LEGE nr. 215 din 27 mai 2004 (*actualizată*)pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare(actualizată până la data de 1 aprilie 2013*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 aprilie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 4 noiembrie 2004; LEGEA nr. 127 din 17 mai 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 28 iunie 2006; LEGEA nr. 238 din 12 iulie 2007; LEGEA nr. 1 din 8 ianuarie 2008; LEGEA nr. 180 din 13 octombrie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 18 martie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 73 din 17 iunie 2009; LEGEA nr. 374 din 26 noiembrie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 24 martie 2010; LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012; LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorParlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 42 din 29 ianuarie 2004 privind organizarea activităţii veterinare, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.1 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂprivind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor"2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Persoanele fizice şi persoanele juridice proprietare sau deţinătoare de animale vii ori material germinativ de origine animală, cele care produc, depozitează, colectează, transportă, procesează, intermediază, pun pe piaţă, importă, exportă sau comercializează animale vii ori material germinativ de origine animală, produse şi subproduse de origine animală, produse medicinale veterinare, deşeuri, subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman sau agenţi patogeni de origine animală, produse şi materii utilizate în nutriţia animalelor ori alte materii şi produse ce pot influenţa starea de sănătate a animalelor răspund pentru aplicarea şi respectarea întocmai a prevederilor legislaţiei sanitar-veterinare, în vederea asigurării şi garantării sănătăţii animalelor, a sănătăţii publice, protecţiei animalelor, protecţiei mediului şi a siguranţei alimentelor."3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Statul sprijină activitatea de apărare a sănătăţii animalelor, de supraveghere, prevenire şi control al bolilor ce se pot transmite de la animale la om, prin asigurarea cadrului instituţional şi juridic, a resurselor financiare, a bazei tehnico-materiale necesare pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor din domeniul sanitar-veterinar."4. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:"Organizarea şi funcţionarea serviciilor sanitar-veterinare"5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Serviciile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor se organizează şi funcţionează ca sistem veterinar unic şi sunt structurate astfel: a) servicii de stat - publice - sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor; b) activităţi sanitar-veterinare de liberă practică."------------Art. 4 din ORDONANŢA nr. 42 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată de LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 4 noiembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.053 din 12 noiembrie 2004.6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Serviciile sanitar-veterinare de stat se organizează după o concepţie unitară, în sistem piramidal al fluxului de comandă, pe principiul teritorial, ca sector distinct şi autonom, având următoarea structură: a) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, denumită în continuare Autoritatea, este autoritatea centrală sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, care coordonează tehnic şi administrativ întreaga activitate a serviciilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, organizează şi controlează efectuarea activităţilor publice sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;------------Lit. a) a art. 5 din ORDONANŢA nr. 42 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată de LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 4 noiembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.053 din 12 noiembrie 2004. b) institutele veterinare, autorităţi de referinţă la nivel naţional pentru domeniile de competenţă specifice acestora, cu personalitate juridică, în subordinea Autorităţii; c) direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, autorităţi sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu personalitate juridică, în subordinea Autorităţii, care se înfiinţează prin reorganizarea direcţiilor sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti, servicii publice descentralizate care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; d) circumscripţiile sanitar-veterinare zonale şi circumscripţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, fără personalitate juridică, organizate în structura direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti; e) posturile de inspecţie la frontieră, fără personalitate juridică, organizate în structura Autorităţii."7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Autoritatea se înfiinţează prin reorganizarea Agenţiei Române pentru Siguranţa Alimentelor, a Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor servicii care funcţionează în structura Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. (2) Unităţile care funcţionează în subordinea Autorităţii sunt prevăzute în anexa nr. 2. (3) Autoritatea preia drepturile, obligaţiile, competenţele, personalul şi resursele financiare ale Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare şi ale Agenţiei Române pentru Siguranţa Alimentelor."8. După articolul 6 se introduc articolele 6^1 -6^9 cu următorul cuprins:Art. 6^1. - (1) Abrogat.------------Alin. (1) al art. 6^1 din ORDONANŢA nr. 42 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată de LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, a fost abrogat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 18 martie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2009. (2) Finanţarea Autorităţii se asigură din venituri proprii şi alocaţii de la bugetul de stat.Art. 6^2 . - Autoritatea are drept scop:"a) apărarea sănătăţii animalelor, protecţia animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, siguranţa alimentelor de origine animală destinate consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale şi protecţia mediului, în raport cu creşterea animalelor, identificarea şi înregistrarea animalelor, cu excepţia ecvinelor;".------------Lit. a) a art. 6^2 din ORDONANŢA nr. 42 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată de LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 28 iunie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006. b) realizarea siguranţei alimentelor, de la producerea materiilor prime până la distribuirea alimentelor către consumator.Art. 6^3 . - Autoritatea are următoarele atribuţii principale: a) organizează serviciile sanitar-veterinare de stat şi stabileşte necesităţile de finanţare ale acestora; b) organizează activităţile sanitar-veterinare publice pe întregul teritoriu al ţării, după o concepţie unitară, pentru asigurarea sănătăţii animalelor, a sănătăţii publice, protecţiei animalelor, protecţiei mediului şi a siguranţei alimentelor; c) stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile serviciilor sanitar-veterinare de stat; d) elaborează şi promovează, în colaborare cu alte autorităţi abilitate implicate, cadrul legal în domeniul siguranţei şi calităţii alimentelor; e) participă la activitatea de standardizare, gradare şi calificare a produselor alimentare; f) organizează activitatea în domeniul siguranţei şi calităţii alimentelor, în colaborare cu alte autorităţi abilitate implicate, conform limitelor de competenţă legale; g) realizează, în colaborare cu alte autorităţi abilitate implicate, sistemul de analiză, gestionare şi comunicare a riscului în domeniul siguranţei şi calităţii alimentelor; h) emite avize ştiinţifice şi acordă asistenţă tehnică şi ştiinţifică privind legislaţia naţională şi comunitară în domeniile care au o influenţă directă sau indirectă asupra siguranţei alimentelor şi a hranei pentru animale. Furnizează informaţii independente referitoare la toate problemele din aceste domenii şi comunică riscurile; i) contribuie la realizarea unui nivel ridicat de protecţie a vieţii şi sănătăţii umane, ţinând seama de sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi protecţia mediului; j) colectează şi analizează datele pentru a permite caracterizarea şi monitorizarea riscurilor care au o influenţă directă sau indirectă asupra siguranţei alimentelor şi în domeniul hranei pentru animale; k) acordă consultanţă ştiinţifică şi asistenţă tehnică şi ştiinţifică privind nutriţia umană, ţinând seama de prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare, emite avize ştiinţifice cu privire la probleme legate de sănătatea şi bunăstarea animalelor şi sănătatea plantelor, precum şi avize ştiinţifice privind produsele, altele decât alimentele şi hrana pentru animale, în legătură cu organismele modificate genetic, astfel cum sunt definite prin Ordonanţa Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obţinere, testare, utilizare şi comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum şi a produselor rezultate din acestea, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 214/2002; l) emite avize ştiinţifice care servesc drept bază ştiinţifică pentru elaborarea şi adoptarea de măsuri în domeniile ce privesc obiectul său de activitate; m) elaborează proiecte de acte normative în vederea îndeplinirii atribuţiilor specifice.Art. 6^4 . - (1) Autoritatea funcţionează în cooperare cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, precum şi cu celelalte autorităţi naţionale ce au competenţe executive în domeniul siguranţei alimentelor. (2) Autoritatea cooperează cu Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară, cu instituţiile similare comunitare şi din statele membre, precum şi cu instituţiile similare internaţionale.Art. 6^5 . - (1) În îndeplinirea atribuţiilor sale Autoritatea constituie structura de contact cu Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară şi acţionează pe bază de autonomie funcţională şi decizională conform angajamentelor asumate de România. (2) În cadrul Autorităţii funcţionează Secretariatul operaţional pentru Codex Alimentarius, condus de preşedintele Autorităţii.«Art. 6^6. - (1) Autoritatea este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat şi de 2 vicepreşedinţi cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului.»-------------Alin. (1) al art. 6^6 din ORDONANŢA nr. 42 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată de LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004 a fost modificat de lit. a) a pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013. (2) În exercitarea atribuţiilor care îi revin preşedintele emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii. (3) Preşedintele este sprijinit în activitatea sa de un consiliu ştiinţific şi un consiliu consultativ, fără personalitate juridică. (4) Preşedintele Autorităţii este ordonator principal de credite.Art. 6^7 . - Secretarul general al Autorităţii este numit prin decizie a primului-ministru. Atribuţiile sale sunt stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii.Art. 6^8 . - (1) Consiliul ştiinţific este format din minimum 7 personalităţi recunoscute în domeniile de competenţă ale Autorităţii. (2) Componenţa şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Consiliului ştiinţific se aprobă prin ordin al preşedintelui, în termen de 15 zile de la numirea acestuia.Art. 6^9 . - (1) Consiliul consultativ este format din reprezentanţi ai ministerelor, ai altor autorităţi ale administraţiei publice competente în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi reprezentanţi ai societăţii civile. (2) Consiliul consultativ este prezidat de preşedintele Autorităţii. (3) Componenţa şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Consiliului consultativ se aprobă prin ordin al preşedintelui, în termen de 15 zile de la numirea acestuia. (4) Membrii Consiliului ştiinţific beneficiază de o indemnizaţie de participare de maximum 20% din indemnizaţia brută a preşedintelui Autorităţii."9. Articolul 7 va avea următorul cuprins:Art. 7 - Abrogat.