ORDONANTA nr. 81 din 25 august 1998privind unele măsuri pentru ameliorarea prin impadurire a terenurilor degradate
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 27 august 1998    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 pct 3 lit. b) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Sunt supuse prevederilor prezentei ordonanţe terenurile degradate inapte pentru folosinţe agricole, precum şi terenurile neproductive, indiferent de forma de proprietate, care pot fi ameliorate prin lucrări de impadurire, în vederea protejării solului, refacerii echilibrului hidrologic şi îmbunătăţirii condiţiilor de mediu.  +  Articolul 2Sunt considerate terenuri degradate, în înţelesul prezentei ordonanţe, terenurile care, prin eroziune, poluare sau acţiunea distructiva a unor factori antropici, şi-au pierdut capacitatea de producţie vegetala, şi anume: a) terenurile cu eroziune de suprafaţa foarte puternica şi excesiva; b) terenurile cu eroziune de adancime - ogase, ravene, torenţi; c) terenurile afectate de alunecări active, prabusiri, surpari şi scurgeri noroioase; d) terenurile nisipoase expuse erodarii de către vant sau apa; e) terenurile cu aglomerari de pietriş, bolovanis, grohotis, stancarii şi depozite de aluviuni torentiale; f) terenurile cu exces permanent de umiditate; g) terenurile sărăturate sau acide; h) terenurile poluate cu substanţe chimice, petroliere sau noxe; i) terenurile poluate cu halde miniere, deşeuri industriale sau menajere, gropi de împrumut etc.; j) terenuri cu biocenoze afectate sau distruse.  +  Articolul 3Fac obiectul impaduririi, în condiţiile prezentei ordonanţe, următoarele categorii de terenuri degradate: a) terenurile degradate proprietate publică a statului; b) terenurile degradate proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale (comune, oraşe şi municipii); c) terenurile degradate proprietate privată.  +  Articolul 4Terenurile degradate prevăzute la art. 2, precum şi terenurile neproductive care pot fi ameliorate prin impadurire se constituie în perimetre de ameliorare.  +  Capitolul 2 Procedura de identificare şi de impadurire a terenurilor degradate  +  Articolul 5Identificarea, delimitarea şi constituirea perimetrelor la nivelul localităţilor se face de către o comisie stabilită prin decizie a prefectului, la propunerea directorului general al Direcţiei generale pentru agricultura şi alimentaţie. Comisia se va constitui în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe şi va fi formată din:- primarul comunei, oraşului sau al municipiului, după caz, preşedinte al comisiei;- reprezentantul Oficiului de cadastru agricol şi organizarea teritoriului agricol - secretar;- reprezentantul direcţiei silvice sau al ocolului silvic;- reprezentantul agenţiei pentru protecţia mediului;- reprezentantul sectorului de îmbunătăţiri funciare;- specialişti din unităţile şi subunitatile de cercetare şi proiectare în domeniul de îmbunătăţiri funciare pentru agricultura, silvicultura, împăduriri de terenuri degradate, cercetări pedologice şi altele, după caz.  +  Articolul 6 (1) Inventarierea terenurilor degradate care fac obiectul acţiunii de ameliorare prin impadurire şi constituirea perimetrelor de ameliorare se vor face cu respectarea prevederilor Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, precum şi componenta, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialişti, constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 786 din 30 decembrie 1993. (2) Inventarierea terenurilor degradate prevăzute la alin. (1) este o obligaţie permanenta care nu se va încheia decât după finalizarea acţiunilor de ameliorare a acestora. (3) Pentru prima etapa, acţiunea de inventariere a terenurilor excesiv degradate, care prezintă pericol pentru siguranţa obiectivelor social-economice şi care nu sunt utilizabile în activităţile productive, se va încheia în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 7Terenurile degradate constituite în perimetre şi propuse a fi ameliorate prin impadurire vor fi scoase din evidenta terenurilor cu folosinţe agricole productive sau a terenurilor neproductive şi vor fi înregistrate ca "terenuri neproductive destinate a fi împădurite", potrivit normelor metodologice ce vor fi emise de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 8 (1) Terenurile degradate proprietate publică, prevăzute la art. 3 lit. a) şi b), vor fi împădurite de deţinătorii lor legali, din sursele financiare proprii. Materialul biologic se asigura de Regia Naţionala a Pădurilor, pe baza contractuală, sau de alţi producători, iar lucrarea se va executa cu asistenţa tehnica gratuita a personalului silvic de specialitate. (2) Documentaţia tehnico-economică pentru lucrările de ameliorare se executa contra cost de personalul de specialitate al direcţiilor silvice, în cazurile în care sunt necesare numai lucrări de impadurire şi amenajare, şi de către Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice sau de către alte unităţi specializate, atestate de autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura, în cazurile când sunt necesare şi lucrări de construcţii pentru consolidarea terenurilor şi corectarea torenţilor.  +  Articolul 9Terenurile degradate proprietate publică, pentru ameliorarea cărora deţinătorii legali nu dispun de resursele materiale necesare, se pot transmite - fără plata - în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor. Transmiterea se aproba prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei şi Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, în condiţiile în care suprafaţa terenului este, de regula, de minimum 10 hectare, în cazul trupurilor izolate, şi indiferent de suprafaţa, în cazul terenurilor izolate, şi indiferent de suprafaţa, în cazul terenurilor limitrofe cu fondul forestier proprietate publică a statului.  +  Articolul 10 (1) Terenurile degradate proprietate privată, cuprinse în perimetrele de ameliorare constituite potrivit legii, pot fi donate statului prin acte autentice, cu avizul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, şi administrate de Regia Naţionala a Pădurilor, în vederea executării lucrărilor de ameliorare prin impadurire. Actele de donaţii, înregistrarea în evidentele funciare şi în registrele de inscriptiuni imobiliare, pentru asemenea cazuri, sunt scutite de taxele aferente. Onorariul notarial se suporta de Regia Naţionala a Pădurilor. (2) Preluarea terenurilor degradate de către Regia Naţionala a Pădurilor se face în condiţiile prevăzute la art. 9.  +  Articolul 11 (1) Autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura, cu avizul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, în numele statului poate mandata Regia Naţionala a Pădurilor sa cumpere, de la persoane fizice, terenuri degradate în vederea impaduririi, cuprinse în perimetre de ameliorare constituite potrivit legii. Plata contravalorii acestor terenuri se va face din fondul de conservare şi regenerare a pădurilor, prevăzut la art. 63 din Legea nr. 26/1996. (2) Metodologia pe baza căreia se vor putea cumpara terenuri degradate de la persoane fizice se va elabora de către Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, cu avizul Ministerului Finanţelor, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe. (3) Autentificarea actelor de vânzare-cumpărare, precum şi transcrierea dreptului de proprietate asupra terenurilor sunt scutite de taxa de timbru, respectiv de timbrul judiciar.  +  Capitolul 3 Finanţarea lucrărilor de impadurire a terenurilor degradate  +  Articolul 12Sursele de finanţare, în vederea impaduririi terenurilor degradate, în funcţie de categoria de proprietate prevăzută la art. 3 şi de importanţa obiectivelor ce trebuie protejate, sunt următoarele: a) Fondul de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată; b) alocaţii de la bugetul de stat, conform art. 88 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată; c) alocaţii de la bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; d) sponsorizări de la societăţi comerciale, fundaţii şi altele; e) surse financiare externe nerambursabile sau credite externe pe termen lung; f) contribuţia benevolă a persoanelor fizice sau juridice, interesate de executarea lucrărilor de ameliorare; g) fondul de conservare şi regenerare a pădurilor, constituit conform art. 63 din Legea nr. 26/1996; h) despăgubirile legale, datorate de persoanele fizice sau juridice, vinovate de degradarea solului, stabilite de instanţa competenţa, la cererea unităţilor locale sau centrale de specialitate în domeniul agriculturii, silviculturii sau protecţiei mediului.  +  Articolul 13Finanţarea lucrărilor de ameliorare a terenurilor degradate, preluate de Regia Naţionala a Pădurilor, se face din următoarele surse: a) Fondul de ameliorare a fondului funciar - secţiunea constituită la Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului; b) fondul de conservare şi reglare a pădurilor, constituit la Regia Naţionala a Pădurilor, potrivit legii; c) surse de finanţare externa, nerambursabilă; d) contribuţia benevolă a persoanelor fizice sau juridice care sunt interesate în executarea lucrărilor de ameliorare; e) despăgubirile legale, datorate de persoanele fizice sau juridice, vinovate de degradarea solului, stabilite de instanţa competenţa, la cererea unităţilor locale sau centrale de specialitate în domeniul agriculturii, silviculturii sau protecţiei mediului.  +  Articolul 14 (1) Fondurile necesare pentru întocmirea documentaţiilor tehnico-economice şi pentru executarea lucrărilor de ameliorare prin impadurire a terenurilor degradate proprietatea persoanelor fizice se asigura prin: a) Fondul de ameliorare a fondului funciar; b) alocaţii de la bugetul de stat, prevăzute în acest scop în bugetul Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului; c) contribuţia în munca sau în bani a deţinătorilor terenurilor respective şi a altor locuitori care beneficiază direct sau indirect de aceste lucrări de ameliorare; d) contribuţia în bani a societăţilor comerciale şi regiilor autonome ale căror construcţii, drumuri, poduri şi altele asemenea beneficiază de avantajele lucrărilor de ameliorare sau de corectare a torenţilor. (2) În cazurile în care se constată că anumite terenuri au fost degradate şi scoase din producţia agricolă sau silvică prin fapte culpabile ale unor persoane fizice sau juridice, constatate în condiţiile şi de specialiştii prevăzuţi la art. 114 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, primăria, organul agricol sau silvic poate cere pe cale civilă sau penală, după caz, suportarea de către cei vinovaţi a cheltuielilor necesare de refacere şi ameliorare a solului, acţiunile civile fiind scutite de taxa judiciară de timbru.  +  Capitolul 4 Raspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 15Refuzul persoanelor fizice şi juridice de a accepta ameliorarea prin impadurire a terenurilor degradate pe care le deţin, condiţiile prezentei ordonanţe, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, în cazul persoanelor fizice, şi de la 5.000.000 lei la 25.000.000 lei, în cazul persoanelor juridice.  +  Articolul 16 (1) Proprietarii de terenuri degradate, care beneficiază de material biologic destinat impaduririi al cărui cost nu l-au suportat şi refuza utilizarea sa sau îl utilizează în alte scopuri, vor fi sancţionaţi cu amendă a carei valoare va fi egala cu cea a materialului de impadurit, multiplicata de 5 ori. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1), persoanele vinovate vor suporta şi despăgubirea corespunzătoare costului materialului biologic destinat impaduririi, care se vărsa la Fondul de ameliorare a fondului funciar sau la fondul de conservare şi regenerare a pădurilor, după caz.  +  Articolul 17 (1) Contravenţiilor prevăzute la art. 15 şi 16 le sunt aplicabile dispoziţiile cuprinse în Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 25-27. (2) Amenzile se fac venit la bugetul de stat.  +  Articolul 18Prevederile prezentei ordonanţe se completează cu dispoziţiile art. 106-115 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 19 (1) Executarea lucrărilor de ameliorare a terenurilor prin impadurire este obligatorie atât pentru persoanele fizice, cat şi pentru cele juridice, în cazurile în care organele centrale şi locale care răspund de protecţia mediului constat ca neefectuarea acestor lucrări pune în pericol siguranţa unor localităţi, a unor obiective de interes naţional sau voinţa populaţiei din anumite zone. (2) În cazurile în care persoanele fizice şi juridice care deţin terenuri degradate proprietate privată nu sunt de acord cu executarea lucrărilor de ameliorare în condiţiile prevăzute în prezenta ordonanţă, Guvernul, la propunerea ministerelor interesate, va supune Parlamentului exproprierea prin lege, în regim de urgenta, pentru utilitate publică, a terenurilor respective, cu prevederea unor măsuri compensatorii. Administrarea acestor terenuri se va face de către Regia Naţionala a Pădurilor.  +  Articolul 20Terenurile degradate preluate de Regia Naţionala a Pădurilor în condiţiile prevăzute la art. 9, art. 11 şi art. 19 alin. (2) se înscriu în amenajamentele silvice, devin parte a fondului forestier naţional proprietate publică a statului şi se supun regimului silvic.  +  Articolul 21Pentru terenurile degradate prevăzute la art. 2, deţinătorii acestora nu datorează impozitele sau taxele stabilite conform prevederilor legale în vigoare, timp de 25 ani de la data impaduririi acestora.  +  Articolul 22Deţinătorii de terenuri degradate, împădurite în condiţiile prezentei ordonanţe, vor asigura cu continuitate, pe cheltuiala proprie, lucrările de îngrijire, paza şi protecţie în perimetrele de ameliorare respective, cu respectarea normelor tehnice silvice pentru această categorie de vegetaţie forestieră.  +  Articolul 23Autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura va raporta, anual, Guvernului situaţia identificarii şi impaduririi terenurilor degradate.  +  Articolul 24Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, se abroga orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:----------------Ministrul apelor,pădurilor şi protecţiei mediului,Romica Tomescup. Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,Adrian Dobrescu,secretar de statMinistrul finanţelor,Daniel Daianu-------------------