ORDIN nr. 119 din 4 februarie 2014pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 21 februarie 2014    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei de sănătate publică şi control în sănătate publică nr. E.N. 836/2014 din cadrul Ministerului Sănătăţii,având în vedere prevederile art. 6 lit. e) pct. 3 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Normele de igienă şi sănătate publică sunt obligatorii, potrivit legii, pentru toate unităţile din sistemul public şi privat, precum şi pentru întreaga populaţie.  +  Articolul 3Nerespectarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei atrage răspunderea disciplinară, administrativ-materială, civilă ori, după caz, penală, în sarcina persoanelor vinovate de abaterile săvârşite.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 3 iulie 1997, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 5Direcţia de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, ministerele cu reţea sanitară proprie, administraţia publică locală şi alte autorităţi implicate duc la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Gheorghe-Eugen NicolăescuBucureşti, 4 februarie 2014.Nr. 119.  +  AnexăNORMA 04/02/2014