-------------Art. 7 din ORDONANŢA nr. 42 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată de LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 18 martie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2009.10. După articolul 7 se introduce articolul 7^1 cu următorul cuprins:"Art. 7^1 . - (1) Autoritatea îşi desfăşoară activitatea conform principiilor independenţei, transparenţei, confidenţialităţii, accesului la documente şi informaţii în condiţiile legii. (2) Autoritatea prezintă anual Guvernului un raport privind activitatea desfăşurată, care include bilanţul rezultatelor."11. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Medicii veterinari oficiali sunt medicii veterinari din cadrul Autorităţii, institutelor veterinare şi direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti. (2) Medicii veterinari care îşi desfăşoară activitatea în structura altor ministere au atribuţii şi competenţe de medic veterinar oficial şi pot fi trecuţi, cu acordul părţilor, în structura Autorităţii."12. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:"Atribuţii şi competenţe ale serviciilor sanitar-veterinare de stat"13. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Domeniile de competenţă ale serviciilor sanitar-veterinare de stat sunt: a) stabilirea obligaţiilor şi responsabilităţilor persoanelor fizice şi juridice în domeniul sanitar-veterinar; b) stabilirea obligaţiilor şi responsabilităţilor instituţiilor şi organelor administraţiei publice în domeniul sanitar-veterinar; c) autorizarea, omologarea şi acreditarea în domeniul sanitar-veterinar; d) sistemul informatic sanitar-veterinar naţional; e) autoevaluarea serviciilor sanitar-veterinare; f) definirea termenilor tehnici utilizaţi în domeniul sanitar-veterinar, prevăzuţi în anexa nr. 1; g) sănătatea animalelor: calificarea statusului de sănătate a animalelor, certificarea sanitar-veterinară, măsurile de protecţie, notificarea veterinară, declararea bolilor, controlul bolilor la animale şi prevenirea transmiterii acestora de la animale la om; h) sănătatea publică veterinară;"i) identificarea şi înregistrarea animalelor, cu excepţia ecvinelor;".-------------Lit. i) a art. 9 din ORDONANŢA nr. 42 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată de LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 28 iunie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006. j) stabilirea cerinţelor sanitar-veterinare şi controlul producerii, mişcării interne, punerii pe piaţă, comerţului, importului, tranzitului şi exportului de animale vii, material germinativ de origine animală, produse şi subproduse supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar; k) nutriţia animalelor, furajele medicamentate şi aditivii furajeri; l) stabilirea cerinţelor sanitar-veterinare pentru protecţia şi bunăstarea animalelor şi controlul aplicării acestora; m) inspecţia şi controalele sanitar-veterinare; n) cerinţele sanitar-veterinare pentru activitatea de reproducţie a animalelor; o) stabilirea cheltuielilor în domeniul sanitar-veterinar; p) elaborarea şi punerea în aplicare a sistemului de instruire în domeniul sanitar-veterinar; q) stabilirea necesităţilor de investiţii şi dotare în domeniul sanitar-veterinar."14. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Autoritatea are următoarele atribuţii: a) organizează activităţile sanitar-veterinare publice pe întregul teritoriu al ţării, după o concepţie unitară, pentru asigurarea sănătăţii animalelor, a sănătăţii publice, protecţiei animalelor, protecţiei mediului şi a siguranţei alimentelor; b) elaborează norme sanitar-veterinare care se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii, pentru domeniile de competenţă ale serviciilor sanitar-veterinare, unice şi obligatorii pentru persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 2; c) controlează aplicarea normelor sanitar-veterinare; d) stabileşte responsabilităţile generale ale medicilor veterinari; e) stabileşte drepturile şi obligaţiile medicilor veterinari oficiali; f) stabileşte drepturile şi obligaţiile medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi pentru efectuarea unor activităţi sanitar-veterinare publice; g) participă la elaborarea sau avizarea convenţiilor şi acordurilor privind colaborarea în domeniul sanitar-veterinar; h) împreună cu Ministerul Sănătăţii răspunde de organizarea şi aplicarea măsurilor necesare pentru prevenirea şi combaterea bolilor comune omului şi animalelor, precum şi pentru siguranţa alimentelor de origine animală;"i) organizează, coordonează, gestionează şi controlează activitatea privind identificarea şi înregistrarea animalelor, cu excepţia ecvinelor;".-------------Lit. i) a art. 10 din ORDONANŢA nr. 42 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată de LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 28 iunie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006. j) organizează, coordonează, gestionează şi controlează activitatea posturilor de inspecţie la frontieră; k) organizează şi asigură funcţionarea sistemului informatic sanitar-veterinar naţional şi conectarea acestuia la sistemul informatic sanitar-veterinar al Uniunii Europene; l) elaborează regulamentele de organizare şi funcţionare ale serviciilor sanitar-veterinare de stat şi stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile acestora; m) organizează şi controlează activităţile sanitar-veterinare publice efectuate de medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi; n) stabileşte cerinţele sanitar-veterinare; o) elaborează programele naţionale în domeniul sanitar-veterinar, aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii."15. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Drepturile şi competenţele Autorităţii sunt următoarele: a) are acces liber, pentru a-şi exercita competenţele specifice, în obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1), precum şi în alte locuri ce sunt supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar; b) solicită prezentarea şi verificarea oricăror documente, date şi informaţii relevante, referitoare la obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1); c) dispune măsuri de protecţie şi restricţie privind animalele vii, materialul germinativ de origine animală, produsele şi subprodusele supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar din obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1); d) suspendă sau interzice funcţionarea obiectivelor prevăzute la art. 18 alin. (1); e) impune măsuri de restricţie privind mişcarea şi certificarea sanitar-veterinară pentru animale vii, material germinativ de origine animală, produse şi subproduse supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar ce se află în obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1); f) limitează sau interzice comerţul, importul, producerea sau punerea pe piaţă, exportul şi tranzitul de animale vii, material germinativ de origine animală, produse şi subproduse supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar; g) recoltează probe destinate examenelor de laborator, pentru elucidarea unor factori de risc privind sănătatea animalelor, sănătatea publică, protecţia animalelor, protecţia mediului şi siguranţa alimentelor; h) verifică dacă personalul angajat al obiectivelor prevăzute la art. 18 alin. (1) respectă cerinţele sanitar-veterinare privind sănătatea animalelor, sănătatea publică, protecţia animalelor, protecţia mediului şi siguranţa alimentelor; i) inspectează şi controlează conformitatea cu cerinţele sanitar-veterinare pentru obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1); j) dispune punerea sub sechestru veterinar sau uciderea animalelor ori punerea sub sechestru veterinar, confiscarea şi distrugerea produselor şi subproduselor supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar; k) aplică sancţiuni contravenţionale în cazul săvârşirii unor fapte care constituie contravenţii la legislaţia sanitar-veterinară; l) solicită organelor administraţiei publice centrale şi locale aplicarea măsurilor legale în caz de necesitate sau de risc iminent pentru sănătatea animalelor, sănătatea publică, protecţia animalelor, protecţia mediului şi siguranţa alimentelor."16. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - În vederea realizării activităţilor sanitar-veterinare publice, în limitele de competenţă ale serviciilor sanitar-veterinare de stat, Autoritatea colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu asociaţiile şi patronatele din domeniul agricol şi industria farmaceutică, cu reprezentanţii societăţii civile şi cu organizaţiile internaţionale din domeniul sanitar-veterinar."17. După articolul 12 se introduce articolul 12^1 cu următorul cuprins:"Art. 12^1 . - Atribuţiile Autorităţii în domeniul siguranţei alimentelor sunt stabilite şi prin legislaţia specifică."18. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - În exercitarea profesiunii medicii veterinari au următoarele obligaţii: a) să anunţe de urgenţă autoritatea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor despre orice suspiciune privind apariţia unei boli supuse notificării obligatorii, conform legii, precum şi a oricărui risc privind sănătatea animalelor, sănătatea publică, bunăstarea şi protecţia animalelor, protecţia mediului şi siguranţa alimentelor; b) să ia măsurile de urgenţă prevăzute de lege, pentru a preveni şi a opri difuzarea unor boli transmisibile ale animalelor sau a oricărui risc de natură a afecta sănătatea animalelor şi sănătatea publică, protecţia animalelor, protecţia mediului şi siguranţa alimentelor; c) să participe, la solicitarea direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sau, după caz, a Autorităţii, la acţiuni de eradicare a unor boli transmisibile ale animalelor sau la cele de control în cazul izbucnirii unor boli transmisibile emergente pentru România; d) să dispună respectarea perioadelor de aşteptare şi întrerupere, referitoare la eliminarea sau prezenţa de reziduuri la animale vii, în produse ori subproduse de origine animală destinate consumului uman; e) să înregistreze şi să păstreze, pentru o perioadă stabilită de Autoritate, un registru cu activitatea desfăşurată şi evidenţa modului de prescriere, distribuire şi utilizare a produselor medicinale veterinare, a aditivilor furajeri şi a furajelor medicamentate; f) să păstreze confidenţialitatea asupra oricăror fapte, informaţii sau documente de care iau cunoştinţă în exercitarea activităţilor, pentru care există drepturi de autor, protecţie de confidenţialitate comercială sau dacă utilizarea acestor date este licenţiată."19. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Medicii veterinari oficiali au următoarele obligaţii principale: a) dispun aplicarea prevederilor legislaţiei sanitar-veterinare, controlează respectarea acestora şi efectuează activităţile sanitar-veterinare publice ce intră în responsabilitatea lor; b) dispun măsurile necesare şi supraveghează aplicarea acestora de către persoanele fizice şi juridice, pentru apărarea şi îmbunătăţirea sănătăţii animalelor, protecţia sănătăţii publice, protecţia animalelor, protecţia mediului şi siguranţa alimentelor; c) dispun fără întârziere măsurile necesare, până la clarificarea oricăror suspiciuni referitoare la apariţia unei boli sau a unui element de risc în relaţie cu sănătatea animalelor, sănătatea publică, protecţia animalelor, protecţia mediului şi siguranţa alimentelor; d) dispun măsurile necesare pentru precizarea cauzelor îmbolnăvirilor şi controlează aplicarea măsurilor specifice în vederea controlului şi eradicării bolilor transmisibile ale animalelor şi zoonozelor; e) participă la evaluarea costurilor de compensare, în cazul tăierii sau uciderii de animale vii, a celor de ecarisare şi procesare a deşeurilor animaliere, de dezinfecţie, deratizare şi dezinsecţie, de confiscare sau distrugere de material germinativ de origine animală ori de produse şi subproduse supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar; f) asigură controlul produselor şi subproduselor de origine animală destinate consumului uman, precum şi al celor ce nu sunt destinate acestui scop, al materiilor furajere utilizate în nutriţia animalelor şi al produselor medicinale veterinare, în toate fazele de producere, depozitare, colectare, transport, procesare, intermediere, punere pe piaţă, şi al celor ce fac obiectul importului, exportului, tranzitului şi comerţului; g) participă la cursuri de instruire în domeniul sanitar-veterinar. (2) Măsurile stabilite de medicii veterinari oficiali în exercitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor lor sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi ce intră sub incidenţa competenţelor serviciilor sanitar-veterinare. (3) Drepturile specifice ale medicilor veterinari oficiali sunt conferite de competenţele autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, prevăzute la art. 11. (4) În funcţie de strategia naţională în domeniul sanitar-veterinar, Autoritatea poate stabili şi alte drepturi şi obligaţii ale medicilor veterinari oficiali."20. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi au obligaţiile prevăzute la art. 13, precum şi cele ce rezultă din contractele pentru efectuarea unor activităţi sanitar-veterinare publice, încheiate cu direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti."(2) Pentru efectuarea în exploataţiile nonprofesionale a unor activităţi sanitar-veterinare cuprinse în programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a altor acţiuni prevăzute în alte programe naţionale, pe care Autoritatea trebuie să le pună în aplicare, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti pot încheia contracte cu medicii veterinari, organizaţi în condiţiile legii, pot angaja personal sanitar-veterinar propriu, în condiţiile legii, în situaţiile în care nu se pot încheia contracte cu medicii veterinari, organizaţi în condiţiile legii."-------------Alin. (2) al art. 15 din ORDONANŢA nr. 42 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată de LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. (3) Abrogat.------------Alin. (3) al art. 15 din ORDONANŢA nr. 42 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată de LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 4 noiembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.053 din 12 noiembrie 2004. (4) Activităţile de asistenţă medical-veterinară sunt asigurate în exclusivitate de serviciile medicale sanitar-veterinare particulare."21. Titlul capitolului V va avea următorul cuprins:"Obligaţiile şi responsabilităţile în domeniul sanitar-veterinar"22. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Persoanele fizice şi persoanele juridice prevăzute la art. 2 au următoarele obligaţii: a) să anunţe direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene sau a municipiului Bucureşti începerea ori sistarea activităţilor supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar; b) să asigure sprijinul necesar autorităţilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor pentru realizarea atribuţiilor şi responsabilităţilor acestora; c) să permită accesul liber, permanent şi nerestricţionat al autorităţilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor pentru efectuarea inspecţiilor, controalelor, verificărilor sau examinărilor în obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1); d) să ofere autorităţilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor asistenţa necesară în timpul controalelor, inspecţiilor, verificărilor şi examinărilor pe care le întreprind pentru realizarea obiectivelor, atribuţiilor şi responsabilităţilor acestora; e) să anunţe fără întârziere autorităţile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor locale şi administraţia publică locală despre apariţia oricărei suspiciuni sau îmbolnăviri a animalelor, iar până la sosirea medicului veterinar, să izoleze animalele bolnave, moarte, ucise ori tăiate, fiind interzisă folosirea sau comercializarea cărnii şi a altor produse şi subproduse provenite de la aceste animale, fără aprobarea autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor locale; f) să anunţe autorităţilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor locale, în termenul stabilit de prevederile legale specifice, despre intrarea/ieşirea de animale în/din localităţi, înstrăinarea şi dobândirea de animale, dispariţia, moartea, tăierea de animale, precum şi orice alte evenimente privind mişcarea animalelor; g) să sprijine autorităţile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în efectuarea acţiunilor sanitar-veterinare de interes public; h) să prezinte animalele pentru efectuarea acţiunilor sanitar-veterinare de interes public, la locul, data şi ora stabilite de medicul veterinar oficial sau de medicul veterinar de liberă practică împuternicit; i) să respecte măsurile stabilite de autoritatea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor; j) să anunţe autoritatea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor locală şi să solicite certificatul de sănătate animală şi de transport ori alte documente necesare în vederea mişcării sau transportului de animale vii, material germinativ de origine animală, produse şi subproduse supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar; k) să trimită autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, la solicitarea acesteia, copii ale documentelor şi certificatelor ce însoţesc animalele vii, materialul germinativ de origine animală, produsele şi subprodusele supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar; l) să respecte interdicţiile şi restricţiile stabilite de autoritatea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind activităţile prevăzute la art. 2; m) să pună pe piaţă, să importe, să exporte şi să comercializeze numai animale vii, material germinativ de origine animală, produse şi subproduse provenite de la animale, pentru care, dacă au fost tratate cu produse medicinale veterinare, s-au respectat perioadele de aşteptare sau de întrerupere; n) să respecte măsurile de interdicţie şi restricţie pentru produse medicinale veterinare şi pentru produse şi materii utilizate în nutriţia animalelor, pentru unele substanţe interzise sau neautorizate a fi administrate animalelor ori a fi folosite în relaţie cu produsele de origine animală; o) să pună la dispoziţie autorităţilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor animalele vii sau materialul germinativ de origine animală, produsele şi subprodusele de origine animală, produsele medicinale veterinare, deşeurile, subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman sau agenţii patogeni de origine animală, produsele şi materiile utilizate în nutriţia animalelor ori alte materii şi produse ce pot influenţa starea de sănătate a animalelor, în vederea examinării şi testării acestora, pentru depistarea unor substanţe interzise sau neautorizate a fi utilizate în scopuri sanitar-veterinare; p) să respecte măsurile de interzicere sau restricţionare privind punerea pe piaţă, importul, exportul, tranzitul şi comerţul cu produse şi subproduse ce nu sunt destinate consumului uman sau sunt improprii consumului uman ori pentru nutriţia animalelor, precum şi dispoziţiile autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor de distrugere a produselor şi subproduselor ce nu sunt destinate consumului uman sau sunt improprii consumului uman ori pentru nutriţia animalelor, ce pot constitui un risc potenţial pentru sănătatea animalelor, sănătatea publică, protecţia animalelor, protecţia mediului şi siguranţa alimentelor; q) să aplice normele sanitar-veterinare privind cerinţele de zooigienă, de adăpostire, îngrijire, de reproducţie şi utilizare raţională a animalelor, precum şi măsurile suplimentare stabilite de autorităţile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în aceste domenii; r) să aplice măsurile sanitar-veterinare pentru prevenirea bolilor animalelor, precum şi pentru controlul şi eradicarea sau prevenirea difuzării acestora în teritoriu; s) să întreţină în bună stare de funcţionare şi igienă, cu respectarea strictă a regulilor sanitar-veterinare, obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1), mijloacele pentru transportul animalelor vii, materialului germinativ de origine animală, produselor şi subproduselor supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar; ş) să păstreze, în limitele de timp stabilite de autoritatea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, certificatele şi documentele ce atestă sau certifică starea de sănătate a animalelor vii, a materialului germinativ de origine animală sau a produselor şi subproduselor supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar; t) să respecte măsurile de suspendare sau retragere de pe piaţă a produselor medicinale veterinare, stabilite de autoritatea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, şi să pună la dispoziţie acesteia documentele şi produsele respective, pentru examinarea acestora, inclusiv prin prelevare de probe pentru examene de laborator; ţ) să se conformeze cerinţelor sanitar-veterinare stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii."23. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale au obligaţia să colaboreze şi să sprijine medicii veterinari oficiali şi medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi în exercitarea competenţelor specifice domeniului sanitar-veterinar."24. Titlul capitolului VI va avea următorul cuprins:"Autorizarea, omologarea şi acreditarea în domeniul sanitar-veterinar"25. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Funcţionarea exploataţiilor de animale, a fermelor de carantină, a celor cu animale de vânat, parcurilor, rezervaţiilor naţionale şi grădinilor zoologice, păşunilor şi taberelor de vară, aglomerărilor temporare de animale, staţiilor de incubaţie a ouălor, precum şi a unităţilor care produc, depozitează, colectează, transportă, procesează, intermediază, pun pe piaţă, importă, exportă sau comercializează animale vii, material germinativ de origine animală, produse şi subproduse de origine animală destinate consumului uman, produse medicinale veterinare, deşeuri, subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman sau agenţi patogeni de origine animală, produse şi materii utilizate în nutriţia animalelor ori alte materii şi produse ce pot influenţa starea de sănătate a animalelor este permisă numai dacă sunt autorizate de către direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, ori, după caz, de către Autoritate şi au asigurate supravegherea şi controlul sanitar-veterinar, în condiţiile legii. (2) Autorităţile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor autorizează unităţile prevăzute la alin. (1) numai dacă acestea îndeplinesc cerinţele prevăzute de legislaţia sanitar-veterinară în vigoare. (3) Autoritatea autorizează, în condiţiile legii, unităţile prevăzute la alin. (1) care efectuează activităţi de export. (4) Autoritatea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor participă în comisiile de omologare şi acreditare pentru domeniul sanitar-veterinar, în condiţiile legii. (5) Pentru eliberarea autorizaţiilor şi certificatelor sanitar-veterinare se stabilesc tarife care se plătesc anticipat, se constituie ca venituri proprii şi se actualizează anual, în funcţie de rata inflaţiei din anul precedent, prin ordin al preşedintelui Autorităţii.------------Alin. (5) al art. 18 din ORDONANŢA nr. 42 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată de LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 4 noiembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.053 din 12 noiembrie 2004. (6) Autoritatea va elabora norme privind cerinţele specifice pe care trebuie să le îndeplinească obiectivele supuse autorizării sanitar-veterinare, care se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii.------------Alin. (6) al art. 18 din ORDONANŢA nr. 42 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată de LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 4 noiembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.053 din 12 noiembrie 2004.26. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Funcţionarea unităţilor de tăiere a animalelor, de colectare, producere, prelucrare, procesare, depozitare, transport şi valorificare a produselor şi subproduselor de origine animală, stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii, este permisă numai dacă sunt înregistrate sau autorizate sanitar-veterinar şi sunt supuse controlului oficial, în condiţiile legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare. (2) Funcţionarea unităţilor de colectare, producere, prelucrare, procesare, depozitare, transport şi valorificare a produselor şi subproduselor de origine nonanimală, stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii, este permisă numai dacă sunt înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.--------------Alin. (2) al art. 19 din ORDONANŢA nr. 42 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată de LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 374 din 26 noiembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 30 noiembrie 2009. (3) Controlul oficial prevăzut la alin. (1) şi (2), activităţile desfăşurate în laboratoarele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi alte activităţi desfăşurate în condiţiile art. 48 alin. (5) se asigură de personal de specialitate angajat în baza unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, încheiat, în condiţiile legii, cu direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în baza tarifelor stabilite conform art. 48. (4) Contractele individuale de muncă prevăzute la alin. (3), încheiate pe perioada maximă prevăzută de legislaţia în vigoare, pot fi prelungite ulterior, cu acordul părţilor, atât timp cât există condiţiile care au stat la baza încheierii acestora, în măsura asigurării resurselor financiare prevăzute în acest sens, până la încheierea unor noi contracte individuale de muncă, în urma organizării concursurilor, în condiţiile legii. (5) Plata personalului prevăzut la alin. (3) se asigură din veniturile proprii ale direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, obţinute de către acestea din domeniile specifice în care personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea, şi/sau de la bugetul de stat.-------------Alin. (5) al art. 19 din ORDONANŢA nr. 42 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată de LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 374 din 26 noiembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 30 noiembrie 2009.-------------Art. 19 din ORDONANŢA nr. 42 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată de LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, a fost modificat de art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 73 din 17 iunie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 24 iunie 2009.27. Titlul capitolului VII va avea următorul cuprins:"Cerinţe sanitar-veterinare şi controale de sănătate pentru animale vii şi material germinativ de origine animală"28. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) În vederea mişcării animalelor şi a aplicării conceptului de zonare şi regionalizare, autoritatea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti defineşte sau califică statusul de sănătate a animalelor aflate în obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1) şi a zonelor ori regiunilor epidemiologice din România, în raport cu bolile specifice ale animalelor, stabilite de Autoritate, în baza programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, în condiţiile prevăzute de legislaţia sanitar-veterinară în vigoare."------------Alin. (1) al art. 20 din ORDONANŢA nr. 42 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată de LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. (2) Institutul veterinar de profil întocmeşte şi monitorizează situaţia actualizată a statusului de sănătate a animalelor aflate în obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1), precum şi a zonelor şi regiunilor epidemiologice stabilite ca urmare a calificării sanitar-veterinare, prevăzut la alin. (1)."29. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Mişcarea internă, importul, tranzitul, exportul şi comerţul cu animale vii şi material germinativ de origine animală sunt supuse certificării sanitar-veterinare. (2) Animalele vii şi materialul germinativ de origine animală, pentru a fi puse pe piaţă, importate, exportate sau pentru a face obiectul tranzitului ori al comerţului, trebuie să fie însoţite de certificat sanitar-veterinar şi, după caz, de alte documente pentru atestarea îndeplinirii cerinţelor sanitar-veterinare şi de conformitate. (3) Cerinţele sanitar-veterinare, condiţiile, modalităţile şi competenţele de certificare sanitar-veterinară sunt stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii. (4) Autoritatea poate modifica şi completa cerinţele, condiţiile, modalităţile şi competenţele de certificare, în funcţie de strategia serviciilor sanitar-veterinare."30. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Autoritatea pune în aplicare la nivel naţional un sistem de identificare şi înregistrare a animalelor, cu excepţia ecvinelor, care să facă posibilă trasabilitatea animalelor şi a materialului germinativ de origine animală, în corelaţie directă cu sistemul de etichetare şi marcare utilizat pentru produsele şi subprodusele obţinute de la acestea. (2) Cu excepţia ecvinelor, Autoritatea este coordonatorul activităţilor privind identificarea şi înregistrarea animalelor şi proprietarul sistemului informatic pentru identificarea şi înregistrarea acestora."------------Art. 22 din ORDONANŢA nr. 42 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată de LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 28 iunie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006.31. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) Comerţul, importul, mişcarea internă, tranzitul şi exportul de animale vii şi material germinativ de origine animală se realizează în baza cerinţelor sanitar-veterinare specifice prevăzute în normele sanitar-veterinare aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii. (2) Autoritatea stabileşte ţările terţe autorizate şi unităţile pentru export în România de animale vii şi material germinativ de origine animală."32. Articolul 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) Materialul germinativ de origine animală trebuie să fie produs în unităţi specializate, autorizate de autoritatea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor. (2) Unităţile specializate prevăzute la alin. (1) trebuie să fie înscrise în lista oficială elaborată de Autoritate şi sunt supuse inspecţiei şi controalelor sanitar-veterinare, în vederea conformităţii cu cerinţele sanitar-veterinare prevăzute de legislaţia sanitar-veterinară. (3) Prelevarea, prelucrarea şi depozitarea materialului germinativ de origine animală se efectuează de echipe specializate, autorizate de Autoritate."33. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) În cadrul comerţului, tranzitului sau importului de animale vii şi material germinativ de origine animală, produse şi subproduse supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar, Autoritatea poate dispune, în anumite cazuri, luarea unor măsuri speciale de protecţie împotriva oricărui risc de natură să afecteze sănătatea animalelor, sănătatea publică, protecţia animalelor, protecţia mediului şi siguranţa alimentelor. (2) Autoritatea stabileşte cerinţele sanitar-veterinare pentru anunţarea, declararea, notificarea internă şi internaţională a oricărei suspiciuni de boală sau îmbolnăvire. (3) Sunt exceptate de la obligaţia anunţării şi notificării cazurile de îmbolnăvire provocate în scopul producerii de biopreparate sau pentru efectuarea de cercetări ştiinţifice ori testări ale unor produse medicinale veterinare."34. Articolul 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Depistarea bolilor transmisibile ale animalelor este realizată prin efectuarea acţiunilor de supraveghere sanitar-veterinară activă şi pasivă, în vederea cunoaşterii incidenţei şi prevalenţei acestora. (2) Pentru prevenirea difuzării bolilor transmisibile prin mişcarea animalelor vii, materialului germinativ de origine animală, produselor şi subproduselor supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar, Autoritatea elaborează norme sanitar-veterinare care se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii. (3) Autoritatea stabileşte şi actualizează lista bolilor transmisibile ale animalelor, ce sunt supuse declarării şi notificării oficiale, precum şi a celor supuse carantinei de necesitate, diferenţiate în raport cu gravitatea bolii, gradul de difuzabilitate, particularităţile modului şi ale căilor de transmitere a acesteia, precum şi cu implicaţiile economico-sociale."(4) Dacă epizootia prezintă un pericol deosebit pentru sănătatea publică şi economia naţională, în cadrul Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă se constituie, prin hotărâre a Guvernului, Centrul Naţional de Combatere a Bolilor, sub conducerea nemijlocită a ministrului internelor şi reformei administrative şi sub coordonarea primului-ministru."-------------Alin. (4) al art. 26 din ORDONANŢA nr. 42 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată de LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 1 din 8 ianuarie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 10 ianuarie 2008."