (în acest scop trebuie stabilite prevederi cu privire la transportul rapid al probelor);9. informaţii cu privire la cantitatea de vaccin contra bolii limbii albastre, considerată necesară în caz că este nevoie să se reintroducă vaccinarea de urgenţă;10 prevederi reglementare pentru aplicarea planului de contingenţă.__________