ORDONANTA nr. 102 din 27 august 1998privind formarea profesională continua prin sistemul educaţional
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 28 august 1998    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 pct. 10 lit. g) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Formarea profesională continua şi promovarea socială a persoanei se realizează, în condiţiile prezentei ordonanţe, prin sistemul educaţional, în corelare cu cerinţele şi exigenţele economiei de piaţa.  +  Articolul 2 (1) Formarea profesională continua prin sistemul educaţional se realizează prin programe specifice, iniţiate şi organizate de instituţii publice şi organisme private cu activitate în domeniu, în spiritul parteneriatului social, utilizând metode interactive cu accent pe demersurile multimedia: educaţie prin corespondenta, educaţie la distanta, videoconferinte, instruire asistată pe calculator. (2) Finanţarea cheltuielilor legate de derularea acestor programe se asigura din alocaţii de la bugetul de stat sau din bugetele locale, contribuţii ale participanţilor, organizaţii sindicale şi patronale, din Fondul naţional al formării profesionale, constituit în condiţiile legii, din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj, din fonduri externe cu aceasta destinaţie, precum şi din alte surse.  +  Articolul 3 (1) Formarea profesională continua prin sistemul educaţional asigura: a) completarea educaţiei de baza, prin educaţie recurenta sau compensatorie; b) formarea profesională continua prin: perfecţionarea pregătirii profesionale şi dobândirea unor noi calificări profesionale; c) educaţie civică, prin dobândirea competentelor şi a atitudinilor necesare exercitării drepturilor şi asumării responsabilităţilor sociale ale fiecărui cetăţean; d) educarea, cultivarea aptitudinilor şi a intereselor individuale ale cetăţeanului pentru îndeplinirea unui rol social activ. (2) Formarea profesională continua prin sistemul educaţional se poate realiza prin participarea celor interesaţi la programele organizate în cadru instituţional sau prin studiu individual. Examinarea finala şi certificarea se realizează în condiţiile legii.  +  Articolul 4Formarea profesională continua prin sistemul educaţional se realizează prin instituţii educaţionale organizate ca persoane juridice de drept public sau privat, în condiţiile legii: a) unităţi şi instituţii de învăţământ din sistemul preuniversitar şi superior; b) şcoli populare de arta, universităţi populare, case de cultura, cămine culturale, centre de cultura, biblioteci, muzee, case şi cluburi ale tineretului sau sindicatelor, alte instituţii publice; c) centre pentru formare profesională continua din sistemul Ministerului Educaţiei Naţionale, Ministerul Culturii, altor ministere ori din subordinea autorităţilor publice locale; d) organizaţii neguvernamentale, asociaţii profesionale.  +  Articolul 5Metodologia, criteriile de autorizare a instituţiilor în domeniul formării profesionale continue prin sistemul educaţional, precum şi modalităţile de examinare finala şi certificare a pregătirii profesionale sunt elaborate, în condiţiile legii, de către: a) Ministerul Educaţiei Naţionale sau Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale ori cu avizul acestora, după caz, la propunerea Ministerului Culturii sau a altor ministere interesate; b) Ministerul Educaţiei Naţionale pentru programele menţionate la art. 3 alin. (1) lit. a), c) şi d), programe organizate în unităţile şi instituţiile de învăţământ din reţeaua proprie; c) Ministerul Educaţiei Naţionale împreună cu instituţiile interesate în desfăşurarea activităţilor menţionate la art. 3 alin. (1) lit. a), c) şi d); d) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale pentru programele de formare profesională continua.  +  Articolul 6Instituţiile educaţionale prevăzute la art. 4 pot elibera, în condiţiile legii, diplome educaţionale sau certificate de absolvire, după caz, cu evidentierea competentelor dobândite, cu valabilitate naţionala.  +  Articolul 7Formarea profesională continua prin sistemul educaţional este asigurata de către formatori, specialişti pe domenii, din ţara sau din străinătate, remuneraţi conform legislaţiei în materie.  +  Articolul 8Organizarea şi durata programelor de formare profesională continua prin sistemul educaţional pe domenii de activitate se realizează în conformitate cu normele metodologice emise de instituţiile prevăzute la art. 5.  +  Articolul 9În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe instituţiile abilitate vor proceda la emiterea normelor metodologice de aplicare a acesteia.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------p. Ministrul educaţiei naţionale,Mihai Korka,secretar de statMinistrul finanţelor,Daniel DaianuMinistrul culturii,Ion CaramitruMinistrul muncii şiprotecţiei sociale,Alexandru Athanasiu----------