ACORD din 26 noiembrie 1992 (*actualizat*)între Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elvetiene privind acordarea asistenţei financiare***)(actualizat până la data de 23 iunie 1999*)
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 23 iunie 1999 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ACORDUL din 17 aprilie 1996 aprobat de HOTĂRÂREA nr. 648 din 8 august 1996; ÎNŢELEGEREA din 17 decembrie 1998 aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 461 din 10 iunie 1999.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor--------------**) Notă S.C. C.T.C.E. S.A. Piatra Neamţ:Conform ACORDULUI din 17 aprilie 1996 aprobat de HOTĂRÂREA nr. 648 din 8 august 1996 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 23 august 1996, anterior modificărilor aduse prin acesta, valabilitate Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elvetiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 1992 "a fost prelungită pentru o perioadă de 2 ani la 30 noiembrie 1994 prin intermediul unui schimb de scrisori".ACORDUL din 17 aprilie 1996 aprobat de HOTĂRÂREA nr. 648 din 8 august 1996 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 23 august 1996 prelungeşte valabilitatea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elvetiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 1992 astfel: "Pe baza prevederilor art. 10 al acordului mai sus menţionat, Guvernul Elveţian confirma: (...) (îi) ca este de acord sa prelungească valabilitatea acordului până la data de 31 decembrie 1998".A se vedea şi ÎNŢELEGEREA din 17 decembrie 1998 aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 461 din 10 iunie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 23 iunie 1999 care prelungeşte valabilitatea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elvetiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 1992 până la 31 decembrie 2000.--------------***) TraducereGuvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene,având în vedere relaţiile cordiale dintre cele doua tari,în dorinţa dezvoltării acestor relaţii şi a cooperării fructuoase dintre cele doua tari,în dorinţa de a promova în continuare procesul de democratizare aflat în desfăşurarea în România,au convenit asupra celor ce urmează:  +  Articolul 1DefiniţiiÎn cadrul acestui acord, cu excepţia cazurilor în care rezultă altfel din context, următorii termeni vor avea următoarele semnificaţii: a) Guvernul elveţian semnifica Guvernul Confederaţiei Elveţiene; b) Guvernul român semnifică Guvernul României; c) contribuţie semnifica contribuţia acordată de Confederaţia Elveţiană în cadrul acestui acord; d) părţile contractante semnifica Guvernul elveţian şi Guvernul român.  +  Articolul 2Obiectivul contribuţieiObiectivul contribuţiei este de a sprijini tranziţia la o economie de piaţa în România şi de a atenua costurile economice şi sociale ale adaptării.  +  Articolul 3Volumul şi utilizarea contribuţiei3.1. - Guvernul elveţian este de acord să facă o contribuţie de 55 milioane SFr. (cincizeci şi cinci milioane franci elveţieni) Guvernului român pentru a finanţa costurile în valută la importurile de bunuri şi servicii pentru proiecte prioritare, inclusiv transportul şi alte servicii asociate livrării de bunuri. Prin acordul mutual al părţilor contractante, un anumit procent din contribuţie poate fi utilizat pentru finanţarea costurilor locale şi a asistenţei tehnice necesare pentru implementarea cu succes a proiectelor finanţate de Guvernul elveţian.-------------Pct. 3.1. al art. 3 a fost modificat de ACORDUL din 17 aprilie 1996 aprobat de HOTĂRÂREA nr. 648 din 8 august 1996 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 23 august 1996.3.2. - Contribuţia va fi utilizata pentru proiecte prioritare de infrastructura şi proiecte de reabilitare. O atenţie deosebită va fi acordată proiectelor din domeniile: sănătate, mediu şi infrastructura (energie, transport, telecomunicaţii) şi proiectelor ce favorizează dezvoltarea sectorului privat ce se creează în economie.3.3. - Nici un fel de rezultate ale contribuţiei nu vor fi folosite pentru plata oricăror impozite şi taxe (taxe de import, prelevări şi comisioane de orice fel), impuse de legislaţia României.  +  Articolul 4Condiţiile de acordare a contribuţiei4.1. - În măsura în care sunt generate fonduri de contrapartida la nivel local (în moneda locală) prin plăţile importatorilor pentru bunurile şi serviciile elveţiene, Guvernul român va folosi aceste fonduri pentru a finanţa proiecte asupra cărora părţile contractante au convenit, de comun acord, în sectoare ca: sănătate, protecţie socială, mediu.4.2. - Condiţiile de acordare a contribuţiei vor fi transferate beneficiarului final în concordanta cu clauzele standard de refinanţare ale Guvernului român sau în concordanta cu alte clauze de agreat între părţile contractante, ţinând seama de natura fiecărui proiect. Condiţiile de acordare a finanţării nu vor fi mai puţin favorabile decât condiţiile oferite în cadrul unor acorduri de finanţare externa similare.  +  Articolul 5Conturi5.1. - În momentul intrării în vigoare a acestui acord, Guvernul elveţian va deschide un cont la Swiss Naţional Bank pentru contribuţie în numele Guvernului român.5.2. - Guvernul elveţian va alimenta acest cont cu suma necesară pentru ca Swiss Naţional Bank să efectueze plăţile datorate în cadrul acestui acord.5.3. - Guvernul României va deschide un cont special la Banca Română de Comerţ Exterior - S.A., Bucureşti, numit "Asistenţa financiară elveţiană", pentru plăţile în moneda locală ale importatorilor la fondurile de contrapartida, după semnarea acestui acord.  +  Articolul 6Administrarea contribuţiei6.1. - Guvernul român va furniza Guvernului elveţian toate informaţiile relevante solicitate în mod rezonabil de Guvernul elveţian, în special informaţiile indicate în anexa. Informaţii privind stadiul curent al utilizării vor fi oferite la fiecare 12 luni autorităţilor elveţiene.6.2. - Guvernul român va lua sau va determina luarea tuturor măsurilor, inclusiv punerea la dispoziţie de facilităţi, servicii şi alte măsuri, necesare sau adecvate, pentru derularea prezentului acord.6.3. - Guvernul român va menţine sau va determina menţinerea înregistrărilor adecvate pentru identificarea bunurilor şi serviciilor finanţate din rezultatele acestei contribuţii, precum şi a fondurilor de contrapartida în moneda locală menţionate la art. 5 paragraful 5.3. şi pentru a face cunoscută utilizarea şi beneficiarii respectivi.6.4. - Guvernul român va menţine conturi separate pentru acest acord şi va dispune controlul şi certificarea acestor conturi. Instituţia care va executa controlul şi certificarea va fi stabilită de comun acord de către părţile contractante.6.5. - Guvernul român şi Guvernul elveţian vor avea, la intervale regulate, schimburi de vedere asupra progresului proiectelor finanţate în cadrul prezentului acord (inclusiv cele finanţate din fondurile locale de contrapartida) în timpul şi după implementarea acestora.6.6. - După efectuarea plăţii finale pentru tranzacţiile individuale, Guvernul român va furniza Guvernului elveţian un raport, de dimensiunea şi conţinând detaliile pe care Guvernul elveţian le va solicita în mod rezonabil, privind execuţia proiectelor şi îndeplinirea scopului proiectelor, incluzând o dare de seama financiară certificată asupra utilizării rezultatelor contribuţiei.În momentul plăţii finale a tuturor tranzacţiilor în cadrul contribuţiei va fi furnizat un raport Guvernului elveţian, cuprinzând o evaluare a îndeplinirii scopului prezentului acord, incluzând o dare de seama certificată asupra utilizării rezultatelor contribuţiei. Aceste rapoarte trebuie să cuprindă, în special, informaţii la zi în conformitate cu prevederile anexei.  +  Articolul 7Anulare, suspendare, încheiere7.1. - Guvernul român va putea, prin notificare scrisă către Guvernul elveţian, să anuleze orice suma a contribuţiei pe care nu o va fi tras până la data încheierii, aşa cum este definită la art. 12 paragraful 12.2.7.2. - În eventualitatea neîndeplinirii de către Guvernul român a unui angajament sau a unei obligaţii în cadrul prezentului acord, Guvernul elveţian va putea suspenda, în totalitate sau în parte, dreptul Guvernului român de a face trageri din contul contribuţiei şi/sau de a anula soldul contribuţiei.  +  Articolul 8Soluţionarea disputelor8.1. - Divergenţele privind interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului acord, care nu vor fi fost soluţionate în mod satisfăcător pe calea negocierilor diplomatice în decurs de 3 luni, vor fi aduse, la cererea oricăreia dintre părţile contractante, în fata unei curţi de arbitraj formate din trei membri. Fiecare parte contractantă va desemna un arbitru ca preşedinte, care va fi cetăţean al unei terţe tari.8.2. - Dacă oricare dintre părţile contractante nu si-a desemnat arbitrul şi s-a angajat să dea curs inovaţiei celeilalte părţi contractante de a efectua numirea în curs de o luna, arbitrul va fi numit, la cererea părţii contractante, de către preşedintele Curţii Internaţionale de Justiţie de la Haga.8.3. - Dacă în decurs de doua luni de la numirea lor, cei doi arbitri nu ajung la o înţelegere privind alegerea unui al treilea arbitru (preşedinte), acesta va fi numit, la cererea oricăreia dintre părţile contractante, de către preşedintele Curţii Internaţionale de Justiţie.8.4. - Dacă, în cazurile menţionate la paragrafele 8.2 şi 8.3, preşedintele Curţii Internaţionale de Justiţie este împiedicat să îndeplinească respectiva funcţie sau dacă este conaţional cu oricare dintre părţile contractante, numirea va fi făcută de către vicepreşedinte, iar dacă acesta din urmă este împiedicat sau dacă este conaţional cu oricare dintre părţile contractante, numirea va fi făcută de următorul înalt judecător al Curţii Internaţionale de Justiţie care nu este conaţional cu nici una dintre părţile contractante.8.5. - În funcţie de alte prevederi făcute de către părţile contractante, Curtea Internaţionala de Justiţie îşi va determina procedura.8.6. - Deciziile Curţii Internaţionale de Justiţie vor fi obligatorii pentru fiecare parte contractantă.  +  Articolul 9Autorităţile răspunzătoare de aplicarea acorduluiUrmătoarele autorităţi vor fi responsabile pentru aplicarea acordului: a) Pentru partea elveţiană:Oficiul Federal pentru Afaceri Economice ExterneBundeshaus Ost3003 Berna/ElveţiaTelefon 031/324 08 99 Fax 031/324 09 64 Telex 911 340 eda ch b) Pentru partea română:Departamentul pentru Integrare EuropeanăPalatul VictoriaPiaţa Victoriei nr. 1Bucureşti/RomâniaTelefon 223 01 27 Fax 223 01 26-------------Art. 9 a fost modificat de ACORDUL din 17 aprilie 1996 aprobat de HOTĂRÂREA nr. 648 din 8 august 1996 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 23 august 1996.  +  Articolul 10Amendamente la acordAmendamentele la prezentul acord vor fi efectuate pe calea schimbului de scrisori între părţile contractante.  +  Articolul 11AnexaAnexa constituie parte integrantă a acestui acord.  +  Articolul 12Intrarea în vigoare şi data încheierii12.1. - Prezentul acord va intră în vigoare la data semnării.12.2. - Data încheierii valabilităţii prezentului acord va fi la 2 ani de la data semnării sau la o dată ulterioară convenită de comun acord de către părţile contractante.**)--------------**) Notă S.C. C.T.C.E. S.A. Piatra Neamţ:Conform ACORDULUI din 17 aprilie 1996 aprobat de HOTĂRÂREA nr. 648 din 8 august 1996 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 23 august 1996, anterior modificărilor aduse prin acesta, valabilitate Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 1992 "a fost prelungită pentru o perioadă de 2 ani la 30 noiembrie 1994 prin intermediul unui schimb de scrisori".ACORDUL din 17 aprilie 1996 aprobat de HOTĂRÂREA nr. 648 din 8 august 1996 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 23 august 1996 prelungeşte valabilitatea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 1992 astfel: "Pe baza prevederilor art. 10 al acordului mai sus menţionat, Guvernul Elveţian confirma: (...) (îi) ca este de acord să prelungească valabilitatea acordului până la data de 31 decembrie 1998".A se vedea şi ÎNŢELEGEREA din 17 decembrie 1998 aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 461 din 10 iunie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 23 iunie 1999 care prelungeşte valabilitatea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 1992 până la 31 decembrie 2000.