ORDONANTA nr. 97 din 27 august 1998pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 28 august 1998    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 pct. 4 lit. b) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 66/1994 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, aprobată prin Legea nr. 128/1994 şi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 8 aprilie 1998, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2 se introduc doua alineate, care vor avea următorul cuprins:"În vederea efectuării cheltuielilor, instituţiile publice au obligaţia de a prezenta trezoreriei statului la care au conturile deschise bugetul de venituri şi cheltuieli, aprobat în condiţiile legii, care priveşte finanţarea din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale şi din venituri extrabugetare.La eliberarea sumelor în numerar sau prin virare din conturile instituţiilor publice pentru efectuarea cheltuielilor, organele trezoreriei statului urmăresc, în mod curent, existenta bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor respective, aprobate în condiţiile legii, respectarea limitei creditelor bugetare deschise şi repartizate şi a destinaţiei acestora, precum şi alte obiective stabilite prin norme de către Ministerul Finanţelor."2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Contul curent general al trezoreriei statului funcţionează la Banca Naţionala a României, fiind deschis pe seama serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Finanţelor şi trezoreriei generale din cadrul Ministerului Finanţelor.În municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov unde nu funcţionează trezorerii ale statului, instituţiile publice efectuează operaţiunile de încasări şi plati prin contul curent al trezoreriei statului, deschis la Banca Naţionala a României pe seama băncilor comerciale, cu care Ministerul Finanţelor a încheiat convenţii corespunzătoare.Funcţionarea contului curent general al trezoreriei statului şi înregistrarea operaţiunilor în acest cont se stabilesc prin convenţie încheiată între Ministerul Finanţelor şi Banca Naţionala a României.În contul curent general al trezoreriei statului Banca Naţionala a României înregistrează încasările de venituri şi efectuează plăţile în limita disponibilităţilor existente în acest cont.Pentru soldul zilnic disponibil în contul curent general al trezoreriei statului Banca Naţionala a României plăteşte dobânzi în condiţiile stabilite prin convenţie încheiată cu Ministerul Finanţelor, care constituie venituri ale bugetului trezoreriei statului.În cursul exerciţiului financiar anual, pentru acoperirea decalajului temporar dintre încasările şi plăţile din contul curent general al trezoreriei statului, Banca Naţionala a României poate acorda, în condiţiile legii, împrumuturi cu termene de rambursare de cel mult 180 de zile, cu dobânda la nivelul pieţei, stabilită prin convenţii încheiate cu Ministerul Finanţelor. Dobânzile se prevăd şi se suporta din bugetul trezoreriei statului.Disponibilităţile în valută, provenite din împrumuturi externe guvernamentale, pot fi păstrate până la utilizare sub forma de depozite la Banca Naţionala a României, cu dobânda, stabilită prin convenţie cu Ministerul Finanţelor.De asemenea, împrumuturile externe contractate şi primite pentru finanţarea deficitului bugetului de stat vor fi păstrate ca depozite cu dobânda la Banca Naţionala a României, conform convenţiei.Dobânzile încasate la împrumuturile externe păstrate ca depozite la Banca Naţionala a României constituie venituri ale bugetului trezoreriei statului şi se utilizează pentru plata dobânzilor şi a ratelor scadente aferente împrumuturilor respective.Soldul contului de depozit în valută se adauga zilnic în lei la totalul soldului contului curent general al trezoreriei statului, la cursul de schimb utilizat de Banca Naţionala a României."3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Disponibilităţile temporare aflate în contul curent general al trezoreriei statului pot fi utilizate pentru acoperirea temporară a deficitelor bugetului de stat din anii precedenti şi din exerciţiul curent al bugetului de stat.Disponibilităţile rămase după finanţarea deficitelor bugetului de stat vor putea fi utilizate sub forma de împrumuturi, în următoarea ordine:- acoperirea temporară a golurilor de casa înregistrate de bugetele locale;- acoperirea temporară a deficitelor bugetului asigurărilor sociale de stat şi ale bugetelor fondurilor speciale din anii precedenti şi din anul curent;- efectuarea de plasamente financiare, pe termen scurt, la băncile comerciale, prin Banca Naţionala a României, care acţionează ca agent al statului.Contravaloarea în lei a împrumuturilor externe păstrate în contul curent general al trezoreriei statului va fi utilizata până la rambursarea împrumuturilor respective, sub forma de împrumuturi pe termen mediu şi lung pentru finanţarea şi refinantarea deficitelor anuale ale bugetului de stat."4. Articolul 7 alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Nivelul ratelor pentru dobânzile bonificate la disponibilităţile depozitelor aflate în conturi distincte în trezoreria statului, constituite din venituri proprii, pentru care exista obligaţia legală de bonificare de dobânzi, precum şi termenele de plată a dobânzilor se stabilesc prin convenţii încheiate între Ministerul Finanţelor şi titularii de depozite, prin reprezentanţii lor. Pentru disponibilităţile care sunt constituite din alocaţii de la bugetul de stat nu se bonifica dobânzi."5. Articolul 7 alineatul 3 va avea următorul cuprins:"Nivelul ratelor la dobânzile de încasat şi de plătit la şi din trezoreria generală a statului se stabileşte de către Ministerul Finanţelor cu încadrarea în obiectivele politicii monetare a Guvernului şi a Băncii Naţionale a României."6. Articolul 11 alineatul 2 va avea următorul cuprins:"Creanţele trezoreriei statului se prescriu în termen de 25 ani."  +  Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 66/1994 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, aprobată prin Legea nr. 128/1994 şi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 8 aprilie 1998, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, se va republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Daniel Daianu---------