ORDONANTA nr. 56 din 19 august 1998privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 25 august 1998    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 pct. 7 lit. g) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, ca instituţie publică autonomă, nelucrativă, cu personalitate juridică, care desfăşoară activităţi de asigurări sociale de sănătate pentru personalul ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii din domeniile apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti. (2) Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti se organizează în municipiul Bucureşti şi funcţionează în mod asemănător cu casele de asigurări sociale de sănătate judeţene, prevăzute de Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997.  +  Articolul 2Fondul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti se formează din: a) contribuţii ale persoanelor fizice şi juridice; b) subvenţii de la bugetul de stat; c) alte venituri.  +  Articolul 3Fondul de asigurări de sănătate în procentele stabilite de Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997 pentru persoanele fizice şi juridice, ce se virează la Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, se compune din: a) contribuţia ministerelor şi instituţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1); b) contribuţiile personalului militar şi civil, personalului şi magistraţilor din autoritatea judecătorească, în activitate şi pensionat, ale militarilor angajaţi pe bază de contract, din ministerele, instituţiile şi structurile prevăzute la art. 1 alin. (1), ale membrilor de familie, veteranilor şi văduvelor de război, precum şi ale altor categorii stabilite de adunarea reprezentanţilor, prevăzută la art. 7 alin. (1); c) contribuţiile suportate de la bugetul de stat pentru militarii în termen, militarii cu termen redus, soldatii şi gradatii în rezerva concentraţi sau mobilizati, precum şi persoanele care executa o sancţiune privativă de libertate sau arest preventiv şi, după caz, pentru persoanele care fac parte dintr-o familie ce beneficiază de ajutor social potrivit legii; d) contribuţiile suportate de către bugetul asigurărilor sociale de stat pentru persoanele prevăzute la lit. b) care se afla în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta de până la 6 ani.  +  Articolul 4Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti poate încheia contracte cu furnizorii de servicii medicale, ţinând seama de economicitatea şi de calitatea serviciilor oferite şi de interesul manifestat de asiguraţi.  +  Articolul 5 (1) Prin furnizori de servicii medicale din domeniile apărării, Ordinii Publice, siguranţei naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti se înţelege: spitalele şi policlinicile militare şi civile, centrele medicale de diagnostic şi tratament, cabinetele medicale, staţiunile şi complexele balneare de tratament şi odihnă, serviciile de ambulanta proprii şi alte structuri sanitare stabilite potrivit dispoziţiilor legale. (2) Instituţiile sanitare prevăzute la alin. (1) sunt singurele competente în luarea deciziilor privind situaţia medico-militară a persoanelor cu obligaţii militare. (3) Furnizorii de servicii medicale prevăzuţi la alin. (1) pot încheia contracte în afară Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi cu casele judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, precum şi cu alte persoane fizice sau juridice care solicită servicii medicale.  +  Articolul 6Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti poate avea oficii de asigurări de sănătate proprii, la nivelul unor oraşe sau municipii unde funcţionează formaţiuni medicale aparţinând ministerelor şi instituţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1).  +  Articolul 7 (1) Organele de conducere ale Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti sunt: a) adunarea reprezentanţilor; b) consiliul de administraţie. (2) Dispoziţiile Legii nr. 145/1997 privind componenta şi atribuţiile organelor de conducere prevăzute la alin. (1) se aplică în mod corespunzător. (3) Numirea reprezentanţilor pentru conducerea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti se face potrivit protocolului încheiat între ordonatorii principali de credite bugetare din domeniile apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.  +  Articolul 8 (1) În cadrul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti funcţionează un serviciu medical format din 5 medici, condus de un medic-şef. (2) În cadrul oficiilor de asigurări de sănătate proprii, serviciul medical este format din 3 medici, condus de un medic-şef.  +  Articolul 9Acreditarea personalului medical şi a instituţiilor furnizoare de servicii medicale din domeniile apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti se realizează de către comisiile de acreditare organizate de Colegiul Medicilor din România şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, în componenta paritara.  +  Articolul 10Controlul serviciilor medicale care se acordă asiguraţilor de către furnizorii de servicii medicale prevăzuţi la art. 5 alin. (1) se efectuează potrivit legii, cu participarea în comisiile de control a reprezentanţilor Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti.  +  Articolul 11Pentru serviciile medicale oferite de către furnizorii de servicii medicale prevăzuţi la art. 5 alin. (1), Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate împreună cu Colegiul Medicilor din România vor organiza comisii de control distincte din care vor face parte reprezentanţi ai Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi, respectiv, ai Colegiului Medicilor din România.  +  Articolul 12În situaţia în care se ajunge la un arbitraj între Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate şi Colegiul Medicilor din România, ca urmare a unor neintelegeri rezultate din activităţile Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, Comisia Centrala de Arbitraj va fi formată din 2 arbitri desemnaţi de către Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi de Colegiul Medicilor din România.  +  Articolul 13 (1) Pentru susţinerea bugetelor caselor de asigurări de sănătate judeţene cu dezechilibre financiare, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti va vărsa cota prevăzută de dispoziţiile Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997 din încasările lunare în contul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. (2) În cazul unor dezechilibre financiare, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti poate beneficia, prin redistribuire, de sume alocate de la Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate pentru crearea structurilor functionale necesare.  +  Articolul 14Prevederile prezentei ordonanţe referitoare la funcţionarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti ca instituţie publică autonomă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1999.  +  Articolul 15Până la data de 1 ianuarie 1999, atribuţiile Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti se îndeplinesc de către Direcţia medicală din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, printr-o structura constituită în acest scop, care se încadrează cu personal, prin detaşare, de la ministerele şi instituţiile prevăzute la art. 1 alin. (1), proporţional cu numărul propriu de personal, potrivit protocolului ce se va încheia în acest sens.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------p. Ministru de stat,ministrul apărării naţionale,Constantin Degeratu,secretar de statp. Ministru de stat,ministrul justiţiei,Gheorghe Mocuta,secretar de statp. Ministru de interne,Theodor Zaharia,secretar de statp. Directorul Serviciuluide Informaţii Externe,Alexandru Tanasescu,p. Directorul ServiciuluiRoman de Informaţii,Vasile LupuDirectorul Serviciului deProtecţie şi Paza,general de brigada,Anghel Ştefan Andreescup. Directorul Serviciului deTelecomunicaţii Speciale,colonel Mircea AnghelMinistrul finanţelor,Daniel Daianup. Ministrul muncii şiprotecţiei sociale,Norica Nicolai,secretar de statMinistrul sănătăţii,Hajdu Gabor--------