ORDONANTA nr. 77 din 25 august 1998pentru aderarea României la Protocolul de amendare a articolelor 1a), 14(1) şi 14(3)b) ale Acordului european din 30 septembrie 1957 referitor la transportul rutier internaţional de mărfuri periculoase (ADR), încheiat la Geneva la 28 octombrie 1993
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 27 august 1998    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 pct. 12 lit. i) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul UNICRomânia adera la Protocolul de amendare a articolelor 1a), 14(1) şi 14(3)b) ale Acordului european din 30 septembrie 1957 referitor la transportul rutier internaţional de mărfuri periculoase (ADR), încheiat la Geneva la 28 octombrie 1993.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Traian BasescuMinistrul industrieişi comerţului,Radu BerceanuMinistrul afacerilor externe,Andrei Plesu  +  PROTOCOL*)de amendare a articolelor 1a), 14(1) şi 14(3)b) ale Acordului european din 30 septembrie 1957 referitor la transportul rutier internaţional de mărfuri periculoase (ADR)Părţile la prezentul protocol,examinând prevederile Acordului european referitor la transportul rutier internaţional de mărfuri periculoase (ADR), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, denumit în continuare acordul, în ceea ce priveşte definirea termenului vehicul la art. 1a) şi procedura de amendare a anexelor acestui acord şi, mai ales, prevederile art. 14(1) al acordului;remarcand, în ceea ce priveşte procedura de amendare a anexelor, ca părţile contractante la acord au uneori dificultăţi la punerea în practica, în termenul prevăzut la art. 14(3) al acordului, a măsurilor interne de aplicare cerute pentru intrarea în vigoare a amendamentelor;remarcand, pe de altă parte, punctele de vedere exprimate de Grupul de lucru pentru transportul mărfurilor periculoase al Comitetului Transporturilor Interioare al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite şi propunerile guvernelor Austriei şi Frantei pentru amendarea acestui acord,convin următoarele:  +  Articolul 1Modificarea articolului 1a) al acorduluiArticolul 1a) al acordului se modifica şi va avea următorul cuprins:"a) prin vehicul se înţelege orice vehicul cu motor, altul decât cel aparţinând forţelor armate ale unei părţi contractante sau care se afla în responsabilitatea acestora, care este destinat circulaţiei rutiere, complet sau incomplet, prevăzut cu cel puţin 4 roti şi a carei viteza maxima din construcţie este mai mare de 25 km/h, precum şi remorcile sale - cu excepţia vehiculelor care se deplaseaza pe calea ferată, tractoarelor agricole sau forestiere şi a tuturor mecanismelor mobile."  +  Articolul 2Modificarea articolului 14(1) al acorduluiArticolul 14 paragraful (1) al acordului se modifica şi va avea următorul cuprins:"(1) Independent de procedura de revizuire prevăzută la art. 13, orice parte contractantă va putea propune unul sau mai multe amendamente la anexele prezentului acord. În acest scop, aceasta va transmite textul secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite. Pentru a asigura concordanta acestor anexe cu alte acorduri internaţionale referitoare la transportul mărfurilor periculoase, secretarul general va putea, de asemenea, sa propună amendamente la anexele prezentului acord. El va putea propune, între altele, amendamente la anexele prezentului acord, adoptate de către Grupul de lucru pentru transportul mărfurilor periculoase al Comitetului Transporturilor Interioare al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite, la solicitarea acestui grup."  +  Articolul 3Modificarea articolului 14(3) b) al acorduluiArticolul 14 paragraful (3) b) al acordului se modifica şi va avea următorul cuprins:"b) Partea contractantă sau, după caz, secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, care a transmis proiectul de amendament în conformitate cu paragraful (1) al prezentului articol, va putea specifică în cadrul propunerii un termen cu o durată mai mare de 3 luni pentru intrarea în vigoare a amendamentului, în cazul în care acesta este acceptat."  +  Articolul 4Semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea1. Părţile contractante la acord pot deveni părţi contractante la prezentul protocol: a) prin semnare; b) prin depunerea unui instrument de ratificare, acceptare sau aprobare, după semnarea sub rezerva ratificării, acceptării sau aprobării; c) prin depunerea unui instrument de aderare.2. Prezentul protocol este deschis spre semnare la Biroul secretarului executiv al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite, la Geneva, de la 28 octombrie 1993 până la 31 ianuarie 1994.  +  Articolul 5DepozitarulInstrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau de aderare vor fi depuse la secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.  +  Articolul 6Intrarea în vigoarePrezentul protocol va intra în vigoare la o luna după data la care toate părţile contractante la acord îl vor fi semnat fără rezerva ratificării, acceptării sau aprobării sau vor fi depus instrumentele lor de ratificare, acceptare, aprobare sau de aderare, după caz.  +  Articolul 7Orice stat care devine parte la acord după ce a satisfăcut condiţiile de intrare în vigoare a prezentului protocol, conform art. 6, va fi considerat parte contractantă la acordul modificat prin protocol.  +  Articolul 8Originalul prezentului protocol, ale cărui texte în limbile engleza şi franceza sunt în mod egal autentice, va fi depus la secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.----------- Notă *) Traducere.----------