Întocmit la Bucureşti la 26 noiembrie 1992, în doua exemplare originale în limba engleza.Din parteaGuvernului României,Misu NegritoiuDin parteaGuvernului Confederaţiei Elveţiene,Sven Meili  +  AnexăCERINŢEprivind procedura şi informaţiile necesare la selectarea şi aprobarea proiectelor şi programelor care pot fi finanţate în cadrul prezentului acordÎn cadrul discuţiilor care au condus la încheierea acestui acord, ambele părţi contractante au ajuns la o înţelegere privind procedura de selectare şi de aprobare a proiectelor şi programelor ce pot fi finanţate în cadrul contribuţiei conform prevederilor prezentului acord.1. Necesarul de informaţiiToate cererile vor fi transmise Oficiului Federal pentru Afaceri Economice Externe prin intermediul Ambasadei Elveţiei la Bucureşti şi vor conţine toate informaţiile necesare pentru a permite o evaluare temeinică a propunerilor financiare din punctul de vedere al impactului lor economic, tehnic, financiar, social şi ecologic.Cererile pentru proiecte vor include deci informaţii detaliate privind, printre altele:- natura bunurilor şi a serviciilor de importat;- contribuţia bunurilor şi a serviciilor importate la implementarea proiectului/programului integral: domeniul exact şi obiectivele proiectului/programului integral;- fezabilitatea proiectului din punct de vedere economic, tehnic, financiar şi ecologic, acordând o atenţie deosebită impactului asupra beneficiarilor finali;- valoarea contractului şi procedurile de achiziţie urmate de importator;- capacitatea agenţiei executante de a implementa proiectul/programul şi prevederile luate pentru menţinerea serviciilor după realizarea proiectului/programului.Studii pregătitoare şi rapoarte de evaluare a proiectelor relevante vor fi puse la dispoziţia autorităţilor elveţiene cât mai curând posibil, dar cel mai târziu la data solicitării finanţării. Aceasta procedura va permite ambelor părţi contractante să ajungă la un acord de principiu înaintea semnării contractului final.2. Consideraţii privind evaluarea iniţială, aprobarea şi evaluarea finalaÎnainte de a-si da aprobarea finala, Guvernul elveţian poate direcţiona o misiune la fata locului în România pentru evaluarea proiectului propus.În urma realizării proiectului, autorităţile române vor prezenta autorităţilor elveţiene un raport asupra realizării proiectului. Conţinutul acestor rapoarte de încheiere va fi determinat prin acord mutual pentru fiecare proiect în parte.Autorităţile elveţiene pot trimite o misiune de experţi în România pentru a evalua proiectele individuale şi/sau executarea programului elveţian de asistenţă financiară.3. Procedura administrativăAgenţia Română de Dezvoltare va transmite cereri de finanţare Oficiului Federal pentru Afaceri Economice Externe prin intermediul Ambasadei Elveţiei la Bucureşti, care va transmite, totodată, şi aprobarea elveţiană. O copie de pe acesta aprobare, precum şi documentele menţionate mai jos vor fi puse la dispoziţia Swiss Naţional Bank de către Oficiul Federal pentru Afaceri Economice Externe.În afară documentelor specificate la pct. 1 din anexa, cererile de finanţare trebuie să includă facturi pro formă sau contracte de livrare (preţuri FOB, CIF).Asistenţa financiară poate fi pusă la dispoziţie pe baza fie a plăţii directe, fie a acreditivului. În acest din urmă caz, comisioanele vor cădea în sarcina părţii elveţiene. Modalităţile de plată alese trebuie indicate în facturile pro formă sau în contractele de livrare. Banca Română de Comerţ Exterior - S.A. va trimite ordine directe de plată la Swiss Naţional Bank, făcând referire la aprobarea autorităţilor elveţiene menţionată mai sus.