LEGE nr. 73 din 14 decembrie 1991privind stabilirea unor drepturi de asigurări sociale, precum și de modificare și completare a unor reglementări din legislația de asigurări sociale și pensii
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 16 decembrie 1991  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul ICuantumul indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă provocată de accident de muncă, de accident survenit în timpul deplasarii la și de la locul de muncă în perioada și pe traseul normal necesar deplasarii, de boala profesională, de tuberculoza sau de celelalte boli infecto - contagioase din grupa A este de 100% din salariul de baza, indiferent de natura contractului de muncă și de vechimea în munca.  +  Articolul II(1) Persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurată de la 6 martie 1945, deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, prevăzute în Decretul-lege nr. 118/1990, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază gratuit de bilete de tratament în stațiunile balneo-climaterice, o dată pe an, la recomandarea medicului de specialitate. (2) Cheltuielile pentru trimitere la tratament balnear a persoanelor prevăzute la alin. 1 se suporta de la bugetul asigurărilor sociale de stat, iar biletele se distribuie prin direcțiile de muncă și protecție socială.  +  Articolul IIILegea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistența socială se modifica și se completează după cum urmează: 1. Articolul 20 alineatul (1) se completează cu litera d), iar alineatul (2) se modifica, în următoarea redactare: d) a îndeplinit serviciul militar în termen, a fost elev al unei școli militare sau student al unei instituții de învățămînt superior, a fost concentrata, mobilizata sau în prizonierat; de acest drept beneficiază și cei pensionați după 1 iulie 1977. Drepturile cuvenite se vor acorda de la data intrării în vigoare a legii, la cerere, începînd cu luna următoare depunerii acesteia.(2) Constituie vechime în munca și timpul în care o persoană încadrată în munca și-a întrerupt activitatea deoarece a fost suspendată din funcție ori i s-a desfăcut contractul de muncă, dacă aceste măsuri au fost anulate ulterior ca fiind ilegale.2. Articolul 30 se abroga. 3. Articolul 38^1 se completează cu doua alineate, care vor avea următorul cuprins: (2) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază și persoanele care au, în raport cu vîrsta, cel puțin jumătate din vechimea în munca prevăzută în tabelul de la alin. 1, caz în care cuantumul pensiei se stabilește, proporțional cu vechimea în munca dovedită, din pensia ce s-ar fi cuvenit pentru vechimea integrală. (3) Au dreptul la pensie de invaliditate și persoanele care la data ivirii invaliditatii nu erau încadrate în munca, dar au vechimea în munca prevăzută la alin. (1) și (2).4. Articolul 39 se completează cu un nou alineat, care va avea următorul cuprins: (3) Pensia de urmaș se acordă și în cazul în care autorul, la data decesului, nu era salariat sau pensionar, dar avea vechimea minima prevăzută de lege pentru obținerea unei pensii.5. Articolul 40 se modifica și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 40Copiii au drept la pensie de urmaș:a) pînă la vîrsta de 16 ani sau, dacă își continua studiile, pînă la terminarea acestora, fără a depăși însă vîrsta de 25 ani și, respectiv, de 26 ani, în cazul acelora care urmează studii superioare cu o durată de școlarizare mai mare de 5 ani; b) dacă s-au aflat în stare de invaliditate, de orice grad, înainte de împlinirea virstelor arătate la lit. a), pe toată durata invaliditatii." 6. Articolul 46 alineatul (2) se modifica și va avea următorul cuprins: (2) Dacă numărul beneficiarilor pensiei de urmaș se modifica, pensia se recalculează potrivit art. 44 alin. (2); recalcularea pensiei se face și pentru beneficiarii pensiei de urmaș al căror număr s-a modificat anterior apariției Decretului-lege nr. 70/1990.7. Articolul 52 se modifica și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 52Stabilirea pensiei sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de oficiul de pensii din cadrul direcției de muncă și protecție socială, care va cuprinde temeiurile de fapt și de drept ce au condus la admiterea sau respingerea cererii de pensionare. Decizia se comunică, în scris, unității respective și petitionarului.8. După articolul 52 se introduce articolul 52^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 52^1Împotriva deciziei emise în condițiile art. 52, persoana interesată poate introduce contestație, în termen de 30 de zile de la comunicare, la comisia de contestații ce funcționează pe lîngă direcția judeteana de muncă și protecție socială sau pe lîngă Direcția generală de muncă și protecție socială a municipiului București, care are următoarea componenta:– directorul direcției județene de muncă și protecție socială, respectiv al Direcției generale de muncă și protecție socială a municipiului București, în calitate de președinte; – un delegat al direcției generale a finanțelor publice județene, respectiv al Direcției generale a finanțelor publice a municipiului București, ca membru; – un pensionar cu pregătire juridică, desemnat de organizația pensionarilor, ca membru." 