LEGE Nr. 72 din 14 decembrie 1991pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 251 din 16 decembrie 1991    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Legea nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională se modifica şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 2 litera a) se modifica şi se completează, avînd următoarea redactare: "a) absolvenţii instituţiilor de învăţămînt în vîrsta de 18 ani împliniţi, care nu au surse de venit proprii la nivelul a cel puţin jumătate din salariul de baza minim pe ţara, brut, indexat şi care într-o perioadă de 60 de zile nu au reuşit să se încadreze în munca potrivit pregătirii lor profesionale. În cazuri justificate de lipsa susţinătorilor legali, sînt îndreptăţiţi sa primească ajutorul de şomaj, în aceleaşi condiţii, şi absolvenţii instituţiilor de învăţămînt în vîrsta de 16 ani împliniţi. Absolvenţii şcolilor speciale pentru handicapati care nu au un loc de muncă vor fi luati în evidenta imediat după absolvire;" 2. Articolul 3 se modifica şi va avea următorul cuprins: "ART. 3. - Ajutorul de şomaj consta într-o sumă calculată în mod diferenţiat, pe categorii de persoane şi vechime în munca, avîndu-se în vedere salariul de baza minim pe ţara, brut, indexat sau ultimul salariu de baza brut avut în ultima luna, indexat, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege corespunzător situaţiei în care se afla fiecare persoana, după cum urmează: a) 60% din salariul de baza minim pe ţara, brut, indexat, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege corespunzător situaţiei în care se afla fiecare persoana, în cazul beneficiarilor de ajutor de şomaj care provin din rindul absolvenţilor şcolilor din învăţămîntul preuniversitar, profesional sau de ucenici, în vîrsta de minimum 16 ani, sau, după caz, 18 ani, precum şi al celor care au vechime în munca sub 1 an; b) 70% din salariul de baza minim pe ţara, brut, indexat, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege corespunzător situaţiei în care se afla fiecare persoana, în cazul beneficiarilor de ajutor de şomaj care provin din rindul absolvenţilor învăţămîntului superior; c) 50% din salariul de baza brut, avut în ultima luna, indexat, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege corespunzător situaţiei în care se afla fiecare persoana, în cazul beneficiarilor de ajutor de şomaj care au o vechime în munca de la 1 pînă la 5 ani, dar nu mai puţin de 75% din salariul de baza minim pe ţara, brut, indexat; d) 55% din salariul de baza brut, avut în ultima luna, indexat, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege corespunzător situaţiei în care se afla fiecare persoana, în cazul beneficiarilor de ajutor de şomaj care au o vechime în munca de la 5 pînă la 15 ani, dar nu mai puţin de 80% din salariul de baza minim pe ţara, brut, indexat; e) 60% din salariul de baza brut, avut în ultima luna, indexat, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege corespunzător situaţiei în care se afla fiecare persoana, în cazul beneficiarilor de ajutor de şomaj care au o vechime în munca de 15 ani şi peste, dar nu mai puţin de 85% din salariul de baza minim pe ţara, brut, indexat." 3. Articolul 5 litera b) se modifica şi va avea următorul cuprins: "b) persoanele care au surse de venituri proprii sau care realizează venituri din prestarea unor activităţi autorizate în condiţiile prevăzute de lege şi care obţin pe aceste cai un venit de cel puţin jumătate din salariul de baza minim pe ţara, brut, indexat, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege corespunzător situaţiei în care se afla fiecare persoana;" 4. Articolul 6 alineatul (1) se modifica şi va avea următorul cuprins: "(1) Persoanele care au fost încadrate în munca au dreptul sa primească ajutorul de şomaj din momentul încetării contractului de muncă sau, după caz, a calităţii de membru în cooperatia mestesugareasca, în condiţiile prevăzute la art. 2, dacă s-au înscris la oficiile forţei de muncă în termen de 30 de zile de la încetarea activităţii sau de la data înscrierii dacă cererea de înscriere la oficiul forţei de muncă s-a făcut ulterior acestui termen." 5. La articolul 6 alineatul (3) se introduce litera c), cu următorul cuprins: "c) de la data înscrierii la oficiul forţei de muncă, în cazul absolvenţilor şcolilor speciale pentru handicapati." 6. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins: "Femeile care au avut activitatea întreruptă pentru creşterea copiilor potrivit legii, precum şi persoanele cărora le-a încetat calitatea de pensionar dobîndesc dreptul de a primi ajutorul de şomaj de la data înscrierii la oficiile forţei de muncă." 7. Articolul 9 alineatul (1) se modifica şi va avea următorul cuprins: "(1) Ajutorul de şomaj se plăteşte pe o perioadă de cel mult 270 de zile calendaristice, timp în care somerii sînt obligaţi sa participe la cursurile de calificare sau recalificare într-o noua meserie sau specialitate, stabilite de direcţiile de muncă şi protecţie socială." 8. Articolul 9 alineatul (2) se abroga. 9. Articolul 20 literele a), b) şi c) se modifica şi vor avea următorul cuprins: "a) o cota de 4% aplicată asupra fondului de salarii realizat lunar, în valoare bruta, de persoanele fizice şi juridice române şi străine cu sediul în România care angajează personal român, precum şi din veniturile realizate de persoanele fizice autorizate sa presteze o activitate individuală şi asociaţiile familiale care îşi desfăşoară activitatea în temeiul Decretului-lege nr. 54/1990; b) o contribuţie de 1% din salariul de baza lunar de încadrare brut, plătită de salariaţii persoanelor fizice şi juridice prevăzute la lit. a); c) o contribuţie de 1% din venitul lunar în valoare bruta obţinut din munca prestată de către membrii cooperaţiei." 10. La articolul 21 se introduce alineatul (3), cu următorul cuprins: "(3) Pentru nevărsarea la termen a sumelor prevăzute la art. 20, se aplică o majorare de 0,05% pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult decît totalul sumelor datorate." 11. După articolul 22 se introduce articolul 22^1, cu următorul cuprins: "ART. 22^1. - Guvernul este abilitat ca, pe durata întreruperii temporare a activităţii unor agenţi economici, datorită neasigurarii resurselor energetice, în perioada 1 noiembrie 1991 - 31 martie 1992, sa plătească din fondul de şomaj personalul salariat al acestor agenţi economici, în condiţiile menţinerii calităţii de salariat." 12. La articolul 24 alineatul (1) se introduce litera c), cu următorul cuprins: "c) cu amendă de la 8.000 la 10.000 lei, nepunerea la dispoziţie sau refuzul de a elibera corpului de control documentele, datele şi explicaţiile necesare verificării."  +  Articolul 2 (1) Prevederile prezentei legi se aplică şi persoanelor cărora le-a expirat perioada de plată a ajutorului de şomaj înainte de intrarea ei în vigoare. (2) Persoanele la care perioada de 270 de zile, în care au beneficiat de ajutor de şomaj, expira înainte de 31 martie 1992 şi nu se pot încadra în munca, continua sa beneficieze de plată ajutorului de şomaj pînă la această dată. (3) Legea nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, dîndu-se articolelor o noua numerotare. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 9 decembrie 1991. PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 decembrie 1991. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORMARŢIAN DAN---------------