În cazul plăţii prin acreditiv, importatorul - aşa cum se obişnuieşte - va deschide un acreditiv la Swiss Naţional Bank prin Banca Română de Comerţ Exterior - S.A., făcând referire la facturile pro formă şi la contractele de livrare menţionate mai sus şi aprobate. Aceasta va avea loc după ce importatorul a fost informat de către Agenţia Română de Dezvoltare în legătură cu aprobarea Guvernului elveţian de a furniza asistenţă financiară. Swiss Naţional Bank va plăti furnizorul la prezentarea documentelor specificate în acreditiv.AMBASADA ELVEŢIEI ÎN ROMÂNIA 70152 Bucureşti 18.6.1994Strada Pitar Mos nr. 12Int. 0040 1Tel: 210 02 99/210 03 78Fax: 210 03 24Ref: 775.11 - VE/HADepartamentul pentru Integrare EuropeanăDomnului secretar de stat Napoleon PopPiaţa Victoriei nr. 171201 BUCUREŞTIAsistenţa financiară pentru RomâniaDomnule secretar de stat,Ne referim la articolul 10 al Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă din 26 noiembrie 1992, semnat între Confederaţia Elveţiană şi Guvernul României; ne declarăm de acord cu formularea următoare a noii anexe privind administrarea fondurilor de contrapartidă:Oficiul Federal al Afacerilor Economice Externe şi Departamentul pentru Integrare Europeană de pe lângă Guvernul României la Bucureşti decid:1. O comisie alcătuită din patru persoane se constituie la Bucureşti. Doua persoane sunt numite de către Ambasada Elveţiei la Bucureşti şi doua, de către Departamentul pentru Integrare Europeană din Bucureşti.2. Aceasta comisie va examina toate proiectele de fonduri de contrapartida după principiile enunţate în cadrul acordului, în special la articolul 3 punctul 2 şi la articolul 4 punctul 1. Legile şi reglementările române se aplică deciziilor comisiei. Membrii comisiei pot cere rapoartele necesare Departamentului pentru Integrare Europeană din Bucureşti.3. Pentru toate deciziile, comisia trebuie să se conformeze principiilor enunţate în acord.4. Comisia ia decizii în unanimitate.5. Eventualele diferende vor fi tranşate prin intermediul unui arbitru. Funcţia de arbitraj este exercitată de către ministrul de stat însărcinat cu reforma de pe lângă Guvernul României.6. Oficiul Federal al Afacerilor Economice Externe va fi informat în legătură cu decizia finala a comisiei. Dacă Oficiul Federal al Afacerilor Economice Externe nu a emis rezerve în termen de 20 de zile, decizia va intră în vigoare. Dacă, totuşi, emite rezerve, proiectul de fond de contrapartida respectiv nu va fi pus în aplicare.7. a) Beneficiarii fondurilor de contrapartida vor trebui să redacteze rapoarte şi decontări în funcţie de legile şi reglementările române. b) Modalităţile practice de punere în aplicare a fondurilor vor fi stabilite de comisie în cadrul uneia dintre primele sale şedinţe. c) Un control permanent asupra obligaţiilor şi îndatoririlor beneficiarilor fondurilor de contrapartida va fi exercitat prin intermediul Ministerului Finanţelor din România.Scrisoarea noastră şi răspunsul Dumneavoastră constituie, conform articolului 10 al Acordului din 26 noiembrie 1992 dintre Confederaţia Elveţiană şi Guvernul României privind asistenţa financiară nerambursabilă, o parte integrantă a acestui acord.Va rugăm să agreaţi, domnule secretar de stat, exprimarea distinselor noastre salutări.Ambasadorul Elveţiei,Jean- Pierre VettovagliaGUVERNUL ROMÂNIEIConsiliul pentru Coordonare,Strategie şi Reformă EconomicăGuvernul României prezintă complimentele sale Ambasadei Elveţiei la Bucureşti şi are onoarea de a face referire la programul elveţian de asistenţă financiară şi la utilizarea fondurilor de contrapartidă generate în cadrul acestui program.Guvernul României se declară de acord cu formularea următoare a noii anexe privind administrarea fondurilor de contrapartidă:"Oficiul Federal al Afacerilor Economice Externe şi Departamentul pentru Integrare Europeană de pe lângă Guvernul României la Bucureşti decid:1. O comisie alcătuită din patru persoane se constituie la Bucureşti. Doua persoane sunt numite de către Ambasada Elveţiei la Bucureşti şi doua, de către Departamentul pentru Integrare Europeană din Bucureşti.2. Aceasta comisie va examina toate proiectele de fonduri