HOTĂRÂRE nr. 130 din 30 ianuarie 2014pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2014    Având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul IRegulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 27 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 6 alineatul (4), literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) 2 judecători de la tribunale, inclusiv tribunale specializate şi tribunale militare; d) 2 judecători de la judecătorii."2. La articolul 6 alineatul (5), literele a), c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) un procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau de la Direcţia Naţională Anticorupţie;........................................................................ c) 2 procurori de la parchetele de pe lângă tribunale, tribunale specializate şi tribunale militare; d) un procuror de la parchetele de pe lângă judecătorii."3. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Consiliul se întruneşte în Plen şi în secţii ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui, a vicepreşedintelui sau a majorităţii membrilor Plenului ori, după caz, ai secţiilor. (2) Ordinea de zi a lucrărilor Plenului, precum şi a fiecărei secţii se aprobă de către Plen, respectiv de către secţii, la propunerea preşedintelui sau, după caz, a vicepreşedintelui Consiliului. (3) Proiectul ordinii de zi se publică, cu 3 zile înainte, pe pagina de internet a Consiliului; în proiect nu se includ cererile privind încuviinţarea percheziţiei, reţinerii, arestării preventive sau arestului la domiciliu cu privire la judecători, procurori ori magistraţi-asistenţi. Proiectul ordinii de zi poate fi modificat de către Plen sau, după caz, de către secţii, până la începerea şedinţei. (4) Lucrările Plenului şi secţiilor Consiliului sunt, de regulă, publice. Plenul sau secţiile hotărăşte/hotărăsc, cu majoritate de voturi, situaţiile în care şedinţele nu sunt publice. Şedinţele secţiilor în care se soluţionează cererile privind încuviinţarea percheziţiei, reţinerii, arestării preventive sau arestului la domiciliu cu privire la judecători, procurori ori magistraţi-asistenţi, precum şi cele în care se soluţionează sesizările referitoare la buna reputaţie a judecătorilor şi procurorilor nu sunt publice. (5) Hotărârile Consiliului, în Plen şi în secţii, se iau prin vot direct şi secret şi se motivează. Hotărârile Plenului privind cariera şi drepturile judecătorilor şi procurorilor se publică pe pagina de internet a Consiliului, în termen de 10 zile de la redactare. (6) În situaţiile în care secţiile îndeplinesc rolul de instanţă de judecată în domeniul răspunderii disciplinare, la soluţionarea sesizărilor referitoare la buna reputaţie a judecătorilor şi procurorilor şi a cererilor privind încuviinţarea percheziţiei, reţinerii, arestării preventive sau arestului la domiciliu cu privire la judecători, procurori ori magistraţi-asistenţi, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi ministrul justiţiei nu au drept de vot. (7) Hotărârile adoptate în Plen sau în secţii se redactează, de regulă, de către persoana însărcinată cu asigurarea lucrărilor de secretariat, în termen de 30 de zile de la pronunţare; hotărârile pot fi repartizate spre redactare şi unor persoane din cadrul compartimentului care a întocmit lucrarea ce a stat la baza hotărârii. (8) Hotărârile secţiilor prin care s-a soluţionat acţiunea disciplinară, prin care s-a dispus suspendarea ori s-a respins cererea de suspendare din funcţie a judecătorului sau procurorului cercetat disciplinar ori, după caz, faţă de care se efectuează verificări privind îndeplinirea condiţiei de bună reputaţie, hotărârile prin care se constată îndeplinirea sau neîndeplinirea de către magistrat a condiţiei de bună reputaţie, precum şi cele prin care se dispune cu privire la suspendarea din funcţie sau interzicerea provizorie a exercitării unor atribuţii în temeiul art. 63 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se redactează de Biroul grefa secţiilor, în termen de cel mult 20 de zile de la pronunţare. (9) Hotărârile secţiilor prin care au fost soluţionate cererile de avizare a percheziţiei, reţinerii, arestării preventive sau arestului la domiciliu se redactează de Biroul grefa secţiilor în ziua în care au fost adoptate."4. Articolul 14^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 14^1. - Consiliul editează semestrial revista oficială «Justiţia în actualitate», care se comunică Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, celorlalte instanţe de judecată şi parchetelor de pe lângă acestea, Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri."5. La articolul 19 alineatul (1), după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:"1^1. se pronunţă cu privire la menţinerea în activitate a judecătorilor şi procurorilor în cazurile prevăzute de art. 63 alin. (3) şi de art. 65 alin. (1^1) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;"6. La articolul 19 alineatul (1), după punctul 22 se introduce un nou punct, punctul 22^1, cu următorul cuprins:"22^1. adoptă, împreună cu Ministerul Apărării Naţionale, regulamentul comun privind numirea ca judecător sau procuror militar, transferul de la instanţele sau parchetele civile la instanţele ori parchetele militare, precum şi acordarea gradelor militare şi înaintarea în grad a judecătorilor şi procurorilor militari;"7. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Hotărârile Plenului privind cariera şi drepturile judecătorilor şi procurorilor pot fi atacate cu contestaţie de orice persoană interesată, în termen de 15 zile de la comunicare sau de la publicare, la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. (2) Contestaţia se depune la Consiliu şi suspendă executarea hotărârii. (3) Contestaţia şi hotărârea atacată, împreună cu dosarul cauzei, se transmit de îndată Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. (4) Hotărârea prin care se soluţionează contestaţia prevăzută la alin. (1) este definitivă."8. La articolul 21, punctul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"10. dispun suspendarea din funcţie a judecătorilor şi procurorilor sau, după caz, interzicerea provizorie a exercitării anumitor atribuţii de către aceştia, până la soluţionarea definitivă a cauzei, în condiţiile Legii nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."9. La articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Judecătorii, procurorii şi magistraţii-asistenţi pot fi percheziţionaţi, reţinuţi, arestaţi la domiciliu sau arestaţi preventiv numai cu încuviinţarea secţiilor Consiliului."10. La articolul 26, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Secţiile Consiliului se pronunţă de îndată după primirea sesizării."11. Articolul 26^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 26^1. - Cererile având ca obiect încuviinţarea percheziţiei, reţinerii, arestului la domiciliu sau arestării preventive a judecătorilor, procurorilor şi magistraţilor-asistenţi se înregistrează într-un registru special nepublic, ţinut de Biroul grefa secţiilor, care va include: numărul curent, organul care a formulat cererea, termenul acordat pentru soluţionarea cererii, soluţia dispusă de secţia corespunzătoare a Consiliului şi data comunicării acesteia către parchetul sau instanţa care a solicitat încuviinţarea, după caz."12. La articolul 26^2 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) motivele pentru care s-a solicitat încuviinţarea percheziţiei, reţinerii, arestului la domiciliu sau arestării preventive a judecătorului, procurorului ori magistratului-asistent;"13. La articolul 26^3, alineatele (1), (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 26^3. - (1) Registrele prevăzute la art. 26^1 alin. (1) şi dosarele având ca obiect cereri de încuviinţare a percheziţiei, reţinerii, arestării preventive sau arestului la domiciliu a judecătorilor, procurorilor şi magistraţilor-asistenţi se arhivează de Biroul grefa secţiilor......................................................................... (3) După ce a primit comunicarea despre efectuarea percheziţiei sau, după caz, despre luarea măsurii reţinerii ori soluţionarea propunerii de arestare preventivă sau a celei privind arestul la domiciliu, Consiliul, prin purtătorul de cuvânt, poate da un comunicat în care să aducă la cunoştinţa publică faptul că s-a încuviinţat cererea parchetului, obiectul acesteia şi persoana vizată......................................................................... (5) După judecarea propunerii de arestare preventivă sau a celei privind arestul la domiciliu, preşedintele completului de judecată comunică de îndată Consiliului soluţia adoptată. Încheierea definitivă prin care s-a dispus arestarea preventivă ori arestul la domiciliu, cu privire la un judecător ori procuror, se comunică în termen de 24 de ore Consiliului."14. La articolul 36, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Hotărârile prin care s-a dispus aplicarea vreuneia dintre sancţiunile disciplinare prevăzute de art. 100 lit. b)-d) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se comunică, după caz, şi preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, procurorului şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, preşedintelui curţii de apel ori procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel în a cărei circumscripţie funcţionează instanţa sau parchetul la care îşi desfăşoară activitatea judecătorul sau procurorul sancţionat, în vederea luării măsurilor corespunzătoare, potrivit atribuţiilor ce le revin. În cazul aplicării sancţiunii mutării disciplinare, hotărârile se comunică şi preşedintelui curţii de apel ori procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel în a cărei circumscripţie funcţionează instanţa sau parchetul la care s-a dispus mutarea disciplinară a judecătorului ori procurorului sancţionat."15. La articolul 36 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) Registrul de dosare având ca obiect acţiuni disciplinare, în care se menţionează, pentru fiecare dosar trecut în ordinea numerică: primul termen de judecată şi termenele ulterioare; circuitul dosarului; numărul şi data hotărârii secţiei, soluţia pe scurt; data declarării căii de atac, data trimiterii dosarului la instanţă, soluţia pronunţată de instanţă, comunicările făcute, date privind punerea în executare a sancţiunii disciplinare aplicate;"16. La articolul 37, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 37. - (1) Judecătorii şi procurorii, membri ai Consiliului, au calitatea de demnitar."17. La articolul 48 alineatul (1), litera ş) se modifică şi va avea următorul cuprins:"ş) desemnează persoanele din cadrul aparatului propriu care urmează să exercite atribuţiile