9. Articolul 53 se modifica și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 53(1) Expertiza medicală, în vederea pensionării, se face de către comisiile de expertiza medicală și recuperare a capacității de muncă de pe lîngă cabinetele și oficiile de expertiza medicală și recuperare a capacității de muncă ce funcționează în cadrul policlinicilor teritoriale, în următoarea componenta:– șeful cabinetului sau oficiului de expertiza medicală și recuperare a capacității de muncă, în calitate de președinte; – un medic din specialitatea afectiunii principal invalidante a bolnavului, ca membru; – un medic de medicina muncii sau un medic de întreprindere, de preferinta din unitatea unde bolnavul a prestat ultima activitate profesională, ca membru. (2) Comisiile de expertiza medicală și recuperare a capacității de muncă, ce funcționează în cadrul cabinetelor de expertiza medicală și recuperare a capacității de muncă, emit decizii de încadrare sau de respingere a încadrării într-un grad de invaliditate. (3) Deciziile emise de comisiile prevăzute la alin. (2) pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile de expertiza medicală și recuperare a capacității de muncă ce funcționează pe lîngă oficiile de expertiza medicală și recuperare a capacității de muncă județene, respectiv ale sectoarelor municipiului București.10. Articolul 54 se abroga. 11. Articolul 55 se modifica și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 55(1) Deciziile oficiilor de pensii și cele ale comisiilor de expertiza medicală și recuperare a capacității de muncă necontestate în termen sînt definitive.(2) Deciziile comisiilor județene de contestații date în materie de pensii pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990. 12. Articolul 57 se modifica și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 57Pensia se plătește personal titularului ori mandatarului acestuia cu procura specială sau, la cererea titularului, se depune la Casa de Economii și Consemnațiuni pe numele său.13. Articolul 59 alineatul (2) se modifica și va avea următorul cuprins: (2) Sumele rămase neîncasate de către pensionarul decedat reprezentind pensia pe luna în care a avut loc decesul și, după caz, drepturile de pensie cuvenite și neachitate pînă la deces se plătesc soțului supraviețuitor, copiilor sau, în lipsa acestora, părinților celui decedat ori persoanei care dovedește ca l-a îngrijit pînă la data decesului.14. Articolul 63 se modifica și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 63(1) Persoanele care au lucrat în sectorul de stat, precum și în alte sectoare de activitate cu sisteme proprii de asigurări sociale, au dreptul la pensie de asigurări sociale de stat dacă perioadele lucrate insumeaza o vechime în munca de cel puțin 10 ani.(2) Cuantumul pensiei pentru asigurări sociale de stat se stabilește corespunzător perioadei lucrate în sectorul de stat, iar pentru perioadele lucrate în celelalte sectoare pensia se calculează, distinct, în raport cu vechimea în munca din aceste sectoare.15. Articolul 65 se completează cu un nou alineat (3), avînd următorul cuprins: (3) Persoanelor care au contribuit la fondul pentru pensia suplimentară pînă la data de 30 iunie 1986, în procentele din salariu atunci în vigoare, precum și o perioadă mai mica de 5 ani după această dată, în cota de 3% prevăzută de Decretul nr. 232/1986, li se adauga, la pensia suplimentară stabilită în procente de calcul în vigoare pînă la data de 1 iulie 1986, o diferența proporțională cu timpul cotizat cu 3%. Pensiile suplimentare stabilite cu începere de la 1 iulie 1986 pot fi recalculate, la cerere, potrivit dispozițiilor prezentei legi, de la data punerii în plata a deciziilor de stabilire a pensiei.16. Articolul 68 se modifica și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 68Pensia suplimentară se acordă urmașilor în procentele prevăzute de lege pentru pensia de urmaș de asigurări sociale.  +  Articolul IVArticolul 5 din Decretul nr. 245/1977 privind pensiile I.O.V.R. se modifica și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Copiii celor morți sau dispăruți în război, precum și ai celor care au decedat ulterior ca pensionari I.O.V.R., au dreptul la pensie de urmaș în condițiile în care se acordă, potrivit legii, pensiile de urmaș în cadrul asigurărilor sociale de stat.(2) Văduvele de război au dreptul la pensie de urmaș, indiferent de durata căsătoriei cu cel decedat. (3) Sotiile celor care au decedat ca pensionari I.O.V.R. au dreptul la pensie de urmaș în condițiile în care se acordă, potrivit legii, pensiile de urmaș în cadrul asigurărilor sociale de stat. (4) În cazul în care, la data decesului, sustinatorul primea pensia I.O.V.R. și o pensie de asigurări sociale, pensia de urmaș se stabilește din pensia cea mai avantajoasă.Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 9 decembrie 1991.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 10 decembrie 1991.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  MARȚIAN DAN
  -------