(5) Pentru sprijinirea acţiunilor de luptă împotriva bolilor transmisibile ale animalelor şi a zoonozelor, la nivelul prefecturilor se constituie, sub conducerea prefecţilor, centre locale de combatere a bolilor, respectiv Centrul de Combatere a Bolilor al Municipiului Bucureşti."-------------Alin. (5) al art. 26 din ORDONANŢA nr. 42 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată de LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 1 din 8 ianuarie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 10 ianuarie 2008."(6) În cazul măsurilor ce se întreprind pentru lichidarea focarelor de boli transmisibile ale animalelor, se acordă despăgubiri: a) proprietarilor, crescători de animale, pentru animalele tăiate sau ucise în cadrul acţiunilor naţionale aprobate prin acte normative;"b) persoanelor fizice sau juridice ale căror animale, diagnosticate pozitiv, au fost predate pentru sacrificare către unităţile de abatorizare, autorizate sanitar-veterinar, direct de către proprietarii acestora ori prin intermediari, persoane fizice sau juridice, în cadrul programelor naţionale de eradicare a epizootiilor, de la data aprobării acestor programe, conform legislaţiei în vigoare;".------------Lit. b) a alin. (6) al art. 26 din ORDONANŢA nr. 42 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată de LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, a fost modificată de art. I din LEGEA nr. 180 din 13 octombrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 17 octombrie 2008. c) proprietarilor, crescători de animale, pentru pierderile financiare suferite ca efecte colaterale rezultate din măsurile întreprinse pentru combaterea epizootiei, inclusiv pentru împiedicarea transmiterii bolilor la om".------------Alin. (6) al art. 26 din ORDONANŢA nr. 42 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată de LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 1 din 8 ianuarie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 10 ianuarie 2008."(7) Plata despăgubirilor prevăzute la alin. (6) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii, în condiţii care se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. În acest sens, Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetelor Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Autorităţii, precum şi în anexele la acestea."-------------Alin. (7) al art. 26 din ORDONANŢA nr. 42 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată de LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 27 din 18 martie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2009. (8) Sursele financiare necesare altor măsuri ce se impun pentru prevenirea şi combaterea epizootiilor şi apărarea sănătăţii animalelor, în cazul acţiunilor de importanţă deosebită, se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Autorităţii. (9) Autoritatea va elabora şi va pune în aplicare strategii naţionale de control al bolilor transmisibile la animale, bazate pe principii şi criterii similare cu cele utilizate de statele membre. (10) Autoritatea elaborează şi pune în aplicare planuri naţionale de necesitate şi alertă pentru controlul unor boli transmisibile ale animalelor. (11) Lista bolilor pentru care se elaborează programe naţionale de necesitate şi alertă se stabileşte de Autoritate."35. Articolul 27 va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Autoritatea elaborează, pentru bolile transmisibile ale animalelor, deja existente pe teritoriul României, programe naţionale de eradicare şi controlează aplicarea corectă şi în termenele stabilite a acestora. (2) Autoritatea întocmeşte documentaţia necesară pentru obţinerea statusului de ţară sau zonă liberă ori oficial liberă de aceste boli şi dispune aplicarea măsurilor pentru menţinerea acestui status. (3) Autoritatea realizează zonarea şi regionalizarea teritoriului României în funcţie de bolile prevăzute la alin. (1)."36. Articolul 28 va avea următorul cuprins:"Art. 28. - Consiliile locale sau judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, asigură strângerea şi distrugerea cadavrelor de animale care nu pot fi ridicate de unităţile de ecarisaj, organizează acţiuni de strângere a câinilor fără stăpân şi asigură aplicarea în acest scop a tehnicilor admise de normele sanitar-veterinare internaţionale şi amenajează şi întreţin locurile de depozitare a resturilor menajere, potrivit normelor sanitar-veterinare."37. Titlul capitolului IX va avea următorul cuprins:"Cerinţe sanitar-veterinare privind produsele şi subprodusele de origine animală destinate consumului uman"38. Articolul 29 va avea următorul cuprins:"Art. 29. - (1) Comerţul, importul, producerea, punerea pe piaţă, tranzitul şi exportul de produse şi subproduse de origine animală destinate consumului uman se realizează în baza cerinţelor sanitar-veterinare specifice prevăzute de normele sanitar-veterinare elaborate de Autoritate şi aprobate prin ordin al preşedintelui acesteia. (2) Autoritatea stabileşte, prin ordin al preşedintelui, tipurile de produse şi subproduse de origine animală destinate consumului uman, ce nu pot fi produse, puse pe piaţă şi care nu pot face obiectul importului, exportului sau tranzitului."39. Articolul 30 va avea următorul cuprins:"Art. 30. - Produsele şi subprodusele de origine animală destinate consumului uman sau utilizate în alte scopuri pot fi puse pe piaţă, importate sau exportate numai dacă au fost supuse inspecţiilor şi controalelor sanitar-veterinare în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitar-veterinare şi dacă au fost obţinute de la animale care: a) nu au făcut obiectul unor restricţii din motive sanitar-veterinare; sau b) au făcut obiectul unor restricţii din motive sanitar-veterinare, dar care:- au fost marcate cu o marcă specială în acest sens;- au fost tratate sau procesate printr-o metodă adecvată pentru inactivarea sau distrugerea agentului cauzal."40. Articolul 31 va avea următorul cuprins:"Art. 31. - (1) Mişcarea internă, importul, tranzitul, exportul şi comerţul cu produse şi subproduse de origine animală destinate consumului uman sunt supuse certificării sanitar-veterinare. (2) Cerinţele sanitar-veterinare, condiţiile şi modalităţile realizării certificării sanitar-veterinare, precum şi stabilirea competenţelor de certificare pentru operaţiunile prevăzute la alin. (1) se stabilesc de Autoritate prin ordin al preşedintelui."41. Titlul capitolului X va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL XCerinţe sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind subprodusele de origine animală şi nonanimală ce nu sunt destinate consumului uman, alte deşeuri animale şi agenţi patogeni de origine animală"-------------Titlul cap. X din ORDONANŢA nr. 42 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată de LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 127 din 17 mai 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 18 mai 2005.42. Articolul 32 va avea următorul cuprins:"Art. 32. - Comerţul, importul, exportul, tranzitul şi orice mişcare internă ale subproduselor de origine animală şi nonanimală ce nu sunt destinate consumului uman, ale altor deşeuri animale, ale agenţilor patogeni de origine animală, precum şi ale produselor prelucrate obţinute din procesarea subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman se realizează cu respectarea cerinţelor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor specifice, prevăzute de normele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor elaborate de Autoritate şi aprobate prin ordin al preşedintelui."-------------Art. 32 din ORDONANŢA nr. 42 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată de LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 4 noiembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.053 din 12 noiembrie 2004.43. Articolul 33 va avea următorul cuprins:"Art. 33. - Schimbul de agenţi patogeni şi de material patologic de origine animală se realizează numai între unităţi de învăţământ superior medical, institute veterinare, laboratoare veterinare, unităţi şi instituţii de cercetare, unităţi ce produc preparate imunologice, kituri şi reagenţi de diagnostic, ce sunt autorizate de Autoritate pentru a desfăşura astfel de activităţi, în baza cerinţelor sanitar-veterinare specifice, prevăzute de normele sanitar-veterinare elaborate de Autoritate şi aprobate prin ordin al preşedintelui."44. Articolul 34 va avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) Subprodusele de origine animală şi nonanimală ce nu sunt destinate consumului uman sau alte deşeuri animale, precum şi produsele prelucrate obţinute din procesarea subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman pot fi colectate, depozitate, transportate, procesate, fabricate, incinerate, coincinerate sau supuse oricărui alt proces de neutralizare a acestora, cu respectarea cerinţelor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor specifice, prevăzute de normele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor elaborate de Autoritate şi aprobate prin ordin al preşedintelui. (2) Activităţile prevăzute la alin. (1) sunt supuse inspecţiei şi controalelor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în baza cerinţelor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor specifice, în scopul prevenirii răspândirii de boli la animale şi oameni, precum şi pentru prevenirea contaminării mediului."-------------Art. 34 din ORDONANŢA nr. 42 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată de LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 4 noiembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.053 din 12 noiembrie 2004.45. Articolul 35 se abrogă.46. Titlul capitolului XI va avea următorul cuprins:"Cerinţe sanitar-veterinare comune pentru protecţia sănătăţii publice"47. Articolul 36 va avea următorul cuprins:"Art. 36. - Autoritatea stabileşte cerinţele sanitar-veterinare pentru producerea, comercializarea, deţinerea şi utilizarea substanţelor tireostatice, hormonale, beta agoniste ori a altor substanţe similare, pentru administrare la animale producătoare de hrană."48. Articolul 37 va avea următorul cuprins:"Art. 37. - (1) Autoritatea stabileşte cerinţele sanitar-veterinare specifice, prevăzute de normele sanitar-veterinare aprobate prin ordin al preşedintelui, pentru supravegherea şi monitorizarea unor substanţe şi a reziduurilor la animale vii, produse şi subproduse de origine animală destinate consumului uman. (2) Autoritatea elaborează şi pune în aplicare, prin institutul veterinar de profil, Programul naţional de supraveghere şi monitorizare a unor substanţe şi a reziduurilor la animale vii, produse şi subproduse de origine animală şi controlează respectarea cerinţelor sanitar-veterinare specifice. (3) Autoritatea transmite organismelor internaţionale informaţiile şi datele din domeniul sanitar-veterinar, conform obligaţiilor asumate."49. Articolul 38 va avea următorul cuprins:"Art. 38. - (1) Autoritatea stabileşte şi pune în aplicare, prin autorităţile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cerinţele sanitar-veterinare pentru supravegherea, prevenirea şi controlul zoonozelor. (2) Autoritatea are responsabilitatea supravegherii, prevenirii şi controlului zoonozelor în relaţie cu sănătatea animalelor şi a produselor şi subproduselor de origine animală supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar."50. Articolul 39 va avea următorul cuprins:"Art. 39. - (1) Autoritatea stabileşte şi pune în aplicare, prin autorităţile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cerinţele sanitar-veterinare pentru