prevăzute de art. 6 şi 7 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare;"18. La articolul 59 alineatul (3) punctul 1, literele a), g), q) şi s) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) efectuează lucrările referitoare la numirea şi eliberarea din funcţie a judecătorilor şi magistraţilor-asistenţi şi, dacă este cazul, cele privind menţinerea în activitate;....................................................................... g) efectuează lucrările privind suspendarea din funcţie a judecătorilor şi magistraţilor-asistenţi şi, dacă este cazul, cele privind interzicerea provizorie a exercitării unor atribuţii;....................................................................... q) întocmeşte şi păstrează dosarele profesionale ale personalului aparatului propriu al Consiliului, cu asigurarea confidenţialităţii datelor cuprinse în acestea;....................................................................... s) transmite Direcţiei economice şi administrativ datele rezultate din dosarele profesionale, în vederea întocmirii actelor administrative de stabilire sau modificare a drepturilor salariale privind personalul care îşi desfăşoară activitatea în aparatul propriu al Consiliului;"19. La articolul 59 alineatul (3) punctul 1, după litera s) se introduce o nouă literă, litera s^1), cu următorul cuprins:"s^1) avizează actele administrative de stabilire sau modificare a drepturilor salariale de competenţa ordonatorului principal de credite;"20. La articolul 59 alineatul (3) punctul 1, litera ş) se modifică şi va avea următorul cuprins:"ş) exercită, prin intermediul persoanelor desemnate de secretarul general al Consiliului, atribuţiile prevăzute de art. 6 şi 7 din Legea nr. 176/2010, cu modificările ulterioare, în privinţa membrilor Consiliului, judecătorilor, asistenţilor judiciari, magistraţilor-asistenţi, precum şi a personalului din cadrul aparatului propriu;"21. La articolul 59 alineatul (3) punctul 1, după litera t) se introduc două noi litere, literele ţ) şi u), cu următorul cuprins:"ţ) efectuează lucrările privind contestaţiile formulate de judecători în temeiul art. 36 alin. (2) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare; u) efectuează lucrările necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Consiliului în legătură cu organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi pentru promovarea în funcţia de prim-magistrat-asistent şi de magistrat-asistent-şef la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie."22. La articolul 59 alineatul (3) punctul 2, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) examinează propunerile privind înfiinţarea de secţii la nivelul curţilor de apel, tribunalelor şi judecătoriilor;"23. La articolul 59 alineatul (4), literele a) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) efectuează lucrările referitoare la numirea, eliberarea din funcţie ori, dacă este cazul, menţinerea în activitate a procurorilor; h) efectuează lucrările privind suspendarea din funcţie şi, dacă este cazul, cele privind interzicerea provizorie a exercitării unor atribuţii de către procurori;"24. La articolul 59 alineatul (4), după litera o) se introduce o nouă literă, litera o^1), cu următorul cuprins:"o^1) efectuează lucrările privind contestaţiile formulate de procurori în temeiul art. 36 alin. (2) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare;"25. La articolul 59 alineatul (4), litera p) se modifică şi va avea următorul cuprins:"p) exercită, prin intermediul persoanelor desemnate de secretarul general al Consiliului, atribuţiile prevăzute de art. 6 şi 7 din Legea nr. 176/2010, cu modificările ulterioare, în privinţa procurorilor;"26. La articolul 62, literele q) şi s) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"q) elaborează puncte de vedere referitoare la funcţionarea modulului de statistică judiciară cuprins în aplicaţia ECRIS;.................................................................... s) organizează şi îndrumă activitatea de statistică judiciară la instanţele judecătoreşti şi organizează arhivarea datelor statistice;"27. La articolul 62, după litera t) se introduc două noi litere, literele ţ) şi u), cu următorul cuprins:"ţ) formulează propuneri de modificare a reglementărilor în domeniul statisticii judiciare; u) formulează propuneri de îmbunătăţire a modulului de statistică judiciară din oficiu sau la solicitarea instanţelor, parchetelor sau Consiliului."28. La articolul 65 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:"f^1) întocmeşte actele administrative de stabilire sau modificare a drepturilor salariale de competenţa ordonatorului principal de credite, potrivit legii;"29. La articolul 67 alineatul (1), literele g)-j) se abrogă.30. La articolul 67, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Biroul contencios are următoarele atribuţii: a) avizează din punctul de vedere al legalităţii orice măsură de natură să angajeze răspunderea patrimonială a ordonatorului principal de credite şi, dacă este cazul, formulează puncte de vedere pe aceste aspecte; b) formulează puncte de vedere referitoare la procedurile care vizează plata unor sume de bani de către Consiliu sau recuperarea unor sume de bani de către Consiliu, precum şi la aspectele referitoare la salarizarea personalului, dacă aceste aspecte sunt controversate; c) avizează din punctul de vedere