ORDONANTA nr. 122 din 28 august 1998privind acumularea, scoaterea şi improspatarea produselor din rezervele proprii ale forţelor destinate apărării naţionale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 29 august 1998    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 pct. 15 lit. b) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Rezervele proprii ale forţelor destinate apărării naţionale se constituie din timp de pace, în situaţii de criza şi la război, atât pentru asigurarea şi completarea acestora, potrivit statelor de organizare şi normelor de inzestrare sau asigurare a structurilor componente ale acestor forte, cat şi pentru înlocuirea consumurilor şi a pierderilor de război. (2) Rezervele proprii ale forţelor destinate apărării naţionale cuprind, în majoritate, produse greu de aprovizionat sau cu ciclu lung de fabricaţie, care se asigura din producţia interna sau din import. (3) Nomenclatorul şi nivelurile cantitative maxime şi intangibile de constituire a rezervelor proprii, precum şi structura acestora, pe produse, se aproba prin hotărâre a Guvernului, initiata de forţele destinate apărării naţionale, cu încadrarea în limitele aprobate de Consiliul Suprem de Apărare a Tarii, la propunerea ordonatorului principal de credite, şi pot fi actualizate în aceleaşi condiţii, în funcţie de modificările intervenite în structura, organizarea, dotarea şi misiunile încredinţate forţelor destinate apărării naţionale. (4) Prin produse din rezervele proprii, în sensul prevederilor prezentei ordonanţe, se înţelege tehnica, materialele şi alte bunuri cuprinse în nomenclatoarele aprobate.  +  Articolul 2 (1) Forţele destinate apărării naţionale au obligaţia sa păstreze în condiţii optime produsele din rezervele proprii constituite şi sa ia măsuri pentru improspatarea lor sistematica, înainte de expirarea termenelor de garanţie şi valabilitate în depozitare, stabilite de producător, în scopul prevenirii degradării fizice şi uzurii morale, precum şi pentru asigurarea cantităţii, calităţii, pentru menţinerea resursei tehnice şi a stării de operativitate a acestora. (2) Cantităţile de produse care nu pot fi improspatate până la expirarea perioadei sau termenului limita de valabilitate în depozitare şi până la pierderea resursei tehnice sau a calităţii şi stabilitatii, garantate de furnizor sau de laboratorul de specialitate autorizat, se scot definitiv din rezervele proprii şi vor fi înlocuite ulterior, fără a mai fi necesară o alta aprobare. (3) Pentru produsele prevăzute la alin. (2) destinaţia de consum, scoatere din funcţiune, valorificare, declasare, respectiv de casare se stabileşte în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data scoaterii din rezervele proprii.  +  Articolul 3 (1) În toate cazurile, pentru produsele livrate forţelor destinate apărării naţionale, producătorii sunt răspunzători material şi financiar pentru deprecierile şi instabilitatile apărute înainte de expirarea termenelor de garanţie sau valabilitate în depozitare, dacă s-au respectat condiţiile stabilite, potrivit cerinţelor din documentaţia tehnica ce însoţeşte produsul şi prevederilor din clauzele contractuale. (2) Răspunderea producătorului se referă la suportarea tuturor cheltuielilor de transport şi la executarea operaţiunilor necesare pentru aducerea produselor la nivelul standardelor sau performantelor garantate şi pentru asigurarea duratei de valabilitate în depozitare, precum şi pentru executarea altor operaţiuni de reparare şi întreţinere neprevăzute, în scopul menţinerii calităţii şi operativitatii acestora.  +  Articolul 4Tipul, cantitatea şi calitatea produselor destinate înlocuirii celor care se improspateaza, altele decât cele aprobate anterior, se stabilesc prin reglementări interioare ale fiecărei componente a forţelor destinate apărării naţionale, potrivit nomenclatoarelor aprobate.  +  Articolul 5Improspatarea produselor din stocurile intangibile din rezervele proprii se face cu aprobarea primului-ministru, la propunerea ordonatorului principal de credite, cu respectarea prevederilor legale.  +  Capitolul 2 Realizarea acumularilor, scoaterea şi improspatarea produselor din rezervele proprii ale forţelor destinate apărării naţionale  +  Articolul 6 (1) Produsele din rezervele proprii ale forţelor destinate apărării naţionale se acumuleaza şi se improspateaza ritmic, în conformitate cu conceptia, programele şi planurile aprobate de către organele împuternicite de lege şi cu încadrarea în resursele bugetare repartizate în acest scop. (2) Acumularea, scoaterea şi improspatarea produselor din rezervele proprii se realizează de către organele şi structurile abilitate din cadrul forţelor destinate apărării naţionale şi de agenţii economici producători, pentru produsele perisabile, precum şi pentru medicamentele şi materialele sanitare pentru uz uman şi veterinar, potrivit normelor de inzestrare, în limita nivelurilor aprobate şi cu respectarea reglementărilor în vigoare privind supravegherea cerinţelor şi executarea achiziţiilor de produse.  +  Articolul 7Produsele se improspateaza potrivit programelor şi planurilor anuale aprobate, astfel încât sa nu se depăşească limita termenelor de garanţie sau de valabilitate în depozitare şi sa nu apara deprecieri şi nici sa nu se creeze condiţii pentru producerea unor evenimente grave, de natura unui pericol public sau a unor catastrofe.  +  Articolul 8 (1) Produsele aflate în depozitare ca rezerve proprii, mai puţin cele consumabile - muniţii, alimente, carburanţi-lubrifianţi şi medicamente - pot fi scoase sau trecute temporar la serviciu sau uzul curent, pentru unele misiuni sau necesitaţi de pregătire operativă ori pentru lupta, de regula pentru cel mult un an de instrucţie, cu aprobarea structurilor împuternicite prin reglementări interne ale fiecărui minister, fără a se depăşi durata de folosinţă sau exploatare, care ar duce la pierderea calităţii sau categoriei de clasare. (2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1), în cazul afectării calităţii bunurilor, care le fac improprii păstrării în depozitare cu destinaţia anterioară, produsele din rezervele proprii se scot sau se trec definitiv la serviciu sau uzul curent, urmând a fi înlocuite ulterior, după stabilirea raspunderilor materiale şi penale, după caz.  +  Articolul 9Produsele pot fi scoase din rezervele proprii ale forţelor destinate apărării naţionale în vederea improspatarii, dar şi în scopul executării operaţiunilor impuse de reglementările în vigoare. Scoaterea acestor produse se realizează astfel: a) prin darea în consumul curent, pe grupe de destinaţie şi activităţi de pregătire operativă sau pentru lupta, şi înlocuirea acestora cu produse noi sau proaspete şi modernizate, achiziţionate pe baza programelor şi planurilor aprobate în acest scop; b) prin dare în consum, fără înlocuirea produselor în anul respectiv, pe baza propunerilor ordonatorului principal de credite, cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a Tarii, urmând a fi completate ulterior; c) prin valorificare, pe bază de selecţie de oferte prin negocieri de preţ, a cantităţilor de produse care nu au putut fi improspatate în condiţiile prevăzute la lit. a) şi când păstrarea în depozitare ar duce la deprecieri sau stări periculoase de orice fel, stabilite prin analize şi încercări în laboratoare şi poligoane specializate, cu aprobarea ordonatorului principal de credite; d) prin dezmembrari, delaborari, distrugeri şi demolări, în locurile special destinate acestor activităţi, când nu a fost posibila sau eficienta aplicarea prevederilor lit. a), b) şi c), cu respectarea stricta a reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 10 (1) La cererea agenţilor economici abilitaţi prin lege sa desfăşoare activităţi de import-export cu materii prime, materiale, tehnica, alte produse şi bunuri specifice cu destinaţie militară, cu avizul structurilor împuternicite prin reglementări interne şi aprobare scrisă, pot fi scoase produse din rezervele proprii cu titlu de împrumut, pentru cel mult 6 luni, cu obligaţia agenţilor economici în cauza de a le restitui în limita termenelor aprobate, cantitativ şi calitativ, fungibile, cu suportarea în totalitate a cheltuielilor aferente, inclusiv a influentelor negative determinate de diferenţele valorice dintre preţurile produselor ieşite şi ale celor intrate. (2) Dreptul de a da aprobări, potrivit alin. (1), revine:- ministrului de resort, în limita a cel mult 20% din nivelul existent al rezervelor proprii, dacă acestea reprezintă cel puţin 75% din nivelul aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Tarii, şi cel mult 10%, dacă nivelul acestora este sub 75%, dar nu mai puţin de 50%;- Consiliului Suprem de Apărare a Tarii, pentru cantităţile ce depăşesc aceste limite. (3) Pentru produsele aprobate a fi scoase cu titlu de împrumut din rezervele proprii, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), se încheie contracte de împrumut între ministerele de resort ori departamentele sau structurile specializate şi agenţii economici beneficiari.  +  Capitolul 3 Finanţarea acumularii şi improspatarii produselor din rezervele proprii  +  Articolul 11Finanţarea necesară acumularii de produse în rezervele proprii ale forţelor destinate apărării naţionale, conform prevederilor art. 6, se asigura în limita prevederilor bugetului de stat.  +  Articolul 12 (1) Veniturile obţinute din valorificarea produselor, potrivit art. 9 lit. c), se reţin integral de către ordonatorii principali de credite, ca mijloace extrabugetare, şi se utilizează pentru reîntregirea şi creşterea nivelurilor rezervelor proprii cu produse noi sau proaspete şi modernizate, în limitele aprobate. (2) Veniturile obţinute din valorificarea produselor scoase din normele de inzestrare, atipice, uzate fizic şi moral, se constituie ca venituri extrabugetare pentru completarea deficienţelor la alte produse - muniţii, carburanţi-lubrifianţi, alimente, medicamente, echipamente -, precum şi pentru finanţarea casarilor la unele categorii de produse, stabilite ca fiind periculoase în depozitare, prin analize de laborator şi teste specifice, în conformitate cu reglementările în vigoare.  +  Articolul 13În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, ministerele care au în subordine forte destinate apărării naţionale vor emite norme privind constituirea şi utilizarea veniturilor prevăzute la art. 12, care vor fi avizate de Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 14 (1) Preţul de vânzare al produselor din rezervele proprii, nevalorificate în condiţiile prevăzute la art. 9 lit. c), poate fi diminuat cu cel mult 25% faţă de preţul produselor noi sau proaspete, cu aprobarea ordonatorilor secundari şi terţiari de credite. (2) În cazul în care şi după diminuarea preţului negociat cu cel mult 25%, în condiţiile alin. (1), produsele nu au fost valorificate, la următoarea negociere preţul iniţial de la care se porneşte poate fi diminuat cu până la 50% din preţul produselor noi sau proaspete, cu aprobarea ordonatorului principal de credite. (3) Pentru produsele rămase nevalorificate în condiţiile alin. (2), se va proceda, după caz, la scoaterea din funcţiune, declasare şi casare, conform reglementărilor în vigoare, şi la valorificarea acestora ca materiale recuperabile şi refolosibile. (4) Influentele negative, determinate de eventualele diferenţe de preţ, se vor suporta din fondurile bugetare alocate în anul următor pentru reîntregirea, completarea şi creşterea nivelurilor rezervelor proprii.  +  Articolul 15 (1) Pentru produsele din rezervele proprii, scoase cu titlu de împrumut potrivit prevederilor art. 10, agenţii economici beneficiari depun o garanţie în contul ministerului sau instituţiei publice respective, într-un cuantum de 1,5 ori valoarea contractului de împrumut, pentru asigurarea reintregirii integrale a acestora, în orice situaţie ulterioară. (2) Depăşirea termenului de restituire integrală atrage după sine plata unor penalităţi de 1% din valoarea produselor, prevăzută în contractul de împrumut, pentru fiecare zi de întârziere, în primele 30 de zile, şi de 1,5% pentru fiecare zi de depasire, de la 31 până la 45 de zile de la termenul scadent, după care se retine în totalitate garanţia depusa. (3) În cazul respectării integrale a prevederilor din contractul de împrumut, în condiţiile prezentei ordonanţe, ministerele de resort reţin numai o cota de adaos de 8-10% din garanţia depusa de agentul economic beneficiar, în scopul recuperării cheltuielilor de administrare aferente, returnand totodată în contul acestuia diferenţa de garanţie, în termen de 30 de zile de la data îndeplinirii în totalitate a prevederilor contractului respectiv. (4) Sumele reţinute, provenite din garanţiile pentru împrumuturi, rămân la dispoziţia ministerelor de resort, urmând a fi folosite pentru reîntregirea rezervelor proprii.  +  Articolul 16Miniştrii care au în subordine forte destinate apărării naţionale pot aproba, în calitate de ordonatori principali de credite, ca structurile subordonate autorizate, ordonatori secundari şi terţiari de credite, sa desfăşoare activităţi de vânzare-cumpărare, la intern şi la extern, pentru acumularea, improspatarea şi valorificarea rezervelor proprii, cu sau fără perceperea de comision, în scopul optimizarii şi eficientizarii financiare a acestor activităţi.  +  Articolul 17 (1) Forţele destinate apărării naţionale pot acumula unele produse în rezervele proprii, cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii, din producţia interna sau din import, peste nivelurile din programele anterior aprobate, în scopul exploatării unor conjuncturi de piaţa favorabile, dacă aceste bunuri pot fi folosite în dotarea unor structuri prevăzute în programele de perspectiva aprobate. (2) Finanţarea acumularii produselor menţionate la alin. (1) se va face din creditele aprobate.  +  Capitolul 4 Sancţiuni  +  Articolul 18 (1) Constituie contravenţie, dacă fapta nu este comisă în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracţiune, diminuarea sub orice formă, fără aprobare legală, a cantităţii şi calităţii produselor din rezervele proprii, inclusiv în cazul celor încredinţate pentru păstrare şi improspatare agenţilor economici sau primite cu titlu de împrumut, în condiţiile prevăzute la art. 6 şi 10, prin neîndeplinirea prevederilor prezentei ordonanţe. (2) Contravenţia prevăzută la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 60.000.000 lei la 300.000.000 lei. Sancţiunea se aplică şi persoanelor juridice. (3) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către împuterniciţii ministerelor de resort, precum şi de către alte organe de control financiar anume împuternicite în acest scop. (4) Prevederile alin. (1) şi (2) se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 25 şi 26. (5) În cazurile prevăzute la alin. (1), agenţii economici sunt obligaţi sa reintregeasca, în termen de 30 de zile de la constatarea contravenţiei, cantităţile de produse din rezervele proprii ale forţelor destinate apărării naţionale.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 19Prevederile prezentei ordonanţe se aplică în mod corespunzător pentru orice produse din rezervele proprii sau destinate a fi cuprinse în acestea şi oricăror persoane fizice sau juridice care desfăşoară astfel de activităţi.  +  Articolul 20 (1) Organizarea, funcţionarea şi administrarea acumularii şi improspatarii produselor din rezervele proprii se fac pe baza reglementărilor elaborate de către fiecare minister care are în subordine forte destinate apărării naţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi ale prezentei ordonanţe. (2) Dislocarea sau dispunerea depozitelor pentru păstrarea produselor din rezervele proprii ale forţelor destinate apărării naţionale, care urmează a se construi, se avizează de către Consiliul Suprem de Apărare a Tarii şi se aproba de către Guvern, care va asigura în administrarea ministerelor beneficiare şi o fasie de teren, cu o latime corespunzătoare, în jurul fiecărui astfel de obiectiv, în scopul realizării siguranţei acestora şi prevenirii oricărui pericol pentru populaţie şi mediu. (3) Achiziţia produselor care se acumuleaza, precum şi a produselor care se improspateaza se face prin licitaţie publică, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 21Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul apărăriinaţionale,Victor BabiucMinistru de interne,Gavril Dejeup. Directorul ServiciuluiRoman de Informaţii,general de divizie Vasile Lupup. Directorul Serviciuluide Informaţii Externe,general de divizie Alexandru TanasescuDirectorul Serviciuluide Protecţie şi Paza,general de brigada Anghel Andreescup. Directorul Serviciuluide Telecomunicaţii Speciale,colonel inginer Mircea AnghelMinistrul finanţelor,Daniel Daianu Ministrul industrieişi comerţului,Radu BerceanuSecretar de stat,şef al Oficiului Centralde Stat pentru Probleme Speciale,general de divizie (r) Nicolaie Popescu------