producerea, testarea, autorizarea, prescrierea, utilizarea, importul, comerţul, tranzitul şi exportul de furaje medicamentate, aditivi furajeri şi hrană concentrată pentru animale de companie. (2) Autoritatea elaborează şi actualizează lista sortimentelor de produse ce constituie furaje medicamentate sau hrană concentrată pentru animale de companie, a aditivilor furajeri şi lista unităţilor şi întreprinderilor autorizate să producă furaje medicamentate, aditivi furajeri şi hrană concentrată pentru animale de companie."51. Titlul capitolului XII va avea următorul cuprins:"Cerinţe sanitar-veterinare privind inspecţiile şi controalele sanitar-veterinare"52. Articolul 40 va avea următorul cuprins:"Art. 40. - (1) Importul, exportul şi tranzitul de animale vii, material germinativ de origine animală, produse şi subproduse supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar se efectuează numai prin posturile de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei României. (2) Autoritatea elaborează cerinţele sanitar-veterinare pentru organizarea şi funcţionarea posturilor de inspecţie la frontieră, precum şi procedurile de efectuare a acestor inspecţii şi controale, aprobate prin ordin al preşedintelui. (3) Administratorii punctelor de control la trecerea frontierei de stat a României au obligaţia să ia măsuri pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare de desfăşurare a activităţii sanitar-veterinare, precum şi a bazei materiale şi a forţei de muncă necesare pentru efectuarea dezinfecţiei, dezinsecţiei şi deratizării în aceste locuri, ca şi pentru distrugerea cadavrelor de animale, a produselor improprii consumului uman, a unor deşeuri sau subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman. (4) Activitatea de dezinfecţie a mijloacelor de transport rutiere de la punctele de trecere a frontierei este asigurată de direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, conform normelor sanitar-veterinare elaborate de Autoritate şi aprobate prin ordin al preşedintelui. (5) Dacă la punctele de inspecţie şi controale sanitar-veterinare de frontieră se depistează boli transmisibile ale animalelor sau există suspiciunea acestora ori un risc de altă natură ce poate pune în pericol sănătatea animalelor, sănătatea publică, protecţia animalelor, protecţia mediului şi siguranţa alimentelor, întregul lot de animale se va returna către ţara de origine, iar dacă această măsură nu este posibilă, Autoritatea poate dispune tăierea imediată şi valorificarea în condiţii speciale sau uciderea întregului lot de animale, precum şi distrugerea obiectelor şi materialelor aferente. (6) În situaţiile prevăzute la alin. (5) Autoritatea trebuie să notifice măsurile dispuse autorităţii sanitar-veterinare centrale a ţării exportatoare. (7) Când prin convenţiile sau acordurile sanitar-veterinare încheiate de România cu alte state s-a stabilit astfel, se va proceda potrivit prevederilor acestora."53. Articolul 41 va avea următorul cuprins:"Art. 41. - (1) Animalele vii, materialul germinativ de origine animală, produsele şi subprodusele supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar, care provin din statele membre sau din ţări terţe, fac obiectul inspecţiei şi controalelor sanitar-veterinare la frontieră, efectuate de autorităţile sanitar-veterinare în baza cerinţelor sanitar-veterinare specifice, prevăzute de normele sanitar-veterinare elaborate de Autoritate şi aprobate prin ordin al preşedintelui. (2) Animalele provenite din import se supun în mod obligatoriu carantinei profilactice, în locuri izolate şi special amenajate, autorizate de direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, care permit introducerea animalelor în aceste locuri numai după verificarea îndeplinirii cerinţelor sanitar-veterinare specifice."54. Articolul 42 va avea următorul cuprins:"Art. 42. - (1) Autoritatea stabileşte şi pune în aplicare, prin autorităţile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cerinţele sanitar-veterinare privind inspecţia şi controalele sanitar-veterinare ce trebuie să se efectueze pentru animalele vii, materialul germinativ de origine animală, produsele şi subprodusele supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar şi controlează conformitatea cu aceste cerinţe. (2) Responsabilitatea respectării condiţiilor de igienă privind producerea, transportul, punerea pe piaţă şi comercializarea animalelor vii, materialului germinativ de origine animală, produselor şi subproduselor supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar aparţine unităţilor prevăzute la art. 18 alin. (1). (3) Autoritatea controlează respectarea condiţiilor de igienă prevăzute la alin. (2). (4) Autoritatea elaborează şi pune în aplicare programul naţional de inspecţie şi controale sanitar-veterinare, stabilind responsabilităţile Autorităţii şi ale direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti."55. Articolul 43 va avea următorul cuprins:"Art. 43. - În vederea importului din ţări terţe al produselor prevăzute la art. 18 alin. (1), întocmirii listelor oficiale cu ţările, unităţile sau întreprinderile autorizate pentru export în România, reprezentanţi ai Autorităţii pot efectua evaluări sanitar-veterinare în ţările şi la obiectivele menţionate privind respectarea cerinţelor sanitar-veterinare şi conformitatea acestor obiective cu prevederile legislaţiei sanitar-veterinare româneşti ce reglementează importul din ţări terţe."56. Titlul capitolului XIII va avea următorul cuprins:"Cerinţe sanitar-veterinare privind protecţia şi bunăstarea animalelor"57. Articolul 44 va avea următorul cuprins:"Art. 44. - (1) Proprietarii, deţinătorii sau îngrijitorii de animale au obligaţia să respecte şi să aplice prevederile legislaţiei sanitar-veterinare sau alte prevederi privind adăpostirea şi îngrijirea animalelor din exploataţii, grădini, parcuri şi rezervaţii zoologice ori din aglomerările temporare de animale sau pe perioada păşunatului, în scopul respectării cerinţelor fiziologice şi de comportament ale acestora, potrivit legislaţiei în domeniul protecţiei şi bunăstării animalelor. (2) Autoritatea stabileşte, prin ordin al preşedintelui, cerinţele sanitar-veterinare pentru protecţia animalelor de fermă, a animalelor în timpul transportului, în timpul tăierii sau uciderii, a animalelor utilizate în scopuri de cercetare, de experimentare sau diagnostic, a animalelor din parcurile, grădinile, rezervaţiile zoologice, a animalelor sălbatice, a animalelor de companie sau de serviciu, a animalelor de competiţie, a animalelor din aglomerări temporare de animale, a animalelor din speciile pe cale de dispariţie şi controlează conformitatea cu aceste cerinţe. (3) Autoritatea, în colaborare cu organizaţiile neguvernamentale pentru protecţia animalelor, va lua măsurile necesare pentru respectarea cerinţelor sanitar-veterinare prevăzute la alin. (2)."58. Articolul 45 va avea următorul cuprins:"Art. 45. - (1) Autoritatea stabileşte, prin ordin al preşedintelui, cerinţele sanitar-veterinare pentru producerea, testarea, autorizarea, depozitarea, transportul, comercializarea, utilizarea, importul, tranzitul, exportul şi comerţul cu furaje, materii furajere, premixuri, zooforturi, aditivi furajeri, furaje complete, furaje suplimentare, furaje combinate, alte materii şi produse utilizate în furajarea şi nutriţia animalelor. (2) Autoritatea stabileşte lista diferitelor categorii de furaje şi materii furajere, premixuri, aditivi furajeri, furaje complete, furaje suplimentare, furaje combinate şi a altor materii şi produse utilizate în furajarea sau nutriţia animalelor în România."59. Articolul 46 va avea următorul cuprins:"Art. 46. - (1) Autoritatea stabileşte, prin ordin al preşedintelui, cerinţele sanitar-veterinare pentru producerea, testarea, autorizarea, depozitarea, transportul, comercializarea, utilizarea, importul, tranzitul, exportul şi comerţul cu produse medicinale veterinare. (2) Autoritatea elaborează şi actualizează, prin ordin al preşedintelui, lista unităţilor care fabrică produse medicinale veterinare, precum şi lista fabricanţilor şi distribuitorilor autorizaţi să aibă în posesie substanţe active cu proprietăţi anabolice, antiinfecţioase, antiparazitare, antiinflamatorii, hormonale sau psihotrope, care pot fi folosite la fabricarea produselor medicinale veterinare. (3) Autoritatea stabileşte şi actualizează, prin ordin al preşedintelui, lista produselor medicinale veterinare autorizate, a perioadelor de aşteptare şi întrerupere, precum şi a interdicţiilor privind utilizarea unora dintre aceste produse. (4) Autoritatea elaborează şi pune în aplicare un program de farmacovigilenţă."60. Articolul 47 va avea următorul cuprins:"Art. 47. - Împreună cu autoritatea naţională responsabilă pentru activităţile de ameliorare şi selecţie a animalelor şi cu organizaţiile şi asociaţiile crescătorilor de animale, Autoritatea stabileşte cerinţele sanitar-veterinare privind animalele şi activitatea de reproducţie."61. Titlul capitolului XIV va avea următorul cuprins:"Finanţarea şi cheltuielile serviciilor şi activităţilor sanitar-veterinare de stat"62. Articolul 48 va avea următorul cuprins:"Art. 48. - (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Autorităţii şi ale unităţilor din subordinea sa, prevăzute în anexa nr. 2, se asigură din venituri proprii şi din fonduri publice. (2) Autoritatea asigură finanţarea cheltuielilor pe bază de programe ce se aprobă ca anexe la bugetul acesteia, pentru:"a) efectuarea unor acţiuni cuprinse în programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor;"------------Lit. a) a alin. (2) al art. 48 din ORDONANŢA nr. 42 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată de LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, a fost modificată de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. b) acţiunile cuprinse în programele naţionale de eradicare a unor boli transmisibile ale animalelor; c) instituirea, organizarea şi funcţionarea sistemelor informatice sanitar-veterinare naţionale; d) abrogată;------------Lit. d) a alin. (2) al art. 48 din ORDONANŢA nr. 42 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată de LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, a fost abrogată de pct. 6 al art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 24 martie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 30 martie 2010. e) abrogată;------------Lit. e) a alin. (2) al art. 48 din ORDONANŢA nr. 42 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată de LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, a fost abrogată de pct. 6 al art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 24 martie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 30 martie 2010. f) asigurarea instruirii continue a medicilor veterinari oficiali şi a medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi; g) acţiunile prevăzute în alte programe naţionale pe care Autoritatea trebuie să le pună în aplicare. (3) Activităţile prevăzute la alin. (2) lit. f) se realizează pe bază de contract încheiat, în condiţiile legii, cu instituţiile de învăţământ sau cu alte instituţii abilitate. (4) Veniturile realizate din exercitarea activităţii de inspecţie şi control sanitar-veterinar se virează lunar de către unităţile prevăzute la art. 19 alin. (1) în contul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti şi constituie, pentru acestea, venituri proprii destinate finanţării cheltuielilor curente şi de capital, care se înregistrează în contabilitate în mod distinct. (5) Veniturile proprii pentru instituţiile prevăzute la art. 5 lit. b) şi c) se constituie din exercitarea activităţii de inspecţie şi control sanitar-veterinar, din tarife pentru activităţi sanitar-veterinare şi de laborator, din consultanţă şi din alte prestaţii specifice: acţiuni de dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare, examene şi lucrări de laborator, precum şi din alte activităţi din domeniul sanitar-veterinar. (6) Veniturile proprii prevăzute la alin. (4) şi (5) sunt destinate finanţării cheltuielilor curente şi de capital şi se înregistrează în contabilitate în mod distinct. Aceste venituri vor fi folosite şi pentru a angaja personal de specialitate şi auxiliar."