ORDONANTA nr. 59 din 21 august 1998pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 25 august 1998    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 pct. 4 lit. o) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoare ordonanţa:  +  Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, aprobată şi modificată prin Legea nr. 122/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 19 iunie 1998, se completează după cum urmează:1. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Cererile introduse la instanţele judecătoreşti prin care se solicita pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care tine loc de act autentic de înstrăinare a unor bunuri imobile se taxeaza corespunzător taxei de timbru pentru autentificarea actului."2. După articolul 9 se introduce articolul 9^1, cu următorul cuprins:"Art. 9^1. - (1) Cererile pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea ca sunt definitive şi irevocabile, prin care se stabileşte calitatea de moştenitor, masa succesorală, cotele şi bunurile ce revin fiecărui moştenitor, dacă nu s-a plătit taxa de timbru pentru efectuarea procedurii succesorale notariale, se taxeaza potrivit cap. I pct. 20 din anexa, pe baza rezoluţiei judecătorului desemnat de preşedintele instanţei. (2) După plata taxelor succesorale, eliberarea unor noi copii de pe hotărârile judecătoreşti menţionate la alin. (1) se va taxa cu 5.000 lei."3. La Nota de la capitolul I punctul 20 din anexa, după litera B se introduce litera C, cu următorul cuprins:"C. Taxele asupra succesiunilor se reduc cu 50% în cazul în care sunt datorate de descendenţi, ascendenţi, colaterali privilegiaţi sau de soţul supravieţuitor, dacă activul succesoral este alcătuit numai din casa de locuit cu anexele gospodăreşti şi terenul aferent."4. La capitolul II din anexa, după litera b) se introduce litera b)^1, cu următorul cuprins:"b)^1 succesiunile ce revin descendenţilor minori, lipsiţi de venituri proprii, dacă activul succesoral cuprinde numai casa de locuit cu anexele gospodăreşti şi terenul aferent."  +  Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, cu modificările şi completările aduse prin Legea nr. 122/1998, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------p. Ministru de stat,ministrul justiţiei,Gheorghe Mocuta,secretar de statMinistrul finanţelor,Daniel Daianu---------