al legalităţii orice măsură care ar putea aduce atingere drepturilor Consiliului; d) avizează contractele încheiate de Consiliu în calitate de ordonator principal de credite, precum şi lucrările întocmite pe parcursul întregii proceduri de atribuire a contractelor de achiziţie publică; e) avizează, la solicitarea unităţilor aflate în coordonarea Consiliului, contractele încheiate de acestea; f) întocmeşte lucrările referitoare la plângerile prealabile formulate împotriva hotărârilor secţiilor şi Plenului Consiliului; g) reprezintă Consiliul şi apără drepturile şi interesele acestuia în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţii, formulând, în acest sens, acţiuni, cereri, întâmpinări şi alte lucrări; h) comunică Direcţiei resurse umane şi organizare extras de pe hotărârile judecătoreşti privind cariera şi drepturile judecătorilor, procurorilor şi magistraţilor-asistenţi, în maximum 5 zile de la pronunţare, precum şi hotărârile, după redactare, în vederea ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse în legătură cu executarea acestora; i) avizează dispoziţiile secretarului general referitoare la numire, promovare, eliberarea din funcţie şi sancţionare disciplinară pentru personalul de execuţie din aparatul propriu al Consiliului; j) întocmeşte calendarul estimativ privind alegerea membrilor Consiliului judecători şi procurori şi îndeplineşte orice alte măsuri în legătură cu procedura alegerii, dispuse de secretarul general."31. La articolul 69 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) asigură pregătirea lucrărilor şedinţelor şi secretariatul Plenului şi al secţiilor Consiliului, cu excepţia celor date în atribuţia altor compartimente;"32. La articolul 69 alineatul (2), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) asigură activitatea de secretariat a şedinţelor secţiilor Consiliului în materie disciplinară şi urmăreşte soluţiile pronunţate în cauzele în care a fost exercitată calea de atac;...................................................................... c) comunică de îndată, în scris, judecătorului sau procurorului, precum şi Inspecţiei Judiciare ori, după caz, titularului acţiunii disciplinare care a exercitat-o hotărârile secţiilor Consiliului, prin care s-a soluţionat acţiunea disciplinară; ia măsuri, împreună cu Direcţia resurse umane şi organizare, pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti în materie disciplinară, inclusiv pe baza comunicărilor făcute de Inspecţia Judiciară;"33. La articolul 69 alineatul (2), după litera f) se introduc două noi litere, literele g) şi h), cu următorul cuprins:"g) asigură activitatea de secretariat a şedinţelor secţiilor Consiliului în materia sesizărilor având ca obiect suspendarea din funcţie a judecătorilor şi procurorilor ori interzicerea provizorie a exercitării unor atribuţii şi redactează hotărârile pronunţate; h) asigură activitatea de secretariat a şedinţelor secţiilor Consiliului în materia sesizărilor referitoare la buna reputaţie a judecătorilor şi procurorilor şi redactează hotărârile pronunţate."34. Articolul 106 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 106. - Ocuparea posturilor de personal contractual din cadrul aparatului propriu al Consiliului se face în conformitate cu dispoziţiile Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, şi ale Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011."35. Articolul 107 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 107. - Promovarea personalului contractual se face în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional al Magistraturii, Şcolii Naţionale de Grefieri şi Inspecţiei Judiciare, aprobat prin Decizia preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii nr. 273/2013*)."36. Articolele 108-116 se abrogă.37. Articolul 119 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 119. - (1) Pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de competenţă profesională şi de performanţă, personalul din aparatul propriu al Consiliului este supus, periodic, unei evaluări privind eficienţa, calitatea activităţii şi integritatea, obligaţia de formare profesională continuă şi absolvirea unor cursuri de specializare. În cazul personalului numit în funcţii de conducere, evaluarea se face şi asupra modului de îndeplinire a atribuţiilor manageriale. (2) Evaluarea personalului contractual se face în conformitate cu prevederile Regulamentului privind procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri, aprobat prin Decizia preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii nr. 274/2013*)."________ Notă *) Deciziile preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii nr. 273 /2013 şi nr. 274 /2013 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.38. La articolul 121, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Evaluarea funcţionarilor publici se face anual, potrivit dispoziţiilor legale privind aceste categorii de personal."39. La articolul 122, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Evaluarea funcţionarilor publici care ocupă funcţii de execuţie, precum şi a personalului auxiliar detaşat se face de şeful ierarhic şi se contrasemnează de şeful evaluatorului."  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.PreşedinteleConsiliului Superior al Magistraturii,judecător Adrian BordeaBucureşti, 30 ianuarie 2014.Nr. 130._________