(7) Cuantumul tarifelor pentru venituri proprii se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii şi se actualizează anual, în funcţie de rata inflaţiei din anul precedent."-------------Alin. (7) al art. 48 din ORDONANŢA nr. 42 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată de LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 4 noiembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.053 din 12 noiembrie 2004. (8) Veniturile proprii ale Autorităţii se constituie dintr-o cotă din veniturile proprii ale unităţilor subordonate, prevăzute în anexa nr. 2. (9) Cotele prevăzute la alin. (8) se aprobă anual prin ordin al preşedintelui Autorităţii, se utilizează pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Autorităţii şi, în funcţie de politica sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, pot fi redistribuite la unităţi subordonate."63. Articolul 49 va avea următorul cuprins:"Art. 49. - (1) Activitatea de inspecţie şi control sanitar-veterinar de frontieră se face de către Autoritate prin posturile de inspecţie la frontieră. Veniturile proprii ale Autorităţii se constituie şi din tarifele privind inspecţia şi controlul sanitar-veterinar pe care exportatorii, importatorii sau, după caz, persoana responsabilă, conform convenţiei încheiate, pentru activităţile de tranzit, import şi export cu animale vii, material germinativ de origine animală, produse şi subproduse supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar au obligaţia să le achite. (2) Nivelul tarifelor prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin ordin al preşedintelui Autorităţii."64. Articolul 50 va avea următorul cuprins:"Art. 50. - (1) Cheltuielile implicate de executarea măsurilor dispuse de Autoritate la posturile de inspecţie la frontieră, prevăzute la art. 40 alin. (5), sunt suportate de exportator, importator sau, după caz, de persoana responsabilă, conform convenţiei încheiate. (2) Sistemul informatic sanitar-veterinar naţional cuprinde: sistemul informatic Intranet, sistemul informatic pentru înregistrarea animalelor, sistemul informatic pentru notificarea bolilor transmisibile ale animalelor, sistemul informatic rapid de alertă, sistemul informatic pentru monitorizarea mişcării animalelor, sistemul informatic privind monitorizarea importului şi tranzitului, sistemul informatic privind supravegherea sanitar-veterinară a bolilor transmisibile ale animalelor, precum şi alte sisteme informatice necesare realizării atribuţiilor serviciilor sanitar-veterinare de stat în limitele de competenţă ale acestora."65. După articolul 50 se introduce articolul 50^1 cu următorul cuprins:"Art. 50^1 . - Autoritatea poate contracta servicii de consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicării, relaţiilor publice, organizării campaniilor de promovare, publicitate, educare şi informare referitoare la activitatea specifică."66. Articolul 51 va avea următorul cuprins:"Art. 51. - (1) Faptele care constituie contravenţii la normele sanitar-veterinare, precum şi persoanele care pot să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (2) Sancţiunile contravenţionale se aplică şi persoanelor juridice. (3) Dispoziţiile prezentei ordonanţe referitoare la contravenţii se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare."67. După articolul 51 se introduc articolele 51^1 şi 51^2 cu următorul cuprins:"Art. 51^1 . - (1) În cadrul şcolilor de studii postuniversitare din facultăţile evaluate şi aprobate de Comisia Europeană se înfiinţează centre de formare continuă şi instruire veterinară, cu personalitate juridică, în coordonarea Autorităţii. (2) Atestarea privind absolvirea şi promovarea cursurilor din cadrul centrelor de formare continuă şi instruire sanitar-veterinară se face prin eliberarea unei diplome de absolvire emise în comun de Autoritate şi facultăţile evaluate şi aprobate de Comisia Europeană. (3) Regulamentul de organizare şi funcţionare a centrelor de formare continuă şi instruire sanitar-veterinară se stabileşte prin ordin al preşedintelui Autorităţii, cu avizul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.Art. 51^2 . - (1) Se înfiinţează Comitetul Naţional Codex Alimentarius, fără personalitate juridică, în coordonarea preşedintelui Autorităţii. (2) Componenţa şi atribuţiile Comitetului Naţional Codex Alimentarius se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii."68. Articolul 52 va avea următorul cuprins:"Art. 52. - Pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentei ordonanţe Autoritatea elaborează şi aprobă, prin ordin al preşedintelui, norma sanitar-veterinară privind definirea termenilor utilizaţi în domeniul sanitar-veterinar."69. Articolele 53 şi 54 se abrogă.70. Articolul 55 va avea următorul cuprins:"Art. 55. - Ordonanţa Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii şi produselor provenind din ţările terţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 30 august 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 524/2003, se modifică după cum urmează:1. Litera d) a articolului 3 va avea următorul cuprins:«d) administrator - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.»2. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:«Art. 4. - (1) Pentru a fi incluse în lista posturilor de inspecţie la frontieră aprobate pentru controlul animalelor vii, al produselor de origine animală şi al altor produse supuse controalelor sanitar-veterinare, PIF trebuie să corespundă condiţiilor generale şi speciale stabilite de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor prin ordin al preşedintelui acesteia.»3. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:«Art. 5. - (1) Închiderea temporară sau permanentă a PIF sau a unui centru de inspecţie din structura acestuia, precum şi reactualizarea listei punctelor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare se fac prin ordin comun al autorităţilor publice centrale care răspund de administraţia publică, agricultură, alimentaţie, de domeniul sanitar-veterinar şi al siguranţei alimentelor, silvicultură, protecţia mediului şi transport.»4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:«Art. 6. - Tipurile de mărfuri care sunt supuse controlului sanitar-veterinar pentru fiecare PIF se vor stabili prin ordin comun al autorităţilor publice centrale care răspund de administraţia publică, agricultură, alimentaţie, de domeniul sanitar-veterinar şi al siguranţei alimentelor, silvicultură, protecţia mediului şi transport.»5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:«Art. 7. - Serviciile sanitar-veterinare de control de la punctele de trecere a frontierei se organizează şi funcţionează în cadrul PIF, în structura Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.»6. Articolul 9 va avea următorul cuprins:«Art. 9. - Atribuţiile personalului angajat în PIF se vor stabili prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.»7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:«Art. 10. - Coordonarea şi controlul activităţii tehnice şi administrative a PIF, competenţele şi responsabilităţile pe linie de comandă sunt stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.»8. Alineatul (3) al articolului 11 va avea următorul cuprins:«(3) După realizarea dezbaterilor menţionate, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Finanţelor Publice, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Autoritatea Naţională a Vămilor vor elabora norme metodologice pentru implementarea prevederilor prezentei ordonanţe, privind strategia pe termen lung, care se vor aproba prin hotărâre a Guvernului şi vor cuprinde răspunderile şi termenele, încadrate în strategia naţională privind aderarea la Uniunea Europeană, pentru cei responsabili cu construirea, echiparea şi asigurarea de personal pentru viitoarele PIF de interes naţional.»9. Articolul 12 va avea următorul cuprins:«Art. 12. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor este responsabilă pentru finanţarea proiectării şi construirii PIF prevăzute în strategia pe termen lung.»10. Articolul 13 va avea următorul cuprins:«Art. 13. - Imobilele necesare constituirii şi funcţionării PIF vor fi dobândite în proprietatea publică a statului în unul dintre modurile prevăzute la art. 7 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, şi vor fi date în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.»"71. Articolul 56 va avea următorul cuprins:"Art. 56. - (1) Structura organizatorică, funcţionarea şi numărul de posturi din cadrul Autorităţii, precum şi numărul total de posturi pentru unităţile din subordine se aprobă prin hotărâre a Guvernului."-------------Alin. (1) al art. 56 din ORDONANŢA nr. 42 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată de LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 4 noiembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.053 din 12 noiembrie 2004. (2) Numărul de posturi ale Autorităţii se asigură prin preluarea unui număr de 14 posturi finanţate de la bugetul de stat de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, 14 posturi finanţate de la bugetul de stat de la Ministerul Sănătăţii şi 35 de posturi finanţate de la bugetul de stat, preluate prin reorganizarea Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, şi a posturilor finanţate din venituri proprii şi din fondurile publice aferente unităţilor subordonate ce trec din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale la Autoritate. (3) Personalul din cadrul Autorităţii şi din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti este format atât din funcţionari publici, cât şi din personal contractual. (4) Salarizarea personalului din cadrul Autorităţii se face potrivit prevederilor legale aplicabile personalului salarizat din venituri proprii şi fonduri publice, iar salarizarea personalului din direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti se face potrivit prevederilor legale aplicabile personalului din serviciile descentralizate ale ministerelor. (5) Personalul din cadrul institutelor centrale este format atât din funcţionari publici, cât şi din personal contractual. Salarizarea personalului se face potrivit prevederilor legale aplicabile personalului din unităţile bugetare. (6) Încadrarea în noua structură organizatorică a personalului se face pe baza unui test de verificare a cunoştinţelor profesionale, în limita posturilor disponibile."72. Articolul 57 va avea următorul cuprins:"Art. 57. - (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe în structura bugetului de stat, a bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi a bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2004 şi în anexele la acestea, pe baza protocolului de predare-primire încheiat între Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătăţii şi Autoritate, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe. (2) Până la încheierea protocolului prevăzut la alin. (1) finanţarea acţiunilor şi a activităţilor Autorităţii şi a unităţilor prevăzute în anexa nr. 2 se asigură de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. (3) Până la încheierea protocolului prevăzut la alin. (1), de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se asigură sursele financiare pentru activităţile prevăzute în: a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 27 septembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2003; b) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 931 din 23 decembrie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 118/2004; c) Ordonanţa Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii şi produselor provenind din ţările terţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 30 august 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 524/2003."73. După articolul 57 se introduce articolul 57^1 cu următorul cuprins:"Art. 57^1 - Proiectele în derulare prin Unitatea de implementare a programelor PHARE din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, care au ca beneficiar Autoritatea, vor fi derulate în continuare prin intermediul structurilor specializate ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi cofinanţate din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale până la finalizarea lor."