de contrapartida după principiile enunţate în cadrul acordului, în special la articolul 3 punctul 2 şi la articolul 4 punctul 1. Legile şi reglementările române se aplică deciziilor comisiei. Membrii comisiei pot cere rapoartele necesare Departamentului pentru Integrare Europeană din Bucureşti.3. Pentru toate deciziile, comisia trebuie să se conformeze principiilor enunţate în acord.4. Comisia ia decizii în unanimitate.5. Eventualele diferende vor fi tranşate prin intermediul unui arbitru. Funcţia de arbitraj este exercitată de către ministrul de stat însărcinat cu reforma de pe lângă Guvernul României.6. Oficiul Federal al Afacerilor Economice Externe va fi informat în legătură cu decizia finala a comisiei. Dacă Oficiul Federal al Afacerilor Economice Externe nu a emis rezerve în termen de 20 de zile, decizia va intră în vigoare. Dacă, totuşi, emite rezerve, proiectul de fond de contrapartida respectiv nu va fi pus în aplicare.7. a) Beneficiarii fondurilor de contrapartida vor trebui să redacteze rapoarte şi decontări în funcţie de legile şi reglementările române. b) Modalităţile practice de punere în aplicare a fondurilor vor fi stabilite de comisie în cadrul uneia dintre primele sale şedinţe. c) Un control permanent asupra obligaţiilor şi îndatoririlor beneficiarilor fondurilor de contrapartida va fi exercitat prin intermediul Ministerului Finanţelor din România.Scrisoarea noastră şi răspunsul Dumneavoastră constituie, conform articolului 10 al Acordului din 26 noiembrie 1992 dintre Confederaţia Elveţiană şi Guvernul României privind asistenţa financiară nerambursabilă, o parte integrantă a acestui acord".Guvernul României profită de această ocazie pentru a reasigura Ambasada Elveţiei de înalta sa consideraţie.Mircea Cosea,ministru de statBucureşti, 29 iunie 1994Excelenţei Sale, domnul Jean-Pierre Vettovaglia,ambasadorAmbasada Elveţiei la BucureştiAMBASADORUL ELVEŢIEIBucureşti, 21 noiembrie 1994Prelungirea Acordului privind asistenţă financiară dintre România şi ElveţiaExcelenţă,Facem referire la Acordul privind asistenţa financiară, care a fost semnat între România şi Confederaţia Elveţiană la data de 26 noiembrie 1992.În concordanta cu articolul 10 al acordului sus-menţionat, dorim să prelungim valabilitatea acordului pentru o perioadă de 2 ani până la data de 31 decembrie 1996. Toate condiţiile stipulate în acordul iniţial rămân valabile.În concordanta cu Acordul privind asistenţa financiară din 26 noiembrie 1992, aceasta scrisoare şi răspunsul ei vor avea valoare juridică şi vor constitui prelungirea pentru perioada 1995-1996 a acordului mai sus menţionat.Va rog acceptaţi, Excelenta, asigurarea deplinei mele consideraţii.Al dumneavoastră cu sinceritate,Jean-Pierre VettovagliaDomnului Mircea Cosea,ministru de stat,preşedintele Consiliului pentru Coordonare,Strategie şi Reformă EconomicăPalatul VictoriaPiaţa Victoriei nr. 1BucureştiGUVERNUL ROMÂNIEIConsiliul pentru Coordonare,Strategie şi Reformă EconomicăBucureşti, 30 noiembrie 1994Consiliul pentru Coordonare, Strategie şi Reformă Economică prezintă complimentele sale Ambasadei Elveţiei la Bucureşti şi are onoarea să se refere la Acordul privind asistenţa financiară care a fost semnat între România şi Confederaţia Elveţiană la 26 noiembrie 1992.În concordanta cu articolul 10 al acordului sus-menţionat, ne declarăm de acord să prelungim valabilitatea acordului pentru o perioadă de 2 ani până în decembrie 1996. Toate condiţiile stipulate în acordul iniţial rămân valabile.În concordanta cu Acordul privind asistenţa financiară din 26 noiembrie 1992, scrisoarea trimisă de Ambasada Elveţiei la data de 21 noiembrie 1994 şi această scrisoare vor avea valoare juridică şi constituie prelungirea pentru perioada 1995-1996 a acordului sus-menţionat.Consiliul pentru Coordonare, Strategie şi Reformă Economică profită de această ocazie pentru a reasigura Ambasada Elveţiei de deplina sa consideraţie.Mircea Cosea,ministru de statExcelentei Sale, domnul Jean-Pierre Vettovaglia,ambasadorAmbasada Elveţiei în România----------------