-------------Art. 57^1 din ORDONANŢA nr. 42 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată de LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 127 din 17 mai 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 18 mai 2005.74. Articolul 58 va avea următorul cuprins:Art. 58 - Abrogat.------------Art. 58 din ORDONANŢA nr. 42 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată de LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, a fost abrogat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 127 din 17 mai 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 18 mai 2005.75. Articolul 59 va avea următorul cuprins:"Art. 59. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 931 din 23 decembrie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 118/2004, se modifică după cum urmează:1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:Art. 3. - Abrogat.-------------Art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 931 din 23 decembrie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 118/2004 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 127 din 17 mai 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 18 mai 2005.2. Alineatul (3) al articolului 4 va avea următorul cuprins:«(3) Achiziţionarea elementelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) pentru identificarea suinelor, ovinelor şi caprinelor se face de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor prin licitaţie publică, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările şi completările ulterioare.»"76. Articolul 60 va avea următorul cuprins:"Art. 60. - Toate referirile la «Agenţia Naţională Sanitară Veterinară» şi la «Agenţia Română pentru Siguranţa Alimentelor» din legislaţia în vigoare se consideră ca fiind făcute la «Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor»."77. Anexele nr. 1-5 vor avea următorul cuprins:Anexa 1DEFINIREA TERMENILOR«Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - autoritate de reglementare şi control în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.»"-------------Prima definiţie din anexa 1 din ORDONANŢA nr. 42 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată de LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004 a fost modificat de lit. b) a pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.- activitate sanitar-veterinară - activitatea desfăşurată pe teritoriul României de un medic veterinar în limitele de competenţă ale serviciilor sanitar-veterinare prevăzute de prezenta ordonanţă;- activitate sanitar-veterinară publică - activităţi sanitar-veterinare strategice, de interes naţional, efectuate în limitele de competenţă ale serviciilor sanitar-veterinare, pentru aplicarea strategiilor şi politicilor guvernamentale de apărare şi îmbunătăţire a statusului de sănătate a animalelor, pentru protecţia sănătăţii publice, a animalelor, protecţia mediului şi siguranţa alimentelor;- activitate sanitar-veterinară de liberă practică - activităţi sanitar-veterinare, altele decât cele publice, efectuate de medicii veterinari de liberă practică potrivit legii;- autoritate sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor autoritatea centrală sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, ce are atribuţii în domeniile de competenţă ale serviciilor sanitar-veterinare sau orice altă autoritate din domeniul sanitar-veterinar, căreia i s-au delegat aceste puteri şi competenţe;- autoritate centrală sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor - serviciul sanitar-veterinar central al României, ce are responsabilitatea elaborării şi implementării strategiilor guvernamentale în domeniul sanitar-veterinar, a definirii competenţelor şi atribuţiilor serviciilor sanitar-veterinare, a stabilirii, gestionării, realizării şi controlului activităţilor sanitar-veterinare publice;- autoritate sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană - serviciile publice sanitar-veterinare descentralizate, subordonate tehnic şi administrativ autorităţii centrale, sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, având autoritatea şi responsabilitatea aplicării strategiilor guvernamentale în domeniul sanitar-veterinar pe teritoriul judeţului respectiv, a gestionării, realizării şi controlului activităţilor sanitar-veterinare publice la acest nivel, precum şi alte competenţe delegate de autoritatea centrală sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor; este reprezentată de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti;- autoritate locală sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor - autoritatea de la nivelul circumscripţiilor sanitar-veterinare teritoriale, subordonată tehnic şi administrativ autorităţii judeţene sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, respectiv a municipiului Bucureşti, care are responsabilitatea realizării, gestionării şi notificării activităţilor sanitar-veterinare publice; este reprezentată de medicul veterinar oficial;- medic veterinar oficial - medicul veterinar angajat şi retribuit de stat, desemnat pentru a realiza activităţile sanitar-veterinare stabilite de autoritatea sanitar-veterinară la care îşi desfăşoară activitatea;- medic veterinar de liberă practică - medicul veterinar care efectuează activităţi sanitar-veterinare de liberă practică în condiţiile legii;- medic veterinar de liberă practică împuternicit - medicul veterinar de liberă practică împuternicit de autoritatea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe bază de contract, să efectueze unele activităţi sanitar-veterinare publice în condiţiile legii;- state membre - statele membre ale Uniunii Europene;- ţări terţe - orice alt stat decât statele cu care România a încheiat acorduri, convenţii sau alte înţelegeri internaţionale privind domeniul sanitar-veterinar;- animal - mamifere, păsări domestice şi sălbatice, peşti, albine, viermi de mătase, batracieni, moluşte, gasteropode, crustacee şi tunicate;- punerea sub sechestru veterinar - procedură ce constituie o atribuţie a autorităţilor sanitar-veterinare şi care constă în interzicerea punerii pe piaţă, comercializării şi mişcării unor animale vii, produse germinative de origine animală şi a altor produse supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar, precum şi în cazarea sau depozitarea acestora în spaţiile desemnate de autoritatea sanitar-veterinară, în vederea stabilirii destinaţiei finale sau distrugerii ori procesării adecvate a acestora;- confiscare - scoaterea din consumul uman, punerea sub restricţii sanitar-veterinare şi dirijarea pentru prelucrare tehnică sau, după caz, pentru distrugere a produselor şi subproduselor supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar, care la controlul sanitar-veterinar sunt declarate necorespunzătoare pentru consumul uman;- distrugere - neutralizarea deşeurilor de origine animală prin incinerare, coincinerare sau îngropare;- ucidere - aplicarea unei metode (utilizarea pistolului cu glonţ liber sau a puştii, electrocutarea, expunerea la dioxid de carbon etc.) care să cauzeze o moarte sigură, precum şi injectarea unei supradoze de medicament cu proprietăţi anestezice sau a unui produs autorizat pentru eutanasie;- tăiere - provocarea morţii unui animal prin sângerare, pentru a obţine produse destinate consumului uman.Anexa 2Anexa 2UNITĂŢIcare funcţionează în subordinea AutorităţiiNaţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea unităţii crt.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  I. Instituţii publice cu personalitate juridică:       1. Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene          şi a municipiului Bucureşti, inclusiv laboratoarele veterinare de stat       2. Institutele veterinare:       a) Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală       b) Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară       c) Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor          de Uz Veterinar II. Instituţii publice fără personalitate juridică:       1. Circumscripţiile sanitar-veterinare zonale       2. Circumscripţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────------------Anexa 2 din ORDONANŢA nr. 42 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată de LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, modificată de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 4 noiembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.053 din 12 noiembrie 2004, a fost readusă la forma anterioară prin abrogarea pct. 15 modificator de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 127 din 17 mai 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 18 mai 2005.Anexa 3Anexa 3Abrogată------------Anexa 3 din ORDONANŢA nr. 42 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată de LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, a fost abrogată de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 4 noiembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.053 din 12 noiembrie 2004.Anexa 4Anexa 4Abrogată------------Anexa 4 din ORDONANŢA nr. 42 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată de LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, a fost abrogată de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 4 noiembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.053 din 12 noiembrie 2004.Anexa 5Anexa 5Abrogată------------Anexa 5 din ORDONANŢA nr. 42 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată de LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004, a fost abrogată de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 4 noiembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.053 din 12 noiembrie 2004.  +  Articolul IIPe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 90/2003 privind înfiinţarea Agenţiei Române pentru Siguranţa Alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 600/2003, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul IIIOrdonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 4 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 27 mai 2004.Nr. 215.-------